De Telegraaf – Zo vond Rob Scholte zijn grote liefde + Gemeente Den Helder – Raadsinformatiebrief Nr. RI17.0076, 11 juli 2017: Start verkoop Middenweg 172-174

Zo vond Rob Scholte zijn grote liefde

Was het niet de keiharde realiteit, dan was het een droomscenario voor een absolute bioscoopkraker geweest: het le­vens­ver­haal van Rob Scholte, dat bol staat van dra­ma­ti­sche hoog­te en diep­te­pun­ten. Aan Pri­vé ver­telt de ge­vier­de kun­ste­naar nu bij­zon­der open.

Met hulp van zijn vrouw Lijsje en doch­ter Anaïs pro­beert Scholte zich op­nieuw door een moei­lij­ke pe­ri­o­de heen te sle­pen. Zijn mu­se­um wordt met slui­ting be­dreigd.

Na on­ze da­te zijn we nooit meer zon­der el­kaar ge­weest

Nooit saai in zijn bij­zon­de­re le­ven

In het le­ven van Rob Scholte (59) is het nooit saai. Al tij­den ligt hij over­hoop met de ge­meen­te Den Hel­der, die zo snel mo­ge­lijk af wil­ van het mu­se­um, dat de be­roem­de kunstenaar er runt.

Maar ik ga er van­uit, dat we er sa­men nog wel uit gaan ko­men”, ver­telt Rob aan Pri­vé. “Vier jaar te­rug heb­ben wij af­spra­ken met de wet­hou­der ge­maakt dat wij in dit pand de be­ga­ne grond en de kel­der ook als mu­se­um mo­gen ge­brui­ken. Het pro­bleem is dat er een ver­bin­dings­ruim­te tus­sen het hui­di­ge en het nieu­we mu­se­um zit waar wij weer niet de be­schik­king over ge­kre­gen heb­ben. Daar­door heb­ben wij ja­ren scha­de ge­le­den door­dat we niet het mu­se­um kun­nen run­nen dat we wil­len en dat we wa­ren over­een­ge­ko­men. Die scha­de wil­len we vergoed heb­ben van de ge­meen­te. Zij wil­len nu het pand aan ons ver­ko­pen, maar wei­ge­ren een prijs te noe­men zo­lang wij niet pre­cies ver­tel­len wat voor scha­de­ver­goe­ding wij van ze wil­len heb­ben. Nu wil­len ze het aan de hoog­ste bie­der gaan ver­ko­pen. Wij mo­gen ook mee­bie­den, maar dan moe­ten eerst al on­ze spul­len er­uit. Dat is prak­tisch on­mo­ge­lijk.”

Hoe die zaak zich ver­der ook zal ont­wik­ke­len, ze­ker is, dat Rob ter­ zij­de zal wor­den ge­staan door zijn vrouw Lijsje (40), met wie hij in­mid­dels al­weer acht­tien jaar sa­men is en zoon Lotus (16) en doch­ter Anaïs (12) kreeg. De twee leer­den el­kaar ken­nen, na­dat Rob, ge­ze­ten naast zijn toen­ma­li­ge ge­lief­de Micky Hoogendijk, slacht­of­fer werd van een aan­slag met een gra­naat op zijn au­to, waar­bij hij twee be­nen ver­loor. Een dra­ma van je­wel­ste na­tuur­lijk, maar zon­der zijn han­di­cap was het Rob te­ge­lij­ker­tijd mis­schien wel nooit ge­lukt om zijn gro­te lief­de te ver­o­ve­ren.

Uit­zicht

Zo zou je dat in­der­daad wel kun­nen zeg­gen”, ver­volgt de kun­ste­naar. “Voor de aan­slag kwam ik veel in de Am­ster­dam­se dis­co­theek Dan­sen bij Jan­sen. Toen ik in een rolstoel kwam te zit­ten, ging ik er maar niet meer naar ­toe, om­dat ze daar al­le­maal trap­pen heb­ben, waar ik niet op zou kun­nen. Een be­ken­de van me nam me ech­ter op een avond mee en met een groep­je jon­gens heb­ben ze me toen om­hoog ge­tild daar. In mijn rolstoel stond ik op een pla­teau met een per­fect uit­zicht op de bar be­ne­den. En daar was Lijsje aan het werk. Ik keek haar aan en echt: ik was met­een he­le­maal ver­kocht.” “En Lijsje flirt­te ook dui­de­lijk te­rug naar mij. La­ter be­greep ik van haar, dat één van de re­de­nen, dat ze zo ge­mak­ke­lijk met me flirt­te, het feit was, dat ik in een rolstoel op die ver­ho­ging zat. Lijsje wist, dat ik toch niet naar haar toe zou kun­nen ko­men en voel­de zich daar­om vol­le­dig vrij om naar mij te glim­la­chen en te knip­ogen. Het voel­de als vei­lig voor haar.”

Pas na een twee­de ont­moe­ting in het be­ken­de res­tau­rant Le Ga­ra­ge van wij­len Joop Braakhekke sloeg de vlam de­fi­ni­tief over. “Ik had toen­ter­tijd Sylvia de Leur ge­hol­pen om stuk­ken op te han­gen voor een ten­toon­stel­ling van haar werk, en als dank daar­voor nam zij mij mee uit eten bij Le Ga­ra­ge. In­tus­sen had die vriend van mij in Dan­sen bij Jan­sen aan Lijsje ver­teld, dat ik haar heel leuk vond en er ei­gen­lijk al­les voor over zou heb­ben om haar nog een keer te zien. Hij ver­tel­de Lijsje over mijn eten­tje met Syl­via en toen kwam ze in­eens het res­tau­rant bin­nen­stap­pen. En van­af die avond zijn we nooit meer zon­der el­kaar ge­weest.”

Was het feit ,dat Rob in een rolstoel zat nog een is­sue voor Lijsje, toen ze ver­liefd op hem werd? “Toen ik hem ont­moet­te he­le­maal niet”, ver­telt ze. “Ik vond hem met­een al heel erg leuk die avond in Dan­sen bij Jan­sen. Hij was daar­na steeds in mijn hoofd blij­ven zit­ten en ik was maar wat blij, dat die vriend van hem ver­tel­de waar ik Rob nog een keer zou kun­nen zien. Wat ik toen ech­ter nog niet kon we­ten, is, dat ik na drie maan­den al zwan­ger van hem zou zijn. In­der­daad, dat was niet he­le­maal ge­pland.. Toen ik in verwach­ting was, be­gon ik wel echt na te den­ken over het feit, dat Rob geen be­nen meer heeft. Om je een voor­beeld te ge­ven, ik voet­bal­de in die tijd en dacht dan: stel, ik krijg een bles­su­re en kan ook tij­de­lijk niet lo­pen, wie loopt er dan met on­ze ba­by? En ja, dat be­gon voor mij al­le­maal wel te spe­len toen ik zwan­ger was. Net als Robs ver­le­den ove­ri­gens, dat voor een groot ge­deel­te pu­bliek is. Daar krij­gen je kin­de­ren uit­ein­de­lijk toch mee te ma­ken. Uit­ein­de­lijk is het al­le­maal goed ge­ko­men, en daar ben ik heel blij mee.

De Telegraaf, 11 juni 2017

https://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20170711/282291025270927

http://m.telegraaf.nl/prive/article/28608933/ik-versierde-lijsje-dankzij-mijn-rolstoel…

Raadsinformatiebrief Nr. RI17.0076, 11 juli 2017: Start verkoop Middenweg 172-174

Raadsinformatiebrief

Nr. RI17.0076 (2017)

Betreft: Start verkoop Middenweg 172-174

Aan de leden van de Gemeenteraad

Het verkoopproces van Middenweg 172-174 wordt gestart. Afgelopen vrijdag 7 juli hebben de gemeente en enkele externe adviseurs toegang tot het pand gehad. Hierdoor is het mogelijk een juiste taxatie van het pand op te laten maken en de verkoop te starten. Alle (noodzakelijke) gegevens zijn voorhanden. Een eerdere poging als eigenaar het hele pand te betreden werd een aantal weken geleden door de heer Scholte nog geweigerd.

De verkoop wordt begeleid door makelaar Redres. Voor de verkoop wordt een eenvoudig en transparant proces ingericht. Gunningscriterium is de hoogste prijs, waarbij de belangrijkste voorwaarden zijn:

– Het pand dient behouden te blijven en mag niet gesloopt. Interne verbouwingen zijn toegestaan.
– Uit de inschrijving moet blijken om hoeveel m2 maatschappelijk het gaat, en om hoeveel m2 niet maatschappelijk.
– Functiegebruik maatschappelijk levert een fictieve prijsverhoging op met een maximum. Ook maatschappelijke initiatiefnemers krijgen daarmee een kans, die normaliter lager bieden dan commerciële partijen.
– Het functiegebruik wordt opgenomen in de koopovereenkomst, en is een verplichting.
– Er wordt grote waarde gehecht aan het karakteristieke pand, daarom dient de aanvraag vergunning voorgelegd worden aan de commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK) voor een bindend advies.

Ondanks het feit, dat toegang is verkregen en de verkoop gestart kan worden, blijft overeind, dat de heer Scholte het object niet voor 1 juli 2017 heeft ontruimd en daarom zonder recht of titel in het pand verblijft. Het college heeft al aangekondigd hier een gerechtelijke procedure tegen te gaan starten. Zittingsdatum van dit kort geding wordt niet eerder dan begin september verwacht.

Den Helder, 11 juli 2017.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsinformatiebrief

PDF:
Gemeente Den Helder – Raadsinformatiebrief Nr. RI17.0076, 11 juli 2017- Start verkoop Middenweg 172-174