Dick Berts – Brief aan College van B & W over gezondheid risico’s van slechts eens per maand legen van rol emmers, 1 februari 2017 + Gemeente Den Helder – Antwoord aan Dick Berts, 28 februari 2017

Af te geven met ontvangstbevestiging

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van Den Helder
Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

Den Helder, 1 februari 2017

Geacht college,

Graag zou ik met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur inzage krijgen in alle informatiedragers die informatie bevatten met betrekking tot de vraag of uw college de volksgezondheid risico’s die samenhangen met het slechts eens per vier weken legen van rol emmers, voldoende heeft onderzocht.

Met de meeste Hoogachting,

Dick Berts
———————————————————————————————————

gemeente Den Helder

De heer D. Berts

verzendgegevens
datum: 28-02-2017
kenmerk: AU17.01770
bijlagen:
onderwerp: WOB-verzoek

behandeld door:
Stadsbeheer
dir. L. Kronenburg
telefoon (0223) 67 8902

uw gegevens:
brief van 1 februari 2017
kenmerk:

Geachte heer Berts,

In antwoord op uw brief, bij ons ingeboekt op 2 februari 2017, stiknummer AI17.00408, delen wij u het volgende mee.

Wij kunnen uw verzoek in het kader van de Wet openbaar van bestuur om inzage te krijgen in informatiedrager die informatie bevatten met betrekking tot de vraag of wij de volksgezondheid risico’s – die samenhangen met het eens per vier weken legen van rol emmers – voldoende hebben onderzocht, niet honoreren. De reden hiervan is, dat er omtrent onze keuze voor de frequentiewisseling geen documenten met betrekking tot volksgezondheid risico’s ten grondslag liggen. De gemeente Den Helder laar de afvalinzameling en -verwerking uitvoeren door HVC, die in 46 gemeenten in Nederland actief is. Wij hebben onze keuze dan ook mede gebaseerd op de uitgebreide ervaring van HVC en het feit dat er zowel bij de gemeente als HVC omtrent de gekozen wijze van afvalinzameling geen volksgezondheid risico’s bekend zijn.

Overigens bestaat de mogelijkheid om luier en incontinentie materiaal en/of medisch afval te deponeren in dichts bijziende ondergronds verzamelcontainer voor restafval. In zeer specifieke gevallen levert de gemeente Den Helder hierbij (ruimtegebrek of in de nabijheid geen ondergrondse verzamelcontainer aanwezig) voor de desbetreffende bewoner maatwerk. Tevens is er voor iedere inwoner van Den Helder de mogelijkheid om afval – buiten de geldende inzamel structuur – te brengen naar het afvalbrengstation van HVC aan de Schotenweg.

Wellicht ten overvloede melden wij u dat zowel groente-, fruit en tuinafval (waaronder ook etensresten) en inmiddels ook plastic, pak en blik eens per twee weken laten inzamelen. De inzamel frequentie van plastic, pak en blik was eens per vier weken, maar hebben wij – mede naar aanleiding van de wens van de inwoners (ruimtegebrek en stankoverlast) – verhoogd.

Indien u over het bovenstaande vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer L. Kronenburg van de afdeling Stadsbeheer.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
namens dezen
de manager van de afdeling Stadsbeheer,

ing. B. Looije

Sail Den Helder 2017
22-23-24-25 juni 2017

Dr. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

Postbus 36
1780 AA Den Helder

http://www.denhelder.nl

telefoon 14 0223
fax (0223) 67 1201

2 Comments

  1. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de volksgezondheid, maar verschuilt zich hier achter hvc. Bestuurlijk zeer zwak!

  2. @j.H. Koppel. Dit is nog maar het prille begin van mijn correspondentie over dit schandaal met de gemeente en een aantal andere instanties. Die correspondentie gaat de komende tijd op deze site gepubliceerd worden en er komen ook nog artikelen over. Schuiling en consorten plegen gewoon een aanslag op de bevolking. Dat is niet overdreven. Het gaat de bestuurdersgeneratie waar Den Helder mee opgescheept zit om macht en de burger kan doodvallen. Helaas blijkt dat letterlijk waar te zijn…

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image