Dr. R.J. Benink & Drs. P.C. Dijkgraaf – ‘Kanttekening: Cardiologen drukken hun plannen gewoon door’

Den Helder – Oud-medisch specialisten in Den Helder Rob Benink en Peter Dijkgraaf geven in dit artikel hun mening over de gang van zaken in het voormalige Gemini.

Stadsgenoot Henny Abbenes, die zich met zijn activiteiten voor het Platform ’Laat het Gemini niet in de kou staan’ in 2012 al eens verdienstelijk maakte, stuurde op 12 augustus een brandbrief aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Haar antwoord aan hem bevat een opmerkelijke passage: ’De Noordwest Ziekenhuisgroep heeft mij echter laten weten (en dit ook breder gecommuniceerd), dat zij alleen overwegen om de complexe meerdaagse cardiologische zorg te concentreren in Alkmaar en niet de rest van de cardiologische zorg.’

Hartzorg is al aan het verdwijnen uit ziekenhuis Den Helder

Formeel mag het voornemen om complexe hartzorg van Den Helder over te hevelen naar Alkmaar dan zijn opgeschort, de cardiologen zetten hun plannen ondertussen ’gewoon’ door.

Lees verder:
http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28514526.ece/Hartzorg-is-al-aan-het-verdwijnen-uit-ziekenhuis-Den-Helder

Deze informatie is helaas in strijd met de feiten.

De cardiologen willen – dat is inmiddels genoegzaam aangetoond – immers hoe dan ook geen enkele patiënt langer dan een dag in Den Helder opgenomen zien, of er nu sprake is van ’complexe zorg’ of niet! Bovendien willen zij voortaan alle (semi) acute patiënten met (mogelijke) cardiale problematiek rechtstreeks naar Alkmaar laten transporteren, terwijl dit de afgelopen jaren uitsluitend gebeurde indien dit op basis van een gemaakt ECG (’hartfilmpje’) noodzakelijk of wenselijk leek. En als dan na enkele uren observatie duidelijk is, dat er op cardiologisch gebied niets ernstigs aan de hand is, mag de patiënt aan het einde van de dag zelf zien hoe hij of zij weer thuiskomt. Als je dan toevallig ook nog op Texel woont, heb je pech… Let wel: deze gewijzigde beleidslijn lijkt nu al te worden gevolgd.

Ouderen

De cardiologen wensen géén patiënten meer op te nemen op de afdeling Ouderen in Den Helder. Verder zijn er sterke aanwijzingen, dat er de laatste maand veel vaker dan voorheen cardiologische patiënten vanaf de Helderse afdeling Spoedeisende Hulp worden opgenomen op de locatie Alkmaar van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ), tenzij er geen plaats is aldaar.

Ook hebben de cardiologen inmiddels geregeld, dat nu alle patiënten uit onze regio die in Amsterdam een hartoperatie hebben ondergaan niet meer naar Den Helder worden overgeplaatst, maar voor verder herstel en klinische revalidatie worden opgenomen in Alkmaar. Terwijl er geen enkel misverstand over kan bestaan, dat hier sprake is van ’laag complexe’ zorg!

Op de locatie Alkmaar worden mensen openlijk gestimuleerd om te solliciteren op komende vacatures bij de geplande uitbreiding van de cardiologische spoedopvang (Eerste Hart Hulp) aldaar. En op beide locaties worden niet alleen de chefs de clinique (jonge cardiologen in dienstverband van de maatschap), maar ook andere personeelsleden met ontslag bedreigd als zij zich negatief uitlaten over het ’beleid’ van het management.

Het (’voorgenomen’) besluit ten aanzien van de verplaatsing van cardiologische zorg werd door de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep ’on hold’ gezet, in afwachting van de adviezen van een commissie van drie externe ’onafhankelijke’ deskundigen die gevraagd werd zich over het locatieprofiel van het voormalige Gemini ziekenhuis te buigen. Op basis van bovenvermelde feiten moet worden geconstateerd, dat de cardiologen het ’on hold’ zetten van het besluit door de raad van bestuur van NWZ volledig aan hun laars lappen.

Dat kan twee dingen betekenen.

Ofwel de raad van bestuur is niet meer ’in control’ betreffende de cardiologen, die immers ingaan tegen het met de mond beleden beleid van de raad van bestuur.

Ofwel de raad van bestuur van NWZ anticipeert erop dat de ’onafhankelijke’ commissie van externe deskundigen de zienswijze van de cardiologen zal volgen.

Het ene scenario lijkt ons niet minder verontrustend dan het andere.

Longartsen

Want als de cardiologen hiermee wegkomen, zullen ook andere specialismen hun klinische activiteiten in Alkmaar willen concentreren. Naar verluidt staan bijvoorbeeld de longartsen al in de startblokken.

Duidelijk lijkt ons in ieder geval, dat in de huidige raad van bestuur van NWZ niet langer zonder meer vertrouwen kan worden gesteld. Daarom is het verstandig om ook het (als een konijn uit de hoge hoed getoverde) ’nieuwbouwvoorstel’ voor de locatie Den Helder van NWZ met gezonde argwaan tegemoet te treden. Het heeft er alle schijn van, dat dit niet meer was dan een truc om de kans op het binnenhalen van gemeentelijke garantstellingen te vergroten.

Alvorens het afgeven van een dergelijke garantie zelfs maar te overwegen, zouden de gemeentebesturen in de Noordkop op hun beurt eerst maar eens het afgeven van een garantstelling moeten eisen van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Betrokken

Een garantstelling namelijk voor het in stand houden van een volwaardig basisziekenhuis in Den Helder. En een volwaardig basisziekenhuis in Den Helder zal, dat is uit een recente interne evaluatie van het huidige locatieprofiel al gebleken, slechts kunnen blijven bestaan, indien bij alle disciplines van NWZ sprake is van betrokkenheid bij de locatie Den Helder en bij alle medische specialisten van NWZ van de bereidheid zich daadwerkelijk in te zetten voor een optimale zorg op ook deze locatie. Alle poortspecialismen, maar óók alle Spoedeisende Hulp artsen en intensivisten, dienen bereid te zijn om, indien dit noodzakelijk of wenselijk is, óók zorg te leveren op de locatie Den Helder.

Categorische onwil van medische specialisten om werkzaamheden te verrichten in Den Helder, of om dienst te doen voor de locatie Den Helder zou door de raad van bestuur van de gefuseerde NWZ ziekenhuizen niet langer meer mogen worden geaccepteerd. En daarop dienen zij wat ons betreft te worden afgerekend.

Reactie Noordwest Ziekenhuis

Deze kanttekening is voor publicatie voorgelegd aan de Noordwest Ziekenhuisgroep. Die herkent zich niet in het geschetste beeld. In een schriftelijke verklaring laat het ziekenhuis weten:

,,De raad van bestuur en het stafbestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep nemen met klem afstand van de insinuaties, die in bijgaande brief worden gedaan. Het geschetste beeld strookt niet met de werkelijkheid en de feiten. De brief is zeer tendentieus en veroorzaakt onnodige onrust onder patiënten, medewerkers en inwoners. Een externe onafhankelijk commissie is op dit moment bezig met de beoordeling van het locatieprofiel van Den Helder. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek vinden er geen wijzigingen in het zorgaanbod plaats. De raad van bestuur heeft de opstellers van de brief uitgenodigd voor een gesprek met de onafhankelijke onderzoekscommissie.’

NHD, 17 september 2016, 7:00, update 17 september 2016, 8:39

Reacties:

Fred Kwast
Van wie is de afdeling cardilogie eigenlijk ? Zijn cardiologen eigenaar van de afdeling, of het ziekenhuis. Als het van het ziekenhuis is , Wie zijn de cardiologen dan wel dat zij dat uit maken!

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28514598.ece/Opinie-Kanttekening-Cardiologen-drukken-hun-plannen-gewoon-door_?lref=SubList