Dick Berts – Maffiose praktijken rondom mortuarium kosten

Dick Berts
<dickberts@gmail.com>

15 januari 2017 om 13.38

Raad van Bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep
t.a.v. mevrouw drs. J. Gerritsen

Den Helder, 16-1-2017

Geachte mevrouw Gerritsen,

Recent heeft een actualiteitenprogramma op televisie uitgebreid verslag gedaan van de maffiose praktijken rondom de mortuarium kosten in ziekenhuizen. Ik maak me daar grote zorgen over. Het overlijden van een dierbare is een kwetsbaar moment, waarop het gemakkelijk is om de nabestaanden veel geld af te troggelen. De begrafeniskosten zijn werkelijk op een meer dan krankzinnige wijze aan het exploderen. Het heeft er alle schijn van, dat de onderwereld vaste voet aan het krijgen is in deze branche.

Ik ben verbijsterd over het feit, dat veel ziekenhuizen hun mortuarium aan het privatiseren zijn. Gelukkig zijn er ook nog goede ziekenhuizen, die dat niet doen en die geen kosten in rekening brengen. Helaas heb ik moet constateren, dat NWZ haar mortuarium in het Gemini ziekenhuis zelfs stiekem geprivatiseerd heeft. Op 10 december overleed mijn vader Rolf Henricus Berts (3-12-1927) in het Gemini ziekenhuis te Den Helder. Door omstandigheden (mijn moeder was op dat moment ook terminaal ziek) hebben wij een minimale crematie moeten organiseren. Schandalig genoeg bleek ook die niet gedekt te zijn door de behoorlijke polis, die mijn vader bij Yarden had afgesloten. Daar bovenop werd het in rekening te brengen extra bedrag ineens nog verder opgehoogd met een rare post met de vage aanduiding “kosten Gemini”. Toen ik mij daar bij Yarden over beklaagde ontving ik geen enkele inhoudelijke reactie, alleen een nog verder verhoogde rekening – eveneens vanwege mortuarium kosten -, waarbij verwezen werd naar een mij totaal onbekend bedrijf, dat kennelijk mortuaria exploiteert.

In verband met het bovenstaande wil ik u een paar vragen voorleggen:

1) Waarom heeft u het stoffelijk overschot van mijn vader zonder toestemming van de bij u geregistreerde contactpersonen overgedragen aan een louche derde bedrijf, dat u stiekem in uw ziekenhuis laat opereren? Ik ben van mening, dat u hiermee uw zorgplicht op ernstige wijze heeft geschonden.

Op uw site vermeldt u: “Kosten voor laatste zorg en verblijf mortuarium. De kosten voor het gebruik van het mortuarium en de laatste zorg zijn  geen onderdeel van het ziekenhuistarief. Ze zijn daarom niet opgenomen in ziektekostenverzekeringen. De kosten worden via de uitvaartbezorger aan de nabestaanden in rekening gebracht. Als er obductie verricht moet worden, kan het zijn, dat uw naaste wat langer in het mortuarium verblijft. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.”

2) Waarom noemt u geen tarieven? Waarom geeft u niet openlijk toe, dat u uw mortuarium geprivatiseerd heeft? Waarom werkt u er aan mee, dat weer een derde (de uitvaartondernemer) de rekeningen van uw stiekem geprivatiseerde mortuarium probeert te innen? Deze carrousel ademt ronduit de sfeer van een criminele constructie. En dat ook nog eens op dit gevoelige en verdrietige terrein.

Voor mij is het onbegrijpelijk, dat de directie van NWZ de reputatie van het Gemini ziekenhuis – waar zulk liefdevol personeel zijn uiterste best doet – op zo’n idiote manier op het spel zet.

Hoogachtend,

Dick Berts

———————————————————————————————————

Noordwest Ziekenhuisgroep

Raad van bestuur
locatie Alkmaar
locatie Den Helder

De heer D. Berts

datum 26 januari  2017
uw kenmerk
ons kenmerk UIT/me/201701724
betreft mortuarium; reactie op uw e-mail d.d. 15 jan 2017
contact 072 548 23 01; rvbsecretariaat@nwz.nl

Geachte heer Berts,

In uw e-mail van 16 januari 2017 legt u ons een aantal vragen voor rond het mortuarium op onze ziekenhuislocatie Den Helder.

Wij condoleren u met het verlies van uw vader. Wij vinden het heel vervelend, dat u naar aanleiding van items op televisie van mening bent, dat er op onze locatie in Den Helder ook niet toelaatbare praktijken met betrekking tot het mortuarium zouden plaatsvinden. Dat is niet het geval en wij zullen uw vragen dien aangaande zo goed als mogelijk beantwoorden.

Het is niet zo, dat er in Den Helder sprake zou zijn van “stiekem” privatiseren. In 2014 hebben wij meerdere bedrijven gevraagd voor het overnemen van het mortuarium beheer. Na een selectieproces is daar de huidige ondernemer (CMO) uit naar voren gekomen. Onze adviesraden (cliëntenraad, verpleegkundige adviesraad en ondernemingsraad) zijn daarvan op de hoogte gebracht.

1. Voor wat betreft uw vraag over de overdracht van het stoffelijk overschot. Na het overlijden van één van onze patiënten stopt de medische en verpleegkundige behandeling en de hieraan verbonden zorgplicht. De patiënt wordt vervolgens naar het mortuarium gebracht.
Wij hebben als ziekenhuis vanwege meerdere redenen de keuze gemaakt deze zorg niet zelf aan te bieden, maar dat uit te besteden aan een onderneming, die hier ervaren in is. In de bijlage treft u een indicatie van de werkzaamheden, die het mortuarium beheer met zich mee brengt. Hiermee ontlasten wij de verpleegkundigen op de verpleegafdelingen, zodat zij zich kunnen richten aan de verpleegkundige zorg aan de overige patiënten. Wij betreuren het indien u de indruk heeft gekregen, dat dit een louche bedrijf zou betreffen. Omdat u ook niet aangeeft, waarop u deze indruk baseert (behalve dat u de in rekening gebrachte kosten te hoog vindt) kunnen wij u daarin ook niet verder volgen.

2. Voor wat betreft de informatievoorziening over de kosten. Op onze website wordt uitgelegd, dat nu de laatste zorg geen onderdeel is van de geneeskundige behandeling hiervoor ook geen ziekenhuistarieven worden vastgesteld, die vergoed worden onder de ziekenhuiskostenverzekering. De kosten worden door de uitvaartonderneming bij de nabestaanden onder de aandacht gebracht. Kennelijk heeft daar bij u toch onduidelijkheid over kunnen bestaan. Wij zullen bij een herdruk van de folder ‘Als een naaste sterft’, die ook op onze website is terug te vinden, aangeven, dat het beheer van het mortuarium bij een derde bedrijf is ondergebracht, wie ons mortuarium beheert en aangeven, dat men contact op kan nemen met dat bedrijf om informatie te krijgen over de tarieven. Dat het bedrijf, die ons mortuarium beheert, de factuur in rekening brengt bij de uitvaartverzorger, die het lichaam op komt halen is een gebruikelijke werkwijze.

Wij hopen hiermee uw vragen te hebben beantwoord. Zoals u kunt lezen, passen wij een aantal zaken aan in onze informatievoorziening, zodat betrokkenen zich zo goed mogelijk op de hoogte kunnen stellen van de werkwijze en kosten rond het overlijden van een naaste.

Wij lezen in uw e-mail, dat u naast het recente overlijden van uw vader ook nog geconfronteerd bent met de zorgen voor uw terminale moeder. Dat zijn heftige omstandigheden, waarbij wij u dan ook veel sterkte wensen.

met vriendelijke groet,

Drs. J.G.M. Hendriks
voorzitter raad van bestuur

Bijlage: beheer mortuarium

———————————————————————————————————

Bijlage werkzaamheden, die CMO uitvoert als mortuarium beheerder.

Beheer mortuarium
In het mortuarium draagt de beheerder zorg voor het onderhouden van de ruimten, apparatuur en middelen te plaatse.

In hoofdzaak bestaat dat uit de volgende activiteiten (24/7):
– beheer van de koelcellen (6x)
– beheer van de koelcellen (2x) – zee lijk en politie koelcellen (geventileerd)
– het beheer van de ruimten
a) ontvangstruimte
b) voorruimte koelcellen
c) opslag
d) obductie ruimte
– de volledige digitale administratieve registratie van het gebruik van het mortuarium t.b.v. door belasting van kosten aan uitvaartverzorging, justitie of gemeenten
– periodieke rapportage
– ondersteuning transport overledene van de afdeling naar het mortuarium
– in voorkomende situaties (bv bij vindingen, verkeersslachtoffers) toonbaar maken van de overledene
– assistentie van de pathologen, forensisch arts en overig onderzoek derden t.b.v. scholing alsmede identificatie door recherche en/of waterpolitie
– voorraadbeheer van de materialen, instrumentarium en logistieke zaken
– administratieve en praktische afhandelingen met uitvaartorganisaties en gemeenten
– het (organiseren van) verwijderen van pacemaker / ICD
– ontvangst van nabestaanden

Afwijking van de standaardprocedure gelden bij niet natuurlijke dood, ter beschikking stelling, obductie, donatie, justitiële betrokkenheid, dood geboren kinderen.

———————————————————————————————————

Dick Berts

Aan de Inspecteur Generaal voor de Gezondheidszorg
Dr. J.A.A.M. van Diemen- Steenvoorden,
Postbus 2518
6401 DA Heerlen.

Den Helder, 27-2-2017,

Zeer geachte mevrouw van Diemen,

“De inspectie voor de gezondheidszorg houdt met de ingang van dit jaar scherper toezicht op de opvang en afhandelingen van klachten van cliënten door zorgaanbieders”, lees ik op uw site. De noodzaak daartoe wordt nog eens onderstreept door de formele klacht, die ik hierbij wil indienen tegen drs. J.G.M. Hendriks, voorzitter van de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Op 16 januari 2017 heb ik mij per email bij de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep beklaagd over de maffiose praktijken rondom mortuarium kosten (zie bijlage 1). Het antwoord dat ik van de heer Hendriks heb ontvangen is meer dan schandelijk ( zie bijlage 2). Om wille van de duidelijkheid zeg ik het even heel cru; Hendriks vindt, dat zijn zorgplicht acuut stopt bij het overlijden van mijn vader. En dat hij het stoffelijk overschot van mijn vader daarna bij wijze van spreken zonder toestemming van de nabestaanden met de vuilnisman mag meegeven. Dat is te gek voor woorden. Een zorgvuldige overdracht dient minimaal tot de zorgplicht te worden gerekend en dat weet meneer Hendriks ook. Overdracht zonder toestemming van de nabestaanden aan een commercieel bedrijf, dat hij verholen in het ziekenhuis laat opereren, dat zich – inclusief zijn tarieven – zo onzichtbaar mogelijk maakt en dat zijn rekeningen stiekem en versluierd door een derde partij laat innen., mag naar mijn rechtsopvatting maffioos worden genoemd. Des te meer gezien het uiterst gevoelige veld, waarin dit soort onaanvaardbare operaties worden uitgevoerd en waarin van de spelers een uiterst zorgvuldigheid mag worden verwacht.

Ik verzoek u mijn klacht niet alleen inhoudelijk te behandelen, maar daarbij ook uw scherpere toezicht op klachtafhandeling door zorgaanbieders te betrekken. Hendriks laat mijn vragen onbeantwoord en stuurt mij bewust het bos in.

Met de meeste hoogachting,

Dick Berts

———————————————————————————————————

Dick Berts

Aan de secretaris van de Cliëntenraad van het Gemini Ziekenhuis,
Postbus 501
1800 AM Alkmaar.

Den Helder 27-2-2017,

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand zend ik u ter informatie de klacht, die ik bij de Inspecteur Generaal voor de Gezondheidszorg heb ingediend, tegen de voorzitter van de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep, naar de inhoud waarvan ik u kortheidshalve moge verwijzen.

Met de meeste Hoogachting,

Dick Berts

———————————————————————————————————

info@landelijkmeldpuntzorg.nl

Aan: dickberts@gmail.com

10 maart 2017 om 16:57

Geachte heer Berts,

Het Landelijk Meldpunt Zorg heeft uw brief van 27 februari 2017 in goede orde ontvangen, waarvoor dank. Allereerst wil ik u condoleren met het overlijden van uw vader. Ik heb uw brief met aandacht gelezen. U geeft onder andere aan, dat u een klacht heeft over de werkwijzen van Noordwest Ziekenhuisgroep. Ook bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht.

Advies
Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie, indien u een vraag heeft over de kwaliteit van zorg. In uw bericht heeft u geen telefoonnummer vermeld. Daarom geef ik u graag mijn advies per e-mail.

Elke zorgaanbieder moet goede zorg leveren. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien u van mening bent, dat de zorg, die door Noordwest Ziekenhuisgroep geleverd wordt, hieraan niet voldoet, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. U heeft al een klacht ingediend bij het ziekenhuis. Helaas heeft dit niet tot bevredigende oplossing geleid. Vervolgens heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan een geschilleninstantie. Een geschilleninstantie is onpartijdig en kan en onafhankelijke uitspraak doen over uw klacht.

Dagelijks signaaloverzicht
Het Landelijk Meldpunt Zorg is sinds 1 december 2016 onderdeel van de inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie). Elke dag maken wij een signaaloverzicht. Dit overzicht bevat de vragen en klachten, die wij die dag hebben ontvangen. Hierin zijn geen namen en contact gegevens van burgers opgenomen. Het overzicht bevat wel namen van zorgaanbieders of fabrikanten. De inspectie gebruikt deze informatie bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een zorgaanbieder kan de inspectie besluiten een onderzoek te doen.

Uw bericht is daarom erg waardevol. Op deze wijze draagt u bij aan een beter toezicht op de kwaliteit van de zorg.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 088- 120 50 20. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Hierbij kunt u registratienummer 1703 0848 vermelden. U kunt voor informatie en advies ook onze website raadplegen: http://www.landelijkmeldpuntzorg.nl.

Tot slot wens ik u succes bij eventuele vervolgstappen. Ik hoop, dat mijn advies bijdraagt aan een goede oplossing.

Met vriendelijke groet,

Mw. xxx
Medewerker Landelijk Meldpunt Zorg

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport
Postbus 2115 | 3500 GC | Utrecht

Dit bericht kan informatie bevatten, die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht, dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het electronisch verzenden van berichten.
This message may contain information, that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

1 Comment

  1. Het is even lezen, maar de meer dan schandelijke reactie van de voorzitter van de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep werpt wat mij betreft ook een bijzonder licht op de voorgenomen sluiting van de spoedeisende hulp in het Gemini ziekenhuis te Den Helder. Alles in dit leven heeft met alles te maken. Volgens mij willen ze het hele ziekenhuis sluiten. Snoeiharde commercie en goede zorg verdragen elkaar niet.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image