Casper Duin – Verplaatsen Moormanbrug soelaas voor drukte + Winnie van Galen – Kan haven Den Helder profiteren van economische bedrijvigheid uit windmarkt op zee?

Verplaatsen Moormanbrug biedt soelaas voor verkeersdrukte op de Binnenhaven

Knooppuntenkaart Den Helder (foto varendoejesamen.nl)

Knooppuntenkaart Den Helder (foto varendoejesamen.nl)

Den Helder – Wat moet er gebeuren met de Moormanbrug? Daarover gaan de diverse belanghebbenden zich de komende tijd serieus buigen.

Een verplaatsing van de brug, die naar het marineterrein leidt, is daarbij een van de opties, die de Koninklijke Marine, gemeente Den Helder en provincie Noord Holland gaan bekijken. De Moormanbrug is volgens wethouder Kees Visser ’binnen nu en vijf jaar aan vervanging toe’. “Dus is er geld beschikbaar voor de aanpak van de brug. Dat is meteen een goed moment om alle opties eens tegen het licht te houden. Renovatie, verbreding, maar ook verplaatsing. Misschien wel de beste optie in mijn ogen. Want het kan een oplossing bieden voor twee vraagstukken.”

Kadelengte

Allereerst doelt de ’havenwethouder’ op de verwachte groei van de Koninklijke Marine en de Kustwacht. “De Kustwacht gaat van een naar drie boten. De marine gaat uitbreiden. Fregatten, onderzeeërs, et cetera. Schepen worden steeds langer. Daarvoor is kadelengte nodig en die heeft de marine hard nodig. In Den Helder moeten we elk stukje beschikbare kade koesteren. Daarnaast kan het ook civiel worden ingevuld voor bedrijven in de offshore, windenergie of waterstof. We houden alle opties open. Een bredere brug op de huidige plek kan ook uitkomst bieden. Die breedte is momenteel een struikelblok.”

Een verplaatsing van de Moormanbrug naar elders zou volgens Visser tevens soelaas kunnen bieden voor de verkeersdrukte op de Binnenhaven. “Dat is een tweede punt van belang. Verplaatsing kan tevens helpen bij een ander dossier. Bereikbaarheid, TESO verkeer. Misschien toch een Ravelijn brug. We gaan erover praten. Naar aanleiding van het bezoek van de commissaris van de Koning vorige week is afgesproken, dat de drie partijen samen optrekken. De provincie gaat bijvoorbeeld over de N250. Op het marineterrein werkt zo’n zevenduizend man. Een groot deel daarvan is forens. Soms zelfs van buiten Noord-Holland. Of iedereen door de zuidpoort toegang tot het marineterrein zou kunnen krijgen, of dat dat te druk wordt? Geen idee. Dat zouden we kunnen onderzoeken.”

Helderse Courant, 28 september 2019, 15:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190928_47245017/verplaatsen-moormanbrug-biedt-soelaas-voor-verkeersdrukte-op-de-binnenhaven

Kan de haven van Den Helder optimaal profiteren van de economische bedrijvigheid die de komende decennia voortkomt uit de windmarkt op zee?

Kan de haven van Den Helder optimaal profiteren van de economische bedrijvigheid, die de komende decennia voortkomt uit de windmarkt op zee?

Grote vraag bij dit alles: slaagt Den Helder erin op tijd voldoende grond (60 hectare) vrij te spelen om de voorzieningen te leveren, die de windmarkt nodig heeft? Zoals genoeg kaderuimte om schepen te ontvangen, die betrokken zijn bij het onderhoud van de windmolenparken op zee. Of het realiseren van zeer grote loodsen (warehouses) voor het onderhoud van de windparken.

De eerste slag moet voor 2024 geleverd zijn met het realiseren van extra kaderuimte in de haven van Den Helder, vertellen Jacoba Bolderheij en Kees Turnhout, respectievelijk directeur en adjunct directeur van Port of Den Helder (PODH). Daarvoor is het nodig dat de Moormanbrug, die naar het marineterrein voert, wordt verplaatst. Die brug verhindert nu, dat zeeschepen kunnen afmeren aan de kade langs Het Nieuwe Diep. Tussen de marine, PODH en de gemeente Den Helder zijn gesprekken gaande om een verplaatsing naar voren te halen. Genoemde oeververbinding staat in 2026 op de nominatie voor vervanging, dus dat duurt nog even.

Marsdiepkade

Aanvankelijk zag het ernaar uit, dat er ruimte te behalen viel aan de Marsdiepkade op de huidige locatie van Rijkswaterstaat, waar de betonning ligt opgeslagen. Dat project is sinds vorig jaar van de baan. De budgetten voor de zeemacht zijn door het huidige kabinet verhoogd, de toekomstige oorlogsschepen worden groter met als gevolg, dat de marine heeft aangegeven de Marsdiepkade hard nodig te hebben.

Moormanbrug

Met de verplaatsing van de Moormanbrug kan de haven van Den Helder voorlopig vooruit, maar ideaal is het niet”, zegt Bolderheij. Uit berekeningen van ECN en TNO komt naar voren, dat er voor de langere termijn meer ruimte nodig zal zijn. Bij voorkeur zou Port of Den Helder alles in een keer willen realiseren, zodat ook voor de verdere toekomst zekerheid aan marktpartijen te bieden is. Door de toegenomen ruimtevraag van de Koninklijke Marine is die ontwikkelstrategie niet mogelijk gebleken, aldus PODH. Bolderheij verwacht, dat er ’midden volgend jaar’ meer duidelijkheid zal ontstaan over de toekomst van de Moormanbrug. “Dat project moet als eerste gezamenlijk worden aangevlogen. Het staat bovenaan de agenda.”

Harssens

Met de bouw van nieuwe windparken en de te verwachten productie van waterstof op zee (na 2030) komt er over tien jaar een nieuwe dynamiek op de haven van Den Helder af: het realiseren van vier hectare extra ruimte in het westelijke deel (Harssens) van de haven, waarmee Den Helder tot halverwege deze eeuw vooruit kan. En daarmee van belang is voor de toekomstige bedrijvigheid in de regio, aldus Bolderheij. Die potentie, die de haven van Den Helder heeft, komt niet uit de lucht vallen. Een recentelijk uitgebrachte studie van ECN en TNO toont aan, dat er voor de haven van Den Helder grote kansen liggen met het oog op de omschakeling van de olie en gasmarkt naar de windmarkt. Genoemde studie bevestigt de strategie (Routekaart genoemd), die Port of Den Helder al eerder heeft uitgestippeld. De studie van ECN en TNO geeft echter een dieper inzicht in de ontwikkelingen, die op de haven van Den Helder afkomen. Zoals betrouwbare cijfers over het aantal scheepsbewegingen, de benodigde capaciteit voor voorraden, de behoefte aan geschoold personeel en andere zaken.

Den Helder is niet de enige kanshebber aan de kust, die kan profiteren van de windmarkt. Andere havens zoals IJmuiden, de Eemshaven en Vlissingen azen eveneens op de economische perspectieven, die van zee komen. Havens als Amsterdam en Rotterdam zijn eveneens van de partij, maar die concurrentie is van een andere orde, weet Bolderheij. Gezien hun grotere omvang zijn ze ook geschikt voor constructiewerkzaamheden, zoals de bouw van platforms. Die ruimte is er in IJmuiden en Den Helder niet, los van andere vereisten. De focus in Den Helder ligt dan ook primair op het onderhoud.

Volgens Turnhout hoeft er geen vrees te bestaan, dat havens elkaar gaan ’kannibaliseren’. “De taart is zo groot, dat het voor iedereen profijtelijk kan zijn.’’ Wel zal de vraag zijn, ’wie de taart als eerste op de schotel heeft liggen?’

IJmuiden heeft volgens Turnhout al een deel hiervan gezien de bouw van windmolenpark Hollandse Kust Zuid in de nabijheid van de IJmond, dat rond 2023 operationeel moet zijn.

Turnhout: “Het nu te bouwen park Hollandse Kust Noord is de eerste binnen ons bereik.

Economisch gewin van de windmarkt is weliswaar in aantocht, maar voorlopig levert het nog geen concrete behoefte van ondernemingen op. De haven van Den Helder moet met andere woorden vooruitlopen op de ontwikkelingen. Om daarmee aan bedrijven een duidelijk signaal af te geven, dat ze met hun activiteiten terecht kunnen, dat Den Helder er klaar voor is. Die situatie leidt tot een spanningsveld dat is omgeven met risico’s. Als voorbeeld noemt Bolderheij de lange trajecten, die verweven zijn met het realiseren van windmolenparken, waarvan met name de aanbesteding veel tijd vraagt.

De transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen (olie en gas) naar duurzame energie (elektriciteit en waterstof) is onomkeerbaar, maar de snelheid ,waarmee het komt, hangt van veel factoren af. Een voordeel voor Den Helder vormen drie pijpleidingen, die vanuit zee met de haven in verbinding staan. Via deze leidingen komt nu aardgas aan land. Diezelfde infrastructuur is in de toekomst geschikt voor het transport van waterstof, die op zee wordt geproduceerd. In de studie van ECN en TNO wordt dit als een groot pluspunt van Den Helder gezien, evenals de ligging van deze zeehaven ten opzichte van de windmolenparken, die in een latere fase in de Noordzee worden gerealiseerd.

300 miljoen

Al met al zijn er volgens Jacoba Bolderheij ‘grote inspanningen nodig’ om de kansen, die er zijn, te verzilveren. Daarbij is het belangrijk, dat de marine een goede thuisbasis houdt, en dat het bedrijfsleven een rol van betekenis kan blijven spelen in de energietransitie, die voor de deur staat.

Bolderheij: ,”Een belangrijk deel van de stad leeft van de civiele haven. Jaarlijks gaat er in de hele regio 300 miljoen euro in om.”

Havenwethouder Kees Visser noemt de ontwikkelingen, die op Den Helder afkomen ’spannend en risicovol.’ De nieuwe bedrijvigheid, die er gaat komen, is er immers nog niet, aldus de wethouder.

De eerste nieuwe windmolenparken zijn in 2023 gereed. Groot onderhoud aan die parken komt na een jaar of vijf, zodat de activiteiten in 2028 pas echt van de grond gaan komen.

Opgeteld bij de huidige neergang van de gas en oliemarkt moet al met al een periode van tien jaar worden overbrugd. Dat is spannend, de investeringen, die je pleegt, doe je aanbodgestuurd in plaats van vraaggestuurd.’’

De verplaatsing van de Moormanbrug heeft in ieder geval de allerhoogste prioriteit. Visser: “We hebben overeenstemming met de Koninklijke Marine. Nu nog iemand in Den Haag zien te overtuigen, dat het echt moet gebeuren.

Helderse Courant, 31 oktober 2019, 06:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191030_32889677/kan-de-haven-van-den-helder-optimaal-profiteren-van-de-economische-bedrijvigheid-die-de-komende-decennia-voortkomt-uit-de-windmarkt-op-zee

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Moormanbrug
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=TESO
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacoba+Bolderheij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Turnhout
https://robscholtemuseum.nl/?s=haven+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=ECN
https://robscholtemuseum.nl/?s=TNO
https://robscholtemuseum.nl/?s=windmolenpark
https://robscholtemuseum.nl/?s=fossiele+brandstof
https://robscholtemuseum.nl/?s=duurzame+energie