Eugeen Hoekstra – Laat burgers 1% van de begroting besteden aan lokale plannen + Politici, kom uit je comfortzone !

Laat burgers 1% van de begroting besteden aan lokale plannen

Een groep van veertien wethouders in ons land is bezorgd over het functioneren van de lokale democratie. Zij schreven een brief aan minister Ollongren, waarin zij voorstelden, dat burgers 1% van de gemeentebegroting mogen besteden aan lokale initiatieven. Voor Schagen is dit een bedrag van 1,2 miljoen euro. Goed plan?

Het is opvallend, dat het nooit raadsleden zijn, die zorgen uiten over het functioneren van de democratie. Je hoort ze wel vaak mokken over de burgers ,die hun werk zo weinig weten te waarderen en de in hun ogen lage beloning. Dan de wethouders. Zij komen met een plan: maak direct na de gemeenteraadsverkiezingen samen met de stad of dorp en de raad een maatschappelijk akkoord. Daarin moet dan komen staan: ‘wat voor gemeente we willen zijn, maar ook hoe we maatschappelijke opgaven samen oppakken.’ Mooi verhaal?

Politiek is in het dagelijks leven van heel veel mensen zo goed als verdwenen, het is hoogstens iets, wat we in de kranten en nieuwssites zien langskomen. Lokaal is de bevolking betrokken, wanneer er wat te klagen valt of dat de gemeente een buurtje wil opknappen. Die betrokkenheid is terug te voeren op het wel begrepen eigenbelang. Waar het gaat om het algemeen belang , wordt de burger buiten de deur gehouden. Dit is fout, omdat de overheid vaak de werkelijkheid met een heel andere bril bekijkt, dan burgers en ondernemers, die elke dag met hun benen in de klei staan.

De zeventien wethouders zijn ook te laat met hun plan. Ze komen met hun idee op hetzelfde moment, dat het nieuwe kabinet besloot het referendum af te schaffen. Daarmee is de democratie een geweldige klap toegebracht. Nederland is jaren terug gezet in de tijd. Zo kan het gaan in ons land: als de uitslag van een referendum je niet zint, dan schaf je hem gewoon af. En wat de burgers hier van vinden wordt niet gevraagd. Niet interessant genoeg. Zie hier de arrogantie van de macht.

De zeventien wethouders zien het wel goed. Hun zorgen zijn terecht, maar ook zo vaak door anderen vertolkt in de afgelopen jaren. Hier en daar leidt dit tot experimenten, waarbij burgers meer te zeggen krijgen. Maar die probeersels verdwijnen net zo hard als ze waren gekomen. Burgers geloven er niet meer in. Misschien verandert het als we een gekozen burgemeester krijgen, die zijn eigen wethouders kiest. Wie een burgemeester kiest kan hem ook de laan uitsturen en met hem de wethouders. Ik kan niet wachten. Wedden, dat de bestuurlijke elite hiervoor een stokje steekt!

Schagen FM, 26-01-2018 | 17:00:00, Laatst gewijzigd: 26-01-2018 | 17:04:57

https://www.schagenfm.nl/nw-28464-7-3680345/nieuws/laat_burgers_1_van_de_begroting_besteden_aan_lokale_plannen.html

Politici, kom uit je comfortzone !

Straks zijn er weer verkiezingen en dan hebben ze ons weer nodig, maar zodra deze achter de rug zijn, herschikken ze hun positie en kunnen zij zonder ons weer vier jaar door. Cynisch? Of je door de kat of de hond wordt gebeten, op lokaal niveau zijn de politieke verschillen zo klein, dat er weinig valt te kiezen. Uiteindelijk stem je niet op het programma van de partij, maar op de lijsttrekker of iemand anders, die op de lijst staat, een vrouw bijvoorbeeld, omdat vrouwen nog steeds een ‘schaars artikel’ zijn in de politiek en je vindt, dat die vrouw de persoon is, die in de raad moet komen.

Met het geven van een stem geven we een mandaat aan politici om beslissingen te nemen. Dat moeten we in mijn overtuiging ook zeker zo houden. Maar we geven niet het mandaat van planontwikkeling, beleidsdenken en innovatie uit handen. In een speech van enkele jaren geleden zei Job Cohen: ‘In dit land zijn we het over 95 procent van de gevallen eens, maar we maken ons vooral druk over de ontbrekende 5 procent.’ Waarom zouden we dat niet toepassen in een nieuwe vorm van democratie?

Hoe dan?

– Laten de partijen voor de verkiezingen aangeven met welke partij zij de gemeente het liefst willen besturen. De kiezers weten dan, waar ze aan toe zijn.

– Laat de gemeenteraad een maatschappelijk akkoord sluiten met de inwoners van de gemeente. Gebruik het internet en organiseer discussiebijeenkomsten.

– Laat de inwoners meepraten over de meerjarenbegroting. Geef ze de mogelijkheid om een bepaald percentage te besteden aan doelen, die ze belangrijk vinden.

– Houd hoorzittingen met burgers en organisaties, voordat er besluiten genomen worden. Laat dit niet over aan de wethouders. Raadsleden, kom op voor je zaak!!

– Houd G1000 bijeenkomsten met burgers, waarvoor het CDA in Schagen pleit in haar verkiezingsprogramma.

Hoe moeten politieke leiders omgaan met de mondige, maar vaak ontgoochelde of argwanende burger? Het antwoord is, zo lees ik, merkwaardig genoeg, door te leren los laten. Want die kritische burger is geen lastpak, maar een kans. Vraag zijn mening. Laat hem meedenken, zowel in het belang van andere burgers als voor zichzelf. Niet alleen levert het nieuwe ideeën op, het opent nieuwe perspectieven en geeft ook meer vertrouwen in een vernieuwd democratisch systeem.

Trek de raadscommissies open door de agenda in te delen in twee groepen onderwerpen:

1. Onderwerpen, die voor publiek en politiek belangrijk zijn en waar de commissie mening vormend over zal spreken;

2. Onderwerpen, die belangrijk zijn, maar waar raadsleden alleen nog enkele vragen over hebben en die daarom informerend in de commissie worden behandeld.

Laat de vergaderingen vooraf gaan door overlegtafels, waarvoor belangstellende inwoners uit de gemeente worden uitgenodigd om mee te doen aan de meningsvorming voor onderwerpen, die op de agenda van de commissie staan.

De politiek ziet graag betrokkenheid van burgers, maar die burgers willen ook graag hun mening geven over zaken, die het algemeen belang raken: veiligheid, sociale zekerheid, werkgelegenheid, onderwijs en duurzaamheid. De hamvraag is wat voor gemeenschap willen we met elkaar zijn? Geef de inwoners daarin een belangrijke stem, want zij zijn de gemeenschap en niemand anders.

Schagen FM, 09-02-2018 | 16:00:00, laatst gewijzigd: 09-02-2018 | 17:16:05

https://www.schagenfm.nl/nw-28464-7-3681549/nieuws/politici_kom_uit_je_comfortzone.html

https://robscholtemuseum.nl/?s=Eugeen+Hoekstra