Cor Hendriks – Dichtlievende Uitspanningen (14): Philip Moilives

AAN DEN HEERE

P H I L I P M O I L I V E S

VAN DER NOOT

R E C H T S G E L E E R D E N.

Myn liefste Speelnimf, in het bloeien myner jeugt,
Zoekt Elsryks schaduwe, met schaamroot op de kaaken:
Zy is beschroomt om nu het daglicht te genaaken,
En vreest het lot der mug in ’t vlammend licht verheugt.

Geen breidelooze drift: maar onbesprooke vreugd,
En eerbre liefdeplicht deed haare zanglust blaaken:
Zy zong van liefde en min als ’t voorwerp ’t hart kon raaken;
Misprees onheusche zucht, en roemde trouw en deugd.

Uw geest, o SILVIUS, die liefde ook kon bekooren,
En zelf bevond wat taal beviel aan minnende ooren,
Wik deeze minnetoon en tedre liefdestryd;

Indien de stof te laag of hoog klinkt op de snaaren,
Verschoon d’onnoosle Maagt, in ’t minnen onervaaren,
Die zuivre min waardeert bescherm haar voor verwyt.

1706.

J: BAPTa: WELLEKENS.

PDF:
Moilives