Cor Hendriks – Als het regent en de zon schijnt (32): Dieren baden of dopen (with English summary)

In Finland, het land van de sauna, ‘neemt de vos een bad’, ‘de vossen baden’, ‘de vossenjongen baden in een zandgroeve’, ‘de vossen slaan zich nu met de badkwast’ of ‘de kat en de vos baden’, vaak met de voortzetting: ‘De kat gooit water op de gloeiende stenen en de vos baadt (d.w.z. slaat zich met de badkwast).’ Gesproken wordt van ‘Ketun sade (vosregen)’. Bij de Basken wordt gesproken van azeri bataioa (de vossendoop)’.
Een merkwaardige activiteit verricht de vossin in Portugal, waar ze de blaasbalg bespeelt: a raposa a tocar no folle, of aan het vullen is, maar ook lappen de oude vrouwen een blaasbalg.

De wolf, die met de vos trouwde, komt ook zelf in diverse spreuken voor. In Estland zegt men, dat dan ‘de wolf zijn gebroed op een steen doopt’; en als herders ergens een steen met een regengat aan de bovenkant zien, zeggen ze: ‘Daar heeft de wolf zijn gebroed gedoopt op de dag, dat het regende en de zon scheen.’ In een andere spreuk wordt de zoon van de wolf gedoopt met het maken van het kruis en de zoon van de beer wordt gedoopt met het gieten van water. Maar ook wordt gezegd, dat de raaf de kinderen moet dopen.
In Estland wordt door de wolven ook gebaad: ‘De wolven slaan zich met de badkwast’, ‘~ op het kerkhof’, ‘de wolf wast zijn jongen’ en ‘de wolf moet met zijn staart zijn jongen in bad slaan’, maar ook ‘de beer slaat zich met een badkwast op een boomstomp’ en ‘de beer wast zijn jongen’.
De wolf moet eten: ‘De wolf eet boterbrood in de bosjes’, of ‘onder een vijgenboom’ of ‘op een steen’. In Pruisen kent men het kinderliedje:
‘Sunneraaje, Sunneraaje,
d Wulf het de Schette tchraaje (gekregen).
In plaats van ‘Schette’ (schijterij) worden ook ‘Fölle’, ‘Plüdde’ of ‘Titte’ gebruikt:
‘Sunneraje, Sunneraje,
d Wulf het de Plüdde (buikloop).’
Ook wordt gezegd, als het bij zonneschijn regent: ‘De Wulf heft dat Feeber’ en meer van dergelijks. In Mecklenburg ‘wenn dat bi Sünnenschin rägent, ward seggt, nu deit den Wulf de Buk weih.’ In het Rijnland wordt gezegd:
‘De Sonn scheint on et rent,
de Wolf pischt op de Herd,
on wann en net op de Herd pischt,
dan pischt en op dein Nös.’
In Mecklenburg zeggen ze: ‘Nu pissen de wülw’ en in Pruisen: ‘Die Wölfe pissen.’ En in het Belgische Land van Waas kent men: ‘dan schijt de wolf op de eerde’, evenals in het Rijnland: ‘De Wolf scheisst op de Erd.’

Op de Filippijnen wordt gesproken van: ‘urine van spinnen’, in het Duitse Lüneburg van ‘das Wasser … der in der Luft tanzenden Mücken.’ Bij de Fin-Zweden is het God, die op de aarde pist, terwijl in Zuid Bulgarije gezegd wordt: ‘De zon schijnt, het regent! Lacht, kippen, heft jullie staartjes op, schijt vogelstront!’ En in Noord Bulgarije: ‘Verheugt u, kippetjes, jullie staartjes groeien dicht.’ In Litouwen wordt gezegd als de zon schijnt en het regent: ‘Dan lacht het zwijn,’ in Bretagne dwalen de koeien over de Arrée-berg en in China komt de schildpad uit zijn schild, gaat de hommer (zeekreeft) zijn hol in en geeft de leraar de kinderen vrij.

English summary

In Finland, the land of the sauna, ‘the fox takes a bath,’ ‘the foxes are bathing,’ ‘the young of the fox are bathing in a sand-pit,’ ‘the foxes are beating themselves with the bathing-tassel,’ or ‘the cat and the fox are bathing,’ often with the continuation: ‘The cat throws water on the glowing stones and the fox baths (meaning, he beats himself with the bathing-tassel).’ They speak of a ‘fox-rain’. The Basks speak of a ‘fox-baptism’.
A strange activity the vixen performs in Portugal where she plays on the bellows or she is filling it, but also the old women patch a pair of bellows.
Besides marrying the fox, the wolf figures also by himself in several maxims. In Estonia they say, that then ‘the wolf baptises his brood on a stone’, and when shepherds find a stone with a rain-hole at the top, they say, ‘There has the wolf baptised its brood on the day that it rained and the sun shone.’ In another maxim the son of the wolf is being baptised by making the sign of the cross, and the son of the bear is being baptised by the pouring of water. But they also say, that the raven has to baptise the children. In Estonia the wolves are also bathing: ‘The wolves beat each other with the bathing-tassel,’ ‘~ on the churchyard,’ ‘the wolf washes its young,’ and ‘the wolf has to beat in the bath its young with its tail,’ but also ‘the bear beats himself with a bathing-tassel on a tree-stump,’ and ‘the bear washes its young.’
The wolf has to eat: ‘The wolf eats butter-bread in the bushes,’ or ‘under a fig-tree’ or ‘on a stone.’ In Prussia they know the nursery rhyme: ‘Sun-rain, sun-rain, the wolf has got the shitting-disease.’ They also say when it rains with sunshine: ‘The Wolf has the fever,’ and more of that. In Mecklenburg they say when it rains with sunshine, ‘now the wolf has pain in his belly.’ In the Rhineland they say: ‘The sun shines and it rains, the wolf pisses on the hearth, and when he doesn’t piss on the hearth, then he pisses on your nose.’ In Mecklenburg they say: ‘Now the wolves are pissing’ (also in Prussia). And in the Belgian Land van Waas they know, ‘then the wolf shits on the earth,’ which is also known in the German Rhineland.
On the Philippines they speak of ‘urine of spiders’, in German Lüneburg of ‘the water … of the mosquitoes dancing in the air’. With the Fin-Swedes it is God, who pisses on the earth, while in South Bulgaria they say: ‘The sun shines, it rains! Laugh, chicken, lift up your little tails, shit bird-shit!’ And in North Bulgaria: ‘Rejoice, little chicken, your tails grow shut!’ In Lithuania they say when the sun shines and it rains: ‘Then the hog laughs,’ in Brittany the cows wander on the Arrée Mountain, and in China the turtle comes out of its shell, the milter (lobster) goes into its cave, and the teacher gives the children the day off.

PDF:
Als het regent en de zon schijnt (32)