Flessenpost uit Bergen – B & W Bergen geeft uitleg als onderdeel van de actieve informatieplicht + VVD – “Kafkaiaanse taferelen college Bergen”

Memo aan de raadsleden over ontstane situatie

Inleiding: In de afgelopen nieuwsbrief van het college aan de raad (25 mei 2016, http://nieuwsbrief.raadbergen-nh.nl/samenvatting-van-de-uitspraak-van-de-afdeling-bestuursrechtspraak/) informeerde het college de raad over de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna De Afdeling) over de bestemming die aan de percelen Oude Heereweg 3 ZB t/m Oude Heereweg 3 ZB in Schoorl gegeven is.

Eén van de Atelier-woningen aan de Herenweg in Bergen. Gemeente overweegt in hoger beroep te gaan.

In dit memo verschaft het college informatie over de achterliggende feiten waarop het zijn keuzes baseert.

M.b.t. Oude Heereweg 3 ZB Oude Heereweg 3 ZE in Schoorl

Waarom heeft de gemeente deze percelen in het bestemmingsplan Duingebied bestemd voor recreatief gebruik?

De betreffende recreatiewoningen staan er al ruim 50 jaar en uit onderzoek blijkt dat de bebouwing en het recreatieve gebruik sinds 1971 onder het overgangsrecht van het bestemmingsplan vallen.

Omdat er nooit bouwvergunningen zijn verleend voor de recreatiewoningen, maar de recreatiewoningen wel onder het overgangsrecht vallen, heeft het college de provincie gevraagd om advies. Als er namelijk wel bouwvergunningen waren verleend, was een advies overbodig; dan stond op voorhand vast dat geen sprake was van strijd met provinciaal beleid. De provincie heeft aangegeven dat de recreatiewoningen niet in strijd waren met provinciaal beleid.* Omdat er geen andere ruimtelijke bezwaren waren, heeft de gemeente de percelen een recreatieve bestemming gegeven.

Waarom heeft de Afdeling het bestemmingsplan voor die percelen vernietigd? De Afdeling heeft de verordening anders geïnterpreteerd dan de provincie zelf en komt tot de conclusie dat er wel strijd is met het provinciale beleid. De Afdeling is van oordeel dat de recreatiewoningen wel als nieuwe verstedelijking, zoals bedoeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (hierna: PRV), in het landelijk gebied moeten worden gezien.

De Afdeling komt tot dit oordeel omdat voor de recreatiewoningen nooit een bouwvergunning is verleend en ze daarmee illegaal zijn. De mogelijkheid om af te wijken van de PRV had daarom moeten worden afgewogen in de besluitvorming van het nieuwe bestemmingsplan.

Omdat dit niet is gebeurd, is het bestemmingsplan in strijd met de PRV vastgesteld. Daarom heeft de Afdeling het gedeelte van het bestemmingsplan vernietigd waar de recreatiewoningen Oude Heereweg 3 ZB t/m 3 ZE in Schoorl zijn gebouwd.

Waarom treden we nu (nog) niet handhavend op?

Voorop gesteld moet worden dat de Afdeling ons niet heeft opgedragen handhavend op te treden. Het is de taak van een rechterlijk macht om een besluit te toetsen. In dit geval de vaststelling van een bestemmingsplan. De Afdeling zal nooit zelf de beslissing nemen om ons te verplichten handhavend op te treden.

Omdat een deel van het bestemmingsplan Duingebied is vernietigd, is het onze plicht om nu een nieuw bestemmingsplan voor die percelen op te stellen. Een bestemmingsplan mag namelijk niet ouder zijn dan 10 jaar. Dit gebeurt volgens de hiervoor geldende regels en met inachtneming van de uitspraak van de Afdeling. Daarvoor moet altijd een zorgvuldig onderzoek worden gedaan. Wij hebben Houthoff Buruma gevraagd ons te adviseren over het vervolg. In dat advies wordt ook de vraag meegenomen of er nu gehandhaafd moet worden, of dat er bijzondere omstandigheden zijn om dat op dit moment niet te doen. Voordat het college een ingrijpend handhavingsbesluit neemt moet eerst onderzocht worden of er legalisatiemogelijkheden zijn. Dit ook om de kans dat de gemeente naar aanleiding van een besluit weer naar de rechtbank moet zo klein mogelijk te maken.

Het college neemt drie maanden om de volgende scenario’s onderzoeken:

• De recreatiewoningen positief bestemmen (dit kan alleen als aan de afwijkingsregels van artikel 14 en 15 PRV wordt voldaan); Onderzocht wordt of kan worden aangetoond dat sprake is van nut en noodzaak. Hiervoor moet aan de voorwaarden van artikel 14 en 15 van de PRV worden voldaan.

• Uitsterfregeling; Een uitsterfregeling bepaalt dat, wanneer de functie van in dit geval een recreatiewoning wordt gestaakt gedurende een bepaalde periode, deze functie na afloop van die periode niet meer mag worden hervat. Deze periode wordt vastgelegd in het bestemmingsplan.

• Persoonsgebonden overgangsrecht;Persoongebonden overgangsrecht is erop gericht dat een bepaald persoon, of personen een bepaald gebruik (in dit geval het gebruik als recreatiewoning) mag voortzetten. Wanneer deze persoon of personen dat gebruik staken, kan het gebruik niet meer worden voortgezet. Dit wordt ook vastgelegd in het bestemmingsplan.

• De recreatiewoningen niet positief bestemmen; De bestemming van de betrokken percelen blijft natuur. In dit geval kan een handhavingstraject gestart worden, omdat de recreatiewoningen in strijd met het bestemmingsplan worden gebruikt. Wel moet worden beoordeeld op welke wijze handhavend kan worden opgetreden.

Op 27 mei 2016 verscheen er een stuk in de Alkmaarsche Courant dat de gemeente Bergen de provincie onjuist zou hebben geïnformeerd over de manier van bestemmen van de recreatiewoningen op de percelen Oude Heereweg 3 ZB-Oude Heereweg 3 ZE in Schoorl

(zie bijlage II). Dit is niet het geval. In bijlage III valt na te lezen dat de gemeente de provincie wel degelijk heeft geïnformeerd over het feit dat er voor de recreatiewoningen geen bouwvergunningen zijn verleend (tweede alinea). Dit memo is op 11 februari 2015 verstuurd naar de provincie. Uit een memo van de provincie (bijlage IV) blijkt dat ook de provincie in haar advies rekening houdt met het feit dat er voor de recreatiewoningen geen bouwvergunning is verleend.

M.b.t. atelierwoningen aan de Herenweg in Bergen

De rechtbank heeft op 27 mei uitspraak gedaan in de zaak van drie atelierwoningen aan de Herenweg in Bergen. Het college is van mening dat de 3 bijgebouwen (atelier/berging) in strijd met het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid (LGZ) worden gebruikt voor bewoning.

De rechtbank verwijst in zijn uitspraak naar een eerdere uitspraak van de Afdeling, die heeft geoordeeld dat het gebruik van de ateliers/bergingen als woning geen strijd oplevert met het bestemmingsplan Weidegebied. Dat het college het niet eens is met het oordeel van de Afdeling, omdat de Afdeling in vergelijkbare zaken wel heeft geoordeeld dat bewoning van bijgebouwen in strijd is met Weidegebied, kan volgens de rechtbank niet tot een ander oordeel leiden. Ook als de uitspraak van 9 september 2015 niet is te rijmen met andere uitspraken van de Afdeling doet dat niet af aan de bindende kracht van deze uitspraak tussen de daarbij betrokken partijen.

In de (social) media wordt het college verweten dat het in deze zaak een uitspraak van de Afdeling naast zich neer heeft gelegd. Dit is nadrukkelijk niet het geval. De Afdeling heeft het college opgedragen om een nieuw besluit te nemen, dat de overwegingen van de Raad van State in acht neemt. Op 8 december heeft het college dit besluit genomen, namelijk om vast te houden aan het besluit om bewoning van de ateliers aan de Herenweg in Bergen niet toe te staan. De overweging hierbij was dat een belangrijke nieuwe invalshoek volgens het college niet aan de orde is gekomen bij de uitspraak van de Raad van State, namelijk dat het gebruik van twee van de bijgebouwen als verblijfsrecreatie ook onder het oude bestemmingsplan al niet was toegestaan. Het ging bij de uitspraak van de Raad van State uitsluitend over de vraag of bewoning was toegestaan.

De gemeente kan in hoger beroep tegen deze uitspraak. Hierover is momenteel een ambtelijk advies in voorbereiding. Volgende week neemt het college dit advies in behandeling.

Hoe denkt u hier over? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

Flessenpost uit Bergen, 03-06-2016 07:56

http://flessenpostuitbergen.nl/nieuws/b&w-bergen-geeft-uitleg-als-onderdeel-van-de-actieve-informatieplicht/7130

“Kafkaiaanse taferelen college Bergen”

Een college van B&W dat denkt boven de wet te staan, schaadt de integriteit van het openbaar bestuur

Meerdere malen heeft de VVD Bergen zich kritisch geuit over de handelswijze van dit College van KiesLokaal, D66, CDA en PvdA inzake handhaving en ruimtelijke ordeningsdossiers. Ook neemt dit College het niet zo nauw met de uitspraken van rechtbanken en bestuursrechters zodra deze voor hen nadelig uitvalt.

Een geval van traineren waar veel gemeenschapsgeld opgaat aan de inhuur van dure juristen.

U heeft de koppen in het Noordhollands Dagblad zelf kunnen lezen: “Gemeente Bergen negeert uitspraak van de Raad van State etc. etc.” U zult misschien zeggen dat dit een storm in een glas water is maar het tegendeel is waar. Bij deze een praktijkvoorbeeld waar de VVD haar inwoner bijstaat in zijn juridische gevecht tegen de gemeente Bergen.

Het betreft hier de totstandkoming van het bestemmingsplan Duin (Schoorl/Groet) waarbij een drietal recreatiewoningen als illegaal zijn bestemd op het perceel Oude Heereweg.

De recreatiewoningen zijn vervallen en bevinden zich zonder bouwvergunning in Natura 2000 gebied. Er volgt handhavingsverzoek van de eigenaar van het perceel de recreatiewoningen te verwijderen. De gemeente wil de woningen legaliseren en beroept zich op het zogenaamde overgangsrecht. Er volgt een juridische strijd waarin de eigenaar van het perceel zowel van de rechtbank als tot tweemaal toe van de Raad van State gelijk krijgt en de gemeente de recreatiewoningen als illegaal dient te bestemmen. Het bestemmingsplan wordt schoorvoetend aangepast. De recreatiewoningen zijn derhalve illegaal en de perceeleigenaar dient opnieuw een verzoek tot handhaving in. Voldoende grond om te handhaven, denkt u? Zelfs de provincie Noord-Holland is van mening dat er niet gebouwd mag worden in het Natura 2000 gebied. En wat schetst onze verbazing? De gemeente Bergen doet of haar neus bloedt en schrijft keurig een brief (in bezit van de VVD) dat zij nog steeds de recreatiewoningen wil legaliseren en zij eerst een belangenafweging wil maken alvorens te handhaven.

Wel, die afweging is allang gemaakt bij de tot standkoming van het bestemmingsplan. De Raad van State heeft heel duidelijk gezegd dat de rechtszekerheid geborgd dient te worden en is duidelijk in haar uitspraak: illegaal is illegaal! Dus dient het College te handhaven.

Een geval van traineren waar veel gemeenschapsgeld opgaat aan de inhuur van dure juristen. Zomaar een praktijkcasus als zo velen binnen deze gemeente.

Heeft u soortgelijke problemen ondervonden, laat het ons weten. Een College van Burgemeester en Wethouders dat denkt boven de wet te staan, schaadt de integriteit van het openbaar bestuur. Een College onwaardig!

Namens de fractie VVD

Cees Roem, fractievoorzitter

Hoe denkt u hier over? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

Flessenpost uit Bergen, 01-06-2016 10:30

http://flessenpostuitbergen.nl/nieuws/vvd,–kafkaiaanse-taferelen-college-bergen-/7125