Delano Weltevreden – ’Jonge asielzoekers?’ + Klankbordgroep bijeen + DHA – “Begeleiding toereikend” + Ronald Boutkan – PVV motie + Gemeente Den Helder – AZC Nieuweweg

’Jonge asielzoekers in leegstaand AZC?’

CDA en Beter voor Den Helder willen weten of burgemeester en wethouders asielorganisatie COA hebben voorgesteld om alleenstaande minderjarige vluchtelingen te huisvesten in het leegstaande voormalige azc aan de Nieuweweg.

De twee coalitiepartijen hebben het college diverse vragen gesteld over de opvang van schoolgaande vluchtelingen. Zo willen zij weten waarom het college niet met de gemeenteraad heeft overlegd over de opvang in het voormalige Triade gebouw in Oud Den Helder. Dat pand is net aangekocht door COA. Vanaf komend voorjaar moeten daar zo’n twintig jonge vluchtelingen van 15 tot 17,5 jaar worden opgevangen.

CDA en BvDH vragen zich ook af of het college een opvanglocatie voor twintig jonge vluchtelingen écht kleinschalig vindt. En of twee begeleiders voldoende zijn. COA wil volgens de twee partijen 100 jonge vluchtelingen in de regio opvangen. Als de locatie Van Heemskerckstraat in gebruik is, is volgens de twee fracties de helft van dat aantal gehaald. Zij willen weten of de drie buurgemeenten ook een deel voor hun rekening nemen.

Noordhollands Dagblad, 3 september 2018, 17:02

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/jonge-asielzoekers-leegstaand-azc

Klankbordgroep Oud Den Helder voor het eerst bijeen

De klankbordgroep in Oud Den Helder komt donderdag 27 september voor het eerst bijeen. In de klankbordgroep praten omwonenden met vertegenwoordigers van de gemeente en van asielorganisatie COA over de huisvesting van alleenstaande jonge vluchtelingen in de wijk.

De klankbordgroep moet problemen signaleren en oplossen, voordat zij uit de hand lopen. In de buurt was enige weerstand ontstaan tegen de huisvesting van zo’n twintig leerplichtige jongeren. Sommige omwonenden vinden dat de buurt al zwaar genoeg belast is, omdat daar ook psychiatrische patiënten gehuisvest zijn, die overlast veroorzaken.

Wethouder Tjitske Biersteker is er ’heel blij’ mee dat de klankbordgroep een feit is. ,,We nemen de signalen uit de buurt serieus en willen er alles aan doen om de integratie van de jonge minderjarige vluchtelingen tot een succes te maken.’’

De AMV’s, zoals de jonge vluchtelingen worden genoemd, gaan wonen in het voormalige pand van Triade aan de Jacob van Heemskerckstraat. De verbouwing begint binnenkort. In het eerste kwartaal van komend jaar nemen zij hun intrek in het pand. COA zorgt voor 24-uurs begeleiding.

Noordhollands Dagblad, 26 september 2018, 17:15

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/klankbordgroep-oud-den-helder-voor-het-eerst-bijeen

“Begeleiding opvang minderjarige asielzoekers is toereikend”

Den Helder – Inwoners van Den Helder en vreemdelingen hebben altijd in harmonie met elkaar kunnen wonen en leven. Er was en er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat dit in de toekomst zal veranderen. Zo meldt het college in antwoord op raadsvragen, gesteld door de fractie van het CDA en Beter voor Den Helder.

“Bij herhaling blijkt de voorgenomen handelswijze van het COA, met betrekking tot Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’S), te leiden tot grote onrust binnen onze gemeente”, zo stelden beide fracties onlangs. “Het gaat om het besluit kleinschalig AMV’S onder te brengen binnen de woonwijken van Den Helder. Het is voor ons van belang dat de AANLEIDING en de UITVOERING van het beleid van het COA binnen de gemeente Den Helder zo duidelijk mogelijk wordt toegelicht en dat ook de rol van het gemeentebestuur hierin transparant wordt. Zodoende dat onrust bij de inwoners wordt voorkomen en dat de gemeenteraad in staat wordt gesteld KADERS te stellen bij de uitvoering van het COA beleid binnen onze gemeente.”

De twee fracties benadrukken voor constructieve medewerking aan de opvang te zijn, passend binnen het rijksbeleid, “maar wij willen nadrukkelijk voorkomen, dat het draagvlak daarvoor bij de inwoners wordt aangetast.”

Kleinschalig

In reactie meldt het college dat in november 2015 is aangekondigd, dat er een kleinschalig opvangmodel alleenstaande minderjarige vreemdelingen zou komen. “Uitgangspunt van dit model is dat de jongeren zo min mogelijk overgeplaatst worden en dat de continuïteit in opvang, begeleiding en onderwijs geborgd wordt. Per 1 januari 2016 is dit nieuwe opvangmodel voor AMV’s in werking getreden. Omdat er vanaf de opening een groot aantal AMV’s in de Doggershoek zijn opgevangen, heeft het COA in 2016, om uitvoering te geven aan hun beleid, de Doggerij aangekocht en voor de opvang van AMV’s ingericht. Daarnaast is het COA op zoek gegaan naar andere locaties voor opvang van AMV’s.”

Er is sinds de komst van azc De Doggershoek op regelmatige basis overleg tussen de gemeente en het COA/AZC. Zo ook over de kleinschalige opvang. “Uitgangspunten voor ons is altijd geweest, transparantie richting inwoners en goede afspraken en korte lijnen met de betrokken partijen (zorg, onderwijs, politie en welzijnsorganisaties).” Een en ander is niet vooraf nadrukkelijk met de gemeenteraad besproken, maar daarover zegt het college: “Den Helder heeft een lange geschiedenis met de opvang van vreemdelingen. Deze opvang heeft nimmer geleid tot enige vorm van problematiek. Gebleken is, dat inwoners van Den Helder en vreemdelingen in harmonie met elkaar hebben kunnen wonen en leven. Er was en is geen enkele aanleiding om te veronderstellen, dat dit in de toekomst zal veranderen. Er is voortgeborduurd op een ingeslagen weg, die begonnen is in de jaren negentig van de vorige eeuw.”

Informeren

In juni 2017 heeft het COA aangekondigd, dat zij het voornemen had om het pand Jacob van Heemskerckstraat 1 aan te kopen. “De omwonenden zijn hier op dat moment over geïnformeerd, net als de raad. Dat het pand pas feitelijk op 31 juli 2018 is gekocht door het COA is een interne aangelegenheid tussen de verkopende en de kopende partij. Hier staat de gemeente buiten.” Binnen de wijk is een klankbordgroep operationeel, waarin de politie, de GGZ, de gemeente en de bewoners participeren om de mogelijke GGZ problematiek te bespreken en op te lossen. “Vanwege de komst van een AMV opvang komt er naast deze klankbordgroep een overlegcommissie, waaraan de politie en de gemeente deelnemen. Ook de bewoners zijn vertegenwoordigd in deze overlegcommissie. De bewoners hebben zodoende een stem bij de start en voortgang van de verbouwing van de Jacob van Heemskerckstraat. Ook andere relevante zaken waar rekening mee gehouden moet worden komen aan bod binnen dit overleg.”

De opvang in de Van Heemskerckstraat valt volgens het COA onder de noemer kleinschalig, zij gaat uit van maximaal 20 personen. “Afgezet tegen de schaalgrootte binnen een regulier AZC is deze vorm van opvang kleinschalig te noemen. Daarnaast moet een opvanglocatie rendabel zijn”, aldus het college. “Er is een 3 ploegendienst en per dienst zijn er minimaal twee begeleiders werkzaam. Er is geen reden om aan te nemen, dat dit niet toereikend zou zijn. Er zijn dus op elk moment van de dag medewerkers aanwezig als aanspreekpunt, ook voor omwonenden.”

Het is niet uit te sluiten, dat het COA binnen Den Helder op zoek gaat naar meer locaties voor kleinschalige opvang, maar daarover is volgens het college op dit moment nog niets bekend.

Den Helder Actueel, 10 oktober 18 – 12:39

Reacties:

Henk van Kuijk
10 oktober 2018 at 15:18
Verbazingwekkend dat het college een dergelijk ingrijpend aankoopvoornemen van het COA geen onderwerp acht voor overleg met de gemeenteraad. Het wordt hoog tijd dat de Raad weer serieus wordt genomen. En pas na aankoop mogen de burgers meesputteren, “klankborden”. Echte inspraak bestaat niet in Den Helder. Er zijn alleen bolderbesluiten.

https://denhelderactueel.nl/2018/10/begeleiding-opvang-minderjarige-asielzoekers-is-toereikend/

Weinig steun voor PVV motie over woningen statushouders

Den Helder – Het verzoek van de Helderse PVV om voortaan geen voorrang meer te verlenen aan statushouders bij de toewijzing van woningen, kon maandagavond in de gemeenteraad op weinig steun rekenen. De motie haalde het dan ook niet en het beleid wordt op dit punt niet aangepast.

Tot op het hoogste politieke niveau, in de 1e en 2e Kamer, is de verplichting om statushouders voorrang te geven afgeschaft, maar Den Helder wil er voorlopig niet aan. Het zou een oplossing zijn voor een probleem dat niet bestaat, lieten enkele fracties weten. Ook is er angst dat als Den Helder het beleid wijzigt, de gemeente uiteindelijk niet aan haar door de Rijksoverheid opgelegde taak (de huisvesting van een bepaald aantal statushouders) voldoet en dan een boete riskeert. Volgens Frank Feeburg van de PVV is die angst onterecht, want dergelijke boetes zouden nog nooit zijn opgelegd.

“Deze motie zet verschillende kwetsbare groepen tegen elkaar en daar werken we niet aan mij”, liet Harmen Krul van het CDA weten. “Het werpt het gevoel op alsof het is: of zij of wij krijgen een woning, maar dat is het probleem niet. Er is een wachttijd voor woningen, maar dat komt door de doorstroming. We moeten oog houden voor onze eigen inwoners, bijvoorbeeld jongeren die na een studie (en daar aan gekoppeld een woonperiode buiten Den Helder) op nul beginnen. We kijken niet weg, daar willen we als CDA de komende tijd over in gesprek.”

Geen steun

Pieter Blank van de PvdA: “Statushouders zijn gewoon onze nieuwe Nieuwediepers, maar we delen het punt van het CDA. Laten we dat op de agenda zetten.” Krul deed daarna een oproep aan de PVV: “pak de handschoen op en ga samen met het CDA kijken naar een echte oplossing in plaats van voor de bühne politiek te bedrijven”. Na een korte schorsing besloot de PVV de motie toch in stemming te brengen, maar steun was er alleen van Beter voor Den Helder. Dat maakte dat 8 raadsleden voor de motie stemden en 23 tegen.

Den Helder Actueel, 16 oktober 2018 – 08:43

Reacties:

Dick Berts
16 oktober 2018 at 10:42
Weinig steun in de politiek om de voorrang van statushouders bij het toewijzen van huurwoningen te beeindigen. Maar heel veel steun daarvoor bij de kiezers. Zoiets kan alleen in een totaal verrot systeem in zijn nadagen. “Het werpt het gevoel op, alsof het is: of zij of wij krijgen een woning”, roept Harmen Krul. Terwijl het juist dit onrechtvaardige voorrangssysteem is dat mensen opzet tegen statushouders. Mensen krijgen steeds meer het gevoel, dat ‘onze’ politiek als collectieve hobby het voortrekken en doodknuffelen van asielzoekers heeft, om daarmee maar een lieve deug politicus te zijn. Dat is juist niet in het belang van asielzoekers en hun integratie.

Andrea
16 oktober 2018 at 11:19
Je wordt toch dood moe van dat asiel geknuffel van de PvdA en het CDA. De PVV doet een goed voorstel om statushouders gelijk te trekken met onze eigen inwoners. We moeten van die partijen asielzoekers/statushouders als gelijkwaardige Nederlanders zien. Maar in alle opzichten worden deze mensen boven ons geplaatst. Als Nederlands staatsburger wordt door de PvdA en CDA gezien als minder persoon. Immers hebben deze asielzoekers meer rechten bij het zoeken van een woning dan wij Nederlanders.
Nederlandse vrouwen met kinderen leven op straat, omdat ze door een ex-partner het huis zijn uitgezet. Nederlandse mannen wonen in hun auto, omdat hun ex partner hem de deur heeft gewezen. Slachtoffers van mishandeling wonen nog in onveilige situatie omdat ze geen huis kunnen krijgen. En Statushouders die een veilig onderkomen hebben bij het COA krijgen voorrang bij het zoeken van een volledig ingericht huis, omdat ze zo zielig zijn.
Wij Nederlanders worden door onze “eigen volksvertegenwoordigers” gediscrimineerd. En daar is niets tegen te doen… Maar o wee als wij zeggen Nederland is vol, sluit de grenzen voor gelukzoekers. Dan wordt je meteen aangeklaagd omdat je discrimineert.
Ik ben geen PVV stemmer, maar de gemeenteraad van Den Helder dwingt mij de volgende keer PVV te stemmen. Het lijkt wel of ze nog de enigste partij zijn die opkomt voor de Helderse burger.

e
16 oktober 2018 at 11:43
Zelfs op het hoogste niveau in de eerste en tweede kamer, is de voorrangsregel afgeschaft. Het Gemeentebestuur van Den-Helder , toont hier duidelijk lak aan te hebben en vaart een eigen koers. Zo is er wel meer , waar de gemeente lak aan heeft. Het heeft de mond vol , van winkel personeel , wat buiten op straat voor de zaak staan te roken terwijl zij hun eigen ambtenaren toestaat te paffen op de stoep van het Gemeentehuis. De mond overal van vol over een ander , terwijl ze zelf overal sch… aan hebben , en de burger steeds meer tegen zich in het harnas jagen.

skriks
16 oktober 2018 at 11:58
Men lijkt hier doodsbenauwd om ook maar één concessie aan de PVV te doen, dat zou misschien ooit eens verkeerd uitgelegd kunnen worden.
De verkrampte nieuwslezers en journalisten in Duitsland lachen wij recht in hun gezicht uit omdat ze nog in de contractie van de jaren zeventig zouden zitten, geremd als ze zouden zijn door hun oorlogstrauma´s.
Het lijkt er niet op dat wij het ook maar enigszins beter doen, het is hier gewoon minder goed zichtbaar maar wanneer je beter kijkt zie je duidelijk hoe de onwetende politicus met krullen in het haar, schichtig om zich heen kijkend en met een heel klein stiekem naar binnen gesmokkeld vijltje onder het luid zingen van een heilig lied, geduldig één van de pijlers onder ons bestel probeert door te zagen.
Waar onwetendheid, ijdeltuiterij en geloof wanneer die in de juiste verhoudingen samenkomen wel niet toe kunnen leiden, denk ik dan.
Zoals @ Andrea terecht opmerkt, dit gedrag doet natuurlijk meer kwaad dan goed, het werkt zelfs averechts.

Dick Berts
16 oktober 2018 at 12:15
“Men lijkt hier doodsbenauwd om ook maar één concessie aan de PVV te doen”, schrijft Skriks. Hij legt daarmee de vinger op de zere plek. De PVV?? Oh, dat zijn de slechteriken, de aso’s. Komen ze met een voorstel, dan stemmen wij zonder daarbij na te denken tegen. Zelf ben ik ontzettend blij met een aantal PVV ers in de Helderse gemeenteraad, maar ik moet er niet aan denken, dat ze daar ooit een absolute meerderheid zouden krijgen. Aan dat laatste is de Helderse politiek in haar domheid nu juist aan het werken.

Henk van Kuijk
16 oktober 2018 at 12:19
Als de PVV een motie had ingediend om het vergeetmenietje meer te beschermen, dan was de motie ook automatisch afgeschoten. Maar de kwestie is wel degelijk reëel. Het antwoord van dhr Krul en Blank over doorstroming die de oorzaak is, is in ieder geval onzin. Want instromen met concurrenten duurt langer. Je dient de asielzoeker inderdaad door ze gelijk te behandelen met alle burgers. Artikel 1 van de grondwet, een artikel dat in hun thuislanden vaak niet aanwezig is. Waar de raad juist niet over wilde praten was hoe je die gelijkheid dan vormgeeft. Want je laat asielzoekers ook niet jarenlang in een asielzoekerscentrum zitten, wat veel ellende kan geven. Dus, bouw een aantal tussenwoningen, zie het idee van de tiny houses, naar behoefte. Het gaat vooral om privacy van leven bieden, dat heb je beperkt in een centrum. Vanuit die tussenwoningen kun je dan ook instromen, in de vaste rij van iedereen, naar andere woningen. Maar de PVV is taboe, dus geen reële democratische discussie.

Dick Berts
16 oktober 2018 at 12:28
Als je de reacties hier leest, dan is mijn conclusie dat er heel wat meer wijsheid op Den Helder Actueel huist, dan in de gemeenteraad. Dat zal er ook de oorzaak van zijn, dat onze ‘vertegenwoordigers’ zich zelden of nooit bemoeien met de discussie hier. Ze sluiten zichzelf op in een hok, geheel afgekeerd van de samenleving en de werkelijkheid…

George
16 oktober 2018 at 12:45
En die ene die nog wel eens reageerde, zie je nu ook niet meer sinds op het pluche zit.

eschotman
16 oktober 2018 at 13:15
Dick, Zelf niet meer politiek actief en inmiddels ook geen PVV aanhanger geworden maar kan mij volledig aansluiten bij je betoog. Zou hier een enorme donder preek kunnen houden maar laat ik dat maar niet doen.

https://denhelderactueel.nl/2018/10/weinig-steun-voor-pvv-motie-over-woningen-statushouders/

AZC Nieuweweg

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil de voormalige gezinsopvang locatie aan de Nieuweweg opnieuw in gebruik nemen, voor het einde van het jaar 2018. Het COA heeft tijdelijk extra opvangplekken nodig, omdat asielzoekers langer verblijven in de opvang.

Vragen en antwoorden over AZC Nieuweweg

1 Waarom is opvang van asielzoekers nodig?

Het COA heeft tijdelijk extra opvangplekken nodig, omdat asielzoekers langer verblijven in de opvang. Asielzoekers, die een verblijfsvergunning hebben gekregen, moeten langer wachten op een woning, door krapte op de woningmarkt. Daarnaast duurt de doorlooptijd voor asielaanvragen langer dan gewenst, mede omdat het aantal asielaanvragen sinds de zomer licht is gestegen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst werkt er aan om extra personeel aan te trekken en op te leiden, om zo de wachttijden te verkorten.

2 Wordt het weer een gezinslocatie?

Nee. (Een gezinslocatie is een onderkomen voor uitgeprocedeerde gezinnen, die moeten terugkeren naar het land van herkomst). De vluchtelingen, die nu gehuisvest gaan worden, zijn mensen, die nog niet zo lang in Nederland zijn en aan het begin van de asielprocedure staan. Ze kunnen wel zelf koken op de locatie.

3 Wanneer gaat en voor hoelang blijft de opvang open?

Voor het einde van dit jaar zullen de eerste bewoners ontvangen worden op de locatie, die minimaal naar verwachting tot eind 2019 open blijft. Er is plek voor maximaal 372 asielzoekers.

4 Komen er verschillende groepen asielzoekers?

Ja. Het kan gaan om zowel gezinnen als alleen reizenden, uit verschillende landen. De alleen reizende kan ook gezinsleden hebben, die elders verblijven. Naar verwachting zal de bewonersgroep dus bestaan uit een mix van gezinnen en alleen gaande mannen en vrouwen.

5 Hoe lang verblijven de asielzoekers aan de Nieuweweg?

Besluiten over de verblijfsduur van een asielzoeker worden niet door het COA genomen.

Het verblijf is afhankelijk van het verloop van de procedure van de individuele asielzoeker. Het COA heeft hier geen invloed op. Mogelijk, dat men een paar maand op de locatie verblijft, om vervolgens naar een azc te verhuizen of al direct te horen krijgt, dat men geen recht op opvang in Nederland heeft.

6 Uit welke landen komen de asielzoekers?

Van tevoren is de samenstelling op deze locatie niet te zeggen, maar naar verwachting zal het een mix zijn van mensen uit Syrië, Irak, Iran, Afghanistan en West-Afrika zijn.

7 Waarom vraagt het COA Den Helder als opvang gemeente?

Het COA heeft opvanglocaties, die operationeel zijn en reserve opvanglocaties. Op het moment, dat de instroom verhoogt of als er achterstanden zijn, kan COA snel en efficiënt handelen door reserve opvanglocaties weer in gebruik te nemen. Uiteraard in overleg en binnen een bestuursovereenkomst met een gemeente. Omdat Den Helder veerkrachtig blijkt in het opvangen van asielzoekers en de locatie na een opknapbeurt operationeel kan zijn, is gekozen om deze locatie te heropenen.

8 Hoe zit het met de veiligheid?

De bewoners van het azc zijn vrij om te gaan en te staan waar zij willen. De locatie heeft een receptie, waar bezoekers zich kunnen melden als ze bij bewoners op bezoek komen. Het doel hiervan is om zicht te houden op mensen, die het centrum bezoeken. De asielzoekers op de locatie hebben zich te houden aan de regels, die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. Als er onverhoopt toch nog iets mis gaat, is er binnen de politieorganisatie een aanspreekpunt in verband met de aanwezigheid van het AZC aangewezen. Overigens is het advies bij ervaringen van overlast contact op te nemen met de locatiemanager van het AZC.

9 Waarom wordt de locatie eerst gesloten voor de gezinnen, en nu weer geopend?

De sluiting was onderdeel van een grootschalige operatie, waarbij in het hele land veel opvang plaatsen verloren gaan. Hierbij is ook gekeken naar landelijke spreiding.

Door het EU akkoord met Turkije is de instroom van asielzoekers in Europa en in Nederland sinds de zomer 2016 aan het dalen. Het COA moest krimpen, want anders had de organisatie een te grote overcapaciteit gehad. Met het ministerie van Justitie en Veiligheid werd afgesproken, dat het COA ongeveer 5.000 plaatsen aan reserve mag aanhouden. Sinds deze zomer zijn de omstandigheden aan het wijzigen: iets meer instroom, tragere doorstroom en lage uitstroom, zijn drie factoren, die samen allen de bezetting bij het COA snel doen stijgen.

10 Hoe zijn omwonenden geïnformeerd en hoe worden inwoners geïnformeerd?

Direct omwonenden en bedrijven in de buurt hebben een brief gekregen met specifieke informatie. Via eigen kanalen en via lokale media informeren we alle inwoners. Het is belangrijk om te weten, dat het COA verantwoordelijk is voor communicatie, uiteraard met ondersteuning vanuit de gemeente.

Gemeente Den Helder, 25 oktober 2018

https://www.denhelder.nl/actueel/project/azc-nieuweweg

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=AZC
https://robscholtemuseum.nl/?s=PVV