Cor Hendriks – De Bilderbergers volgens William Coopers ‘Behold A Pale Horse’

 De Bilderbergers volgens William Coopers ‘Behold A Pale Horse

Een citaat vooraf uit Umberto Eco’s ‘De slinger van Foucault’, hoofdstuk 53: een citaat uit P. Sédir’s ‘Histoire et doctrine des Rose-Croix’ (Rouen 1932, 7f ) [1], die J.M. Hoëné-Wronski citeert: “Aangezien regeringen zich ertegen zouden verzetten wanneer dit mystieke verbond op openlijke wijze zou proberen de wereld te besturen, kan het alleen maar via geheime genootschappen zijn invloed doen gelden. … Deze geheime genootschappen, die worden opgericht wanneer dat nodig is, vormen losstaande en ogenschijnlijk tegengestelde groeperingen die respectievelijk en om beurten de meest uiteenlopende meningen uitdragen om zo afzonderlijk en vol vertrouwen invloed uit te oefenen op alle politieke, religieuze, economische en literaire groeperingen; zij maken alle deel uit van hetzelfde onbekende centrum dat hen bestuurt en waarachter een machtige kracht schuilgaat die alle scepters op aarde onmerkbaar tracht te beïnvloeden.”

Hoofdstuk 1 van Coopers warrige boek betreft uittreksels uit ‘Silent Weapons for Quiet Wars’, een geheim document dat Cooper kreeg van Mr. Tom Young, een medestrijder voor de vrijheid, en waaraan Cooper de sensationele kop toevoegt: ‘De oorlogsverklaring van de Illuminati aan het Amerikaanse volk.’ En Cooper verklaart: “Ik las Top Secret documenten die uitlegden dat ‘Silent Weapons for Quiet Wars’ de doctrine is, die werd geadopteerd door de beleidscommissie van de Bilderberg Groep tijdens de eerst bekende bijeenkomst in 1954. Een kopie werd in 1969 aangetroffen bij de [Amerikaanse] Naval Intelligence. Het volgende document, gedateerd 1979, werd aangetroffen in een IBM kopieerder gekocht op een restantenverkoping.”

Vooral dit laatste klinkt merkwaardig, maar laten we het document nader bekijken. Na de titel (Silent Weapons for Quiet Wars) wordt gesproken van ‘Een introductie programmeer handleiding’ en ‘Operations Research Technical Manual’. “Welkom aan boord. Deze publicatie markeert de 25e verjaardag van de Derde Wereldoorlog, genaamd de ‘Stille Oorlog’, die wordt uitgevoerd met gebruikmaking van subjectieve biologische oorlog, uitgevochten met ‘stille wapens’. Dit boek bevat een inleidende beschrijving van deze oorlog, zijn strategieën en zijn wapenarsenaal.” Gedateerd Mei 1979 #74-1120.

Hierna volgt een paragraaf over geheimhouding. Het is overduidelijk onmogelijk om sociale constructie (engineering) of de automatisering van een maatschappij, d.w.z. de constructie van sociale automatiseringssystemen (Stille Wapens) op een nationale of wereldwijde schaal te bediscussiëren zonder het impliceren van uitgebreide doelen van sociale controle en destructie van menselijk leven, d.w.z. slavernij en genocide. Deze handleiding is in zichzelf een analoge declaratie van intentie. Een dergelijk geschrift moet worden verzekerd tegen openbare blikken. Anders zou het kunnen worden herkend als een technisch formele verklaring van binnenlandse oorlog.

De paragraaf vervolgt nog met een paar regels, waarbij Cooper (zoals in het hele stuk) gebruik maakt van hoofdletters om bepaalde begrippen meer naar voren te laten komen. Bijvoorbeeld: JIJ bent GEKWALIFICEERD voor dit project VANWEGE jouw KUNDE om naar de MENSELIJKE MAATSCHAPPIJ te KIJKEN met KOUDE OBJECTIVITEIT, en toch je OBSERVATIES en CONCLUSIES te analyseren en BEDISCUSSIËREN met ANDEREN van vergelijkbare INTELLECTUELE capaciteit ZONDER een VERLIES aan DISCRETIE of NEDERIGHEID. Zulke deugden worden beoefend in je eigen beste interesse. Wijk niet ervan af.

Cooper ziet in dit document een formele Oorlogsverklaring van de Illuminatie aan de Burgers van de VS, zoals in het document zelf wordt gezegd. Hij is van mening dat een oorlogstoestand (State of War) bestaat en dat de vreedzame Burgers van dit land volledig in hun recht staan om tegenmaatregelen te nemen, waaronder geweld, om de vijand te identificeren, aan te vallen en te vernietigen. Hij baseert dit op het godgegeven recht van ieder vreedzaam volk om zichzelf te verdedigen tegen aanval en vernietiging door iedere vijand die een oorlog tegen hen voert. Hij citeert de principes uiteengezet in de Onafhankelijkheidsverklaring en de Grondwet van de VS en de volledig erkende en geaccepteerde historische precedenten die hebben gediend als rechtvaardiging voor de vernietiging van tirannen.

Hierna vervolgt het gevonden document met een historische introductie. De technologie van de Stille Wapens heeft zich ontwikkeld uit de “Operations Research”, een strategische en tactische methodologie ontwikkeld onder het militaire gezag (Eisenhower, merkt Cooper tussen haakjes op) in Engeland tijdens de 2e Wereldoorlog. Het oorspronkelijke doel van Operations Reseach was het bestuderen van de strategische en tactische problemen van lucht- en landverdediging met het doel van effectief gebruik van beperkte militaire middelen tegen buitenlandse vijanden.

Weldra werd ingezien door de leidinggevenden (Cooper: THE COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS) dat dezelfde methoden ook geschikt konden zijn voor het totaal controleren van een maatschappij. Maar betere gereedschappen waren noodzakelijk. (Hier wordt ingegaan op de ontwikkeling van de computer aan het eind van de 40-er jaren.)

Dan komen we aan 1954 en de stille verklaring van de Stille Oorlog door de internationale elite (de Bilderberg Groep). En de paragraaf besluit met de opmerking, dat dit boekje de 25e verjaardag van het begin van de Stille Oorlog markeert. Reeds heeft deze thuisoorlog vele overwinningen op menig front behaald over de hele wereld.

Dan volgt de politieke introductie. Er wordt gewezen op het belang van (natuur)wetenschap en de sleutelrol van energie in alle activiteiten op aarde. Natuurwetenschap is de studie van de bronnen en de controle van natuurlijke energie, en sociale wetenschap, theoretisch uitgedrukt als economie, is de studie van de bronnen en controle van sociale energie. En de boekhouder kan koning zijn als het publiek onwetend wordt gehouden van de methodologie van het boekhouden. Alle wetenschap is slechts een middel tot een doel. Het middel is kennis. Het doel is controle.

Na de politieke introductie volgt een ‘beschrijvende introductie van het Stille Wapen’, gevolgd door een ‘theoretische introductie’, die aanvangt met een citaat van Mayer Amschel Rothschild (1743-1812): “Geef me controle over de geldstroom in een land en het maakt me niet uit wie de wetten maakt.” Deze Rothschild ontdekte de ontbrekende passieve component van economische theorie bekend als economische inductie.

Hierna volgt een algemene uitleg over energiebegrippen. Deze worden vervolgens overgebracht naar de economie en daarna in verband gebracht met Rothschilds ontdekking. Het basisprincipe is: wanneer je het uiterlijk van macht aanneemt, zullen mensen het weldra aan je geven. Rothschild had ontdekt dat valuta of deposito leenrekeningen het vereiste uiterlijk van macht hadden, die kon worden gebruikt om mensen te verleiden om hun werkelijke rijkdom in te leveren voor een belofte van grotere rijkdom. Ze wilden werkelijk onderpand aanbieden in ruil voor een lening van toezeggingbriefjes. Rothschild ontdekte dat hij meer briefjes kon doen uitgaan dan waarvoor hij ondersteuning had, zolang hij iemands goudvoorraad had als een overtuigingsmiddel om te laten zien aan zijn klanten. Rothschild leende zijn toezeggingbriefjes aan individuen en aan regeringen. Deze zouden teveel vertrouwen creëren. Dan zou hij geld schaars maken, de controle van het systeem versterken en het onderpand innen door de verplichting van contracten. Vervolgens werd de cyclus herhaald. Deze spanningen konden gebruikt worden om een oorlog te ontsteken. Dan zou hij de beschikbaarheid van valuta controleren om te bepalen wie de oorlog zou winnen. Die regering die akkoord was hem controle over hun economisch systeem te geven kreeg zijn steun. Inzameling van schulden werd gegarandeerd door economische steun aan de vijand van de schuldenaar. De winst verkregen uit deze economische methodologie stelde Rothschild zo veel te meer in staat zijn rijkdom uit te breiden.

Volgens het gevonden boekje werd (in de 50-er jaren) ontdekt dat een economie aan dezelfde wetten gehoorzaamde als elektriciteit en dat al de mathematische theorie en praktische en computerkennis ontwikkeld voor het elektronische veld rechtstreeks kon worden toegepast in de studie van economie. Deze ontdekking werd niet openlijk bekend gemaakt… Omdat problemen in theoretische economie zeer gemakkelijk vertaald kunnen worden in problemen van theoretische elektronica en de oplossing terugvertaald, volgt hieruit dat slechts een boek met taalvertaling en conceptdefinities hoeft geschreven te worden voor economie. De rest kon verkregen worden uit standaardwerken over mathematica en elektronica. Dit maakt de publicatie van boeken over gevorderde economie onnodig en vereenvoudigt in grote mate projectveiligheid.

Er worden wat voorbeelden van vertalingen gegeven, waarna wordt ingegaan op ‘time flow relationships and self-destructive oscillations’, gevolgd door een ‘introductie tot economische versterkers’, een ‘short list of inputs’, een ‘short list of outputs’, een ‘table of strategies’, etc. Voor wie er meer over wil weten, verwijs ik naar de PDF van ‘Beyond a pale horse.’

Aan het eind van zijn uittreksel uit ‘Silent Weapons for Quiet Wars’ zegt Cooper:
“Nu weet je het dus. Dit hoofdstuk (het eerste van zijn boek) moest wel aan het begin staan. Je vooropgezette ideeën moesten verbrijzeld worden opdat je de rest van het boek begrijpt. In dit hoofdstuk kan je iedere stap zien die de elite heeft gezet op hun weg naar controle van deze eens grote natie (de VS). Je kunt de stappen zien die in de toekomst zullen worden gezet. Je kunt niet langer onwetendheid voorwenden. Je ontkenning van de samenzwering zal geen gehoor vinden. Dit boek is onderdeel van de opvoeding, die Amerikanen de wapens zal geven nodig in de komende maanden en jaren van afzien terwijl de Nieuwe Wereld Orde worstelt om geboren te worden.”

“Velen zullen stellen dat ‘Silent Weapons for Quiet Wars’ slechts een nepsamenraapsel van woorden is, waarvoor de schrijver nooit krediet of verantwoordelijkheid heeft genomen. Zij die aldus doen negeren de vanzelfsprekende waarheden die het document bevat. Zij negeren deze waarheden omdat ze een aanklacht van hun eigen onwetendheid zijn, die zij niet onder ogen kunnen zien.”

“Het document, voor het eerst gevonden in 1969, schetst correct gebeurtenissen die vervolgens gebeurd zijn. Het kan niet genegeerd of weggewuifd worden. Het document is echt. Zijn waarheden kunnen niet ontkend of afgeschud worden. De boodschap is: je moet accepteren dat je vee bent geweest en de uiteindelijke consequentie van vee zijn – wat slavernij is – of je moet je voorbereiden om te vechten en indien noodzakelijk te sterven om je godgegeven recht op vrijheid te behouden.”

“Die laatste zin is de ware reden waarom mensen ervoor kiezen ‘Silent Weapons for Quiet Wars’ te negeren. Mensen zijn niet gereed om toe te geven dat ze vee zijn geweest. Ze zijn niet bereid om te vechten en indien nodig te sterven voor vrijheid. Het is een aanklacht van de burgers van de VS. En dat is de totale bevestiging van de waarheid van de informatie bevat in ‘Silent Weapons for Quiet Wars’.”

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan het verband tussen geheime genootschappen en de Nieuwe Wereld Orde. Geheime genootschappen zijn er altijd geweest; in de oudheid bewaarden priesters geheime kennis. Een van de oudsten is aldus Cooper de Broederschap van de Slang, ook de Broederschap van de Draak genaamd, die nog steeds onder allerlei namen bestaat. De Broederschap van de Slang is gewijd aan het bewaken van de ‘geheimen der eeuwen’ en aan de erkenning van Lucifer als de ene en enige ware god. Als je niet gelooft in God, Lucifer of Satan, moet je begrijpen dat er een heleboel mensen zijn die dat wel doen.

De slang en de draak zijn allebei symbolen van wijsheid. Lucifer is de personificatie van het symbool. Het was Lucifer die Eva ertoe overhaalde Adam te doen eten van de boom der kennis en zo de mens te bevrijden van de banden der onwetendheid. De verering (iets heel anders dan de studie) van kennis, wetenschap of technologie is satanisme in zijn zuiverste vorm en de god ervan is Lucifer. Het geheime symbool ervan is het alziende oog in de piramide.

De vader van wijsheid is Lucifer, ook de Lichtdrager genaamd. De focus van verering voor de Mysteriën was Osiris, een andere naam van Lucifer. Osiris was de naam van een heldere ster, die volgens de Ouden was neergesmeten op de aarde. De letterlijke betekenis van Lucifer is ‘brenger van licht’ of ‘morgenster’. Nadat Osiris was verdwenen uit de hemel (het firmament), zagen de Ouden de Zon als de vertegenwoordiger van Osiris, of correcter, Lucifer.

Cooper wil in zijn boek aantonen dat de meeste moderne geheime genootschappen en vooral die, die graden van initiatie beoefenen – en dat is de sleutel – in werkelijkheid één genootschap zijn met één doel. Je kan iedere naam eraan geven die je wilt – de Orde van de Quest, de JASON Society, de Roshaniya, de Qabbalah, de Knights Templar, de Knights of Malta, de Knights of Columbus, de Jezuïeten, de Vrijmetselaars, de Ancient and Mystical Order of Rosae Crucis, de Illuminati, de Nazipartij, de Communistische Partij, de Executive Members of the Council on Foreign Relations, De Groep, de Broederschap van de Draak, de Rozenkruizers, de Royal Institute of International Affairs, de Trilaterale Commissie, de Bilderberg Groep, de Open Friendly Secret Society (het Vaticaan), de Russell Trust, de Skull & Bones, de Scroll & Key, de Orde – zij zijn allemaal hetzelfde en allemaal werken ze naar hetzelfde uiteindelijke doel, een Nieuwe Wereld Orde.

In 1952 werd een alliantie gevormd, die ze voor het eerst in de geschiedenis allemaal tezamen bracht. De Zwarte Families, de Illuminati (de Orde), het Vaticaan en de Vrijmetselaars werken nu samen om de Nieuwe Wereld Orde tot stand te brengen. Allen zullen uitroepen onschuldig te zijn en zullen alles doen wat ze maar kunnen om eenieder te vernietigen, die iets anders suggereert. Cooper zelf zal ongetwijfeld een doel worden, wanneer dit boek wordt gepubliceerd.

De machtigste geheime organisatie ter wereld is de Bilderberg Groep, georganiseerd in 1952 en genoemd naar het hotel waar de eerste bijeenkomst van de groep plaats had in 1954. De man, die de Bilderberg Groep opzette, Prins Bernhard der Nederlanden, heeft de macht een veto uit te brengen tegen ieder paus gekozen door het Vaticaan. De prins heeft deze vetomacht omdat zijn familie, de Hapsburgers, afstammen van de Romeinse keizers. [2] Prins Bernhard is de leider van de Zwarte Families. Hij claimt afstamming van het Huis van David en kan dus echt zeggen dat hij verwant is aan Jezus. Prins Bernhard, met de hulp van de CIA, bracht de verborgen heersende lichaam van de Illuminati in de openbaarheid als de Bilderberg Groep. Dit is de officiële alliantie die het wereldregerende lichaam vorm geeft.

De kern van de organisatie zijn drie commissies van ieder dertien leden. Dus het hart van de Bilderberg Groep bestaat uit 39 totale leden van de Illuminati. De drie commissies worden gevormd uitsluitend van leden van al de verschillende geheime groepen, die de Illuminati vormen, de Vrijmetselaars, het Vaticaan en de Zwarte Adel. Deze commissie werkt het hele jaar door in kantoren in Zwitserland. Het bepaalt wie wordt uitgenodigd op de jaarlijkse bijeenkomsten en welk beleid en welke plannen zullen worden bediscussieerd. Ieder voorstel of plan dat ooit bediscussieerd is op een jaarlijkse bijeenkomst van de Bilderberg Groep is tot stand gekomen gewoonlijk binnen een of twee jaar na de bijeenkomst. De Bilderberg Groep geeft richting aan de ‘Quiet War’ dat tegen ons wordt gevoerd. Hoe kunnen ze dat doen? Zij zijn de mensen, die werkelijk de wereld regeren.

De leden van de Bilderberg Groep zijn de machtigste financiers, ondernemers, staatslieden en intellectuelen, die ieder jaar tezamen komen voor een private conferentie over wereldzaken. De bijeenkomst verschaft een informele, off-the-record gelegenheid voor internationale leiders om zich onderling te mengen, en berucht is de mantel der geheimhouding waaronder ze worden gehouden. Het hoofdkwartier is in Den Haag in Zwitserland, het enige Europese land dat nooit werd binnengevallen of gebombardeerd tijdens de 1e en 2e wereldoorlog. [3] Zwitserland is de zetel van de wereldmacht. Het doel van de Bilderberg Groep is een wereldomvattende totalitaire socialistische regering en economisch systeem. Wees gewaarschuwd, want de tijd is bijna op [Cooper is van mening dat 2000 het eind is].

Voor wie meer wil weten over de ideeën van Cooper heb ik enige PDFs bijgevoegd. De eerste ‘The Secret Government’ is een door Cooper gemaakte samenvatting van ‘Behold a Pale Horse’, waaraan ik informatie betrekking hebbend op Cooper afkomstig van de site Aangirfan heb toegevoegd. Een tweede PDF, genaamd ‘Yesterday’s Lies’, bevat een artikel met de ‘Top 10 Most Sinister PSYOPS Mission Patches’ (waaruit de bovenstaande afbeelding afkomstig is). Tot slot is er een van het internet gedownloade versie van Coopers ‘Behold a Pale Horse’.

Tot besluit nog een citaat uit Eco’s ‘De slinger van Foucault’, hoofdstuk 53, waar Casaubon, de hoofdpersoon van het boek, zegt: “En dan antwoord ik dat er een geheime club bestaat met vertakkingen over de gehele wereld, die samenspant om het gerucht te verspreiden dat er een universeel complot bestaat.”

[1] In de Engelse vertaling is het boek van Sédir uitgegeven bij de Bibliothèque des Hermétistes, Paris 1910.

[2] Niet van de keizers van Rome, maar van de keizers van het H. Roomse Rijk (gesticht door Otto de Grote).

[3] Dat ze in Zwitserland ook een Den Haag (The Hague) hebben, lijkt me niet waarschijnlijk; wel hebben ze in Den Haag een Klein Zwitserland, maar dat heeft niets met de zaak te maken.

PDF‘s
The Secret Government
Yesterday’s Lies
William Cooper – Behold A Pale Horse 1991
https://drive.google.com/file/d/0BykV0aKJd5YJRWRDMjE5VXplQVE/view?pref=2&pli=1