Commissie Bezwaarschriften algemene kamer van de gemeente Den Helder

Zitting: donderdag 30 oktober 2014, 20.00 uur
Kenmerk: A14.09094

PLEITNOTA van mr. N.S. Commijs namens DE HEER R.SCHOLTE EN MEVROUW L.SNIJDER in de zaak tegen COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DEN HELDER

Geachte leden van de Commissie,

1.
Waar een wil is, is een weg: dat is het thema van deze zaak. Kern is dat gemeente en Scholte gezamenlijk voor de uitdaging staan om van het postkantoor (tijdelijk) een atelier/museum te maken.
Daartoe zijn overeenkomsten gesloten, heeft Scholte een businessplan ingediend en vindt beraad plaats.
Deze handhavingszaak dient wat Scholte betreft gezien te worden in het kader ook van die nieuwe plannen.
Het plan omvat immers ook de bewoning door Scholte.

2.
Waar een wil is, zijn ook juridische wegen om een en ander te formaliseren. In het bezwaarschrift heb ik namens Scholte een suggestie gedaan om de woonsituatie tijdelijk te gedogen door middel van het afgeven van een persoonlijke gedoogbeschikking.
In het verweerschrift geeft het College aan dat zij geen persoonsgebonden gedoogbeschikking verleend aan bezwaarden.
Het College vindt bewoning niet gewenst.
De vraag blijft natuurlijk waarom die situatie niet gewenst wordt.
Het lijkt er immers op dat in het verweerschrift slechts die enkele mededeling van “niet gewenst acht” wordt gebruikt, maar een inhoudelijke en gemotiveerde beoordeling van het verzoek zie ik niet.
Dat is niet alleen jammer maar lijkt ook juridisch niet helemaal in orde.
Daar komt het volgende bij. Per 1 november 2014 zal het vernieuwde Besluit omgevingsrecht (BOR) in werking treden.
Deze wijziging is mede ingegeven vanwege het (tijdelijk) anders benutten, ofwel transformeren van gebouwen, zoals leegstaande kantoren.
BOR vormt een stimulans.
De gemeente kan sneller een omgevingsvergunning verlenen voor permanente bewoning of tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan met een duur tot tien jaar.
Dat levert aanzienlijke tijdwinst op.
Bij tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan kan de gemeente zelfs zelf de maximale duur bepalen.
Ook is het niet meer nodig dat de afwijking voorziet in een tijdelijke behoefte. De omgevingsvergunning kan worden verleend voor een activiteit die voorziet in een tijdelijke behoefte, die tijdelijk op een bepaalde locatie wordt toegestaan.
Het is wel vereist dat het feitelijk mogelijk en aannemelijk moet zijn dat de activiteit zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd. Wel nu, ik concludeer dat deze wijziging van het BOR precies van toepassing is op de situatie van het oude postkantoor.
Het gaat om een oud gebouw waarvoor een (tijdelijke) andere bestemming wordt gezocht.
Waarom kan de gemeente Den Helder althans het College dan niet aan die wens van Scholte tegemoet komen. Juridisch kan het in ieder geval wel.
Wat mij betreft is dit eigenlijk de kern van de zaak. Wil het College Scholte in de gelegenheid stellen zijn plan, samen met de gemeente te realiseren.

Meer formeel speelt dan nog het volgende:

Overweging verweerders (gemeente)

Ad 1
De gebruiksovereenkomst heeft de gemeente overgenomen van Woningstichting Den Helder, welke toestemming heeft gegeven voor nachtelijk verblijf. Overnachtingen door gebruikers is toegestaan middels de anti-kraak overeenkomst met woningstichting.

Er zijn meerdere panden waar anti-kraak wordt gewoond. Allemaal in panden waar het bestemmingsplan geen wonen toestaat. De gemeente heeft in de media aangegeven alle panden alleen op brandveiligheid te controleren.
Het gebouw postkantoor Middenweg 172 – 174 voldoet in alle ruimten welke beschikbaar gesteld zijn aan Rob Scholte aan de NEN 4001 kleine blusmiddelen (brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en brandmelders). Ook voldoen alle ruimten qua brandveiligheid aan het Bouwbesluit 2012.

In de verblijfsruimte zijn inmiddels gekoppelde brandmelders aangebracht.

Er loopt nog een procedure bij de Raad van State, waar negen partijen het bestemmingsplan hebben aangevochten. Er is nog geen definitief bestemmingsplan stationslocatie 2014.

Tevens heeft de gemeenteraad op 6 mei 2014, in meerderheid een motie aangenomen dat het volledige bestemmingsplan 2014 moet worden herzien. De gemeenteraad is hierbij gemachtigd een bedrijfswoning aan het perceel toe te voegen.

Ad 2
Een bedrijfswoning in het gewenste museum is mogelijk bij de herziening van het bestemmingsplan. Het College van Burgemeesters en Wethouders heeft geen actie ondernomen richting de Raad om met een nieuw voorstel te komen voor het bestemmingsplan 2014. De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente, en zij kunnen middels het nieuw gevraagde bestemmingsplan een bedrijfswoning toevoegen.

Het postkantoor aan de Middenweg voldoet niet aan het broedplaatsenbeleid van de gemeente Den Helder. Er wordt voor het pand al jaren een huur overgemaakt, voor de gebruikersovereenkomst. De broedplaatsen worden zoals aangegeven om niet beschikbaar gesteld.

Rob Scholte fungeert volgens de verweerder als antikraakwacht. De anti-kraakwet staat bewoning toe, ook al is dit strijdig met het vigerende bestemmingsplan. De anti-kraakwet is leidend, omdat de gemeente Den Helder geen aparte leegstandsnota/beleidsnota heeft laten vaststellen in de gemeenteraad.

Ad 3
Opzegging gebruiksovereenkomst is strijdig met de voorwaarden in de gebruiksovereenkomst. Er lopen nog procedures bij de Raad van State. Deze procedures zijn nog steeds in behandeling.

De gemeente heeft in een reactie op het businessplan een aantal extra voorwaarden gesteld die moesten worden toegevoegd aan het plan. In deze brief wordt niet vermeld dat de gemeente niet akkoord gaat met een dienstwoning. Het ingediende plan hoefde echter alleen te worden aangevuld met enkele punten en de reactie gaf alleen aan dat de vrijstelling van OZB niet mogelijk was.

Ad 4
De gemeenteraad is nog niet geïnformeerd over het businessplan. Ze hebben dan ook geen besluit kunnen nemen of zij een procedure willen starten om een dienstwoning wel mogelijk te maken.

Ad 5
A) Het is aan de gemeenteraad om in het nieuwe bestemmingsplan een dienstwoning op te nemen.
B) Het College heeft per motie 6 mei 2014 van de Raad de opdracht gekregen om met een nieuw bestemmingsplan te koen. De gemeenteraad wacht nog steeds op een voorstel voor een nieuw bestemmingsplan.

Overige punten
. Het College van Burgemeester en Wethouders hebben alle vormen van gesprek genegeerd. Zowel de advocaten als Rob Scholte hebben veel pogingen gedaan om met de collegeleden in gesprek te komen.
. Het College van Burgemeester en Wethouders stuurt wel bevestigingen van brieven waarbij zij ook vermelden dat er verzoeken worden gedaan om een afspraak te maken voor een gesprek. Maar ze nemen geen contact op voor een daadwerkelijk gesprek.
. Er wordt in een van de stukken gemeld dat er brand is geweest in het postkantoor. Dit was geen brand maar een brandgerucht.
. In de stukken wordt gesproken dat er wordt gewoond op de eerste etage.
Dat is onjuist. De kantine bevindt zich op de tweede etage van het pand.
. Het bezwaar kan “ontvankelijk” worden verklaard en voorgelegd aan de gemeenteraad. Als hoogste bestuursorgaan van de gemeente heeft de gemeenteraad het laatste woord of de bewoning kan worden toegestaan. Hiervoor dient aan de Raad eerst het definitieve businessplan te worden voorgelegd.

Kortom: Scholte verzoekt het bezwaar gegrond te verklaren en hem toe te staan in het postkantoor te wonen.

Uitspraak 24 december 2014
Update 01-12-2014 – Uitspraak verdaagd naar uiterlijk 5 februari 2015