Eugeen Hoekstra – Zonneparken funest voor natuur en bodemleven + Roel Prins – Den Helder energie neutraal + Redactie DHA – Verduurzaming gemeentelijk vastgoed start begin 2019

Zonneparken funest voor natuur en bodemleven

Aanvragen voor het toestaan van zonneparken moeten worden getoetst op de kwaliteit van het bodemleven. Dit leven heeft zonneschijn nodig om te kunnen voortbestaan. Als het zonlicht zich verschuilt achter de zonnepaneleninstallaties dan gaat het bodemleven achteruit. Grote zonneparken worden de nekslag voor kwetsbare natuur en bodemleven, schreef dagblad Trouw na een rondgang onder natuurbeschermers en ecologen.

Als bedrijven velden en akkers vullen met zonnecellen put dat de grond uit, zeggen ze. Zonlicht en regen bereiken de bodem niet meer, met kaalslag als gevolg. Dit is funest voor insecten en weidevogels, die toch al zwaar onder druk staan.

De woordvoerders kunnen hun stelling niet bewijzen ,omdat met de bouw van zonneparken pas is begonnen in Nederland, maar logisch klinkt het wel. Internationale kennis en metingen voorspellen ellende, waarschuwen deskundigen van het Louis Bolk Instituut, het RIVM, de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en vogelorganisatie Sovon. Dit signaal moet serieus worden genomen.

Als een zonnepark er eenmaal staat dan is het kwaad al geschied, omdat sloop nauwelijks is voor te stellen. Daarom is het van belang, dat de gemeente Schagen goed let op de schaduwzijde van zonneparken. Het kan niet zo zijn, dat zonneparken als uitdrukking van een duurzame samenleving de natuur gaan bedreigen, die juist beschermd moet worden.

Vogelorganisatie Sovon zegt in Trouw “Je kunt het ook op je klompen aanvoelen: natuur is niet gebaat bij een blokkade van de bodem door zonnepanelen”. Volgens bodemexpert Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut kan verstoring van de bodem langdurig doorwerken, tot ver nadat een zonnepark (na vijftien jaar) wordt afgebroken. De Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, Berno Strootman pleit voor zonnepanelen alleen op daken.

Diederik Samsom, ex leider van de PvdA, nu tafelvoorzitter van de bebouwde omgeving, zegt dat zonneparken onmisbaar zijn. “Anders halen we de doelen van Parijs niet.” Maar, zo zegt ie, zet ze bij snelwegen, bedrijfsterreinen en op oude vuilstortplekken.

Volgens minister Wiebes is weinig bekend, dat er bij zonneparken ‘effect is op het leven onder deze panelen’. Maar over hoe dat uitpakt voor de biodiversiteit, bestaat volgens de minister geen kennis in Nederland. De eerste buitenlandse bevindingen zijn zorgwekkend, zegt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Recente praktijkstudies uit Duitsland en Zuid-Amerika laten zien, dat kwetsbare natuur te lijden heeft onder zonneparken.

Hoe verloopt de discussie in de gemeente Schagen? De gemeenteraad is niet per se tegen. Oude aanvragen voor een zonneweide mogen afgehandeld worden door de wethouder, nieuwe aanvragen worden geparkeerd totdat de raad heeft gediscussieerd over het zonneweiden beleid komende herfst.

Moet je het willen grootschalige zonneweiden in het vlakke polderland afgezien van bovenstaande bezwaren? Ik ben bang van wel, als we echt van het gas af gaan is het alle hens aan dek.

Maar laten we eerst het bebouwd gebied volstoppen met zonnepanelen. Want om eerlijk te zijn, er zijn nog heel veel daken in Schagen zónder zonnepanelen. Ik denk driekwart. Op dit front is nog een wereld te winnen.

Laten we dan tegelijk onderzoek doen naar hoe de natuur (vogels, insecten) en het bodemleven zich ontwikkelen in gebieden met zonneparken en hoe misschien meervoudig ruimtegebruik mogelijk is. Maar sluit in ieder geval gebieden uit met hoge landschappelijke, cultuurhistorische en/of ecologische waarde. Aan die duidelijkheid mag het vanaf het begin niet ontbreken.

Schagen FM, 11-08-2018 | 13:00:00, laatst gewijzigd: 11-08-2018 | 11:27:26

https://www.schagenfm.nl/nw-28464-7-3695489/nieuws/zonneparken_funest_voor_natuur_en_bodemleven.html

Den Helder energie neutraal

In juni 2016 nam de gemeenteraad een motie aan bedoeld om Den Helder in 2040 energie neutraal te laten zijn. Met die motie ging de raad mee in de vaart der volkeren, die de aarde willen redden van een dreigende klimaatramp.

Men moet van een gemeenteraad verlangen, dat besluiten op basis van beste weten worden genomen. Omdat ik daarvan uitging heb ik de raad en het college een aantal vragen gesteld. Vragen, die mij duidelijk moesten maken, dat de raad en het college wisten waar ze mee bezig waren. Op geen van deze vragen is een antwoord gekomen. Behalve dan uiteindelijk, na aandringen, een antwoord van Schuiling: “Soms mag beleid ook op aannames worden gevoerd. En dan maar hopen en bidden dat het goed komt.”

Deze stellingname, die in de duistere middeleeuwen thuishoort, vervult mij met zorg. Dat hier door de raad geen stelling wordt genomen is nog zorgelijker. Komt dit doordat (angst) gevoelens hebben geleid tot een klimaatreligie, waar de rede niet welkom is ? Komt dit door het slechte onderwijs? Komt dit doordat noch de raad noch het college enige natuurkundige kennis en mathematische vaardigheid bezit?

Financiële ellende

Als voorzitter van een vereniging van eigenaren merk ik welk een onnodige financiële ellende in Den Helder wordt toegebracht door de redeloze strijd tegen de gasvoorziening. Onze redeloze gemeenteraad en redeloos college hanteren een Helders verdien model, waarin windmolens op land en zee geacht worden een gouden toekomst te bieden, doch dat alleen maar voert tot economische neergang en verarming.

Maandagavond wordt de raadscommissie instemming gevraagd met de aanleg van een 7 hectare groot zonnepark op Kooypunt. Dat park levert 9 MW energie, zo verhalen de stukken. De redeloze raad zal instemmen. Zou de raad zich realiseren,dat die 9 MW het geïnstalleerd vermogen is. Dat die 9 MW alleen wordt opgewekt onder gunstige omstandigheden. Dat de zon hier slechts de helft van de tijd licht geeft, dat gedurende die andere tijd de sterkte van de zon zelden voldoet aan de vereiste gunstige omstandigheden? Dat een windpark bij ons, als het mee zit, gemiddeld zo’n 30% van het geïnstalleerde vermogen levert. Dat die gemiddeld andere 70% door back-up van conventionele centrales moet worden geleverd? En dat dit veelal op ongewenste tijden gebeurt? Dat daarmee de energieprijs de pan uitrijst.

Opslag

De conventionele centrale kan ieder moment het gevraagde vermogen leveren. Het zonnepark kan dit niet (het windpark overigens ook niet). Zonne-energie en windenergie worden momentaan geleverd. Voor perioden zonder zon of zonder wind zou men de energieopslag kunnen betrekken, zo wordt gesteld. Er bestaan gewoonweg geen grootschalige energie opslagsystemen voor zon en wind. Opslag in accu of waterstof is energetisch en voor het milieu onverantwoord. Voor een fractie van de klimaatkerk kosten kunnen Thorium centrales worden gebouwd (in China en India wordt dit begrepen).

Een eeuw geleden stelde Arrhenius, dat CO2 een broeikasgas is. Hij stelde dit naar toenmalig beste weten. Sedertdien zijn er mensen, die stellen dat de CO2 verantwoordelijk is voor opwarming van de aarde. Dat die opwarming catastrofes tot gevolg heeft en dat de mens de schuldige aan die catastrofes is. Dat dit naar hedendaags beste weten onzin is en dat er geen bewijzen zijn voor die catastrofes, deert onze gemeenteraad en ons college niet.
De rede heeft plaats moeten maken voor het geloof. Het klimaatgeloof. En al die openbaar bestuur ouderlingen bereiden dit geloof op onze kosten. Het klimaatgeloof kerkgeld wordt steeds meer. De noodruftigen onder ons hebben al grote problemen. De anderen komen nog aan de beurt. De vervolging van hen, die hun verstand gebruiken, neemt ongekende vormen aan. Ik begrijp niet dat op gemeentelijk niveau en dus ook bij ons in Den Helder de bereidheid bestaat om het geloof te dienen en het kerkgeld te betalen.

PDF:
Gemeente Den Helder – Raadsinformatiebrief Energietransitie Den Helder

Den Helder Actueel, 9 september 2018 – 20:31

Flipfluitketel
9 september 2018 at 20:49
Misschien ook dit ook even lezen Roel dan zul je zien dat in 2050 (als alles meezit) we een Thorium-centrale kunnen exploiteren. Lees dit maar eens goed door. https://wisenederland.nl/kernenergie/thorium

RB
9 september 2018 at 21:05
voor die tijd zijn de huiseigenaren al opgescheept met idiote prijzen voor zogenaamde groene waanzin….

Judge X
9 september 2018 at 21:33

Judge X
31 januari 2018 at 10:02
Die Thorium reactor bestaat – naast proefopstellingen in verschillende landen – eigenlijk alleen nog op papier.
De ontwikkelingstijd wordt geschat op zo’n 30 jaar; de heer Prins gaat een werkende en energie-producerende Thorium reactor dus waarschijnlijk niet meer mee maken.
Onderwijl smelt het ijs en stijgt het water, “Goddank hebben we een Kolder-Bolder”.
https://www.deingenieur.nl/artikel/thorium-reactor-heeft-nodige-haken-en-ogen
https://www.tudelft.nl/2016/tu-delft/thoriumreactor-schonere-veiligere-en-duurzame-kernenergie-in-zicht/

Judge X
7 april 2018 at 09:45
In dit ‘energieverband’ was er een interessante uitzending van Focus op 29 maart jongstleden op NPO.
“De thorium theorie” :
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/429989/Focus.html

https://denhelderactueel.nl/2018/09/den-helder-energieneutraal/

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed start begin 2019

Den Helder – De gemeente start binnenkort de aanbesteding voor de verduurzaming van een deel van het gemeentelijk vastgoed. Een deel van de werkzaamheden moet in het eerste half jaar van 2019 zijn voltooid, zo laat het college weten.

Het gaat hierbij om de volgende panden met bijbehorende maatregelen:

Gemeentehuisvesting Ambachtsweg 25 – aanbrengen zonnepanelen, leiding isolatie en energiezuinige lichtschakeling
Gymzaal Drooghe Bol 1007 – aanbrengen zonnepanelen, verbetering isolatieglas, aanbrengen warmtepompsysteem met elektrische boiler en energetische verbetering
verlichtingssysteem
Gymzaal Lombokstraat 4 –  energetische verbetering verlichtingssysteem en leiding isolatie
Parkeergarage Sluisdijkstraat – vervanging naar LED verlichtingssysteem met energiezuinige schakelingen
Gymzaal Stakman Bossestraat 39A – na isoleren dak en pui vullingen en verbetering energetische prestaties verlichtingssysteem
Brandweerkazerne Van Foreestweg – aanbrengen zonnepanelen, na isoleren gebouw schil (gevel/dak/pui vullingen), energetische verbetering verlichtingssysteem en leiding isolatie

Na uitvoering van de maatregelen moet dit leiden tot:

– Vermindering energieverbruik gas en elektra met ca. 16%
– Reductie CO2 uitstoot met ca. 8%
– Percentage opwekking uit hernieuwbare energie ca. 8,5%
– Energielabel sprong van gemiddeld label D naar label B
– Daling energielasten met ca. € 11.000,- op jaarbasis

Voor een aantal panden geldt dat de werkzaamheden worden opgeschoven naar 2019. Dit betreft de panden waar een huurder of gebruiker in zit en waar eerst gesprekken aangeknoopt dienen te worden om de lopende contracten open te breken. Het gaat hierbij om de volgende panden, waarbij vergelijkbare maatregelen als bij de hierboven genoemde panden zijn voorzien:

– Pompgebouw Duinweg 50
– Helderse Vallei
– Bioscoop Julianaplein 43
– Begraafplaats Kerkhoflaan 4
– Middelzand 3503
– Vijzelstraat 73
– Brandweerkazerne Bastiondreef

Den Helder Actueel, 25 oktober 2018 – 06:04

Reacties:
Roel Prins
30 oktober 2018 at 20:07
Ofwel, de gemeente verlaagt de energienota en zadelt de belastingbetaler hierdoor met hogere lasten op. Hoe komt het toch dat geen der raadsleden dit begrijpt en daar wat aan doet ?

https://denhelderactueel.nl/2018/10/verduurzaming-gemeentelijk-vastgoed-start-begin-2019/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eugeen+Hoekstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=Roel+Prins
https://robscholtemuseum.nl/?s=gemeentelijk+vastgoed