Cor Hendriks – Corona Virus waanzin

Het leven is erg gevaarlijk (foto viruswaanzin)
Anderhalve meter samenleving (foto tenor.com)
Anderhalve meter samenleving (foto tenor.com)

New York Post frontpage, May 21 2020

 New York Post frontpage, May 21, 2020

Corona Virus waanzin

Op 27 februari 2020 is in Nederland de eerste besmetting vastgesteld van Corona Virus ID 19. Nadat de WHO op 11 maart 2020 de uitbraak als pandemie kwalificeerde, zijn Wereldwijd landen overgegaan tot het nemen van drastische maatregelen in een omvang zonder precedent in de moderne geschiedenis. Ook in Nederland heeft de uitbraak geleid tot rigoreuze maatregelen waarbij het maatschappelijke verkeer nagenoeg stilgelegd is door het sluiten van scholen, universiteiten, bibliotheken, Musea, bioscopen, restaurants, café S, sportscholen en kapperszaken. Daarnaast zijn zware beperkingen opgelegd aan de bewegingsvrijheid van de bevolking, waardoor ook het niet gesloten deel van de samenleving slechts beperkt tot zeer beperkt kan functioneren. Met de inzet van noodverordeningen vindt handhaving plaats van de opgelegde sociale beperkingen en wordt iedereen gemaand zoveel mogelijk thuis te blijven. Recreatiegebieden en sportfaciliteiten zijn eveneens gesloten dan wel ontoegankelijk gemaakt. Het officiële dodental in Nederland bedraagt na ruim twee maanden van maatregelen 5.830 personen, die met Corona Virus ID 19 gestorven zijn (25 mei 2020). Hoewel het werkelijke aantal, dat met Corona Virus ID 19 gestorven is, aanmerkelijk hoger ligt, staat inmiddels vast, dat het Corona Virus slechts in zeldzame gevallen substantieel bijgedragen heeft aan de doodsoorzaak. Het Corona Virus maakt vooral slachtoffers onder ouderen met onderliggende aandoeningen. De veroorzaakte schade is nauwelijks te overzien. De regering schat het begrotingstekort voor dit jaar in het gunstigste geval op 92 miljard EUro. Daarnaast zal naar verwachting het dodental als gevolg van de maatregelen het aantal slachtoffers van Corus Virus ID 19 ruim overtreffen, terwijl de te verwachten psychische gevolgen nog niet te overzien zijn. Het functioneren van de Democratische rechtstaat is vergaand ingeperkt en de grondrechten van burgers zijn op grote schaal buiten werking gesteld. Op dit moment zijn de maatregelen grotendeels nog steeds van kracht en loopt de schade daarvan dagelijks verder op. Eisers menen dat, los van de vraag, of de aanvankelijke genomen maatregelen op dat moment al dan niet te rechtvaardigen waren, het voortduren van deze situatie in de huidige omstandigheden en met het voortschrijdende wetenschappelijke inzicht over Corona Virus ID 19, onaanvaardbaar is. Eisers vorderen in dit kort geding dan ook een onmiddellijk verbod op verlenging en opheffing van de nu nog geldende maatregelen. In deze dagvaarding zal eerst een overzicht van de feiten gegeven worden, gevolgd door de juridische analyse van de maatregelen en het toetsingskader van het EUropese Hof voor de Rechten van de Mens voor dit soort uitzonderingssituaties. Aan de hand van deze criteria wordt de besluitvorming, het doel en effectiviteit van de maatregelen onderzocht. Daarna volgt een analyse van het gevaar van Corona Virus ID 19 en een beschrijving van de gevolgen van de maatregelen. Op basis van deze gevolgen wordt de proportionaliteit onderzocht om af te sluiten met de conclusie.

Feiten

(1) Het uitroepen van een pandemie door de WHO.

(2) Door de lidstaten van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) is in 2005 de gewijzigde International Health Regulations (IHR) aangenomen en in 2007 in kracht getreden. In dit verdrag is de samenwerking tussen de 196 lidstaten geregeld om de internationale verspreiding van ziektes en andere gezondheidsrisico’s tegen te gaan en een onnodige verstoring van internationaal verkeer goederen en mensen te voorkomen.

(3) In de IHR is bepaald, dat in het geval in een lidstaat zich een incident met de uitbraak van een Virus voordoet dit aan de WHO gemeld dient te worden. Artikel 12 IHR geeft de directeur generaal van de WHO de bevoegdheid om te bepalen of een gemeld geval een Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) vormt. De IHR definieert een PHEIC als an extraordinary event which is determined to constitute A public health risk to other States through the international spread of disease and to potentially require A coordinated international response. Dit is het geval als er sprake is van een ernstige en ongebruikelijke situatie, die implicaties heeft voor de gezondheid buiten de grenzen van de betroffen staat en mogelijk onmiddellijke en internationale actie vereist. De directeur generaal van de WHO heeft sinds 2007 vijf keer eerder PHEIC uitgeroepen.

2009  H1N1 influenza pandemic
2014  setbacks in polio global eradication efforts
2014  West Africa Ebola epidemic
2016  Zika Virus outbreak
2018 2019  Kivu Ebola epidemic

(4) Op 22 en 23 januari 2020 heeft er naar aanleiding van de uitbraak van Corona Virus ID 19 in China een bijeenkomst plaatsgevonden van het Emergency Committee onder leiding van de directeur generaal. Tijdens deze bijeenkomst was er onvoldoende steun om de uitbraak als een PHEIC te kwalificeren. Volgens de gegevens uit China zou het Corona Virus in 25% van de besmettingen tot ernstige complicaties leiden met een fataliteitsratio van 4%. De overdraagbaarheid van het Corona Virus van mens tot mens en een geschatte overdrachtsratio R0 van 1,4 tot 2,5 wordt wel als zorgwekkend beschouwd. De landen van de EUropese Unie vonden het echter te vroeg om de casus tot een PHEIC op te schalen. Tijdens een vervolgbijeenkomst op 30 januari van het Emergency Committee stemmen deze landen alsnog in met het voorstel om Corona Virus ID 19 op te schalen naar een PHEIC. Dit betekent dat overeenkomstig Artikel 49 IHR, dat de WHO alle lidstaten informeert en aanbevelingen doet voor de te nemen maatregelen.

Productie (1) Statement Emergency Committee 23 januari 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(1).PDF)
Productie (2) Statement Emergency Committee 30 januari 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(2).PDF)

(5) In een persconferentie op 11 maart 2020 heeft de directeur generaal van de WHO Corona Virus 19 gekwalificeerd als een pandemie. Volgens de directeur generaal waren er op dat moment Wereldwijd 4.291 mensen met Corona Virus 19 gestorven. In ongekend ferme bewoordingen roept directeur generaal de lidstaten op tot ‘urgent and aggressive action’. Overeenkomstig Artikel 49 IHR zijn aan de lidstaten aanbevelingen gedaan met betrekking tot de te nemen maatregelen. Volgens de in 2009 om onduidelijke redenen gewijzigde definitie is een pandemie the Worldwide spread of A new disease. De schadelijkheid van een Virus is daarmee geen criterium meer voor het uitroepen van een pandemie.

Productie (3) Verklaring directeur generaal 11 maart 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(3)-WHO-DirectorGeneralSopeningremarks-at-the-Media-briefingonCoronaVirusID1911-March-2020.pdf)

De reactie in Nederland op de oproep van de WHO

(6) Op 24 januari 2020 is er een Outbreak Management Team samengeroepen. Dit door het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) samengestelde team van experts adviseert het Ministerie van Volksgezondheid over het Corona Virus en eventueel te nemen maatregelen. Bij ministerieel besluit van 28 januari 2020 is het novel Corona Virus (2019 nCoV) aangemerkt als behorende tot groep A, bedoeld in Artikel 1, onderdeel e, van de Wet publieke gezondheid. Dit besluit is op 31 januari 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.

Productie (4) Ministerieel besluit 28 januari 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(4)-RegelingCoronaVirus.PDF)

(7) In een brief van 14 februari 2020 deelt de minister voor Medische Zorg mede, dat er nog geen besmettingen in Nederland aangetroffen zijn. Het doel van het huidige beleid is om verspreiding binnen Nederland te voorkomen als een incidentele introductie zich aandient.

Productie (5) Brief 14 februari 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(5)-Stand_van_zaken_Corona Virus.PDF)

(8) In een brief van de minister voor Medische Zorg aan de Tweede Kamer van 6 maart 2020 worden personen in Noord Brabant met ziekteverschijnselen opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven en afstand te houden van andere mensen.

Productie (6) Brief 6 maart 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(6)-Corona Virus__Nieuwe_aanwijzing_voor_inwoners_Noord Brabant_COVID19.PDF)

(9) Bij brief van 13 maart 2020 informeert de minister van Justitie en Veiligheid de Kamer, dat er een nationale crisisstructuur ingericht wordt bij de aanpak van brede maatschappelijke consequenties van de uitbraak COVID 19 (Corona Virus) in overeenstemming met het Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 2016 (Stcrt 2016, N° 48258) en het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming.

Productie (7) Brief aan de Kamer van 13 maart 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(7)-Inzet_nationale_crisisstructuur_COVID 19_Corona Virus.PDF)

(10) Nadat het aantal besmettingen oploopt, wordt in een persconferentie van de minister president op 9 maart 2020 iedereen geadviseerd hygiënemaatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te werken. Vanaf 11 maart 2020 zijn in de provincie Brabant bijeenkomsten van meer dan 1000 personen verboden. In een persconferentie van de minister president op 12 maart 2020 worden verdere maatregelen aangekondigd, waaronder een verbod op evenementen van meer dan 100 personen. Dit verbod geldt ook voor activiteiten in de culturele sector als concerten, bioscopen en muziekevenementen. Op 15 maart 2020 wordt de grens van 1000 doden met COVID 19 overschreden. Het OMT komt met een aanvullend advies. Het doel is advies te geven over aanvullende maatregelen voor heel Nederland gericht op het in standhouden van goede zorg voor ernstig zieken en mensen uit de voor  Corona Virus infecties kwetsbare groepen. Het OMT adviseert niet om de scholen te sluiten. Op deze zondag werd om ongeveer half zes S middags bekendgemaakt, dat alle eet en drinkgelegenheden (behalve die in hotels), sport en fitnessclubs, sauna S, seksclubs en coffeeshops vanaf 18.00 uur die dag dienden te sluiten.

Productie (8) Advies OMT 15 maart 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(8)-Adviesnav59e-OMTCoVid 19.PDF)

(11) Het kabinet besluit om vanaf 16 maart 2020 toch maar alle scholen en kinderdagverblijven te sluiten. Het gaat daarbij om scholen in het basis  en voortgezet onderwijs en MBO. Kinderen van personen in wat “cruciale beroepen” genoemd wordt, zoals die in de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer krijgen nog wel les, zodat hun ouders of verzorgers aan het werk kunnen blijven. Iedereen wordt opgeroepen om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De volgende dag zijn enkele regels versoepeld. Zo mogen afhaalrestaurants wel openblijven, evenals coffeeshops, zolang men maar na het ophalen van de bestelling weer vertrekt. Als doel van het beleid wordt genoemd het verkrijgen van groepsimmuniteit.

Productie (9) Toespraak minister president, 16 maart 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(9)-TVtoespraakvanministerpresidentMarkRutte_Toespraak_Rijksoverheid.nl_.PDF)

(12) Op 17 maart 2020 komt het OMT in een vervolgadvies met verdere aanbevelingen. Op dit moment zijn er 6.507 gemelde doden met COVID 19 in EUropa. De epidemiologische ontwikkelingen suggereren, dat de aantallen besmette personen en ziekenhuisopnamen verder zullen oplopen. In dat geval zou de zorg onder druk komen te staan. Er is onvoldoende testcapaciteit beschikbaar, zodat slechts selectief getest wordt onder zorgpersoneel. Het testen van patiënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop heeft volgens het OMT geen meerwaarde voor de beoordeling van een vervolgbehandeling. Het OMT adviseert verder om dagelijks via de ziekenhuisdirecties gegevens te verzamelen over aantallen personen, die met COVID 19 opgenomen zijn in een ziekenhuis of op een Intensive Care (IC) alsmede de aantallen ontslagen en overleden patiënten.

Productie (10) OMT advies, 17 maart 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(10)-Advies_van_het_Outbreak_Management_Team_van_17_maart_2020-1.PDF)

(13) In een advies van 23 maart 2020 van het OMT volgen aanvullingen op de eerdere maatregelen en worden opnieuw verdere maatregelen geadviseerd. Het OMT adviseert onder meer om tot 1 juni 2020 alle evenementen af te gelasten onafhankelijk van het aantal deelnemers. Op basis van dit advies kondigt de minister president verdere maatregelen af, waarbij deze toestand een intelligente lockdown genoemd wordt. De grondslag voor deze maatregelen is op dit moment nog niet vastgelegd in noodverordeningen. De volgende maatregelen worden doorgevoerd:

(14) Evenementen met een vergunnings en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.
De maatregelen genoemd onder 2) tot met 7) zullen uiterlijk 6 april 2020 worden heroverwogen.

(15) Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden.
a) Wettelijk verplichte samenkomsten (maximaal 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten Generaal
b) Samenkomsten, die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (maximaal 100 personen);
c) Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (maximaal 30 personen);
d) Samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (maximaal 30 personen).
Bij deze samenkomsten geldt, dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het Corona Virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

(16) Casino S, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook zaken, waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend, zoals kapperszaken en nagelsalons, moeten hun deuren sluiten.

(17) Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagel stylisten, escortservices en rijinstructeurs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven.

(18) Winkels, markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 m afstand.

(19) Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden moeten worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren.

(20) Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen, die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.

Productie (11) Advies OMT 23 maart 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(11)-Adviesnav61e-OMTCoVid19-2.PDF)
Productie (12) Nieuwsbericht aanvullende maatregelen 23 maart 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(12)-Aanvullendemaatregelen23-maart_Nieuwsbericht_Rijksoverheid.nl_.PDF)
Productie (13) Antwoorden minister op Kamervragen 30 maart 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(13)-PG203440-1.PDF)

(21) Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen schalen de Veiligheidsregio S op naar GRIP 4. Op basis van Artikel 39 van de Wet Veiligheidsregio S komen verschillende bevoegdheden van Burgemeesters exclusief bij de voorzitter van de Veiligheidsregio S te liggen. In navolging hiervan is per veiligheidsregio op 17 maart 2020 de Noodverordening COVID 19 afgekondigd.

Productie (14) Brief Veiligheidsregio, 24 maart 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(14)-20200324-Informatiebrief-raden-GRIP4CoronaVirusVRG-og-1.PDF)
Productie (15) Voorbeeld noodverordening, 17 maart 2020 Veiligheidsregio S (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(15)-NoodverordeningCOVID19Groningen-v.17mrt2020-1.PDF)

(15) Op 6 april 2020 is een wetsvoorstel met tijdelijke voorzieningen ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel worden tijdelijke voorzieningen getroffen om voorprocedures bij gedelegeerde wetgeving met betrekking tot COVID 19 buiten werking te stellen. Dit houdt in dat bij algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen voorgeschreven advies en overlegronden overgeslagen kunnen worden. Ook wordt aan de leden van de Staten Generaal of een van de Kamers de mogelijkheid ontnomen om te eisen dat bepaalde onderwerpen bij wet worden geregeld. Verder is de mogelijkheid gecreëerd om rechtszittingen middels telecommunicatieverbindingen af te doen.

Productie (16) Wetsvoorstel en advies Raad van State, 6 april 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(16)-w_16_20_0096-1.PDF)

(16) Het OMT komt op 6 april 2020 met een vervolgadvies. Het doel van dit advies is om verdere verbreiding van het Corona Virus te beperken en het verminderen van de druk op de IC S. Er zou een afvlakking hebben plaatsgevonden van nieuwe ziekenhuisopnames. De piek van nieuwe IC opnames lijkt bereikt te zijn. Vanwege de vertraagde uitstroom is de piek van de totale bezetting van de IC S nog niet bereikt. De rapportagevertraging zorgt ook voor onzekerheid in de berekening van het reproductiegetal (R0). Het OMT verwacht, dat de maatregelen voorlopig niet afgeschaald kunnen worden. De transitiestrategie wordt gebaseerd op drie pijlers.

1) Het vaststellen van een acceptabele belasting van de IC S en ziekenhuiszorg over een langere periode;
2) Het optimaliseren van de herkenning van Corona Virusinfecties van contact opsporing en notificatie;
3) Bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving.

(17) Het OMT adviseert om het bestrijdingsbeleid te richten op het beperken van het aantal mensen, dat ziek wordt, opgenomen moet worden in het ziekenhuis en IC S en dat overlijdt door het Corona Virus. Hiertoe moet het R0 getal onder de 1 blijven. Het OMT stelt, dat de maatregelen afgeschaald kunnen worden als:

1) De R0, afgemeten aan ziekenhuisopnames, geruime tijd kleiner is dan 1;
2) Het zorgsysteem, IC S inbegrepen, niet langer overvraagd is en de kans heeft zich te herstellen;
3) Er voldoende testcapaciteit is;
4) Er voldoende capaciteit en mogelijkheden voor bron en contactopsporing beschikbaar zijn, inclusief de capaciteit om grote datastromen te analyseren ook op regionaal niveau;
5) Er meetinstrumenten beschikbaar zijn, die de effecten van de transitie snel op kunnen pikken, zoals een voldoende gevoelige Virologische sentinel surveillance.

(18) Verder adviseert het OMT om zo snel mogelijk de mogelijkheden voor ondersteuning van bron en contactopsporing met behulp van mobiele applicaties te onderzoeken. Het OMT acht dit noodzakelijk voor de toekomstige fase. De 1,5 meter regel blijft volgens het OMT belangrijk en kan pas afgeschaald worden als de Corona Virus circulatie met zekerheid sterk onderdrukt is en snelle herkenning van ziektegevallen en hun contacten gegarandeerd kan worden.

Productie (17) Advies OMT, 6 april 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie17Advies nav 63eOMTCOVID 19.PDF)

(19) De Nederlandse Zorg Autoriteit waarschuwt in een analyse, dat er een stuwmeer ontstaat van ruim 361.000 patiënten in de reguliere ziekenhuiszorg, die sinds de aanvang van de maatregelen niet meer behandeld worden.

Productie (18) Analyse van de gevolgen van de Corona Virus crisis voor de reguliere zorg (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(18)-NZAanalysegevolgenregulierezorg.PDF)

(20) Het OMT produceert op 20 april 2020 een vervolgadvies voor een acceptabele belastbaarheid van de zorg, waarin zowel COVID 19 patiënten als reguliere zorg geleverd kan worden. Daarnaast is het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving en het zicht en inzicht houden op de ontwikkeling van de verspreiding van het virus als doel gesteld. Het effectieve reproductiegetal (Reff) is volgens het OMT al sinds 16 maart kleiner dan 1. Dit zou een indicator zijn, dat de maatregelen werken. Een betrouwbare schatting is volgens het OMT echter niet te geven vanwege de rapportagevertraging in de registraties. De verwachting van het OMT is dat rond 1 mei de IC bezetting van 700 COVID 19 bedden in zicht komt. Het OMT adviseert de doelen van de transitiestrategie als volgt vast te stellen.

Voorkomen, dat het Corona Virus zich verspreid onder kwetsbare personen om het aantal ernstig zieke personen te beperken;
Voorkomen, dat zorgsysteem overbelast wordt. De IC bezetting dient teruggebracht te zijn naar 700 bedden rond 1 mei 2020;
Beperk zoveel mogelijk de schadelijke gevolgen van maatregelen voor de bevolking en maatschappij;
Behoudt breed draagvlak onder de bevolking.

(21) Het OMT benadrukt, dat er veel onzekerheid bestaat over het effect van de maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Kennis, die noodzakelijk is voor een wetenschappelijke onderbouwing van interventies, ontbreekt goeddeels. Het is niet mogelijk om op basis van wetenschappelijke bewijzen een strategie uit te werken om de maatschappij weer te openen zonder dat dit zou kunnen leiden tot een mogelijk onbeheersbare verspreiding van het virus.

Productie (19) OMT advies, 20 april 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(19)-PG-204449B.PDF)

(22) In een brief van 21 april 2020 is de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken. De minister concludeert, dat de maatregelen effectief en de cijfers van de IC S hoopvol zijn. Volgens de minister staat Nederland pas aan het begin van de volgende fase in de bestrijding van het Corona Virus. De daling van het Corona Virus zou alleen doorgezet kunnen worden als de maatregelen en adviezen gevolgd worden. Verder meldt de minister, dat er met 3.206 bedden landelijk voldoende zorgcapaciteit gecreëerd is buiten het ziekenhuis voor kwetsbare patiënten. Daarnaast zijn er 3.832 bedden beschikbaar, die op korte termijn kunnen worden ingezet, zodat er een totaalcapaciteit van 7.038 bedden beschikbaar is.

(23) In een persconferentie van 21 april 2020 is medegedeeld dat de maatregelen, die in eerste instantie op 28 april 2020 zouden aflopen, verlengd worden tot 19 mei 2020. De maatregelen met betrekking tot evenementen worden verlengd tot 1 september 2020. In deze persconferentie benadrukt de minister president, dat na het afschalen van de maatregelen niet teruggegaan wordt naar de situatie van voor de maatregelen. Er zal sprake zijn vanhet nieuwe normaal”. De gezondheid blijft het allesbepalende criterium. In de ontwikkeling van een exit strategie wordt voornamelijk rekening gehouden met de toekomstige mogelijkheid van verspreiding of opleving van het Corona Virus. Het succes van deze strategie wordt deels afhankelijk gesteld van een preventief vaccin, waarvan verwacht wordt, dat het enige tijd kan duren, voordat dit beschikbaar wordt.

Productie (20) Brief Veiligheidsregio aan gemeenten, 22 april 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(20)-20200422-Tweedeinformatiebrief-radenGRIP4CoronaVirusVRG.PDF)
Productie (21) Modelverordening COVID 19, 24 april 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(21)-ModelnoodverordeningCoVid19bijaanwijzing24-april-2020.PDF)

(24) Opmerkelijk is dat er ingezet wordt op onderzoek en ontwikkeling van een vaccin. Een vaccin is immers een voorwaarde om het virus uit de wereld te krijgen. Hiervoor is 50 miljoen EUro beschikbaar gesteld aan de Coalition on Epidemic Preparedness. Een vaccin heeft echter nog nooit een crisis opgelost. Het is een voorbereidingsmiddel en kan per definitie niet gebruikt worden tijdens een epidemie.

(25) Opvallend is ook de nadruk op het onderzoek naar de mogelijkheden om voor de ondersteuning van bron en contactonderzoek de inzet van mobiele applicaties te gebruiken. De ontwikkeling van een COVID 19 app volgt op een aanbeveling van de EUropese Commissie. De communicatie met het publiek rept hierover niet. In een handleiding geeft de Europese Commissie een beschrijving waaraan een dergelijke app moet voldoen. De minister geeft een stappenplan om tot een werkende app te komen.

(26) Na een oproep in een opiniestuk in de NRC van 7 april 2020Test op antistoffen, dat is nu essentieel” door Jaap Goudsmit, hoogleraar epidemioloog infectieziekten aan Harvard University, stellen SP Kamerleden kamer vragen of nu een representatieve steekproef doorgevoerd gaat worden om een basis voor het gevoerde beleid te krijgen. De minister antwoordt zonder nadere toelichting, dat in de Pienter CoVid studie een bredere steekproef doorgevoerd wordt.

Productie (22) Kamervragen 6 mei 2020 Hijink en Van Gerven (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(22)-%E2%82%AC%CB%9CTest_op_antistoffen_dat_is_nu_essentieel%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2_en_%C3%A2%E2%82%AC%CB%9Conderzoek_relatie_Corona Virus_en_vuile_lucht%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2..pdf)

(27) Op 1 mei 2020 geeft de minister president na afloop van de ministerraad een persconferentie, waarin duidelijk gemaakt is, dat met betrekking tot het afschalen van de maatregelen niets met zekerheid in het vooruitzicht gesteld kan worden. Op de vraag bij welke hoeveelheid bezette IC bedden de maatregelen verlicht kunnen worden, antwoordt Rutte, dat daar niet op gestuurd wordt. Er wordt volgens hem nu naar de gehele zorg gekeken. Ook moet in de gaten gehouden worden, dat het reproductiecijfer R0 onder de 1 blijft. Volgens de minister president kunnen er geen beslissingen worden genomen over het openen van sectoren totdat alle cijfers beschikbaar zijn over hoe het Corona Virus ‘door de samenleving raast’. Op dit moment bevindt het reproductiecijfer zich onder de 1. De minister president verbaast zich verder over de kritiek, dat het OMT opereert als een gesloten bolwerk. Het overleg van experts moet zich volgens hem in vertrouwen afspelen om tot een gewogen afweging te komen. Er is nog te weinig bekend over het Corona Virus. Een perspectief van openingen kan pas gegeven worden als heel precies duidelijk is hoe het met de verspreiding staat en de cijfers zijn nog niet zo geweldig, dat daar nu al op vooruit gelopen kan worden. Er wordt nu alleen gekeken naar de mogelijkheid als het bijvoorbeeld twee weken goed blijft gaan dat een plan gemaakt wordt om vier of zes weken in blokken te heropenen. Zodra de cijfers aanleiding geven om een eerlijk perspectief te geven, zal dat ook gebeuren’, aldus Rutte.

(28) Op de vraag bij welke cijfers aanleiding er aanleiding bestaat om een perspectief te bieden, antwoordt Rutte, dat de verspreidingsgraad echt onder de 1 moet zitten.

Productie (23)
Letterlijke tekst persconferentie Minister President 1 mei 2020 (https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(23)-Letterlijketekstpersconferentie-naministerraad1-mei-2020_Mediatekst_Rijksoverheid.nl_.PDF)

(29) Op 4 mei 2020 produceert het OMT een vervolgadvies. De actuele situatie is volgens het OMT, dat het reproductiegetal R0 sinds 16 maart 2020 kleiner is dan 1. Volgens een schatting lag het aantal mensen met een actieve besmetting in Nederland op 13 april 2020 rond de 25.000. De prognose voor de IC S is dat er op 1 mei 2020 iets minder dan 700 Corona Virus 19 patiënten opgenomen zijn. Hiermee is voldaan aan de voorwaarde voor versoepeling. Het OMT verwacht dat er rond 11 mei 2020 minder dan 500 IC bedden bezet zijn met Corona Virus 19 patiënten. Een algehele versoepeling van de maatregelen kan pas ingaan los van de extra hygiëne en anderhalve meter regel bij een lage incidentie van de infecties. Voorwaarde hiervoor zijn volgens het OMT, dat er voldoende testen en afnamecapaciteit en een maximaal opgeschaalde public health infrastructuur voor bron en contactopsporing. Zodra het technisch mogelijk is, dient de Virologische surveillance gecomplementeerd te worden met serologische surveillance, zodat een beeld ontstaat van de opgebouwde immuniteit. Over gezichtsmaskers adviseert het OMT niet positief noch negatief aangezien over het nut geen eenduidig beeld bestaat.

Productie (24)
Advies OMT 4 mei 2020
https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(24)-AdviesOutbreakManagementTeam4mei2020.PDF

(30) Naar aanleiding van het OMT advies stuurt de minister op 6 mei 2020 een brief aan de Kamer met een update over de stand van zaken. Volgens de minister zijn er sinds maart goede resultaten bereikt en nemen de nieuwe besmettingen en het aantal ziekenhuis en IC opnames af. Volgens de minister staan we pas aan het begin van de volgende fase in de bestrijding van de uitbraak, waarin stapsgewijs naar de controlefase gewerkt wordt. Dit moet volgens de minister op een verantwoorde manier gebeuren, omdat de kans op een tweede uitbraak reëel is als er niet voorzichtig genoeg gehandeld wordt. Dit is volgens de minister een gezamenlijke zoektocht naar een verantwoord pad tot we beschikken over een goed werkend vaccin.

(31) In de controlefase wordt vastgehouden aan drie ankerpunten, namelijk zorgen, dat de zorg het aankan, het beschermen van de kwetsbaren in de samenleving en nog meer zicht en inzicht krijgen in de verspreiding van het Virus. Om in deze overgangsfase goed voorbereid te zijn op de volgende fase van “het nieuwe normaal” zijn volgens de minister duidelijke kaders vanuit de overheid en goede afspraken met de samenleving nodig. Alleen dan is het volgens de minister mogelijk om de genomen maatregelen stap voor stap op te heffen en de samenleving perspectief te bieden en economische activiteiten zoveel mogelijk weer op te starten.

(32) Als eerste stap naar het “nieuwe normaal” krijgen enkele sectoren de mogelijkheid weer te openen met inachtneming van talrijke beperkingen. Zo kunnen een aantal contactberoepen weer aan de slag, zolang er gewerkt wordt op afspraak en de anderhalve meter afstand gegarandeerd kan worden. Zwembaden mogen gedeeltelijk open, maar de douches moeten gesloten blijven. De voorwaarden voor deze ‘open stellingen’ zijn dat:

De RIVM richtlijnen zijn geïmplementeerd;
Er worden strikte hygiënemaatregelen toegepast;
De contactberoepen dienen te werken volgens het afwegingskader; dat door het OMT is vastgesteld;
De in het afwegingskader genoemde contactberoepen werken op basis van reservering en triage; en
Kwetsbare groepen worden ontmoedigd om gebruik te maken van diensten van contactberoepen. Dit geldt niet voor noodzakelijke contacten met medische zorgprofessionals.

(33) Verder wordt het onderwijs weer mondjesmaat geopend, eveneens met inachtneming van talrijke voorwaarden. Het openbaar vervoer mag weer gebruikt worden mits een mondkapje gedragen en voldoende afstand gehouden wordt.

(34) Het testbeleid wordt in die zin aangepast, dat vanaf nu iedereen met griepsymptomen getest kan worden. Verder zal weer bron en contact onderzoek gaan plaatsvinden. De reguliere zorg zal eveneens weer langzaam opgestart worden.

Productie 25 Brief 6 mei 2020 van de minister Medische Zorg aan de Kamer
https://www.Viruswaanzin.nl/wp-content/uploads/2020/05/Productie-(25) Corona Virus 19_Update_stand_van_zaken.PDF

Zie voor de hele dagvaarding (PDF)
Dagvaarding Corona Virus ID 19 Update

Voor meer informatie, zie Steungroep Culturele Ondernemers
https://www.Facebook.com/groups/622194835228152/

Café WeltschmerzEen crisis in de wetenschap, Lockdown is een schande: Willem Engel & Ramon Bril

Gepubliceerd op 29 mei 2020

LET OP! Café Weltschmerz zoekt vertalers voor Duits, Engels en Frans. Help ons met het vertalen van deze video.

📌Dit gesprek is geadopteerd door Opa Chris, Marc van Balen, Romy Boesveldt, Dik van de Vossenberg en Victor van Passel

De maatregelen, die door onze overheid zijn genomen, zouden op wetenschap gebaseerd zijn. Het zou noodzakelijk zijn om ons allen op te sluiten. Waarom anders zo N heftige inbreuk op onze (grond)rechten? Echter, als we dieper kijken zien we een spel van belangen en zwakten binnen de wetenschap, waardoor fout na fout gemaakt wordt. Dat zagen we al toen Maurice de Hond liet zien, dat de WHO en het RIVM met hun voorspellingen er naast zaten. De aannames, die zijn gemaakt, blijken volledig verkeerd en gevaarlijk. Nu is er veel meer bekend, en toch blijven we lang in deze Lockdown. De schade aan onze maatschappij hoopt enorm op. Willem Engel (Analytical Bioscientist) doet een boek open, nadat hij zelf de diepte van de wetenschap is in gedoken. Bijna alles stinkt.

Willem Engel en Jeroen Pols zijn een kort geding begonnen tegen de staat der Nederlanden, waarin ze het opheffen van alle maatregelen eisen.
http://www.viruswaanzin.nl

Alle gegevens en de Powerpoint staan bij ons op de website http://www.CaféWeltschmerz.nl

Reacties
https://youtu.be/H-2in_Z66F8

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=anderhalvemetermaatschappij
https://robscholtemuseum.nl/?s=anderhalve+meter+maatschappij
https://robscholtemuseum.nl/?s=lockdown
https://robscholtemuseum.nl/?s=intelligente+lockdown
https://robscholtemuseum.nl/?s=social+distancing
https://robscholtemuseum.nl/?s=quarantaine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Het+nieuwe+normaal
https://robscholtemuseum.nl/?s=noodverordening