Delano Weltevreden – Den Helder wil alleen woningen toekennen aan statushouders uit AZC’s, maar dat kan niet, zeggen de Ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken

Asielzoekerscentrum Doggershoek in Den Helder (foto Hans van Weel)

Den Helder wil alleen woningen toekennen aan statushouders uit Helderse AZC’s, maar dat kan helemaal niet, zeggen de Ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken

Den Helder – De gemeente Den Helder kan niet eenzijdig bepalen, dat alleen statushouders, die in een Helders asielzoekerscentrum zitten een woning in Den Helder toegewezen krijgen. Dat zeggen de Ministeries van Binnenlandse Zaken en die van Justitie en Veiligheid.

(1) Wat willen Burgemeester en Wethouders precies?

In een visie, die naar de gemeenteraad is gestuurd, zegt het College, dat voortaan alleen statushouders uit Helderse AZC’s een woning in de Marine stad krijgen. Vanaf 1 januari 2022 worden gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Den Helder wil met de inburgering beginnen als de statushouders nog in het AZC zitten. De gemeenten in de Kop van Noord Holland gaan de inburgeringstrajecten samen opzetten.

(2) Is de Rijksoverheid op de hoogte van de visie van het Helderse College?

Margriet Luttikhuizen is woordvoerder asiel en migratie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid: ,,Het COA (asielorganisatie, redactie) gaat over de afspraken met de gemeenten en informeert het Ministerie, indien nodig over de resultaten daarvan. Het Ministerie wordt in de regel niet over voorgenomen beleid per gemeente geïnformeerd. Het COA koppelt vergunninghouders aan gemeenten. Bij deze koppelingen wordt, bij voorkeur, gekoppeld aan een gemeente in de buurt. De vergunninghouders kennen de omgeving al, wat meehelpt bij de verdere integratie in de gemeente.’’

(3) Op basis waarvan wordt een statushouder aan een gemeente gekoppeld?

Margriet Luttikhuizen ,,Of een vergunninghouder nou wordt gekoppeld aan een gemeente in de omgeving of niet, er wordt altijd ingezet op plaatsing in een gemeente, waar de kansen op Participatie en Integratie het grootst zijn. Onder meer door rekening te houden met de onderwijs en arbeidsachtergrond van de vergunninghouder in kwestie.’’

,,Deze wijze van koppelen is in nauw overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten tot stand gekomen. Sowieso onderhoudt het COA goed contact met gemeenten over de te koppelen vergunninghouders, zo ook met de gemeente Den Helder. Zodra het COA hiervoor reden ziet, zal het het Ministerie erbij betrekken.’’

(4) Kan Den Helder eenzijdig bepalen welke statushouders een woning toegewezen krijgen in de gemeente?

De meningen daarover lopen uiteen. Vluchtelingenwerk Nederland denkt, dat het wel kan. Woordvoerder Evita Bloemheuvel ,,Den Helder kan zo’n besluit nemen. Wij zijn erg voorstander van het idee, dat statushouders in een omgeving worden gehuisvest, die bij hun al bekend is. Zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn. Kinderen gaan vaak al een tijd naar school en het is goed voor hun ontwikkeling om op dezelfde school te blijven.’’

De Ministeries van Binnenlandse Zaken en die van Justitie en Veiligheid gaan daar eigenlijk over. Woordvoerder Margriet Luttikhuizen (Justitie en Veiligheid): ,,Een gemeente kan de wens hebben om enkel statushouders te willen huisvesten uit een AZC in de omgeving. Dit kan echter niet gegarandeerd worden.’’

,,Na de koppeling dient een gemeente de vergunninghouder te plaatsen, ook wanneer dit een vergunninghouder uit een ander asielzoekerscentrum betreft. Door de ongelijkmatige spreiding van AZC’s over Nederland en de hoge bezetting in de AZC’s is het niet mogelijk om alleen vergunninghouders te koppelen aan gemeenten in de omgeving. Gemeenten kunnen dus niet eenzijdig bepalen, dat alleen vergunninghouders geplaatst worden uit een AZC in de omgeving. Het COA bepaalt aan welke gemeente een vergunninghouder gekoppeld wordt.’’

Woordvoerder Pauline van Voorst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken kan zich helemaal vinden in wat haar collega Luttikhuizen van Justitie en Veiligheid over de kwestie zegt.

(5) Wat betekent het voor de taakstelling vanuit het Rijk als elke gemeente zelf bepaalt welke statushouders gehuisvest worden?

Evita Bloemheuvel van Vluchtelingenwerk Nederland ,,Dat zou betekenen, dat het aantal statushouders ongelijk verdeeld wordt, dat bepaalde gemeenten geen vluchtelingen opvangen en andere gemeenten (waar bijvoorbeeld grote AZC’s zitten) een veel grotere groep moeten huisvesten. Dat kan ervoor zorgen, dat gemeenten met grote groepen statushouders minder snel woningen kunnen vinden en dat mensen daardoor langer in AZC’s moeten verblijven. Vluchtelingen moeten dan langer wachten met de start van hun inburgering en dat zou erg vervelend zijn. De meeste vluchtelingen hebben op dit moment al vrij lang moeten wachten op hun asielprocedure. Dat komt door de achterstanden bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst.’’

(6) Wat zou het betekenen voor vluchtelingen in het algemeen als elke gemeente een eigen beleid gaat voeren?

Woordvoerder Bloemheuvel van Vluchtelingenwerk Nederland ,,In de ideale wereld zou het heel goed zijn als vluchtelingen worden gehuisvest in de omgeving, waar zij al verblijven. Vaak hebben mensen al sociale contacten opgedaan, hebben zij de buurt leren kennen en gaan kinderen bijvoorbeeld al naar een school in de omgeving. Door in dezelfde gemeente te mogen blijven zal dat de integratie bevorderen. Het lastige is alleen, dat er dit jaar een grote groep moet worden gehuisvest. Je wilt voorkomen, dat er ongelijkheid ontstaat en dat vluchtelingen in de ene gemeente binnen een maand een woning krijgen en in andere gemeenten, met een groter woningtekort, maanden op een wachtlijst blijven staan.’’

Helderse Courant, 8 januari 2020 19:39

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210108_63939437

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Margriet+Luttikhuizen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pauline+van+Voorst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Evita+Bloemheuvel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vluchtelingenwerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Statushouder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Doggershoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Inburgering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Participatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Integratie
https://robscholtemuseum.nl/?s=AZC
https://robscholtemuseum.nl/?s=COA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Immigratie+en+Naturalisatie+Dienst