Cor Hendriks – Dichtlievende Uitspanningen (22): Ariana

A R I A N A.

V E L D Z A N G.

Hoe wel, hoe net van pas komt uw Geboortetyd,
O ARIANA! nu geboomte en kruiden bloeien;
En beemd en velden door veel schoone kleuren gloeien;
Nu aarde, lucht, en zee, nu ’t alles schynt verblyd;
Nu nectar en Ambroos komt van den hemel vloeien.

Hoe wel, hoe net van pas komt uw Geboortedag,
O ARIANA! nu de zon het Tweelingteken
Genadert, dubble vrucht, en dubble vreugd zal queeken,
En groeten ’t aardryk met een minnelyker lach.
Nu juichen hof en wei; nu schatren stroom en beeken.

Hoe wel, hoe net van pas komt uw Geboortefeest,
O ARIANA! nu de schelle nachtegaalen,
In ’t hartje van de Mai, verheugen bosch en daalen.
Wie is zo slaaperig, zo dof en zwaar van geest,
Die ’t nu niet lust, met ons, een buitenlucht te haalen?
Komt Nimfen die naar vreugd, die naar de groente tracht,
Daar ons de jeugt van ’t jaar, de schoone Mai, verwacht.

Ha! ha! wat zoete lucht! hoe rieken deeze velden!
Wie kan die geuren melden?
Hoe pronkt hier kleur by kleur, zo sierlyk voor het oog,
Gelyk een regenboog.
Komt graage Maagden, komt: wilt nu uw lust verzaaden,
In bloemen en in bladen;
Plukt vry het eêlste kruid;
Kipt al de schoonste bloempjes uit;
Mengt maagdepalm en myrt, met jeugdige laurieren,
Om ARIANAS hoofd op ’t vrolykste te sieren;
Om ARIANAS deugt te sieren met een kroon,
Veel schoonder dan myn dicht en laage herderstoon.

Maar wyl de nimfjes nu vast bezig zyn met strenglen,
En geur en kleuren menglen;
Laat ons, behaagt het u, o ARIANA! gaan,
Langs deeze groene laan;
Daar dichter schaduw is, daar wy, van alle kanten,
Den boomgaard en den tuin zien pronken met hun planten.

Zo ik een vryer was, nu vond ik ryke stof,
O ARIANA! om uw schoonheid, deugd en lof,
By deeze schoone bloemen,
By al dat sierlyk is op ’t aardigste te noemen.
Neen, ARIANA, neen: ik mis:
Het schoon gebloemt bezweek by uw gelykenis.
De schoone tulpen, die zo deftig openluiken,
Verborgen zich van schaamte in haare groene struiken;
De violet en roos,
Verlooren geur en bloos.
Wat zou ik van het kruid, de boomen en de heggen,
Van al de vruchten tot uw eer en luister zeggen:
Daar was geen boom, geen bloem, noch vrucht of aardig kruid,
Of ’t wierd al op uwe schoonte, en op de min geduid.
‘k Zou door de vogeltjes, al klinkt het vreemd in d’ooren,
Uw lofzang laaten hooren;
Ik zou u haar gezang en tjilpen doen verstaan;
’t Zou alles dat ik zag op ARIANA slaan;
’t Zou alles dat ik zag een zinnebeeld verstrekken,
Om in uw koude borst de liefde te verwekken:
Maar al die geestigheid is met myn jeugt vergaan.
Dit zal aan Koridon[1] of Damon[2] beter voegen.
Doch laat het u genoegen,
Dat ik, op ’t geene ons hier vertoont voor het gezicht,
Myn aandacht veste, tot sieraad van myn gedicht.

Indien de Dichters ons voorheenen niet bedroogen,
(Doch ’t zy dan waar of loogen)
Die frisse Lauretelg was eerst een schoone maagd,
Die, door haar minnaar, wierd onheblyk nagejaagt;
Maar zy, wel ver van aan zyn vleiëry en weenen,
Meêwaarig ’t oor te leenen,
Verzocht des hemels hulp; die heeft haar fluks ontzet,
En uit dien nood gered;
Dus leeft zy noch, geroemt van maagden en van vrouwen:
Wyl zy haar eer en jeugt voor eeuwig heeft behouwen.

Zie daar Viooltje, noch zo nedrig by den grond,
Zo nedrig als haar elk in ’t leeven zelf bevond;
Het was een jonge Nimf, vol van bevalligheden,
En aangename zeden;
Zeer lief, zeer vriendelyk, zeer heusch by klein en groot;
Die tedere aart is haar gebleeven na de dood.
By ’t zedige gelaat, ootmoedigheid der zinnen;
Eenpaarig van gemoed in voorspoed en in nood,
Zyn zoete geuren die de honiggeur verwinnen.

De gulde Zonnenbloem draait eeuwig noch haar hoofd
(De liefde heeft haar dus van d’eerste vorm berooft)
Naar d’overschoone zon, de zon met goude straalen,
Die zy steeds laat en vroeg,
Een minlyk hart toedroeg;
Die zy steeds vroeg en laat van ver wil achterhaalen;
Het zy die straalt in ’t west of oost,
Zy volgt het hemelslicht, haar toeverlaat en troost.

Hoe? dat is tovery! noch eens. Alweêr geboogen,
Zo dra het wort bewoogen!
Wat wonderkruid is dit dat alle menschen vlied?
Ja: ja: ik ken het nu: ’t is Kruidtje roerme niet.
Dat was een Nonnentje dat schreumig, toen zy leefde,
Voor alle vryers beefde;
Zo was haar geest bezorgt voor ’t alderbeste pand.
Zy duld alleen het oog, maar wykt voor yders hand.

Narcissus was een Knaap, ik zie zyn bloem ginds staan,
Verblint door eigen waan:
Maar na dat hy zich zelf had innerlyk bekeeken,
Is d’eigen liefde fluks uit zyn gemoed geweeken;
Toen wierd hy eerst een schoone bloem:
Toen d’eigen roem verdween, verkreeg hy eerst zyn roem.

‘k Zou nu van Hyacint en Krokus ook vertellen:
En wat de Maankop ’t hoofd, zo slaaperig, doet hellen;
Hoe d’edle Tulp dus pronkt in koninglyk gewaad;
En waarom d’Avondbloem des nachts eerst open gaat;
Hoe de karmyne Roozen
Door geen onzuiver bloet, maar maagdeschaamte bloozen;
Of hoe de Leliknop, in ’t eerst zo kuisch en net,
Haar borst houd onbesmet.
Ik zou van al ’t gebloemte een groot geheim ontdekken:
Maar deeze Moerbaiboom zal my nu stof verstrekken.
Die boom (die wyze boom,
Die by het andre groen zo traag schynt en zo loom)
Houd zyne bladren noch met voordacht ingetrokken,
Terwyl de guurte dreigt het vroeggroen op te slokken;
Hy wacht zyn rechte tyd;
Des hy voorzichtigheid van ouds is toegewyd.
Hy leerde, zegtmen, dit door Twee, verlieft van zinnen,
Ontydig in het minnen;
Ontydig was hun min, ontydig was hun doodt:
Wyl d’een om d’andre, laas! ’t verliefde bloet vergoot;
En op dat hier de jeugt voor eeuwig aan zou denken,
Heeft hy zyn witte vrucht van haare kleur onterft,
En zwart gelyk de nacht, en paarsch als bloedt geverft:
Maar die bedroefde kleur kan haare smaak niet krenken.[3]

Het Popelloof, half groen, half wit,
Is vreugd en deugd die ’t hart bezit[.]
De deugd geeft aan de vreugd het zekerste verblyen;
Zo voegt de zuiverheid ook wel by eerlyk vryen.

De Mispel, die noch ’t kroontje draagt:
Was eerst een herderin, de schoonste van den lande,
Haar deugd heeft al de jeugt behaagd;
Maar zy, die al den stoet der herderen verbandde,
Bleef steeds gevoelloos van hun min en smert,
En droeg altyd een steene hart.
Daar was een jonge Vorst die om haar liefde brande:
Maar ’t was vergeefs gemint, vergeefs wat hy bedacht;
Alleen de lange tyd heeft haar gemoed verzacht,
Toen zy verzekert was van zyn oprechte minne.
Dus wierd zy door haar deugd een groote Koninginne.

Men zegt, de Nooteboom de meeste vruchten draagt,
Wanneer hy word geplaagt[4]:
Zo baart het sterk geduld, na honderd duizend zuchten,
Veel zoete en nutte vruchten[.]

‘k Denk aan de malssche Pruim, de harde en wrange Quee,
En om de roode Kriek en blaauwe Wyntros meê:
Maar, ARIANA, ‘k vrees, ’t zou uw geduld verveelen.
Ik zie de Maagden ook, uw vrolyke gespeelen,
Vast nadren hand aan hand,
Wyl elk door yver brand,
Om u Verjaarfeestdag met zang en spel te vieren,
En uwe blonte kruin met blos en bloem te sieren;
Met bloemen voor u jeugt vergaart:
Want d’eene bloem is d’andre waard.
O Bloempje van de Mai! in uwe lentedagen;
O Bloem der Roozebeek! uw Ouders welbehaagen;
O schoone Bogaardtelg! o frisse Heuvelspruit!
Bloei: bloei: in lof en eer; bloei: bloei: jaar in jaar uit,
Bloei al uw levenstyd, in schoonheid en in vreugden.
Bloei, ARIANA, bloei in voorspoed en in deugden.
Ik staak myn zang en wensch: maar wacht een andren krans,
Van treffelyker glans,
Wanneer ik u, als Bruid, zal leiden aan den dans.
Gelukkig die uw hart tot weêrmin zal bekooren.

Komt Nimfen[,] laat nu ook uw zegenzangen hooren.

Bloeimaand, 1708.

[J: BAPTa: WELLEKENS.]
[1] Bekend van een zangwijs, gebruikt in de 17e eeuw (Koridon lag neer gedoocken).

[2] Musicus te Athene, leermeester van Pericles en Socrates.

[3] Dit is de overbekende geschiedenis van Pyramus en Thisbe (zie b.v. Shakespeare, A Midsummernight’s Dream).

[4] Spreekwoord: Nussbäume und Weiber wollen geschlagen werden. Cox 2007, 81: Vrouwen en notenbomen moeten geklopt worden. Bij Har: Een kwezel, een ezel en een notenboom moeten door slagen goed worden. (I, 77b) Bij De Brune: Ezel, note-boom, en vrouw, ’t Slaen dat is haar vvis behouvv, bij Folie I, 288: De wyven en Notebomen, zullen ze goed zyn, moeten geslagen worden. Bij Campen, 61: Sy slacht den Noeteboom, sy betert niet dan mit slaghen. (III, 138) Seiler 1922, 360: Nußbäume (Esel) und Weiber wollen geschlagen sein. Vgl. Har: De boeren zijn als de notenboomen: hoe meer men hen klopt, hoe meer zij geven. (II, xliiib)

PDF:
Ariana

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image