Cees van den Bos – Grond Rechten onder Voor Waarden: Vaccinatie Drang en de QR Pas

Grond Rechten onder Voor Waarden: Vaccinatie Drang en de QR Pas

Nog voor dat de Eerste Prik in Nederland was Gezet, werd Vaccinatie Drang en het Corona Toegang Bewijs (CTB) binnen de Ambtelijk Kringen Voor Bereid

Uit een grondige reconstructie door Daniel van der Tuin blijkt, dat men van af het begin van de corona crisis al na dacht over een immuniteit paspoort.

Recent vrij gegeven WOB documenten, die betrekking hebben op de eerste maanden van 2021, tonen aan dat de Nederlandse overheid in de voor bereiding fase van de vaccinatie campagne ook aan de slag ging met vaccinatie drang en de ontwikkeling van een vaccinatie paspoort. Tevens werd er wet geving voor bereid, om middels de pasjes voor waardelijke toe gang tot de samen leving te kunnen verschaffen.

Dit proces voltrok zich al voordat de eerste prik was gezet. Er was toen nog zeer weinig bekend over de vaccins. Dit blijkt onder andere uit het beperkte begrip, dat de Gezondheid Raad van de vaccins had.

Vaccinatie drang, dwang of  plicht door middel van het Corona Toegangs Bewijs (CTB) of een Vaccinatie Paspoort zou alleen juridisch mogelijk zijn wanneer de vaccins de over dracht van het virus zouden stoppen. Dit bleek niet zo te zijn en daarvoor waren al sterke aanwijzingen, ruim voor dat de vaccinatie campagne aanving. Gegeven dit feit, zou de ethische of juridische discussie voor een CTB al overbodig zijn. Het was onethisch.

Vanwege de lengte van het artikel, wordt gestart met een samen vatting.

Hoofd Punten

 • In maart 2021 werd een motie [1] in de Tweede Kamer tegen vaccinatie dwang en drang aangenomen;
 • De beleid makers deden expliciete beloftes aan de Nederlandse bevolking dat er geen vorm van plicht, dwang of drang zou komen. Deze beloftes zijn geschonden;
 • Op 3 februari 2021 verscheen een notitie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarin de plannen gedetailleerd stonden uitgewerkt, zoals die later zijn geïmplementeerd: voor waardelijke toegang tot locaties, voor zieningen en voor waardelijk reizen naar het buitenland;
 • Het bestaansrecht van een discriminatoir middel als een vaccinatiepaspoort hing in sterke mate af van of mensen na vaccinatie het virus nog zouden kunnen overdragen op anderen. Dit schreef de Gezondheid Raad ook in een adviesr apport. Binnen het Ministerie van VWS en het RIVM was men sinds begin december 2020 al op de hoogte van het gegeven, dat de vaccins geen transmissie, door geven van het virus, voor kwamen. Boven dien waren er op dat moment al meerdere varianten van het virus in om loop, die aan de vaccins ontsnapten
 • In het adviesrapport van de Gezondheid Raad [2] over de ethische kaders van een vaccinatie paspoort, werd de (on) veiligheid van de vaccins niet mee gewogen
 • De Gezondheid Raad had ten tijde van het advies rappor [2] een verkeerd begrip van de corona vaccins
 • Toen de vaccinati ecampagne een paar weken op gang was, stroomden er zorg wekkende berichten binnen over de veiligheid van de vaccins. Bij werkingen instituut Lareb ontving veel meer meldingen van bij werkingen dan verwacht en er waren ook ernstige bij werkingen: enkele weken na de start van de vaccinatie campagne waren er meldingen binnen gekomen van meer dan honderd mensen, die de dood hadden gevonden na vaccinatie. Toch ging de campagne door en werden vaccinatie drang en het CTB geïmplementeerd
 • Achter de schermen ontwikkelden de beleid makers in hoog tempo het vaccinatie paspoort. Dit middel werd een half jaar later geïmplementeerd. Het geheim zinnige karakter van het vaccinatie paspoort blijkt uit diverse WOB documenten, waar in staat, dat de term ‘Vaccinatie Paspoort’ uit de officiële documenten moest worden verwijderd
 • Er werd binnen het Gezondheid Ministerie een werk groep ‘Vaccinatie Drang‘ opgericht. Op 8 januari 2021 hadden hier al twee bij een komsten over plaats gevonden
 • Het Ministerie van VWS hield aanvankelijk de boot af voor een vaccinatie paspoort. Er werd echter druk uitgeoefend door de Europese Commissie en de WHO. Dit zijn gremia, waar de Nederlandse kiezer geen invloed op heeft
 • Werkgeversorganisatie VNO | NCW en de bedrijven KLM, Schiphol, Randstad, Shell en McKinsey behoorden tot de groep die invloed uitoefenden op ons gezondheid ministerie. Zij lobbyden voor het implementeren van de segregatie pas, een dwangmiddel
 • McKinsey was op het moment dat de vaccinatie paspoorten werden besproken, ook opdracht nemer van onze overheid. Boven dien heeft de consultancy firma nauwe banden met NGO’s als GAVI, waar Nederland 325 miljoen Euro aan had geschonken ten behoeve van vaccin beschikbaarheid
 • In de WOB-documenten staan sterke aan wijzingen, dat men begin 2021 draconische maat regelen had in gevoerd om het gevoel van urgentie rond het virus hoog te houden onder de bevolking. Maat regelen zoals de lockdown, school sluitingen, de avond klok en quarantaine plicht zouden grond rechten beperken, die men alleen via het CTB weer terug zou krijgen
 • Indirecte conclusie, Vaccinatie drang en paspoorten kwamen uit de koker van de NCTV.

Hugo de Jonge ‘Er komt Geen Vaccinatie Plicht of Voor Delen voor Gevaccineerden

In verschillende media op tredens benadrukte Minister Hugo de Jonge tussen november 2020 en maart 2021, dat er geen vaccinatie plicht of enige vorm van dwang of drang zou komen. Hij meldde ook expliciet, dat er geen verkapte vorm van op dringen van deze medische handeling zou komen, in de vorm van voordelen voor mensen, die de injectie zouden laten toe dienen. In de Tweede Kamer opperde hij zelfs, dat dit bij wet zou moeten worden uit gesloten.

Reacties
https://youtu.be/98tuSyKw0yI

Hugo de Jonge leugen compilatie ; ” Er komt geen vaccinatieplicht , ook niet indirect “

Pfizer kondigt Vaccin aan, VWS start met Vaccinatie Bewijs

Op 9 november 2020 verschenen berichten in de media, dat farmaceut Pfizer een zeer veel belovend vaccin tegen Covid 19 had ontwikkeld, dat voor 90% effectief zou zijn.

Drie dagen na de aan kondiging van Pfizer, ging een mail rond binnen het RIVM, waar uit blijkt dat men binnen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) al was begonnen met de ontwikkeling van een vaccinatie bewijs. Binnen het RIVM leek men enigszins verrast door deze ontwikkeling.

Ongeveer twee weken later bleek dat de Europese Unie (EU) technische standaarden had op gesteld voor de gegevens uitwisseling voor vaccinatie bewijzen. De lid staten konden op deze standaarden aan sluiten.

Uit de onder staande email over Europese standaarden blijkt, dat er op dat moment ook al project leiders waren aan gesteld, die zorg moesten dragen voor de automatisering van het vaccinatie bewijs. Er werd ook binnen de EU gewerkt aan een gezamenlijke certificering voor het ‘COVID Vaccin Bewijs’. Op dat moment was men binnen het RIVM al een centraal vaccin register aan het ontwikkelen. Dit centrale register zou voor de burger toegankelijk worden gemaakt door middel van een Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO).

Later zou blijken dat het centrale vaccinatie register niet alleen naar de PGO kon worden ontsloten, maar ook naar een app. Deze app werd het Corona Toegang Bewijs (CTB).

De Jonge krijgt Presentatie over ‘Corona Paspoort

Op 24 november 2020 kreeg Hugo de Jonge een presentatie van het corona paspoort. Hier bij moet opgemerkt worden, dat dit toen nog om een app ging, waarin de resultaten van een corona test zouden worden getoond. Later zijn de functies voor een test uitslag en een vaccinatie bewijs samen in het CTB onder gebracht.

De Jonge toonde zich erg enthousiast over de app, zo als deze toen werd gepresenteerd. De voor waardelijke toegang tot gebouwen en faciliteiten, die men met een dergelijke app kon organiseren, zijn tijdens de presentatie ook besproken. Hier was de Gezondheid Minister terug houdend in, van wege vigerende wet geving op dat moment.

De ambtenaren waren om de zelfde juridische reden als de minister terug houdend over het beperkende potentieel van een dergelijke app, zoals blijkt uit onder staande mail wisseling. ‘Het lijkt best Wel een Dingetje’.

Notitie Vaccinatie Drang: Één Maand voor Eerste Vaccin werd Goed Gekeurd

Een maand voor dat het eerste corona vaccin officieel werd goed gekeurd [3], verscheen een notitie. die was op gesteld door de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

In de notitie worden de begrippen vaccinatie dwang en drang als volgt uit gelegd.

Vaccinatie dwang wil zeggen. dat de overheid mensen verplicht om zich te laten vaccineren.
Vaccinatie drang, ook wel indirecte vaccinatie dwang, wil zeggen dat particuliere bedrijven, zo als horeca, van klanten en werk nemers verlangen, dat ze zich vaccineren. Als veel onder nemers die eis stellen, kan dat mensen er toe aan zetten om zich te laten vaccineren.

De Directie CZW is verantwoordelijk voor het uit voeren van een constitutionele toets op ontwerp regel geving, zo als wet voor stellen en algemene maatregelen van bestuur. Uit boven staande notitie kan geconcludeerd worden, dat men ruim voor de goed keuring van het eerste corona vaccin, een op dracht had gegeven aan CZW, om een analyse te doen van activiteiten, die de Grond Rechten raken van de Nederlandse burger. Het is onduidelijk wie de op dracht had gegeven voor het op stellen van de notitie. Echter, uit de volgende paragraaf zal blijken, dat de NCTV de meest voor de hand liggende opdracht gever was.

CZW concludeerde in de notitie, dat het beoogde beleid van dwang en drang in strijd was met Artikel 1 en Artikel 6 van onze Grond Wet.

Op 27 januari 2021 verscheen een nieuwe notitie uit grond wettelijk perspectief van de Directie CZW. In de eerste zin sprak men van ‘Het Tonen van een Test of Vaccinatie Bewijs ten Behoeve van Deel Name aan de Maatschappij‘. Hier werd het CTB en het bij behorende 3G | 2G beleid voor bereid van uit juridisch perspectief.

De strekking van het verhaal is, dat men onder kent, dat er in breuk op grond rechten wordt gedaan, maar dat dit met extra wet geving en in acht name van proportionaliteit vraag stukken, mogelijk moet zijn. Het onder scheid tussen essentiële en niet essentiële diensten wordt even eens behandeld in het document. Ook de mate, waar in de vaccins de verspreiding van het virus stoppen.

PDC 19 voor Vaccinatie  en Test Verplichting, Hugo de Jonge Niet op de Hoogte

Een saillante mail wisseling binnen VWS van 1 december 2020 toont dat men op ambtelijk niveau werd verrast door de plannen voor vaccinatie drang. De juristen vroegen zich af, of dit niet eerst aan de minister moest worden voor gelegd.

Uit de mail is ook op te maken dat de ‘Signalen’ van uit de Programma Directie Covid 19 (PDC 19) en de Directie Informatie Beleid (DI) kwamen. De DI had in de corona crisis geen beleid bepalende rol. In de PDC 19 zaten VWS en de NCTV.

Gegeven het feit, dat VWS niet op de hoogte was van de plannen, en de minister al helemaal niet, wordt voor als nog geconcludeerd, dat de ‘Signalen’ en ambities voor vaccinatie drang af komstig waren van de NCTV. Een email, die een dag later op het Gezondheid Ministerie circuleerde, onder steunt deze hypothese.

De email met als onder werp: ‘VaccinatieDrang PDC 19WJZ’ bevatte een aantal op merkelijke bij lagen. Ten eerste valt het eerder behandelde document, dat af komstig was van CZW op. De motie Segers| Wilders over vaccinatie drang [1] zat ook aan gehecht. Tot slot valt de bij lage met de titel ‘QA | Vaccinatie Drang | ontslag zorgpersoneel.docx’ op.

De inhoud van dit laatst genoemde bestand is niet in de vrij gegeven WOB documenten terug gevonden. Er van uit gaande, dat de titel ook de lading van het document dekt, kan geconcludeerd worden, dat men antwoorden op vragen (QA) voor bereidde, die te maken hadden met vaccinatie plicht voor zorg personeel, op straffe van ontslag. Als men dit niet zou over wegen, had een kort antwoord  ‘Nee‘ vol staan op de vraag, of men een dergelijk dwang middel voor zorg personeel over woog.

Uit de email zelf blijkt op nieuw, dat Hugo de Jonge absoluut geen vaccinatie dwang of drang wilde.

De PDC 19 wilde het des te meer, zo blijkt uit een memo van 14 december 2020 van VWS. Dit was een week voor het Pfizer vaccin officieel werd goed gekeurd.

Ook in internationaal verband was het stand punt van VWS ten aanzien van vaccinatie paspoorten terug houdend. Uit een verslag legging van een bij een komst in EU verband, benadrukte de Nederlandse delegatie, dat een vaccinatie paspoort niet tot additionele rechten of privileges zou mogen leiden.

Vaccinatie Bewijs werd onder Internationale Druk Op Gestart

Op 10 december 2020 riep de Europese Commissie (EC) op tot een gecoördineerde aanpak voor vaccinatie certificaten. Op 21 januari 2021 kwam de EC tot een gestandaardiseerde technische aanpak. Dit blijkt uit een presentatie van IT beveiliging expert Mikko Hippönen, die in 2019 ook al met dit thema bezig was.

In een interne email van het RIVM werden op 16 december 2020 de lopende zaken om trent het vaccinatie bewijs besproken. Het RIVM is dan bezig met het automatiseren van een centrale administratie voor vaccin registratie. In de mail werd geconstateerd, dat men binnen de EU en de World Health Organization (WHO) spreekt over een ‘Bewijs

Twee dagen later en enkele dagen voor dat het vaccin van Pfizer werd goed gekeurd, stelde Hugo de Jonge de Nederlandse bevolking nog gerust. Er komt voor lopig geen extra rechten met ‘Vaccinatie Bewijs‘.  [4]

Op 26 december 2020 richtte BZK een memo aan de ‘Verkenning Groep (On) Mogelijkheden en Wenselijkheid van Vast Legging Covid Vrij zijn’. Hier in staat beschreven, dat verschillende internationale agentschappen, die onder de VN, de WHO en de WTO vallen, samen werken aan standaards voor het digitaal uit wisselen van vaccinatie gegevens.

De Europese Commissie stuurde op 6 januari 2021 een mail naar alle lid staten met het verzoek om een enquête in te vullen over ‘Vaccination Certificates‘. In de mail wordt men er op gewezen, dat er op 23 december 2020 richt lijnen voor vaccinatie certificaten waren rond gestuurd aan deel nemers van het eHealth netwerk.

In dezelfde periode gingen ambtenaren van het Ministerie van VWS aan de slag met vaccinatie paspoorten en vaccinatie dwang. Ter herinnering. ‘Dwang’ is plicht en ‘Drang’ is indirecte dwang, zo als het uit eindelijk in Nederland is geïmplementeerd.

De ambtenaar zocht via email onder steuning bij grond rechtelijke vraag stukken.

Op de zelfde dag sprak een collega over ‘Vaccinatie Beleid Ontwikkeling rond Indirecte Vaccinatie Dwang’. Hier mee werd Vaccinatie Drang bedoeld.

Op 26 februari stuurde de Europese Commissie ter voor bereiding van een vergadering stukken via de email. Uit de geagendeerde gesprek onder werpen blijkt, dat men naast het vaccinatie certificaat ook het herstel bewijs zou bespreken.

De Term ‘Vaccinatie Bewijs’ werd Gemeden

Uit verschillende correspondentie blijkt, dat men in de officiële stukken liever nog niet spreekt over een ‘Vaccinatie Bewijs’. De onder staande mail wisseling binnen VWS is hier van een voor beeld.

Op 25 februari 2021 kreeg Hugo de Jonge de eerste demonstratie van de app. Hij is onder de in druk, maar wijst er op, dat de term ‘Vaccinatie Bewijs‘ gemeden moet worden. Dat zou volgens de bewind persoon namelijk de vaccinatie bereidheid kunnen onder mijnen.

Ook in EU verband werd gesproken over vaccinatie bewijzen in de vorm van een app of een chip in je paspoort. Het Europese Gezondheid Ministerie ECDC meed ook de term vaccinatie paspoort en benadrukte de factor van besmettelijkheid na vaccinatie in dit verband.

VWS richt ‘Werk Groep Vaccinatie Drang’ op

Twee dagen na dat verpleeg huis Medewerker Sanna Elkadiri als eerste Nederlander een vaccinatie had ontvangen, ging een email rond binnen VWS over het vaccinatie bewijs, vaccinatie drang en test bewijzen. Als bij lage van deze email was weder om het bericht van PDC 19 over vaccinatie drang toe gevoegd.

De email geeft een in kijkje in de wijze, waar op men op 8 januari 2021 al bezig was met het op tuigen van het uitsluiting systeem. Er bestond een ‘Werk Groep Vaccinatie Drang,’ die op dat moment al twee keer bij elkaar was geweest. Deze werk groep was nog in af wachting van een advies rond de ethische kaders van vaccinatie drang en dwang. Dit advies [2] van de Gezondheid Raad werd op 4 februari verwacht.

Daar naast bestond een ‘Werkgroep Corona Tester,’ die zich al met concrete scenario’s bezig hield, waar in bepaalde burgers toe gang tot een restaurant of festival konden krijgen met een QR code. Het zwart gelakte blok onder enumeratie ‘e’ heeft de codering 5.1.2.i gekregen. Deze codering verwijst naar de reden, waar om de passage is zwart gelakt: ‘Artikel 5.1, tweede lid, onder i, van de WOO. Wanneer Openbaar Making van Informatie het Goed Functioneren van de Staat kan belemmeren, kan ik besluiten om deze Informatie Niet Openbaar te maken’. Deze codering komt minstens 13 keer voor in de vrij gegeven documenten over de periode januari en februari 2021.

Druk op CTB Op Gevoerd en RIVM werd Aan Gehaakt

Uit een mail wisseling van 19 januari 2021 blijkt enige urgentie met betrekking tot het vaccinatie bewijs. Mensen worden bij gepraat en er wordt een groepje op gericht, dat zich voor uit lopend op het verwachte advies van de GR, gaat bezig houden met een beleid stand punt.

Op 25 januari 2021 verschijnt een email binnen VWS met in de onder werp regel de woorden ‘Toe Zegging’ en ‘Vaccinatie Paspoort’ en een zwart gelakte naam. In het bericht wordt gesproken van een toe nemende druk. Deze druk wordt internationaal, maar ook nationaal ervaren van werk gevers organisatie VNO NCW.

Tot slot wordt de factor besmettelijkheid na vaccinatie als voor behoud bij een vaccinatie paspoort genoemd.

Het Ministerie van VWS heeft om streeks 27 januari het RIVM gevraagd om deel te nemen aan de werk groep rond om het vaccinatie bewijs.

Bedrijfs Leven wil VaccinatieBewijs en oefent Druk uit op VWS

Het Ministerie van VWS ging periodiek om de tafel met een selecte groep, Shell, KLM, Schiphol, Randstad en McKinsey. Daar naast schoven werk gever organisatie VNO | NCW, het Ministerie van Economische Zaken en het RIVM aan.

In onder staande verslag legging van zo’n over leg valt te lezen, dat het kabinet op dat moment geen vaccinatie plicht wilde. Iets verder op in de nota wordt duidelijk, dat er in Europees verband wel af spraken waren gemaakt over een internationale standaard, die de technische basis zou leggen voor een digitaal vaccinatie certificaat.

Uit onder staande email blijkt, dat het bedrijf leven bij VWS aan stuurde op het starten met de ontwikkeling van het vaccinatie bewijs.

Uit de WOB documenten wordt niet duidelijk hoe men tot de selectie van deze bedrijven is gekomen. Op vallende aan wezige is consultancy firma McKinsey, omdat dit advies bureau in de zelfde periode betaalde advies opdrachten voor de overheid uit voerde. Nog interessanter zijn de banden, die het bedrijf heeft met de NGO | GAVI, waar de Nederlandse overheid aan het begin van de corona crisis 325 miljoen euro aan toe zegde. Hier over is eerder dit artikel  [7] verschenen.

Start Technische Ontwikkeling CTB

Op 1 februari 2021 werd voor uit lopend op het advies van de Gezondheid Raad en het transmissie vraag stuk, gestart met de ontwikkeling van een vaccinatie bewijs.

VWS ging samen met het RIVM en het bedrijf PA Consulting aan de slag. PA Consulting factureerde de centrale overheid in totaal tussen de 200.000 en 500.000 euro voor de geleverde diensten, zo blijkt uit gepubliceerde inkoop cijfers [8].

Een week na de start van de technische ontwikkeling werd op 8 februari ook het ‘Herstel Bewijs‘ genoemd.

Het was Toen Al Bekend: Vaccins Voor Komen Geen Transmissie

Uit diverse WOB documenten blijkt, dat men een voor waarde aan de in zet van vaccinatie paspoorten of bewijzen wilde koppelen. Hier bij werd verondersteld, dat de vaccins de transmissie van het virus konden tegen gaan.

Uit eerder gepubliceerde WOB documenten blijkt, dat men binnen het RIVM en het Ministerie van VWS echter al sinds 9 december 2020 op de hoogte was, dat het transmissie vraag stuk niet onder zocht was door de fabrikanten.

Farmaceut Pfizer had het vaccin boven dien af geraden voor zwangere vrouwen.

Op 8 februari 2021 kwam het bericht binnen bij het RIVM, dat de vaccins minder beschermden tegen de nieuwe Zuid Afrikaanse virus variant, die rond die tijd ook in Nederland was aan getroffen.

In de zelfde periode blijkt uit een 4 landen over leg, dat er in middels vier varianten in om loop waren, die een hogere besmettelijkheid hadden. Op drie van deze varianten was een lagere reactie van de vaccins waar genomen.

Men was dus het CTB aan het ontwikkelen, terwijl er meerdere indicatoren waren, die aan toonden, dat de vaccins geen besmettelijkheid of wel transmissie zouden voor komen.

In het artikel ‘Welkom in Dystopia II’ van Jan Bonte [6] is dieper in gegaan op het transmissie vraag stuk. De Gezondheid Raad ging uit van een reductie, terwijl op dat moment -in het derde kwartaal van 2021 meerdere studies beschikbaar waren, die aan toonden, dat de vaccins geen vermindering van de over dracht van het virus te weeg brachten.

Gezondheid Raad neemt Risico’s Vaccins Niet mee in Af Weging

Uit de adviezen van juristen en de Gezondheid Raad blijkt, dat men een voor waarde verbond aan het schenden van Artikel 1 en 6 van de Grond Wet. De injecties zouden een reductie in de transmissie, besmettelijkheid, te weeg moeten brengen. Op die manier zou het gezondheid belang van het collectief prevaleren boven dat van het individu. In het uit gebrachte advies wordt deze onzekerheid benoemd, echter met de verwachting, dat de vaccins wel een reductie in transmissie zouden bewerk stelligen.

Op merkelijk is ook hoe de experts van de Gezondheid Raad de vaccins om schrijven. Er zou een ongevaarlijk deel van de ziekte verwekker worden geïnjecteerd om een lang durige immuun respons op te wekken. Dit is onjuist, geen van de vaccins bracht een ongevaarlijk deel van het SARS CoV 2 virus in het lichaam.

Belangrijker voor de ethische en juridische af wegingen, is dat nergens in het advies de veiligheid van de vaccins werd mee gewogen in het ethische kader. Het wordt alleen genoemd in het verband van mensen, die twijfelden over vaccinatie.

Wanneer de vaccins veel bij werkingen zouden veroorzaken en dus risico’s voor de gezondheid zouden vormen, zou een vorm van drang of zelfs nudging door de overheid ongeoorloofd moeten zijn.

Verontrustende Signalen over, Ernstige, Bij Werkingen Vaccins

In dezelfde periode, waar in het CTB werd voor bereid en het GR advies verscheen, kwamen de eerste alarmerende signalen [9] over bij werkingen binnen. Dit was voor de overheid echter geen reden om de implementatie van het burger uit sluiting systeem te her overwegen. Zelfs niet toen het aantal meldingen van bij werkingen de verwachting van het Lareb met een factor 7 over trof en ruim 100 mensen de prik niet hadden over leefd. Men voelde zich niet gehinderd door onzekerheden over de veiligheid van de vaccins.

Aan Genomen Motie: Géén Drang of Dwang

Op 10 maart 2021 werd de motie Wilders| Segers [1] over geen vaccinatie dwang en drang in het Nederlandse parlement aan genomen.

Uit een reconstructie op basis van de WOB documenten blijkt, dat men op de achter grond met prioriteit werkte aan de ontwikkeling en implementatie van het CTB. De WHO en de Europese Commissie vervulden hier in een coördinerende rol.

De motie Wilders | Segers bevatte echter de volgende tekst. ‘Over wegende, dat er ook andere manieren zijn, zo als bij voorbeeld, snel testen, om duidelijk te maken of iemand besmet is () verzoekt het Kabinet, in zijn Beleid en Wet Geving te Garanderen, dat een Vaccinatie Bewijs in Geen Geval als exclusief Toegang Bewijs voor Voor Zieningen of Locaties Mogelijk wordt

Met deze motie kon men ook door middel van een PCR test een QR code verkrijgen en daar mee toe gang tot de samen leving. Dit werd later bekend als het ‘3G Beleid’: Getest, Genezen of Gevaccineerd.

De motie is echter niet volledig gestand gedaan, omdat het CTB wel een vorm van vaccinatie drang in hield. Men hoefde immers niet een PCR test te plannen en te onder gaan om een groen vinkje op de telefoon te krijgen, wanneer men tot de gevaccineerde groep hoorde. Boven dien is gebleken, dat gevaccineerden even goed het virus konden over dragen op andere mensen. Dit bleek al kort na de invoering van het CTB uit de besmetting cijfers uit Israël, waar het virus onder de gevaccineerde populatie als een veen brand om zich heen greep.

Een andere lezing van de motie Wilders | Segers zou kunnen zijn dat deze faciliterend is geweest voor het kabinet om de test- en vaccinatie maatschappij te implementeren. Men was immers voor de vaccins al bezig met de test maatschappij en met test bewijzen.

Strenge Maat Regelen ter Verhoging van de Vaccinatie Bereidheid

Op 20 januari 2021 werden open staande vragen behandeld, die het Ministerie van VWS en de NCTV voor de Corona Gedrag Unit hadden.

De volgende vragen van de NCTV aan de Corona Gedrag Unit bevestigen, dat strenge maat regelen en een hoog urgentie gevoel bij de burger werden gekoppeld aan de vaccinatie bereidheid.

 1. Hoe verhouden de maat regelen zich tot de communicatie over de vaccins en de daar aan gekoppelde hoop op verlichting?
 2. Hoe kunnen wij de urgentie vast houden
 3. Heeft het zin om het huidige maat regelen pakket te verlengen of in de communicatie een “Verstrenging” aan de huidige maat regelen te koppelen’.

Afbeelding

De vragen waren door de Corona Gedrag Unit door gestuurd naar de experts, die adviseerden over vaccinatie deel name. Dit getuigt van het feit, dat men de strenge maat regelen en een groot urgentie gevoel bij de burgers, koppelde aan de bereidheid om het vaccin te nemen.

Wat de burger op dat moment echter niet wist, is dat het CTB op dat moment werd voor bereid en later dat jaar als voor waarde voor de verlichting van maat regelen zou worden gesteld.

Vaccinatie Drang Verder Opgevoerd door 2G Plannen

Op 25 september 2021 uitte Staat Secretaris voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) Mona Keijzer haar weer stand tegen een 2G beleid, dat men kennelijk in voor bereiding had. Dit 2G beleid zou in houden, dat burgers alleen nog konden deel nemen aan het sociaal maatschappelijk leven, wanneer zij Genezen of Gevaccineerd zouden zijn. Een negatieve uit slag van een PCR test zou voor de ongevaccineerde burger dan niet meer vol staan.

Keijzer werd als gevolg van haar uit spraken in de Telegraaf direct door de Demissionair Premier Mark Rutte ontslagen.

De vrij gegeven WOB documenten bevatten (nog) geen informatie over dit voor genomen 2G beleid, maar de reacties op Keijzer’s uitlatingen, bevestigden de ambities van de coalitie, ‘De Uit Spraken van (…) Mona Keijzer, gedaan in het Interview van De Telegraaf van Vandaag, verdragen zich Niet met Besluiten. die de MinisterRaad recentelijk heeft genomen, en die van belangrijke en zwaar wegende Aard zijn.[5]

Cees van den Bos

Referenties

archive.today, 8 april 2023, 05:31

https://bomenenbos.substack.com/p/grondrechten-onder-voorwaarden-vaccinatiedrang

https://archive.ph/2023.04.07-075727/https://bomenenbos.substack.com/p/grondrechten-onder-voorwaarden-vaccinatiedrang

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cees+van+den+Bosch
https://robscholtemuseum.nl/?s=Daniël+van+der+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=WOB
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wet+Openbaarheid+Bestuur