Dick Berts – Brief met vragen HVC, 20 maart 2017 + HVC – Mail aan Berts met verzoek telefonisch onderhoud, 28 maart 2017 + Berts – Reactie, 28 maart 2017 + HVC – Antwoord aan Berts, 10 april 2017

Dick Berts
dickberts@gmail.com

Aan de Algemeen Directeur van HVC
de heer Dion van Steensel
Postbus 9199
1800 GD Alkmaar

Den Helder, 20 maart 2017

Geachte heer van Steensel,

Op 1 februari 2017 heb ik het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur gevraagd om: alle informatiedragers die informatie bevatten met betrekking tot de vraag of het college de volksgezondheid risico’s die samenhangen met het slechts eens per vier weken legen van rolemmers voldoende heeft onderzocht.

Volgens bijgaande reactie van B & W van Den Helder ligt de verantwoordelijkheid voor het straks vier weken in de kokende zon laten staan van rol emmers met maandverbanden en poepluiers geheel bij HVC. In verband hiermee zou ik u een paar vragen willen voorleggen:

-Volgens het college heeft HVC een uitgebreide ervaring met het slechts eens per vier weken legen van rol emmers met zeer besmettelijke inhoud. Waaruit bestaat die ervaring?

-Heeft u onderzoek laten doen naar de gezondheidsrisico’s die bovenstaande werkwijze met zich meebrengt?

-Heeft u uw Arbo dienst gevraagd of bovenstaande werkwijze gevaren met zich meebrengt voor uw personeel?

-Wordt er door de landelijke overheid toezicht uitgeoefend om bovenstaande werkwijze? Zo ja, door welke overheidsinstantie(s)?

-Dekt u bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de kosten van een epidemie?

Alvast dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Dick Berts
———————————————————————————————————

Van: Hilbert Moll <h.moll@hvcgroep.nl>
Datum: 28 maart 2017 om 12:29
Onderwerp: uw brief van 20 maart 2017
Aan: <dickberts@gmail.com>
Cc: Sakis Sisois <s.sisois@hvcgroep.nl>, Bert Visser <b.visser@hvcgroep.nl>

Geachte heer Berts,

We hebben uw brief gericht aan onze algemeen directeur in goede orde ontvangen. Uiteraard zullen wij hierop ook reageren maar we zouden u graag voorafgaand aan onze brief even telefonisch spreken. Dat wil ik samen doen met mijn collega Bert Visser en het zou ons schikken donderdag aanstaande om 09.00 uur.

Kunnen wij u dan bellen? Wilt u ons uw telefoonnummer doorgeven?

Vriendelijk dank!

Met vriendelijke groet,

HVC

Hilbert Moll
Adviseur gemeenten

Postbus 9199, 1800 GD ALKMAAR
Telefoon: 06-27114404
E-mail: h.moll@hvcgroep.nl
Website: http://www.hvcgroep.nl
KvK: 37061260

Deze e-mail en eventuele bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Deze tekst bevestigt tevens dat deze e-mail is gecontroleerd op de aanwezigheid van computervirussen.

This e-mail and any attached files are confidential and intended exclusively for the addressee. This text confirms that the message has been checked for the presence of computer viruses.
———————————————————————————————————

Van: Dick Berts <dickberts@gmail.com>
Datum: 28 maart 2017 om 13:13
Onderwerp: Afval ophaling gemeente Den Helder.
Aan: h.moll@hvcgroep.nl

Beste meneer Moll,

De problematiek van het een maand in de kokende zon laten staan van bacteriologisch besmet afval wordt door iedereen zwaar onderschat en heeft ook een forse juridische dimensie. In verband met dat laatste is het van groot belang om het door HVC ingenomen standpunt exact vastgelegd te hebben. Een telefoongesprek schept daarbij alleen maar verwarring.

Mijn vragen zijn kort, helder en duidelijk. Ook dat staat een schriftelijke beantwoording niet in de weg.

Alvast hartelijk dank voor uw moeite.

Met vriendelijke groet,

Dick Berts

———————————————————————————————————

HVC
Postbus 9199
1800 GD Alkmaar

info@hvcgroep.nl
http://www.hvcgroep.nl

IBAN: NL91 RABO 0329 7933 73
BIC: RABONL2U
IBAN: NL37 INGB 0653 9688 92
BiC: INGBNL2A

datum: 10 april 2017
onderwerp: schriftelijke reactie op uw brief

uw kenmerk:
uw brief van:

ons kenmerk: DH0304rst
bijlage(n): –

Geachte heer Berts,

Uw brief van 20 maart jl. hebben wij ontvangen. Hierin stelt u ons een aantal vragen over het inzamelen van afval in de gemeente Den Helder. In deze brief leest u onze reactie op uw brief.

Uitnodiging voor telefoongesprek
Voorafgaand aan deze brief hebben wij u op 28 maart jl. per e-mail uitgenodigd om telefonisch te hebben. Dezelfde dag hebben wij uw reactie ontvangen dat u alleen een schriftelijke beantwoording van uw vragen op prijs stelt.

Opgedane ervaring in andere gemeenten
HVC faciliteit de inzameling van afval voor veel gemeenten, waaronder Den Helder. In andere gemeenten zijn wij begin 2016 gestart met dezelfde maatregelen: minder frequent ophalen van restafval, het vaker ophalen van plastic, blik en pak (in containers, afvalzakken of ondergrondse containers). HVC en de desbetreffende gemeenten hebben geen klachten ontvangen ten aanzien van gezondheid risico’s in relatie tot de wijziging van de afvalinzameling. Van een uitbraak van een epidemie is geen sprake.

Maatwerk
Er zijn situaties bij ons bekend waar één afvalbak voor restafval niet volstaat of niet gewenst is door de inzamel frequentie. Bijvoorbeeld door gebruik van luiers of incontinentiemateriaal. Met de betreffende inwoner(s)wordt naar de specifieke situatie gekeken en maatwerk geboden. Ze kunnen dan toegang krijgen tot ondergrondse containers of kunnen het afval bij het dichtstbij zijnde afvalbrengstation brengen. Vergelijkbaar wordt gehandeld als een GFT afvalbak ontoereikend is.

Ervaringen andere afval inzamelaars
In Nederland zijn er naast HVC meerdere afval inzamelaars die restafval eens per vier weken ophalen. Bij HVC zijn geen situaties bekend waarbij deze wijze van afvalinzameling bij collega afval inzamelaars heeft geleid tot klachten over gezondheid risico’s.

Beschermingsmiddelen
De medewerkers van HVC die het afval in de gemeente Den Helder en ook in de andere gemeenten ophalen, dragen beschermingsmiddelen. Deze beschermingsmiddelen zijn erop gericht de voeten te beschermen tegen zware materialen. ook dragen zij handschoenen om hun handen te beschermen tegen scherpe voorwerpen. Wij willen u erop wijzen dat de samenstelling van het aangeboden afval in de afvalbakken door de frequentiewijziging van de inzameling niet verandert.

Landelijke ambitie
Het Rijk heeft de ambitie dat iedere inwoner in 2020 nog maximaal 100 kg restafval heeft. Dit vergt optimale afvalscheiding en vraagt veel inzet op preventie van afval. Om inwoners veel beter afval te laten scheiden, worden diverse maatregelen getroffen. De ervaring leert dat door het verlagen van de frequentie voor de inzameling van restafval, inwoners hun afval beter gaan scheiden. De afvalstroom plastic, blik en pak nemen veel ruimte in. Door dit vaker in te zamelen, blijft er minder restafval over. Het beter scheiden van afval zorgt ervoor dat waardevolle grondstoffen behouden blijven om nieuwe producten van te maken.

Vragen
Met deze brief hebben wij u inzicht gegeven in onze manier van afval inzamelen en waarop dit is gebaseerd. Als u verdere vragen heeft, nodigen wij u graag uit voor een gesprek. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Hilbert Moll, gemeenteadviseur voor Den Helder. Hij is te bereiken via h.moll@hvcgroep.nl of via telefoonnummer 06-27114404.

Met vriendelijke groet,
HVC

Menno Timmerman
directeur Grondstoffen a.i.

HVC is een handelsnaam van N.V. HVC