De Nieuwe Media – WIE IS OF WAS CHARLES ZWOLSMAN EN WAT IS DOOD OORZAAK? + Take Care 4 – Fear and Panic, in English, Dutch and German + Wikipedia – Charles Zwolsman (1955 – 2011)

Charles Zwolsman RIP 1955 – 2011. (foto De Nieuwe Media)

WIE IS OF WAS CHARLES ZWOLSMAN EN WAT IS DE WERKELIJKE DOOD OORZAAK?

Charles Zwolsman overleed in 2011 in de Gevangenis!

Daar zat hij een Straf uit (volgens de Reguliere Media) voor het Bezit van meer dan 2,000 Kilo Hasj en Vuurwapens. Charles Zwolsman is op 21 januari 2011 Overleden in zijn Cel in Huis van Bewaring Nieuwegein.

Charles is 55 Jaar Geworden.

Zijn Doodsoorzaak is Onbekend volgens de Reguliere Media.

Charles Zwolsman R.I.P.

Charles Zwolsman RIP (foto De Nieuwe Media)

Wie Is of Was Charles Zwolsman?

Charles Zwolsman (Amsterdam, 6 augustus 1955 – Nieuwegein, 21 januari 2011) was een Nederlands Drugs Handelaar. Hij werd in de Jaren 90 Bekend door een Vete met OIfficier van Justitie Jo Valente, die hij Eerder Kende van het Racecircuit van Zandvoort, waar ze Beiden in de Autosport Actief waren.

ttps://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Zwolsman_(1955-2011)

Werd Charles Zwolsman Vermoord?

Zo ja, door wie?

Neset Temirci (klokkenluider)

Klokkenluider Neset Temirci (foto De Nieuwe Media)

Neset Temirci schreef het Volgende.

Dit is de Informant MD Adbresch AKA Bibi),(zie Foto hier onder), die Mede de Oorzaak is van de Dood van Charles Zwolsman.

 M.D. Adbresch (alias Bibi)

MD Adbresch (AKA Bibi) (foto De Nieuwe Media)

Mark Rutte heeft het Doodsvonnis van Charles Zwolsman en Meerdere Onderwereldfiguren (Informanten) Voltrokken schreef Neset Temirci.

Wat Kunnen die Kakkerlakken van Rutte, Sigrid Kaag, Ank Bijleveld, Mona Keijzer Veel Liegen, Zeg!

Pinokkio heeft zelfs Nog Nooit Zoveel Gelogen volgens Neset Temirci.

Rutte Extra Beveiligd Vanwege Mocro Maffia (foto Twiter)

Wat Speelt er Nu Werkelijk?

CONNECT DE DOTS!

Doe ook Onderzoek en lees het Hierna Volgende Artikel!

https://www.takecare4.eu/fear-and-blind-panic-english-dutch-german/

De Nieuwe Media, 2 september 2021

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/wie-is-of-was-charles-zwolsman-en-wat-is-de-werkelijke-doodsoorzaak/

Fear and Blind Panic, in English, Dutch and German Language

Transgender Pedophile Mark Rutte Extra Heavily Secured, After Signals of a Possible Attack or Kidnapping.

How Many Security Guards who are Deaf, Mentally Retarded and have Not had a Genocide Injection, Want to Protect such a Satanist.

Suppose there are 10 Security Guards to Protect Him, there are Another 149 Fascists who Need to be Protected in Nazi Politics. Not to Mention the Feeble Minded Ones who Pretend to be King.

Ctrca 60% of the Military and Police have been Vaccinated, When the Dark Winter Comes Upon Them and They Die in Bunches, what would they do to Weigh Rutte Down with a Poece of Lead.

It’s going to be Prize Shooting at Anything that Participated in the New World Order Genocide of (Ernst Blowfeld of Specter) Klaus Schwab, World Economic Forum.

.Someone Who is Motivated will Always be Able to Deliver Their Package, if there is a Group planning This, it will Not be Stopped, especially if You have a Grateful Brow Which May Stop the Lead.

Injections that are also Made with Pig’s Blood can make more like Two Million Residents Very Angry, because They Are Now Unclean.

Also, When the Evidence Comes Out of All the Crimes that Politics has on Its Conscience, Rutte’s Possible Killer is in His Own Protection Staff.

How Big will the Contrast be Compared to the Death of Pim Fortuyn or André Hazes?

This was Only if People from Their Own Country or Army Committed an Attack, we are However as a Province of Germany Under the Control of SHAEF, of which Donald J Trump is the Commander of 140 Armies of the World, by Having Taken Over from the Vatican as Head of the United Postal Union (UPU).

Deutschland steht unter KRIEGSRECHT | Er gelten ausschließkich SHAEF Gesetze | WANN WACH IHR AUF (foto Twitter)

40% of His Own Army Personnel, and Police are Awake and will Not Bend a Finger to Protect the Political Vermin.

The Elite Forces of the US, Russia, Britain Act Like an Invisible Ghost, and Can Strike at Any Time.

This week has been Reported, Big Things are Going to Happen.

Today a Military Exercise starts All over the World, the Election Fraud in Germany is Already Evident, Making the Election Invalid There Too.

The MainStream Media will put out False rRports about the Communists Winning, but What if the MSM is Going to Be Taken Over by the Military.

The Emergency Broeadcasting System (EBS, the Alert System) will Kick In and the Population will Hear Multiple Messages from Donald J Trump, with the Arrests of the Satanists being Seen Live.

Any Resistance to an Arrest will End in an Execution On The Spot for the Globalist New World Order Scum.

On October 2, Your Clock will Expire.

Nothing can Stop What is About to Come.

Rutte and the Rest of the Pedo Elite have Overplayed their Hand.

The Population has Witnessed and Been Witness to the Genocide Against Their Own People, Expect No Mercy.

All Politics is as Good as DEATH, No Escape, No Deals, Justice will be Delivered, in this
Biblical End Game.

The Awareness and Awakening of the Population is Your Greatest Fear, you with the Genocide Program Have Awakened the People Themselves.

In Germany, Arnim Laschet, through his Wife, Used the People’s Donations for the Flood Victims, To Pay for his Elwction Campaign.

Suppose he Really would Succeed Angela Hitler, Who Would Want to Have a Conversation with his Garbage as fFreign Representation.

Armin Laschet with His Wife Susanne (foto TAke Care 4)

Have you Ever Wondered Where the Millions for Armin Laschet’s Election Campaign Come From? Everyone Knows about Aktion Lichtblicke, and Some People have Already Donated There. They are Currently Collecting Money for Flood Victims. 6.6 Million Euro’s have een Donated So Far. Not One Cent Ended Up with the Victims. Now the Patron of Aktion Lichtblicke is Susanne Laschet and Happens To Be the Wife of Dear Armin. Any Questions?

Dutch

Transgender Pedofiel Mark Rutte Extra Zwaar Beveiligd, Na Signalen van een Mogelijke Aanslag of Ontvoering.

Hoeveel Beveiligers ,die Doof, Geestelijk Achtergesteld en Geen Genocide injectie hebben gehad willen z’n Satanist beschermen.

Stel er zijn 10 beveiligers om hem te beschermen, er zijn nog eens 149 Fascisten die beschermd moeten worden in de Nazi politiek en dan niet te vergeten de zwakzinnigen die zich voor Koning uit geeft.

Ca 60% van het leger en politie heeft zich laten vaccineren, als de donkere winter over hun komt en ze sterven met de bosjes, wat zouden ze dan doen om Rutte te verzwaren met een stukje lood.

Het gaat prijsschieten worden op alles wat meegedaan heeft met de NWO Genocide van (Ernst Blowfeld van Specter) Klaus Schwab WEF.

Iemand die gemotiveerd is zal altijd zijn pakje kunnen afleveren, als er een groep is die dit plant, zal het niet tegen te houden zijn, zeker niet als je een dankbaar voorhoofd hebt wat het lood mag stoppen.

Injecties die ook nog eens met varkensbloed gemaakt zijn, kunnen meer als 2 miljoen inwoners zeer kwaad maken, omdat ze nu onrein zijn.

Als ook nog eens de bewijzen op tafel komen van alle misdaden die de politiek mee op zijn geweten heeft, zit de mogelijke moordenaar van Rutte in zijn eigen beschermingspersoneel.

Hoe groot zal het contrast zijn vergeleken met de dood van Pim Fortuyn of Andre Hazes?

Dit was enkel als mensen uit eigen land of leger een aanslag zouden plegen, we zijn echter als provincie van Duitsland onder toezicht van SHEAF, waarvan Donald J Trump de bevelvoerder is van 140 legers van de wereld, door als hoofd van de UPU te hebben overgenomen van het Vaticaan.

40% van eigen leger personeel, en politie zijn wakker en zullen geen vinger krom maken om het politiek ongedierte te beschermen.

De elite troepen van de VS, Rusland, Engeland handelen als een onzichtbare geest, en kunnen elk moment toeslaan.

Deze week is gemeld, gaan er grote dingen gebeuren.

Vandaag begint een militaire oefening over de hele wereld, de verkiezingsfraude in Duitsland is nu reeds duidelijk, waardoor ook daar de verkiezing niet geldig is.

De MSM zullen valse berichten over de winst van de Communisten naar buiten brengen, maar wat als de MSM door het leger overgenomen gaat worden.

De EBS (het alert systeem) in werking treed en de bevolking meerdere berichten van Donald J Trump te horen krijgen, waarbij de arrestaties van de Satanisten live te zien zijn.

Iedere weerstand bij een arrestatie zal eindigen in een executie terplekken voor het globalisten NWO tuig.

Op 2 Oktober loopt jullie klokje af

Niets kan het stoppen wat nu gaat komen.

Rutte en de overige Pedo Elite hebben hun hand overspeeld.

De bevolking heeft meegemaakt en is getuigen geweest van de Genocide tegen eigen bevolking, verwacht geen genade.

De hele politiek is zo goed als DOOD, no escape, no deals, gerechtigheid zal worden geleverd, in dit Bijbelse eindspel.

De bewustwording en ontwaken van de bevolking is jullie grootste angst, jullie met het Genocide programma hebben de mensen zelf wakker gemaakt.

In Duitsland heeft Arnim Laschet via zijn vrouw de giften van de bevolking voor de slachtoffers van de overstroming, gebruikt om zijn campagne te betalen.

Stel hij zou werkelijk Angela Hitler opvolgen, wie wil met z’n afval een gesprek hebben als buitenlandse vertegenwoordiging.

Heeft u zich ooit afgevraagd waar de miljoenen voor de verkiezingscampagne van Armin Laschet vandaan komen? Iedereen kent Aktion Lichtblicke en sommigen hebben er al gedoneerd. Ze zamelen momenteel geld in voor de slachtoffers van de overstroming. Tot nu toe is 6,6 miljoen euro gedoneerd. Geen cent kwam bij de slachtoffers terecht. De beschermvrouw van Aktion Lichtblicke is Susanne Laschet, die toevallig Armin’s vrouw is. Nog vragen?

German

Transgender Pädophiler Mark Rutte Extra starke Sicherheitsvorkehrungen, nachdem es Anzeichen für einen möglichen Angriff oder eine Entführung gab.

Wie viele Sicherheitsbeamte, die taub und geistig zurückgeblieben sind und keine Genozid-Spritze bekommen haben, wollen einen solchen Satanisten schützen?

Angenommen, es gibt 10 Wächter, die ihn beschützen, dann gibt es weitere 149 Faschisten, die in der Nazipolitik geschützt werden müssen, ganz zu schweigen von den Schwachköpfen, die sich als König ausgeben.

Etwa 60 % der Armee und der Polizei sind geimpft. Wenn der dunkle Winter über sie hereinbricht und sie in Scharen sterben, was würden sie tun, um Rutte mit einem Stück Blei zu beschweren.

Es wird ein Preisschießen auf alles, was am NWO-Genozid von (Ernst Blowfeld von Specter) Klaus Schwab WEF teilgenommen hat.

Spector’s Face | Treason Plot Against Humanity | Mark Rutte, Maxima and Sigrid Kaag involved (foto Take Care 4)

Jemand, der motiviert ist, wird immer in der Lage sein, sein Paket abzuliefern. Wenn eine Gruppe dies plant, wird sie nicht aufgehalten werden können, vor allem dann nicht, wenn Sie eine dankbare Stirn haben, die die Führung aufhalten könnte.

Injektionen, die ebenfalls mit Schweineblut vorgenommen werden, können mehr als 2 Millionen Einwohner sehr wütend machen, weil sie nun unrein sind.

Wenn die Beweise für all die Verbrechen, die die Politik auf dem Gewissen hat, ans Licht kommen, wird der mögliche Mörder von Rutte in seinem eigenen Schutzstab sitzen.

Wie groß wird der Kontrast zum Tod von Pim Fortuyn oder Andre Hazes sein?

Dies war nur dann der Fall, wenn Leute aus unserem eigenen Land oder unserer eigenen Armee einen Anschlag verüben würden, aber wir stehen als deutsche Provinz unter der Kontrolle der SHEAF, deren Oberbefehlshaber von 140 Armeen der Welt Donald J. Trump ist, da er den Vatikan als Oberhaupt der UPU abgelöst hat.

40 % der eigenen Armeeangehörigen und der Polizei sind wach und werden keinen Finger krumm machen, um das politische Gesindel zu schützen.

Die Elitetruppen der USA, Russlands und Großbritanniens agieren wie ein unsichtbares Gespenst und können jeden Moment zuschlagen.

Diese Woche wurde berichtet, dass große Dinge passieren werden.

Heute beginnt auf der ganzen Welt eine Militärübung, der Wahlbetrug in Deutschland ist bereits klar, also ist die Wahl auch dort ungültig.

Die Medien werden Falschmeldungen über die Errungenschaften der Kommunisten verbreiten, aber was ist, wenn die Medien von den Militärs übernommen werden?

Das EBS (das Alarmsystem) wird anspringen und die Bevölkerung wird mehrere Nachrichten von Donald J. Trump hören, in denen die Verhaftungen der Satanisten live zu sehen sind.

Jeder Widerstand gegen eine Verhaftung wird für den globalistischen NWO-Abschaum mit einer Hinrichtung auf der Stelle enden.

Am 2. Oktober läuft Ihre Uhr ab.

2. Oktober 2021 (foto Take Care 4)

Nichts kann das aufhalten, was jetzt kommt.

Rutte und die andere Pädo-Elite haben ihr Blatt überreizt.

Die Menschen, die den Völkermord an ihrem eigenen Volk miterlebt haben und noch immer miterleben, erwarten keine Gnade.

Die gesamte Politik ist so gut wie tot, es gibt kein Entkommen, keine Deals, es wird Gerechtigkeit herrschen in diesem biblischen Endspiel.

Das Bewusstsein und das Erwachen der Bevölkerung ist Ihre größte Angst, Sie haben mit dem Genozidprogramm die Menschen selbst aufgeweckt.

In Deutschland verwendete Arnim Laschet über seine Frau die Spenden der Bevölkerung für die Flutopfer, um seine Kampagne zu finanzieren.

Nehmen wir an, er würde wirklich die Nachfolge von Angela Hitler antreten, wer würde sich mit seinem Müll als Auslandsvertretung unterhalten wollen.

Habt ihr euch mal gefragt, wo die Millionen für Armin Laschets Wahlkampf herkommen? Jeder kennt Aktion Lichtblicke und einige haben dort auch schon gespendet. Aktuell sammeln sie Geld für Flutopfer. 6,6 Millionen Euro wurden bislang gespendet. Nicht ein Cent landete bei den Opfern. Nun die Schirmherrin von Aktion Lichtblicke heißt Susanne Laschet und ist zufällig die Ehefrau vom lieben Armin. Noch Frage

Take Care 4, 27 september 2021

https://www.takecare4.eu/fear-and-blind-panic-english-dutch-german/

Charles Zwolsman (1955 – 2011)

Charles Zwolsman (Amsterdam, 6 augustus 1955Nieuwegein, 21 januari 2011) was een Nederlands drugshandelaar. Hij werd in de jaren 90 bekend door een vete met officier van justitie Jo Valente, die hij eerder kende van het racecircuit van Zandvoort, waar ze beiden in de autosport actief waren.

Levensloop

Zwolsman werd geboren in Oostzaan, als derde kind van een werknemer bij de NDSM. Toen hij een meisje zwanger had gemaakt moest hij trouwen. Zijn familie kocht een bloemenstalletje voor hem.[1] Binnen enkele jaren had hij een groothandel in bloemen op de bloemenveiling van Aalsmeer. Toen het bedrijf in 1984 failliet ging, stapte hij in de drugshandel. Hij zou met de hasjhandel in aanraking zijn gekomen op het racecircuit van Zandvoort en besloot voor zichzelf te beginnen.

Zijn bende, die op het hoogtepunt een zestigtal leden zou hebben geteld, smokkelde hasj uit Marokko in koelvrachtwagens naar Nederland. Een deel ervan werd vervolgens doorgesmokkeld naar het Verenigd Koninkrijk. In totaal zou ten minste 160 duizend kilo zijn gesmokkeld. In 1988 werd Zwolsman gearresteerd. Hij werd tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. Toen hij op 29 juni 1992 werd aangehouden wegens een snelheidsovertreding, stond nog een deel van een eerdere straf open. Zwolsman werd gevangengezet, maar bleef vanuit de gevangenis zijn organisatie leiden. Hij zou daartoe 14.300 telefoontjes hebben gepleegd, die alle werden afgeluisterd, en gaf opdrachten op papier die door zijn vriendin de gevangenis uit werden gesmokkeld.

In 1993 werd Zwolsman opnieuw gearresteerd. Hij werd ervan beschuldigd een criminele organisatie te hebben geleid die duizenden kilo’s hasj uit Marokko naar Nederland smokkelde. Ook werd hij beschuldigd van het witwassen van drugsgelden via zijn autohandel Investment Cars B.V.. Daarbij zouden in de Verenigde Staten luxe auto’s zijn gekocht – onder meer van de merken Ferrari, Maserati, Porsche en Rolls Royce – die contant zouden zijn betaald. In Nederland zouden ze al dan niet met verlies zijn verkocht.

De politie begon vanaf mei 1991 alle reeds beschikbare informatie over de groep te verzamelen en richtte in augustus van dat jaar een multidisciplinair onderzoeksteam op, dat begin 1992 met leden van de douanerecherche werd uitgebreid. Het team bleek later tal van opsporingsmethoden te hebben ingezet, op of net over de grens van hetgeen toelaatbaar werd geacht. De methoden kwamen aan de orde in het onderzoek van de commissie Van Traa naar bijzondere opsporingsmethoden van de Nederlandse politie.

De tegenpartij zat ook niet stil: bij Valente werd in augustus 1994 ingebroken, waarbij vijftig floppydisks met informatie over Zwolsman werden gestolen. Een deel van de informatie werd gelekt. (De floppy’s werden in 1995 door Justitie in beslag genomen bij misdaadverslaggever Peter R. de Vries.) Valente werd van de weg gereden terwijl hij aan het trimmen was en er werd gedreigd dat er naaktfoto’s van hem zouden worden gepubliceerd. Ook werden telefoongesprekken tussen Valente en een politiechef opgenomen en gepubliceerd, en uit het hoofdbureau van politie te Amsterdam bleken dagrapporten te zijn gestolen.

Op 10 januari 1995 werd Zwolsman veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens het leiden van een criminele organisatie en medeplichtigheid aan het smokkelen van hasj. Door de Hoge Raad werd het vonnis later bevestigd. Zwolsman kwam in januari 1997 vrij. In februari 2000 werd Zwolsman in het kader van de ‘Plukze’-wetgeving veroordeeld tot het betalen van 62 miljoen gulden die werd beschouwd als winst uit een criminele activiteit. Er was een betaling van 77 miljoen geëist. Zwolsman ging in beroep en werd in november van dat jaar opnieuw gearresteerd op verdenking van drugshandel. Begin 2001 werd hij in hoger beroep veroordeeld. Het bedrag dat hij moest betalen, was teruggebracht tot 28 miljoen gulden. Wegens drugshandel werd hij op 15 november 2001 tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld, er was acht jaar geëist. Zwolsman tekende hoger beroep aan, maar trok dat vervolgens weer in.

Op 7 september 2005 werd Zwolsman veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 22,5 miljoen euro aan de staat voor zijn drugshandel. De veroordeling is het resultaat na vele jaren justitieel getouwtrek. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde hem aanvankelijk tot het betalen van circa 28 miljoen euro. Het hoger beroep dat Zwolsman tegen die beslissing aantekende, leek hem miljoenen voordeel op te leveren. Het Amsterdamse gerechtshof bepaalde dat Zwolsman “slechts” 13 miljoen hoefde te betalen. De Hoge Raad zette daar echter een streep door en verwees de zaak naar het hof in Den Haag. Dit rechtscollege legde een iets lager bedrag op dan geëist, wegens “een enigszins andere waardering van de door het OM naar voren gebrachte posten”, aldus een woordvoerder van het OM.

De politie deed op 31 oktober 2006 een inval in de boerderij van Zwolsman in het Gelderse Zwartebroek. Hierbij werd hijzelf en zijn 39-jarige vriendin aangehouden. Justitie verdacht het tweetal van drugshandel, wapenbezit, witwassen van geld en deelnemen aan een criminele organisatie. Bij hun aanhouding vond de recherche in de woning een kapitaal aan geld en goederen, ruim 2000 kilo hasj en wapens met munitie. Het echtpaar werd in verzekering gesteld.

Op 11 juni 2009 werd Zwolsman opnieuw gearresteerd door de Nationale Recherche op verdenking van grootschalige handel in softdrugs. Een arrestatieteam van het Korps Landelijke Politiediensten overmeesterde hem op de parkeerplaats van wegrestaurant De Goudreinet aan de A1 bij Barneveld. Zwolsman en zijn vriendin werden verdacht van witwassen en het betalen van ruim een miljoen euro aan het raceteam van zijn zoon in de VS. Op 11 mei 2010 werd Zwolsman veroordeeld tot een celstraf van drie jaar voor het bezit van 2.000 kilo hasj en vier vuurwapens.[2]

Op 21 januari 2011 is Zwolsman op 55-jarige leeftijd onverwacht in de Gevangenis Nieuwegein overleden. Over de doodsoorzaak werden geen mededelingen gedaan.[3] Zwolsman werd op 28 januari 2011 begraven in een familiegraf te Durgerdam.[4]

Privé

Charles Zwolsman is de vader van Charles Zwolsman junior en Ross Zwolsman. Beide zonen hebben naam gemaakt als autocoureur. Zijn vader was een neef van de projectontwikkelaar Reinder Zwolsman.

Bronnen, Noten en of Referenties

Marian Husken Charles Z. Ex Autocoureur en Drugsbaron,Uitgeverij Meulenhoff (2000) ISBN 902907017X
Charles ‘Sjarrel’ Zwolsman (1955), Camilleri.nl, 1 januari 2010
Drugsbaron Charles Zwolsman krijgt Drie Jaar Celstraf, Elsevier, 11 mei 2010
Drugshandelaar Zwolsman overleden, NOS Nieuws, 21 januari 2011
Charles Zwolsman begraven in Amsterdam-Noord, Camilleri.nl, 30 januari 2011
Categorie

Nederlands crimineel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Zwolsman_(1955-2011)

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=SHAEF
https://robscholtemuseum.nl/?s=Supreme+Headquarters+Allied+Expeditionary+Force
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mocro+Maffia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nieuwegein
https://robscholtemuseum.nl/?s=Circuit+Zandvoort
https://robscholtemuseum.nl/?s=World+Economic+Forum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Charles+Zwolsman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jo+Valente
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klaus+Schwab
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sigrtd+Kaag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ank+Bijleveld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mona+Keijzer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bibi+Adbresch
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pinoccio

https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-0/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-1/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-2/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-3/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-4/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-5/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-6/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-7/