Delano Weltevreden – Geen oplossing miljoenenschuld Willemsoord + Assorgia moet zich onthouden van stemmen, zegt Transparency International + Onzin + Arie Booy – Plein 1822

Carlo Assorgia in zijn voormalige pizzeria Costa Esmeralda (foto NHD)

Het nieuwe restaurant van Assorgia Costa op Willemsoord (foto TheFork)

Nog geen oplossing voor miljoenenschuld van Willemsoord BV, zegt College: Waarom duurt het zo lang, wil de oppositie weten

Den Helder – De gemeente heeft nog geen oplossing voor de miljoenenschuld van Willemsoord BV dat met Stichting Stelling Den Helder moet worden samengevoegd tot een nieuwe erfgoed organisatie.

Willemsoord heeft een schuld van 17 miljoen EUro. Vorig jaar zei het College ook al, dat hier onderzoek naar wordt gedaan”, hield Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur Wethouder Heleen Keur maandagavond voor. ”Waarom duurt het zo lang?

Keur noemt de financieringssituatie zorgelijk: “We hebben te maken met korte termijn financieringen. Op de korte termijn is dat voordelig, maar op de langere termijn is het een risico als de rente stijgt. Dan hebben we een acuut probleem. De financiële instellingen hebben ons wat meer ruimte gegeven om alle mogelijkheden tegen het licht te houden.”

Groen licht

Het probleem moet worden opgelost, voordat groen licht kan worden gegeven voor de samenvoeging van Willemsoord met Stichting Stelling Den Helder. De nieuwe erfgoed organisatie zou Willemsoord en de Helderse vestingwerken in erfpacht moeten krijgen. Diverse fracties zijn daar niet happig op. De vrees is onder meer, dat de gemeente de greep op het erfgoed kwijtraakt. Wethouder Keur denkt, dat de bezwaren kunnen worden afgedekt door het opnemen van een verkoop regulerend beding als voorwaarde voor de overdracht in erfpacht. Ook kan de gemeente een erfpachttermijn afspreken. Evaluatie kan aantonen, of het goed gaat.

Pieter Blank (PvdA) vindt. dat gebouwenbeheer een goed alternatief is voor de door het college voorgestelde erfpacht constructie. “Ik wil een breed raadsdebat over het huidige voorstel.”

Eli Saliha van Beter voor Den Helder wil weten wat de kosten en baten van de nieuwe erfgoed organisatie zijn. Keur vindt het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. Tegen de tijd dat Willemsoord BV en Stichting Stelling Den Helder daadwerkelijk in elkaar geschoven kunnen worden, kan zij er meer over zeggen.

Helderse Courant, 9 juni 2020, 07:00

Reacties

Henk Den Helder
17 miljoen hoe komt dat door wanbeleid??

Henk van Kuijk
Dus het stadhuisplan staat op financieel drijfzand. Als de rente stijgt, is er een groot probleem. Verder blijkt weer eens, dat Willemsoord geen verbonden partij is, maar gewoon gemeentelijk bezit en bedrijf. Met die Stichting wordt het gebeuren nog ondoorzichtiger, laat staan de verantwoording. Verder is duidelijk dat een restauranthouder op Willemsoord, Dhr Assorgia (en zijn Partij), binnen het gemeentelijk bedrijf dus, geen politieke rol meer mag spelen over het beheer dit bedrijf. Opstappen dus. Er is 12% vertrouwen in dit bestuur. Als Assorgia en Duijnker opstappen kan dit vertrouwen stijgen. Gisteren sprak een vrouw mij aan in het winkelcentrumJullie gaan toch wel door, hè, met strijden tegen dat dwaze stadhuisplan!? Natuurlijk!“, zei ik. Jammer dat de krant en de LOS de waarheid niet durven te zeggen. Geen vrije pers. Geen kritisch vermogen. Inkorten van lezersbrieven.

https://www.NoordHollandsDagblad.nl/cnt/dmf20200609_42488255/nog-geen-oplossing-voor-miljoenenschuldvan-Willemsoord-BV-zegt-College-waarom-duurthetzolangwildeoppositieweten

Carlo Assorgia moet zich onthouden van stemmen over Willemsoord, zegt Transparency International Nederland

Carlo Assorgia (foto Gemeente Den Helder)

Als Willemsoord goed loopt, is dat ook goed voor zijn zaak

Den HelderFractievoorzitter Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder zou zich moeten onthouden van stemmen over zaken, die te maken hebben met Willemsoord en de voorgenomen vestiging van het stadhuis op de voormalige Marine werf. Dat zegt secretaris Jeroen Brabers van Transparency International Nederland (TI NL).

TI NL, onderdeel van Transparency  International, richt zich op een Wereld, waarin overheidsdiensten, de politieke Wereld,het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij zijn van corruptie. Daarbij ligt de nadruk op verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving.

Costa

Assorgia is eigenaar van Italiaans restaurant Costa op Willemsoord. Hij huurt daar sinds vorig jaar ruimte van Willemsoord BV. Erfgoed Stichting SBCE en een dertigtal burgers vinden dat niet in de haak.

Belangenverstrengeling

Assorgia neemt als voorzitter van de grootste fractie namelijk besluiten over de vestiging van het stadhuis. Zij stellen, dat hij als ondernemer zakelijk zal profiteren als het stadhuis op Willemsoord komt. De bezwaarmakers verwijzen naar artikelen in de Gemeentewet, die volgens hen een constructie, zoals in de Helderse gemeenteraad, verbieden. Aan Burgemeester Jeroen Nobel hebben zij gevraagd de integriteit van de gemeenteraad te herstellen door maatregelen te nemen tegen de door hen geconstateerde belangenverstrengeling.

Getoetst

Burgemeester Nobel heeft hen gemeld, dat hij de situatie van Assorgia heeft getoetst aan de geldende bepalingen in de Gemeentewet. Hij zegt te hebben vastgesteld, dat er van belangenverstrengeling geen sprake is. Er is volgens hem ook niets mis mee, dat de fractievoorzitter van BvDH als ondernemer ruimte huurt van Willemsoord BV, honderd procent eigendom van de gemeente.

Gemeentewet

Maar volgens Jeroen Brabers, secretaris van TI NL en voormalig directeur integriteit van multinational TNT, hebben de bezwaarmakers wel degelijk een punt.

Brabers verwijst allereerst naar Artikel 28 lid 1 van de Gemeentewet. Daarin staat, dat een gemeenteraadslid niet deelneemt aan stemming over een aangelegenheid, die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken. De secretaris van TINL ,,Omdat hij een zaak op Willemsoord heeft, gaan discussies, die met Willemsoord te maken hebben hem wel degelijk rechtstreeks of middellijk aan. Als Willemsoord goed loopt, is dat ook goed voor zijn zaak.’’

Gedragscode

Verder verwijst Brabers naar de Gedragscode integriteit voor raadsleden, Burgemeester en Wethouders van Den Helder. In Artikel 3.1 van die gedragscode staat, dat een raadslid er voor zorgt, dat vertrouwelijke informatie, waar hij over beschikt, veilig wordt bewaard. In Artikel 3.2 staat, dat een raadslid in de uitoefening van het ambt verkregen, niet openbare, informatie niet ten eigen bate of ten bate van derden gebruikt.

Gang van zaken

Brabers ,,U vertelde mij, dat de heer Assorgia fractievoorzitter is, dat zijn Partij twee Wethouders in het College heeft en dat hij zich als eigenaar van zijn restaurant op Willemsoord met de dagelijkse gang van zaken bemoeit. Daarmee wordt de kans, dat hij vertrouwelijke, als raadslid verkregen informatie ten eigen bate gebruikt, wel groot. Als fractievoorzitter hoort hij, als er nieuwe ontwikkelingen rond Willemsoord zijn, dat waarschijnlijk als eerste. Hij beschikt dus over vertrouwelijke kennis als fractievoorzitter en kan met die kennis snel inspelen op zaken ten eigen bate, ook al is er nog geen besluit gevallen. Hij moet zich dus op grond van Artikel 28 van de Gemeentewet van stemming onthouden als het gaat over Willemsoord en over het vestigen van een stadhuis op die locatie. Een stadhuis op Willemsoord is waarschijnlijk goed voor zijn zaak.’’

Beraadslagingen

Als Assorgia zich niet zelf onthoudt van stemming, moet de Burgemeester hem er volgens Brabers op wijzen, dat hij niet mag deelnemen aan beraadslagingen en stemmingen over Willemsoord. “De Burgemeester moet er voor zorgen, dat de wet wordt nageleefd.

Helderse Courant, 13 juli 2020, 19:48

Reacties

Jeroen Bodewus
Transparency International Nederland (TI NL),zijn zij bekend met Willemsoord? Begrijpen zij watWillemsoord omvat? En kunnen zij dan vervolgens uitleggen welk voordeel de Heer Assorgia zou kunnen hebben aan de vestiging van een Stadhuis ter plaatse?

https://www.NoordHollandsDagblad.nl/cnt/dmf20200713_21770772/CarloAssorgiamoetzichonthoudenvanstemmen-over-Willemsoord-zegt-TransparencyInternational-Nederland-als-Willemsoord-goed-loopt-is-dat-ook-goed-v

Hij, belangenverstrengeling? Onzin, zegt fractievoorzitter Assorgia ’Ik blijf deelnemen aan beraadslagingen over Willemsoord en het stadhuis’

Den HelderFractievoorzitter Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder blijft deelnemen aan beraadslagingen over Willemsoord en het daar te vestigen stadhuis. Ook blijft hij stemmen over deze onderwerpen.

Dat zegt hij in een reactie op de analyse van Transparency International Nederland over zijn positie. TI NL, onderdeel van Transparency International, richt zich op een Wereld, waarin overheidsdiensten, de politiekeWereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij zijn van corruptie. Daarbij ligt de nadruk op verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving.

Costa

Secretaris Jeroen Brabers van TI NL constateert, dat er in het geval van Assorgia sprake is van belangenverstrengeling: hij is eigenaar van restaurant Costa op Willemsoord en kan als fractievoorzitter met twee wethouders in het college beschikken over informatie, waar hij zijn voordeel mee zou kunnen doen. Brabers stelt, dat Assorgia er als ondernemer direct belang bij heeft, dat het stadhuis op Willemsoord wordt gevestigd. Daarom zou hij niet moeten meedoen aan beraadslagingen over Willemsoord en het vestigen van het stadhuis op die locatie.

Onzin

Assorgia vindt dat allemaal onzin. Volgens de heer Brabers is het gunstig, wanneer een restaurant in de buurt van het stadhuis zit. Als dat zou kloppen, zouden er een heleboel restaurants in de buurt van het stadhuizen zijn ontstaan. Ik nodig hem uit om rond het stadhuis aan de Drs F Bijlweg te kijken en het aantal restaurants te turven. Als hij nog niet overtuigd is, mag hij hetzelfde doen met betrekking tot het oude stadhuis aan de Kerkgracht.Er zijn geen restaurants in de buurt van de stadhuizen aan de Bijlweg en de Kerkgracht. Dus dat haalt zijn stelling helemaal onderuit.”

Winst

Dat zijn bedrijf profiteert als het goed gaat met Willemsoord BV, klopt volgens Assorgia ook niet. Of Willemsoord nou heel veel winst maakt of heel veel verlies, ik eet daar niet meer of minder van. Ik heb geen belang in of aandelen van Willemsoord BV. Dan zou eventueel nog grondspeculatie kunnen spelen. Maar dat is alleen mogelijk wanneer je grond of pandeigenaar bent. Op Willemsoord is alles huur. Die kan bij krapte van gebouwen alleen maar hoger worden.”

Jeroen Brabers zegt dat het over het algemeen zo is dat bedrijvigheid, zoals de vestiging van een stadhuis, goed is voor de lokale horeca.

Standpunt

Voor de integriteit deskundige is de reactie van Assorgia geen reden om zijn standpunt te wijzigen. ,,Artikel 28 Gemeentewet is geschreven om belangenverstrengeling en de schijn daarvan te voorkomen. Artikel 3 van de Gedragscode Integriteit voor raadsleden beoogt het gebruik van niet openbare informatie, dat een raadslid in de uitoefening van het ambt heeft verkregen, ten eigen bate of ten bate van derden te voorkomen.’’

Lichtzinnig

Ook hier dient de schijn te worden vermeden. Het lichtzinnig omgaan met of niet naleven van deze bepalingen is slecht voor het vertrouwen in de politiek en de rechtstaat. Een fractievoorzitter en de Burgemeester hebben hier een eigen verantwoordelijkheid. Het is te hopen, dat zij daar op zorgvuldige wijze mee omgaan.

Helderse Courant, 15 juli 2020, 13:24

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200715_41269751/Hij:BelangenverstrengelingOnzin-zegt-fractievoorzitterAssorgia-Ik-blijf-deelnemenaanberaadslagingen-over-Willemsoord-en-hetstadhuis

Plein 1822 weer bij naam te herkennen bij de entree van Willemsoord

Henny Ottervanger en Dirk Reitsma van de stichting met Hans Broekmeulen en Paul Schaap (foto SBCE)

Hans Broekmeulen onthult het naambord (foto SBCE)

De historische naam Plein 1822 is terug op Willemsoord.

Bij de ingang van het Willemsoord complex is donderdagmiddag een nieuw houten naambord onthuld door directeur Hans Broekmeulen. Op het bord staat Plein 1822. Het naambord is aangeboden door het bestuur van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder.

Bestuurslid Paul Schaap: ,,Dit is conform de doelstellingen van onze Stichting,die een bijdrage wil leveren aan het behoud van het Helders Culturele Erfgoed.Het houten bord is in de Medemblikker loods gemaakt door bestuurslid Dirk Reitsma. Het oude naambord, dat ondertussen was verdwenen, verkeerde al lange tijd in een slechte staat en bevond zich op een vrijwel onzichtbare plek.”

Het nieuwe bord is nu duidelijk zichtbaar op de zijgevel van gebouw 29 bij de ingang van de werf. Het Plein is vernoemd naar het jaar, dat Dok 1, ook wel het Oude Dok genoemd, voor het eerst in gebruik werd genomen. Dit gebeurde in dat jaar door het droog zetten van het linieschip Willem 1. Het dok is ontworpen en gebouwd door Jan Blanken. ,,De Stichting is verheugd, dat het Plein nu weer duidelijk van een naam is voorzien, zodat deze historische naam niet verloren zal gaan”, zegt Schaap.

Helderse Courant, 19 juni 2020, 06:50

https://www.NoordHollandsDagblad.nl/cnt/dmf20200618_47725137/Plein1822-weer-bij-naam-te-herkennen-bij-de-entree-van-Willemsoord

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Transparency+International
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur

https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeroen+Nobel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Beter+Voor+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Blank
https://robscholtemuseum.nl/?s=belangenverstrengeling
https://robscholtemuseum.nl/?s=integriteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gedragscode+integriteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeentewet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Blanken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Broekmeulen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Stelling+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Behoud+Cultureel+Erfgoed+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=SBCE
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeroen+Bodewes

1 Comment

  1. De echte gedragscode voor Helderse politici kent slechts een artikel;

    1. Je dekt elkaar altijd en je speelt je vriendjes de bal toe.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image