Delano Weltevreden – Gemeenteraad wil meer grip op de haven + Arie Booy – Provincie aan zet + Alle opties open voor ongebruikte Kooyhaven + Motor van Helderse economie

Gemeenteraad wil meer grip op de haven

Den Helder – De Helderse gemeenteraad wil, dat de gemeente zich nadrukkelijk gaat bemoeien met de transformatie van de Helderse haven.

Een motie van collegepartijen PvdA, CDA, Beter voor Den Helder, VVD, Stadspartij, ChristenUnie en Seniorenpartij is maandag unaniem door de raad aangenomen. De ontwikkel functie van de Port of Den Helder moet met betrekking tot taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden geherstructureerd. De gemeenteraad wil ook, dat bij infrastructurele aanpassingen in het havengebied extra aandacht wordt besteed aan de gevolgen voor de leefbaarheid van aangrenzende bewoners.

Pieter Blank (foto Peter van Aalst)

Pieter Blank (foto Peter van Aalst)

Pieter Blank (PvdA): “De raad heeft zijn eigen verantwoordelijkheid genomen door vooraf duidelijke kaders te stellen. De haven is strategisch voor de toekomst van Den Helder. Dat vereist daadkracht en slagvaardigheid. Dat kan Den Helder niet alleen. Daar is ook steun voor nodig van de provincie en Rijk en waar mogelijk ook van Europa.”

Noordhollands Dagblad, 18 december 2018, 17:09

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof
Zal ook wel niks worden net als de Kooyhaven .

Henk van Kuijk
Veel vaagheden: “grip op”, “daadkracht”. Misschien als raad eens kijken naar de echte daden? Wat is er de laatste drie jaar aan geld binnengekomen, wat is er uitgegaan, en hoeveel kost het personeel, en wat doet het personeel? En wat is dan de balans? In de plus? Ik denk het niet. En geen woord over de verkapte staatssteuntruc: eerst grond gratis weggeven en dan het voor ruim 3 miljoen terugkopen: pure corruptie van beleid.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181218_92780847/gemeenteraad-wil-meer-grip-op-de-haven

Provincie aan zet voor overslag in Kooyhaven

Ware Koers

Dat is de naam van de toekomstvisie, die Schuttevaer heeft geformuleerd voor 2030.

Den Helder – Als de Provincie de regierol neemt, kan van de Kooyhaven en Oude Zeug een regionaal overslagcentrum voor goederentransport over water worden gemaakt.

Dat is een van de speerpunten in de visie op het jaar 2030, die de branchevereniging Schuttevaer voor de binnenvaart deze week naar buiten heeft gebracht.

“Als er potentie is voor meer vervoer over water, dan kan Kooyhaven zo maar een belangrijk draaipunt of regionaal overslagcentrum worden”, zei secretaris Andries de Weerd van de Noord-Hollandse afdeling eerder in deze krant.

Nu is het idee ook opgenomen in de toekomstvisie van zijn vereniging. In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal zijn geen binnenvaart containerterminals meldt Schuttevaer. Alleen langs het Noordzeekanaal zijn er enkele. In de toekomstvisie staat, dat er veel milieuwinst is te boeken: ’Hier ligt een regierol voor de provincie Noord-Holland, die deze rol helaas nog niet heeft opgepakt in tegenstelling tot andere provincies’, stellen de binnenvaartschippers in hun document.

Helderse Courant, 10 januari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Alle opties open voor ongebruikte Kooyhaven

Den Helder – Geen mogelijkheid moet onbenut gelaten worden om leven in Kooyhaven te blazen, vindt raadsfractie Beter voor Den Helder. D66 ziet brood in het plan van de binnenvaart om er een overslagcentrum voor vracht te maken.

Die reacties komen los naar aanleiding van het actieplan van belangenvereniging Schuttevaer voor de binnenschippers. Een van de speerpunten is het maken van een overslagcentrum voor vracht in de nieuwe Kooyhaven.

“Een uitstekend plan”, zegt D66 raadslid Frans Klut. “Er is ook sprake van geweest in het provinciaal initiatiefvoorstel van onze partij voor transport over water, waar ik aan heb meegewerkt.”

De Kooyhaven kwam in maart 2017 gereed voor gebruik. De kade is nog steeds leeg.

Onderzoek

VVD wethouder Kees Visser wil binnenkort op de suggesties voor het gebruik van de insteekhaven aan het Noordhollands Kanaal bij Breezand terugkomen. “Er zijn inderdaad zaken in onderzoek. We gaan snel de gemeenteraad hierover informeren.”

Raadslid Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder is daar benieuwd naar. “Wat de Kooyhaven betreft moeten we gewoon zoveel mogelijk ’out of the box’ denken. Dus geen mogelijkheid onbenut laten”, zegt de fractievoorzitter.

Huisvesting

Assorgia: “Overslag, maar ook toerisme, binnenvaart en huisvestingsmogelijkheden dienen onderwerp van onderzoek te zijn voor de toekomst van Kooyhaven.”

Havendirecteur Jacoba Bolderheij meent, dat Port of Den Helder op de langere termijn kans maakt op een logistieke regionale rol. “De kortere termijn is minder zeker. Bureau Voorlichting Binnenvaart heeft in onze opdracht ladingstromen in de regio onderzocht.”

Te klein

Bolderheij: “Het doel was de stromen, die nu over de weg gaan naar het zuiden (en visa versa) in beeld te brengen en te bekijken, of er potentie is om deze te verleggen van de weg naar water. Uit dit onderzoek blijkt, dat de hoeveelheid beschikbare lading te klein is om een optimale business case te realiseren om die stromen van de weg af te halen, te bundelen op Kooyhaven en vandaar uit op een schip te vervoeren.”

“Een eerder onderzoek leverde dat beeld ook op. Het nieuwe onderzoek is echter nog niet helemaal afgerond”, zegt Bolderheij.

’Wegen om te bevaren’ was de titel van het D66 voorstel, waar Klut dertien jaar geleden aan meewerkte. Klut: “Dat voorstel werd door Provinciale Staten aangenomen. Maar er is verder niets mee gedaan. Daarom was ik blij verrast met het idee voor Kooyhaven.”

Helderse Courant, 19 januari 2019, 10:55

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190119_64970282/alle-opties-open-voor-ongebruikte-kooyhaven

Motor van Helderse economie op toeren

Den Helder – De haven, zowel civiel als militair, komt dit jaar verder op stoom als de economische motor van de regio.

Die verwachting uit de Helderse havenwethouder Kees Visser bij de start van 2019. “Het overheidsbeleid om de investeringen in kleine gasvelden te stimuleren legt de haven geen windeieren”, zegt de bestuurder. “Samen met de Nogepa (organisatie van producenten, red.) en de lokaal gevestigde bedrijven verwachten we er veel van.”

Secretaris Jo Peters van de Nogepa was eind vorig jaar in Den Helder en sprak toen onder meer over de productie uit kleine gasvelden met wethouder Visser. Nieuwe regelgeving van minister Wiebes van economische zaken is er op gericht het exploiteren van die gasvelden op de Noordzee een stuk aantrekkelijker te maken. Volgens Wiebes levert het verhogen van de investeringsaftrek van 25 naar 40 procent enkele tientallen miljarden kubieke meters aan extra Noordzee gas op.

Pitstop

“Dat is koren op de molen van de Helderse pitstop haven”, stelt wethouder Visser. “Onze combinatie van open zeehaven en luchthaven biedt het bedrijfsleven de snelste route van en naar de Noordzee.” Hij meent voorts, dat een stabiele tot licht stijgende olieprijs dit jaar een impuls geeft voor extra onderhoudsactiviteiten op zee.

Jo Peters tekent aan, dat Nederland volgens de Nogepa voorlopig nog niet zonder fossiele brandstof kan: “De realiteit is. dat de transitie van de energiemarkt tijd nodig heeft”, zegt Peters. “Nu is het aan land brengen van op zee opgewekte energie zeer veel duurder dan het transporteren van gas. Het idee om waterstof te produceren is mooi, maar dat speelt naar onze mening pas over 15 tot 20 jaar. De infrastructuur die er staat aan platforms en leidingen kan dan heel goed van pas komen.”

Hergebruik

Havenwethouder Visser deelt de mening van Peters. dat de bestaande olie en gas infra in stand moet blijven voor mogelijk hergebruik in de toekomst. De logistiek van het onderhoud wordt immers grotendeels vanuit Den Helder verzorgd. Zelfs als maatschappijen het onderhoud anders aanpakken, zoals de NAM met zijn werkschepen, dan blijven die vanuit deze regio naar zee vertrekken. Afgelopen najaar kreeg het door de NAM met succes gebruikte schip Kroonborg een zusje en ook deze Kasteelborg heeft Den Helder als thuishaven.

Ondanks de verbeterde vooruitzichten is waakzaamheid gebode,n zegt Kees Visser: “Het blijft een roerige tijd door de schommelende olieprijs en het feit, dat investeringen in offshore wind voor de kust aan deze kant van de provincie nog even op zich laten wachten.” De bestuurder pakt er een paar documenten bij. “We kunnen dat proces niet versnellen. De tender voor de Hollandse kust Noord wordt dit jaar gehouden.” Tender is een inschrijving voor bedrijven, die het enorme windpark willen exploiteren, dat loopt van het bestaande Prinses Amalia park bij Egmond aan Zee tot aan de lijn Grote Keeten.

Admiraal Rob Kramer ziet graag een stevige werkgelegenheid (foto NHD)

Admiraal Rob Kramer ziet graag een stevige werkgelegenheid (foto NHD)

Marine

Is het windverhaal toekomstmuziek, de groei van de marine is uiterst concreet. Visser: “De woorden van admiraal Kramer, dat de zeemacht gebaat is bij een sterke werkgelegenheid in stad en regio zijn mij uit het hart gegrepen. Dit jaar al wordt fors geïnvesteerd in nieuwe zaken voor de marine. Er komt groter materieel aan en snel meer banen voor militairen en burgers.”

Helderse Courant, 14 januari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190113_41362235/motor-van-helderse-economie-op-toeren

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacoba+Bolderheij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooyhaven