Delano Weltevreden – Druk op energiedoelen + JAS – Keek op de Week (22 & 23) met Energie uit waan… + Profielschets, datacenters en… + Lydia Jasper – Hollands Kroon heeft 2,6 miljoen

Flinke druk op energiedoelen

Helderse Courant, 11 juni 2018
Helderse Courant, 11 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Keek op de Week (22) met Energie uit waan…

Dieptepunten in Hollands Kroon in week 22 van 2018 (27 mei – 3 juni):

Vele godsdiensten in deze wereld zijn gegrondvest op gebruikmaking van de aangeboren onvolkomenheid van de mens, waar die mens verantwoordelijk voor wordt gesteld en derhalve schuld draagt aan zijn onvolkomenheid niettegenstaande het feit, dat hij zichzelf niet geschapen heeft. Nu is godsdienst (voorlopig) niet een populair onderwerp in dit land, maar de eeuwenlange inwrijving van het mea culpa schuldgevoel en de onlosmakelijkheid ervan met het menselijk bestaan en handelen in welke zin dan ook, werkt nog steeds ten volle door.

Een mooi voorbeeld daartoe zijn de huidige vulkaanuitbarstingen op Hawai (YouTube), waar de bewoners, nu de uitbarsting al een maand duurt, de oorzaak gaan zoeken bij de boosheid van de vulkaangodin Pele, waarvoor zij zich verantwoordelijk achten en vage uitlatingen doen over het verterende en reinigende vuur.

Eén der historische grondslagen van de staat is het houden van orde en derhalve het hanteren van het schuld en boete principe uit de religies, zij het dat dit schuld en boete systeem net als de wind regelmatig van richting en kracht verandert, omdat het afhankelijk is van de belangen en omstandigheden, die daarachter verstopt zitten.

Duidelijker wordt het als wij dit voorbeeld naar de huidige windmolen waan tillen. Vanaf 1980 werd het besef, gebaseerd op temperatuur metingen steeds duidelijker, dat er een globale warming gaande was, welke rond 1998 zijn hoogtepunt bereikte. Gewiekste, maar vooral valse, politici/profeten en zich volksvertegenwoordiger noemende parlementsleden kwamen na een studie van enkele weken tot de consensus conclusie, dat hun kiezers uiteindelijk voor deze warming verantwoordelijk waren.

En wat is mooier dan dat kiezers daarvoor verantwoordelijk zijn. Het eenstemmigheidsbeleid moest alleen nog eetbaar gemaakt worden voor de verschillende kiezersrichtingen, omdat de betreffende wereldbeschouwingen niet met elkaar stroken en er dus voor al die verschillende meningen verschillende invalshoeken gekozen moesten worden om de hete soep door de verschillende kelen gegoten te krijgen.

Zo was daar manneke Balkenende (CDA), die in de 2e kamer beweerde, dat wij volgens de Bijbel verantwoordelijk zijn voor de schepping, deze in stand moeten houden en dat na veel blabla DE oplossing voor de warming het plaatsen van windmolens was.

Daar was de VVD, die het allemaal te duur en een aanslag op het kapitaal vond en daarmee menig kiezer aan zich bond. Daar waren PvdA, GL, SP, D’66 en Dierenpartij, allemaal partijen met een verborgen Internationale agenda, die middels het onttrekken en omleiden van kapitaalmassa’s er een gelegenheid inzagen het klassiek kapitalistisch stelsel af te bereken en hun Utopia naderbij te brengen.

Verrassend was het, dat ruim acht jaar geleden de VVD plotseling omging en zich bij de Europese Internationale voegde; de VVD werd rood en zag er evenals hun linkse vrinden er wel wat in ongeëvenaarde hoeveelheden kapitaal uit de samenleving te gaan onttrekken om evenwel niet het linkse Utopia naderbij te brengen, maar veeleer een geld-machtsconcentratie bij groot kapitalisten, zoals super grootbanken en beleggingsinstellingen onder te brengen. Hun voetvolk, zoals energiebedrijven, boeren en kleine deelnemers in het geldspel, kreeg wat kopergeld toegeworpen en mocht zich dan rijk wanen om deze lieden/instellingen/stichtingen tevens op te kunnen laten treden als bekommerde en bevlogen eco-vertegenwoordigers van de nieuwe orde.

Voeg daaraan toe, dat via de media – NOS/NPO – KRO/NCRV – VARA/VPRO en overige profiteurs instellingen als gesubsidieerde kranten en lokale zendgemachtigden niets anders doen dan de onheilsboodschap van een warmend klimaat als een voortdurende hoosbui over het met een historisch christelijk schuldgevoel belaste publiek te storten.

Het zijn deze methodes, die geleend of afgekeken zijn van de propaganda methodes van Goebbels, die het voor elkaar kreeg in 1943 na de verloren slag bij Stalingrad de Duitsers alsnog zo idioot te krijgen voor een ‘totalen Krieg’ – en dat hebben ze geweten! Uiterst effectief dus qua propaganda – maar waar propaganda de werkelijkheid overschrijdt ontaardt zij, net als na de Sportpalast rede van Goebbels in 1943 in een ramp en het is, net als bij de huidige windmolen waan, de bevolking die door deze idioterie in de vorm van onbetaalbare belastingen en een daaruit volgende algemene verarming resulterend in dictatoriale staatsdwang, opdraait.

Enfin, het effect van de EU/Staatspropaganda heeft zich intussen genesteld in menig brein van bewoners in dit land. Het gaat inmiddels zo ver, dat instellingen zoals het NKPW (Nederlands Kritisch Platform Windenergie) en het NLVOW (Nederlandse Vereniging Van Omwonenden Windmolens) ingekaderd zijn in het socialistisch/communistisch ecosysteem.

Zo is de NLVOW club gevraagd te helpen bij Klimaatakkoord als opvolger van het Energieakkoord 2013. Want het probleem is, dat de luitjes die nu met Nijpels een nieuw Klimaatakkoord hebben bedacht (blijkt al gereed), uit de Tweede Kamer kritiek kregen, omdat zij niet alle burgers vertegenwoordigen. Ja, en dan ligt het voor de hand, dat je de NLVOW vraagt, waar de overheid ook van op aan kon bij de realisatie van de 6000 Mw windmolens op land. En als je twee ton in de schoot geworpen krijgt wordt het moeilijk je oorspronkelijke doelen tegen de overheid en lobbycratie van het klimaatakkoord gestand te doen.

NPBO

En zo hebben deze luitjes van de NLVOW een nieuwe stichting opgericht de NPBO (Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid)  Directeur van de NLVOW is nu ook directeur van de NPBO.
Deze stichting heeft vijf regionale discussie avonden binnen zeer korte tijd gehouden (4 juni de laatste), waar ieder zich voor kon opgeven. Zoals er in de uitnodiging staat: ‘een nieuw Klimaatakkoord alleen maar effectief kan zijn als het kan rekenen op brede maatschappelijke acceptatie’.

Bij de eerste bijeenkomst in Assen op 24 mei werd aan het einde van de avond door de aanwezigen de gezamenlijke conclusies vastgesteld, die Nijpels en de NPBO niet wilden publiceren.
In de kranten verscheen alleen de door Nijpels c.s. gewenste verhalen, die haaks staan op de inhoud en met name de getrokken conclusies. Een correctie weigerde de NPBO, zodat de aanwezigen zelf tot publicatie van de conclusies zijn overgegaan.

En dan kun je alleen concluderen, dat de hele (snelle) opzet van deze NPBO bijeenkomsten is gedaan om inspraak van de burger voor te wenden.

Overigens stond er in de uitnodiging voor de bijeenkomsten ook bij: ‘We gaan er wel vanuit, dat de deelnemers, net als wij, er van overtuigd zijn, dat we de CO2 uitstoot moeten reduceren.’

Helaas voor hen is, dat de invloed van CO2 (0,04%) op het klimaat minimaal is, wat aangetoond wordt door de lichte koeling sinds rond 2000, toen de zon in de 23e cyclus een verminderde activiteit ging vertonen, welk fenomeen sinds 2009 in cyclus 24 versterkt is, wat merkbaar is nu het KNMI elke warme dag, zoals in afgelopen mei, aandikt om maar vooral de angst voor een catastrofe erin te houden.

Nu, voor een catastrofe heeft stichting JAS eveneens angst, zij het dat wij angst hebben voor de komende koude en de gevolgen daarvan nu de mensen door de staat financieel uitgekleed en met volledige instemming van de volksbedriegers. Logisch dus, dat de NPBO de CO2 vraag niet op de agenda wilden hebben; het hele klimaatakkoord en baantjes in het klimaatcircus zou daarmee op losse schroeven komen en daarmee de beoogde totale afhankelijkheid van de mensen van de willekeur van de staat.

Stichting JAS, dinsdag 5 juni 201

http://www.stichting-jas.nl/2018/06/keek-op-de-week-22-met-energie-uit-waan.html

Keek op de Week (23) met profielschets, datacenters en…

Dieptepunten in Hollands Kroon in week 23 van 2018 (3-10 juni):

1. Na 1 september geraakt Hollands Kroon in Utopia

De gemeenteraad heeft een profielschets voor een nieuwe burgemeester op laten stellen. Na 1 september vertrekt Nawijn immers en op het profielschets papiertje, dat nog niet goedgekeurd is door de raad, maar alvast wel naar de CvdK Remkes gestuurd is ter nadere bestudering of goedkeuring? Sorry Remkes, zo is dat niet bedoeld natuurlijk, maar nu kan deze onderkoning alvast zijn zoektocht naar een andere geschikte VVD ‘er beginnen en op de ranglijst van kandidaten de juiste aanvinken. Wie zal het worden? Pechthold misschien? Nee natuurlijk niet; die is Dictatuur ‘66 en hebben maar 2 zetels in de raad. Jozias van Aartsen dan, die thans ex-hoofdstad Amsterdam bestiert; die is VVD en heeft naar zijn verwrongen smoelwerk te zien geen enkel probleem sneeuw zwart te laten verklaren, uit geprocedeerde illegalen een woning aan te bieden of in het geval van Hollands Kroon/Utopia, te verklaren, dat veelvuldig en overmatig met landbouwgif spuiten, in tegenstelling tot de algemene medische opvatting, juist heel goed is voor de gezondheid van de inwoners.

Het gaat hem om de bruikbaarheid van een burgemeester om de opdrachten vanuit Brussel/Den Haag door te drammen en om de raad/bevolking een rad voor ogen te draaien wordt een profielschets opgesteld waar uiteindelijk niets van terecht komt. En te bewijzen is dit makkelijk – als u de profielschets (hier bij 7) nu eens doorneemt en die vergelijkt met het optreden van Nawijn in de afgelopen jaren dan staat in de profielschets zo ongeveer alles aan wensen, wat Nawijn nagelaten heeft. En diezelfde raad heeft al die jaren zijn mond gehouden over Nawijn en laat achteraf als een bedeesde tandeloze tijger een papiertje opstellen met wat wensen, die straks door Remkes gewoon gepasseerd gaan worden. En Nawijn wordt straks ridder in de orde van dit of dat voor bewezen diensten aan het systeem.

En wat zegt ex VVd ‘er en helderziende/clairvoyant Pankras (mol Senioren) hierover? Als je maar de geschikte kandidaat treft of: ‘1 keer raak schieten is genoeg’. Ja, dat is een waarheid als een koe en dat zal Stichting JAS ook niet bestrijden maar die ene keer schieten is het probleem en de gemeenteraad heeft de afgelopen Nawijn periode niet laten blijken ook maar enige correctie op het gedrag van Nawijn te hebben willen uitvoeren, zodat op basis van zijn gemakkelijke opmerking de profielschets als een toiletpapiertje weggespoeld zal gaan worden en deze slaapraad, en met name de coalitie, weer zal overgaan tot de orde van de dag.
2. Datacenters op landbouwgrond Wieringermeer

Niettegenstaande het feit, dat op diverse bordjes in Hollands Kroon deze streek aangeprezen wordt als agrarische hoofdstad van Nederland, schieten op de goede landbouwgronden in de Wieringermeer de datacenters als paddenstoelen uit de grond. Gezien de te verwachten sterk stijgende voedselprijzen door o.a. afkoeling van het klimaat (- 0.7 Celsius in 2017) en toenemende schaarste aan landbouwgronden in dit land door bebouwing/overbevolking lijkt hier sprake te zijn van een moedwillige inkrimping van het landbouwareaal in Nederland in opdracht van Brussel/Den Haag.

Geeft niks hoor, men plaatst gewoon wat subsidie windmolens bij de boeren en zo compenseren, die hun inkomen op kosten van uiteraard de bevolking. Er moet hier overduidelijk sprake zijn van een politiek, die van boven opgelegd is. U denkt toch niet, dat figuren als Nawijn/Meskers & co. zelf de boer opgegaan zijn om Microsoft en andere Amerikaanse internet terreurgiganten hier naartoe te halen? Nee, Den Haag/Brussel heeft hier beslist en manneke Nawijn was de uitgelezen en bruikbare figuur dit stiekeme beleid door te voeren zonder veel ruchtbaarheid en het als een voldongen feit aan de raad voor te leggen onder het overbekende ambtelijk motto ‘we kunnen niet anders’. En deze mantra eenmaal uitgesproken hebbende is dit dan tevens de zegen de deksel van de doos van Pandora nog verder open te zetten om straks de hele Wieringermeer ten oosten van de snelweg tot het Robbenoord bos, of wat daar dan nog van over is, op te offeren. Zo komt Meskers, als wethouder economische zaken na de debacles in de afgelopen periode 2014-2017, zonder enige bemoeienis en inzicht aangetoond te hebben en gevlucht eind 2017 voor zijn verantwoordelijkheden, aan de economische groei van Hollands Kroon en kan hij straks tezamen met Nawijn geridderd worden voor bewezen diensten voor……………………..? Ja voor wie eigenlijk?
3. Extra Kwaliteitscontrole op schoffelen

Er komt strengere controle op de effectiviteit van het schoffelen van plantsoentjes en verwijderen onkruid op de straatjes. Kennelijk voeren de bedrijven, die het onkruid moeten verwijderen hun werk niet goed uit, wat het aanstellen van een toezichthoudend ambtenaar of onkruid bedwing handhaver rechtvaardigt, die vervolgens een kantoor nodig heeft en lijvige rapporten/overzichten over de kwestie kan schrijven – broodwinning in optima forma dus.

Best vreemd eigenlijk; er zijn contracten met aannemers, die onkruid verwijderen/ gras maaien en daarop moet toezicht gehouden worden? Zitten die contracten zo gammel in elkaar, dat zulks nodig is? Als extra toezicht nodig is dan zijn de aannemers toch nalatig en hoeven zij niet betaald te worden en kunnen gekort worden – dan is het zo over. De aannemers leveren toch elke week (minimaal) een overzichtje in over wat zij gedaan hebben en in hoeverre ongunstig weer hun contractuele verplichtingen beïnvloed heeft?

Stichting JAS, zondag 10 juni 2018

Reacties :

Theo Moras zei
Als we, de inwoners van Hollands Kroon de profielschets nu eens doornemen en die vergelijken met het optreden van Nawijn in de afgelopen jaren.
Dan staat in deze profielschets zo ongeveer alles aan wensen wat Nawijn als burgemeester nagelaten heeft.
En wat zegt ex-VVD ‘er en helderziende/clairvoyant meneer Pankras formateur en fractievoorzitter van de Senioren (SHK) hierover?
Als je maar de geschikte kandidaat treft, en dat zal ook niemand bestrijden want één geschikte kandidaat is immers voldoende.
Maar de gemeenteraad heeft de afgelopen periode dat Nawijn burgemeester was niet laten blijken ook maar enige correctie op het gedrag van Nawijn te hebben willen uitvoeren.
Dan is het toch niet vreemd dat er nagenoeg geen reactie te verwachten viel op de profielschets voor een nieuwe burgemeester.
En dat geldt zeker voor de inwoners van de voormalige gemeente Niedorp, die hebben totaal geen vertrouwen meer in de manier waarop de politiek momenteel bedreven wordt.
zondag, 10 juni, 2018

Dekker zei
Nederland is reddeloos verloren. De VVD en de rest van de politiek op de PVV na, laat de oren hangen naar de corrupte bestuurders in Brussel in de hoop dat opperhoofd Rutte er een vorstelijk betaalde baan aan zal overhouden en hopen dan maar dat ze er zelf ook flink beter van worden.
Zo werk de politiek tegenwoordig, de burgers betalen wel hoe krankzinnig de voorstellen ook zijn.
zondag, 10 juni, 2018

Sam Kooy zei
Nee heer Moras, geen plaatselijke belangen alléén ! Dat geld niet alleen Niedorp maar geheel Hollandskroon. Maak eens een rondje door alles wat Hollandskroon heet !
maandag, 11 juni, 2018

Theo Moras zei
Sam Kooy ik had het idee om voor de inwoners uit de voormalige gemeente Niedorp weer ongeveer een zelfde bijeenkomst te organiseren als voor de herindeling, in dezelfde locatie het dorpshuis van Nieuwe Niedorp.
Een nog beter idee zou het zijn om dat in alle vier de gemeenten die betrokken zijn bij deze fusie te organiseren.
Zoals ik eerder aangaf is voor het overgrote deel van de inwoners de mening echt niet veranderd maar zelfs versterkt, gezien de samenstelling en de gebeurtenissen in Hollands Kroon.
De meerderheid van de gemeenteraad heeft de afgelopen periode ook niet echt laten blijken enige correctie op het gedrag van Nawijn te hebben willen uitvoeren.
Het is dan toch niet vreemd dat er nagenoeg geen reactie te verwachten is/was over politieke vernieuwing of de profielschets voor een nieuwe burgemeester.
Er is daarom ook geen concreet antwoord te geven hoeveel mensen er nog steeds onvrede hebben, maar een herindeling waar Niedorp moest fuseren met deze gemeenten is en blijft onverteerbaar.
En natuurlijk kunnen er zaken verbeteren in Nederland en dus ook in Hollands Kroon, maar de cohesie tussen en met de inwoners van deze gemeente ontbreekt en dat is juist van wezenlijk belang.
Ieder probeert dat te doen op zijn eigen manier, zoals ik dat op mijn manier probeer te doen.
We leven en wonen in een prachtig land maar wanneer de onderlinge cohesie ontbreekt zal dat altijd als een groot struikelblok blijven bestaan. Helaas is er door de politiek niet naar de inwoners van Niedorp geluisterd en is deze fusie door hun strot geduwd.
Dat is vragen om moeilijkheden waardoor kwestie nooit opgelost zal worden.
maandag, 11 juni, 2018

Anoniem zei
Als je burgemeester wilt zijn van slangennest Hollands Kroon moet je of gek of super gemeen en vals zijn om te overleven. Ik denk dat op het laatst genoemde type, niet omschreven in de profielschets, de keuze zal vallen.
vrijdag, 15 juni, 2018

Kapitein Rob. zei
Inderdaad, die Remkes veegt zijn reedt af met die profielschets en de ‘ver/wan/mis trouwens’ commissie voert Remkes opdracht straks gewillig uit. Die commissie had toch ook geen problemen Meskers terug te laten keren in de raad nadat hij als wethouder wegliep voor zijn verantwoordelijkheden. Als je dat al niet meer ziet ben je rijp voor een gesticht en kan zo langzamerhand heel Nederland opgesloten gaan worden (waar ze van hogerhand trouwens al mee bezig zijn); Dit land is in democratisch verval en neigt naar een dictatuur met instemming van de 2e kamer vrindenclub.
zaterdag, 16 juni, 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/06/keek-op-de-week-23-met-profielschets.html

Hollands Kroon heeft plus 2,6 miljoen op jaarrekening

Schager Courant, 16 juni 2018

Schager Courant, 16 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woningstichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+Nawijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image