Cor Hendriks – Als het regent en de zon schijnt (20): De heksen trouwen (with English summary)

Ook wordt wel gezegd, dat de heksen trouwen, zoals in Italie: ‘Le strighe va a mario’ of ‘si sposano le streghe’, evenals in Puerto Rico en Spanje (‘casa la bruja’), terwijl in Portugal de oude vrouwen trouwen:
‘Quando chove e faz sol,
estão as velhas a casar;’
en in Marciana op Elba de dames:
‘Piove col sol,
si marita le signore.’
In Argentinië en Peru trouwt een oude vrouw met de duivel (zie §6).

Ook in Griekenland trouwt een oude vrouw, terwijl in Finland sprake is van een ‘hoerenhuwelijk’ of dat ‘de oude vrijsters trouwen’, waarbij de huwelijksdans gedanst wordt. Ook wordt gezegd: ‘Walburg Kuha houdt haar huwelijk’ en ‘de dwazen van Tawastland drinken op het huwelijk.’

In Roemenië wordt gezegd: ‘se marita strigoile’, evenals: ‘In tijden van regen met zon zijn de strigoii bij het feestmaal.’ Deze ‘strigoii’, waarover veel te zeggen valt, worden door Kuusi geschaard in de rijen der doden. ’s Nachts verlaten ze het graf om de mensen het bloed uit te zuigen, iets wat ook van heksen gezegd wordt.

De doden spelen een grote rol in de Letlandse spreuken, aldaar ‘veli’ genaamd. ‘Als het bij zonneschijn regent, dan vieren de veli huwelijk.’ Ze drinken bij het huwelijk. ‘Mijn jonge broertje is gestorven, hij heeft zich verloofd met een dodenbruid.’ ‘De dodenmoeder drinkt de huwelijksdrank, de dodenkinderen hebben hun ijzerschoenen stuk gedanst.’ ‘De zielen der doden drinken de huwelijksdrank. Als ik op het huwelijk zou zijn, dan zou ik mijn onderrok verbranden.’

Ook in Litouwen drinken de doden bij het huwelijk, evenals in Finland, waar men ook in de kooklepel van de dood bij het huwelijk drinkt. Ook verkeren ze geslachtelijk met elkaar en is sprake van ‘de stillen vieren huwelijk’.

Ook bij de Rus-Finnen houden de onderaardsen in het dodenrijk huwelijk, net als bij de Lappen. Ook elders wordt wel over doden gesproken. Zo wordt de zonneregen in West-Groesië (in de Kaukasus) soms ‘de zon der doden’ (Rus.: ‘solntse mertvyh’) genoemd, hoewel dat gewoonlijk het licht, dat soms na zonsondergang te zien is, betekent. Ook de zigeuners in Priština spreken van een ‘zon der doden’ en verbinden dit met de regenboog, terwijl de Zigeuners in Montenegro spreken van een ‘dodenregen’, met als verklaring, dat de zielen in de lucht zweven en dat de regen valt voor hun verlossing. In Turkije wordt gezegd: ‘De geesten sluiten vrede in de onderwereld’.

In Rusland spreekt men van ‘blinde regen’, in Estland van ‘tranen van de weduwen’. In Gujarati is sprake van ‘naakte regen’, in Indonesië van ‘hete regen’ of ‘zonnige regen’, in Japan en Korea van ‘weer-regen’.

English summary

Also it is said that the witches are marrying, as in Italy, as well as in Puerto Rico and Spain, while in Portugal the old women get married, and in Marciana on the isle of Elba the ladies. In Argentine and Peru an old woman marries with the devil (see §6). Also in Greece an old woman marries, while in Finland they speak of a marriage of whores, or that the old spinsters marry, and the marriage-dance is performed there. They also say, ‘Walburg Kuha celebrates her wedding’, as well as ‘the fools of Tawastland drink at the wedding-feast.’

In Rumania they say, ‘the strigoii get married’, as well as, ‘in times of rain with sun the strigoii are at the feast.’ These strigoii about whom much may be said, are counted by Kuusi among the dead. At night they leave the grave to suck the blood out of humans, a thing also said about witches. The dead play a big part in the Latvian maxims, and are called ‘veli’. ‘When it rains with sunshine the veli celebrate a wedding.’ They drink at the wedding. ‘My young little brother has died, he has engaged himself with a bride of the dead.’ ‘The mother of the dead drinks the wedding-beverage, the children of the dead have danced their iron shoes to pieces.’ ‘The souls of the dead drink the wedding-beverage. When I would be at the wedding, my underskirt would burn to crisps.’ Also in Lithuania the dead drink at the wedding, as well as in Finland, where they also drink in death’s cooking-spoon at the wedding. They also have sexual intercourse with each other, and there is talk of ‘the quiet celebrate a wedding’.

Also with the Russian Fins the folk from under the earth celebrate a marriage in the realm of the dead, just like with the Laps. Elsewhere there is also talk of the dead. In Western Grusia (in the Caucasus), for instance, the sun-rain is sometimes called ‘the sun of the dead’, though usually this means the light that sometimes can be seen after sunset. The Gypsies in Priština also speak of a ‘sun of the dead’ and connect this with the rainbow, while the Gypsies of Montenegro speak of a ‘rain of the dead’, with the explanation that the souls float in the air and that the rain falls for their redemption. In Turkey they say. ‘the ghosts make peace in the nether world.’ In Russia they call it a ‘blind rain’, in Estonia ‘the tears of the widows’. In Gujarati they speak of a ‘naked rain’, in Indonesia of ‘hot rain’ or ‘sunny rain’, in Japan and Korea of ‘weather rain’.

PDF:
Als het regent en de zon schijnt (20)