Evert Marsmans – De interviews van Marsmans: Dhr. Theo Meskers

Hollands Kroon – O.a. uitleg van Meskers wat er nu precies gebeurd is in de roerige periode die heeft geleid tot zijn aftreden.

Hippolytushoef – In de aanloop naar de verkiezing van de gemeenteraad in maart van dit jaar spreek ik met de fractieleiders van de diverse partijen. Uitgangspunt is duidelijkheid voor de kiezer. Vandaag heb ik het genoegen te spreken met Theo Meskers, fractieleider van de VVD.
Mijnheer Meskers, welkom. Fijn, dat u even tijd hebt gemaakt voor dit vraaggesprek. De afgelopen periode is voor u stormachtig verlopen. We komen daar later in dit gesprek op terug. Eerst wil ik met u spreken over de grote veranderingen, die in de gemeente hebben plaatsgevonden.
Allereerst is daar natuurlijk de samenvoeging van onze gemeente tot Hollands Kroon. Dit project zou de bestuurskracht vergroten. Is daar uitgekomen, wat u ervan had verwacht?

In grote lijnen wel. Natuurlijk is er ruimte voor verbetering, en moeten we op sommige vlakken nog scherper zijn. Met name de band met de burger, de betrokkenheid en de communicatie kan beter. De resultaten zijn zonder meer bemoedigend. De cijfers zijn goed. De kosten, die de gemeente maakt om te functioneren, zijn aantoonbaar lager dan de kosten, die de vier afzonderlijke gemeenten maakten. We leveren meer kwaliteit met minder mensen.

Het is eigenlijk de eerste bestuursperiode, dat de lokalen zo dominant in de raad aanwezig zijn. Hoe gaat u daarmee om als onderdeel van een landelijke partij?

Er wordt gezegd, dat lokale partijen niets te maken hebben met landelijke politiek en daardoor beter kunnen inspelen op wat de gemeente nodig heeft. Ik denk, dat dat kletskoek is. Een lokale fractie van een landelijke partij bestaat ook uit lokale mensen, ze verschillen op dat vlak niet van lokale partijen. Het grote voordeel van een landelijke partij, of dat nou VVD, PvdA, CDA of GroenLinks is, is dat je weet wat je aan ze hebt. De liberale standpunten van de VVD zijn bijvoorbeeld algemeen bekend. Bij de lokalen is dat meer van het individu afhankelijk.

Naar mijn mening wordt de lokale politiek te vaak geplaagd door schandalen, hoge werkdruk en onkunde. In mijn eigen organisatie heb ik gebrek aan steun en scholing door de landelijke organisatie aangekaart. Hoe ervaart u de steun van de landelijke VVD in deze?

De scholing, voordat je voor de VVD raadslid kunt worden, is grondig. Je wordt niet voor de leeuwen geworpen. Je kunt constateren, dat er in die zin een verschil is met lokale politici. Zij hebben niet die landelijke ruggengraat om op terug te vallen. Vanuit de partijen zelf zou hier nog een slag te maken kunnen zijn. Let wel, vanuit de partijen zelf. Wij zien weinig in een gemeente, die educatie en kwaliteitsbewaking voor nieuwe partijen zou faciliteren.

Ik wil u een stelling voorleggen van uw collega VVder Jan Swaag. Hij stelt, dat het bestuur tegenwoordig transparanter en toegankelijker is dan ooit. De raadsvergadering en de meeste commissievergaderingen zijn openbaar. Ik ben het niet met hem eens, ik denk, dat de besluitvorming te complex is geworden om van buitenaf te kunnen beoordelen. Hoe ziet u dat?

In technische zin hebben we de zaken zo voor elkaar dat de burger inderdaad de politiek goed kan volgen. De middelen zijn voor iedereen beschikbaar. Wel erken ik dat, met het groeien van de gemeente, het complexer is geworden om die informatie ook goed te begrijpen. Ik denk wel, dat de gemeente toegerust is, en graag bereid is, om de benodigde informatie te verstrekken.

Dan is de mogelijkheid de politiek te volgen misschien redelijk afgedekt, maar invloed uitoefenen op diezelfde politiek blijkt moeilijk. Het is bijvoorbeeld door de regionale trajecten moeilijk te bepalen waar en vooral wanneer je je stem moet laten horen.

Het is een goede constatering, dat informatie vaak lastig te interpreteren is. Het is wel verklaarbaar. We zijn door de vraagstukken gedwongen samen te werken met andere gemeenten. Veel problemen moeten gezamenlijk worden aangepakt. Voorbeelden zijn de brandweerzorg, politiezorg en gezondheidszorg. Je kunt je voorstellen, dat de organisatie daarvan een ingewikkeld proces is. In de praktijk is bijna niet te voorkomen, dat sturing door de gemeenteraad, en dus ook sturing door de individuele burger, hierdoor beperkt zal zijn.

Ik begrijp het probleem. In dit verband moet een opkomstpercentage van 50% u beslist ook zorgen baren. De kiezer laat het afweten.

Ik deel uw zorg, maar wil die tegelijkertijd toch ook relativeren. De opkomst is laag, maar dat heeft ook te maken met het feit, dat het allemaal wel lekker gaat. Misstanden zijn er niet. Wie hier zonder werk is wordt goed opgevangen, wie hier zonder inkomen is wordt goed opgevangen, wie zorg nodig heeft wordt goed opgevangen dus er zijn weinig dingen om je over op te winden. Het is toch belangrijk om te gaan stemmen. Het is namelijk belangrijk, dat de mensen die er zitten wel het mandaat hebben, uw toestemming, om de zaken te regelen.
Het is op dit moment zo, dat je met een paar honderd stemmen al een zetel hebt in de gemeenteraad. Ik zou graag zien, dat je daar wat meer moeite voor zou moeten doen. Het verhogen van de kiesdrempel zou ik daarom toejuichen.

We kunnen zelf bijdragen door duidelijkheid te scheppen. In dat verband wil ik graag de roerige periode, die heeft geleid tot uw aftreden bespreken. Kunt u kort en duidelijk uitleggen, wat er nu precies gebeurd is?

Graag. Het is begonnen in 2015 toen het college de gemeenteraad heeft voorgesteld een verbouwing uit te voeren in MFA de Ontmoeting. Waarom hebben we dat gedaan? Twee redenen. We zaten midden in de vorming van de nieuwe organisatie van de ambtenaren van Hollands Kroon. Het zou ons lukken om alle ambtenaren te laten werken vanuit het Kroondomein. Een kostenefficiënte oplossing dus. MFA de ontmoeting stond voor twee derde leeg, en gaf dus een behoorlijk exploitatietekort te zien. De bibliotheek was er uit en de basisschool en de kinderopvang waren zwaar gekrompen. De Meerpaal daarentegen had sterk behoefte aan een nieuwe locatie. Voor ons was één en één twee.
We konden het gebruik van het pand zo kostenefficiënt indelen.
De verbouwing lag binnen de gemeente uitermate gevoelig. De bewoners waren vanaf de stichting van het gebouw niet enthousiast. Ze vonden het te groot en te duur. Ik moest ze daar gelijk in geven. We waren toendertijd ook de enige fractie, die hebben tegen gestemd. Door die gevoeligheid hebben we dan ook bij de onderhandelingen gesteld, dat we alleen akkoord wilden gaan als de verbouwing binnen strakke financiële marges kon worden uitgevoerd. Kern was, dat we de exploitatieverliezen van het gebouw konden stoppen.
Hier is het misgegaan. De ambtelijke organisatie heeft ons een plan gepresenteerd, dat niet op de juiste feiten gebaseerd bleek. Dat heeft grote personele consequenties gehad, zoals u in de krant hebt kunnen lezen. Ik heb toen voor mezelf gezegd: ik kan op deze manier niet verder. Hier eindigt mijn periode.
Daarnaast speelden er nog twee feiten. Ambtenaren constateerden achterstallig onderhoud en hebben dat, zonder dat het college daarover geïnformeerd werd, meteen aangepakt. Op zich een te verdedigen besluit. Echter, waar het college niet geïnformeerd is, kan het college de raad niet goed van informatie voorzien.
Ook hebben onvoorziene, maar verklaarbare, kostenoverschrijdingen een rol gespeeld. De gemeenteraad is vervolgens boos geworden omdat niemand ze heeft geïnformeerd. Daar zit de werkelijke pijn voor Hollands Kroon. Concreet is hier dus de ambtelijke organisatie een verwijt te maken. De overschrijdingen waren verdedigbaar, het gebrek aan communicatie met het college, en vervolgens de raad, niet.

Twee vragen hierover. Door de lange periode, die altijd in uw besluiten speelt, komen kostenstijgingen en dalingen altijd voor. Hier had u dus op kunnen rekenen. Ook vraag ik me af, of het niet uw eigen verantwoordelijkheid is, dat de ambtenaren doen wat u vraagt. U bent zelf verantwoordelijk voor uw omgeving en de gereedschappen waarmee u uw werk doet.

In het openbaar bestuur werkt het niet helemaal zo. Om de zuiverheid van bestuur te garanderen wordt de ambtelijke organisatie gevoed door de politiek. Wij geven de richting aan, de ambtelijke organisatie bepaald hoe het die doelstelling haalt. Dat gebeurt op basis van vertrouwen.

Kunt u zich voorstellen, dat het op de kiezer vreemd overkomt, dat u op het ene moment het pand verlaat, maar dat u bij de eerstvolgende gelegenheid weer terugkomt?

We hebben daarover uiteraard ook binnen de VVD een gesprek gevoerd. Mijn handelen is zowel intern als door de kandidaats stelling commissie tegen het licht gehouden. Men heeft geoordeeld, dat, op basis van het feiten dossier, dat ik hen heb aangereikt, mij geen verwijtbaar handelen valt aan te rekenen. Het feit, dat ik mijn verantwoordelijkheid nam en aftrad hoeft dus niet het einde van mijn politieke loopbaan te betekenen.

Ik kan met deze uitleg goed leven. Als je echter op internet kijkt, en op sommige gedrukte media, zijn er velen, die er meer moeite mee hebben. U bent vaak uitermate onheus bejegend en de kritiek is vaak erg ongenuanceerd en persoonlijk. Hoe gaat u daarmee om?

Het is natuurlijk voor jezelf best wennen om te zien en te horen, wat er allemaal over je gezegd word. Aan de andere kant is het ook een groot goed, dat je mag zeggen wat je wilt. Dat is een verworvenheid, waar we best trots op mogen zijn. Ik pleit wel voor een sterke regionale nieuwsvoorziening. Daar schort het nog wel eens aan. De waan van de dag wordt niet altijd door een gedegen feitelijke berichtgeving gecompenseerd.

Genoeg over het verleden. We gaan de toekomstplannen bespreken. Over het openbaar vervoer bent u kort: het economisch motief prevaleert. U vertaalt dat in: dus geen lege bussen laten rijden. De praktijk is, dat er inmiddels ook geen volle bussen meer rijden. Hoe gaat u dit bereikbaarheidsprobleem oplossen?

Wij zijn tegen lege bussen, maar we zijn niet tegen mobiliteit. We steunen daarom verschillende initiatieven. Voorbeelden. Kleine elektrische auto’s beschikbaar maken in alle kernen. Te huren per minuut bijvoorbeeld. De tijd is er rijp voor. Daarnaast zetten we in op de aanleg van een netwerk van snelfietspaden. Een individuele vervoersvorm, die er aan kan bijdragen dat het openbaar vervoer betaalbaar blijft, en de kernen bereikbaar.

De aanleg van glasvezel in de zogenaamde witte gebieden mag op uw enthousiaste steun rekenen. Het aantal aanmeldingen blijft ver achter bij de door u gestelde grens. Toch hebt u besloten 7 miljoen overheidsgeld in dit project te steken. Waarom?

Laat ik u geruststellen, we steken geen 7 miljoen overheidsgeld in dit project. De markt moet dit project realiseren, wij faciliteren en initiëren slechts. Het lijkt er nu op, dat de marktpartijen een haalbaar scenario kunnen presenteren. Praktijk wijst uit, dat zodra er daadwerkelijk gegraven wordt, de mensen in de rij staan om zich te laten aansluiten. De markt heeft er in ieder geval vertrouwen in.

Ik niet, volgens mij is het een vreemde constructie om eerst een deelnemers aantal te eisen en vervolgens , als dat niet gehaald is, te zeggen, dat komt wel goed. Dat lijkt mij een wankele basis voor een beslissing.

De markt beslist uiteindelijk. Niet wij.

Waarom stelt de provincie dan een bankgarantie ter beschikking om het proces te stimuleren?

Dat is een uitvloeisel van een Europese beslissing. Vanuit Brussel is er geld beschikbaar gemaakt om de aanleg van glasvezel in buitengebieden te ondersteunen.
We hebben het over digitalisering. De ICT projecten van de gemeente hebben, zacht uitgedrukt, nogal de neiging om uit de begroting te lopen. Ik leg u een prikkelende stelling voor. Het is idioot, dat niet alle gemeenten dezelfde ICT infrastructuur hebben. Hoe ziet u dat?

Daar is wat voor te zeggen. Eerst wil ik nog even terug komen op uw stelling, dat ICT projecten van de gemeente uit de begroting lopen. Vanuit de gemeenteraad is de wens uitgesproken om de gemeente vergaand te digitaliseren. We halen daar goede resultaten mee. Ik noem de Fixi app. Duur ding om te maken en te onderhouden op het ICT budget, maar kostenbesparend in de exploitatie van het gemeentelijk apparaat.

Andere gemeenten hebben deze app dus ook nodig. U onderschrijft hiermee mijn stelling, dat de gemeenten allemaal dezelfde basisbehoeften hebben.

Mijn idee is dat er dan een enorm project ontstaat tussen 400 gemeenten. Zo’n enorm project is nauwelijks te managen, kijk naar de politie. Daarnaast is het moeilijk om de democratie te waarborgen in dat systeem van uniformiteit.

Graag wil ik het nog even hebben over het functioneren van de burgemeester. Ik vraag u niet een oordeel uit te spreken over burgemeester Nawijn, maar wat verandert er wat u betreft aan de profielschets. Wat gaat u anders verwoorden dan de vorige keer?

Ik moet deze vraag beantwoorden op persoonlijke titel, we hebben dit binnen de VVD nog niet besproken. Ik heb Jaap Nawijn leren kennen als een kundig en betrokken burgemeester. Die betrokkenheid kan op verschillende manieren tot uiting komen. Als de raad vindt, dat er een nieuwe burgemeester moet komen, zou ik willen pleiten voor een burgemeester, die zijn betrokkenheid nog meer zichtbaar maakt.

Duidelijk. De uitsmijters van dit interview: waar bent u trots op en wat had er beter gemoeten de afgelopen periode?

Om met de laatste vraag te beginnen, ik ben niet trots op de manier waarop we collectief met de bouw en verbouw van de Ontmoeting c.q. het Kroondomein zijn omgegaan. Mijn aftreden heb ik als verschrikkelijk ervaren. Ik beschouw dit als een kras op het openbaar bestuur van de gemeente.
Trots ben ik op de staat van de economie. We bieden kansen en we zien dat bedrijven die kansen grijpen. Met name de invulling van Agriport is iets waar ik tevreden over ben.
Ook denk ik, dat we trots kunnen zijn op de manier, waarop we de gemeente naar buiten toe presenteren. We slagen er in om ondernemers te interesseren voor dit gebied. We zien, dat onze inspanningen vruchten afwerpen.

Mijnheer Meskers, bedankt voor dit interview, uw tijd en de duidelijke antwoorden die u hebt willen geven.

Dit interview is een verslag van een gesprek, dat bijna anderhalf uur duurde. Ik heb niet alle onderwerpen, die tijdens dit gesprek ter tafel kwamen beschreven. De Kooijhaven, het open blijven van de zwembaden en de perikelen rond de woningbouw zijn wel besproken, maar niet beschreven. Ik nodig u van harte uit om ook het gesproken interview (hieronder beschikbaar) af te luisteren.

evert@demeningvanmarsmans.nl

JAS, donderdag 8 februari 2018

Reacties :

Bakker zei
Zelden zoveel onzin gelezen en verontrustender is dat de vragen steller niet eens door heeft wat voor nonsens Meskers verkondigt.
1 onderwerp is wel heel erg tenenkrommend en dat betreft de vraag over het aftreden van Meskers: Meskers kan alles en iedereen de schuld van geven maar hij is ten alle tijde als wethouder de hoofdverantwoordelijke. Daar had de vragensteller op in moeten haken en dat deed hij niet, daarmee aantonend dat hij er zelf weinig van begrijpt. We mogen gerust aannemen dat als Meskers wel met zijn botte kop terug keert als wethouder het 100% zeker is dat de ambtenaren die hij nu overal de schuld van geeft hem in de nabije toekomst een oor aan zullen naaien, dat kan gewoon niet uitblijven. Of het daarom verstandig is van Meskers weer wethouder te willen worden?????????

Kapitein Rob zei
Als je er na 4 jaar achter komt dat de schuld bij de ambtenaren ligt dan heb je 4 jaar lopen slapen of je steeds met een kluitje in het riet laten sturen en deug je sowieso niet voor dat werk en heb je alleen maar bewezen nooit op die positie terug te kunnen komen.
vrijdag, 09 februari, 2018

Anoniem zei
Reactie Kapitein Rob:
Wethouder Meskers ook al besmet met het Winter en Zomer slaap virus! Dan moeten ze Hollands Kroon ook wel meteen in quarantaine plaatsen voordat de inwoners helemaal niets meer horen en alleen maar wantoestanden achteraf constateren.
zaterdag, 10 februari, 2018

Anoniem zei
Opstappen omdat je je verantwoordelijkheid neemt, want zo hoort dat, maar meteen zeggen dat je niet verantwoordelijk bent, dan heb je het toch niet goed gesnapt. Of je bent een gluiperd. Komt vaker voor bij de vvd. Meskers had het moeten weten en natuurlijk wist hij het allemaal. Het was gewoon vervelend dat het uitkwam. Die man moet een andere baan zoeken. Niet geschikt als wethouder. Net als Westerkamp, die er ook aan werkt om weer wethouder te worden, een charlatan.
zaterdag, 10 februari, 2018

Bakker zei
Zoals eerder opgemerkt: Meskers had in het verleden als zakenman problemen met schuldeisers. Meskers neemt het niet alleen als wethouder niet zo nauw(geholpen door CDA en partijgenoten) maar ook met zijn privé bedrijf moest de rechtbank er aan te pas komen om Meskers te bewegen zijn rekeningen voor geleverd werk te betalen aan zijn schuldeisers.
Hoe is het mogelijk dat een partij(de VVD) een dergelijk persoon wethouder laat worden? Eens te meer blijkt dat de VVD totaal verrot is, niet alleen lokaal maar ook landelijk, het is een trend binnen die partij om oneerlijk en volstrekt onbetrouwbaar te zijn.
zaterdag, 10 februari, 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/02/de-interviews-van-marsmans-dhr-theo.html

https://robscholtemuseum.nl/?s=Marsmans

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image