Casper Duin – Schoolleiding grijpt in, Lyceum predicaat ’zeer zwak’ + ’Alle hens aan dek’ + Redactie DHA – Koerswijziging Scholen aan Zee + Sylvia Hamerslag – Gratis OV naar Schagen

Schoolleiding in Den Helder grijpt hard in, nu Lyceum aan Zee is teruggevallen naar het predicaat ’zeer zwak’

Den Helder – De leiding van Scholen aan Zee grijpt hard in, nu Lyceum aan Zee door de onderwijsinspectie is gedegradeerd naar het predicaat ’zeer zwak’.

Met ingang van woensdag blaast directeur Marianne Pot daarom de aftocht. “Ondanks alle inspanningen moeten we vaststellen, dat haar aanpak niet heeft gewerkt“, stelt bestuursvoorzitter Reinier de Voogd. “We moeten hard ingrijpen. Er is alles aan gedaan om verbeteringen te realiseren en we zijn achteruitgegaan. Er heerst een rouwstemming onder docenten en leiding. Dit hadden we niet zien aankomen.

Na drie onvoldoendes op rij bestempelt de onderwijsinspectie de HAVO en VWO in Den Helder nu als ’zeer zwak’, de laagste beoordeling, die er is. “We scoren al langer slecht op onderwijsresultaten, maar het is extra pijnlijk, dat het nu zelfs de verkeerde kant opgaat op andere indicatoren. Zoals kwaliteitszorg, zicht op ontwikkeling en begeleiding en didactisch handelen. Er is te veel gefocust op de resultaten. Ik ben er niet bang voor, dat ouders hun kind nu naar het Regius College in Schagen sturen, maar er is wel serieus werk aan de winkel. En bij het beroepsonderwijs hebben we bewezen, dat we binnen een jaar voor een omslag kunnen zorgen. Dat is er ook de reden van, dat we geen externe managers binnenhalen. We hebben de kennis en kunde in huis.

Volgens De Voogd zal er niet worden ingegrepen in het docentenbestand. “Sowieso is er al een lerarentekort. Los daarvan zijn er secties, die slecht scoren, dat kunnen we zo inzichtelijk maken. Daar gaan we mee aan de slag. Ik zie niks in het ’opruimen’ van docenten. Als de kwaliteit in een bepaald vakgebied laag is en het niet snel op te lossen is met scholing, dan ben ik er voorstander van om er iemand bij te zetten. Er wordt sowieso eerst gesproken met de docenten. Dit nieuws is ook bij hen als een bom ingeslagen.”

De dagelijkse leiding van het lyceum is met ingang van woensdag in handen van Hans van Beekum en Hielke ter Veld. Onder leiding van Van Beekum, directeur van het beroepsonderwijs en de MAVO, klom het Beroepsonderwijs aan Zee op van ’zeer zwak’ naar voldoende.

Van Beekum:”Het rapport moet nog verschijnen, maar daar willen we niet op wachten. Actie is vereist. Ik geloof erin, dat we het vwo binnen een jaar ook naar voldoende kunnen krijgen. Bij de havo is dit iets ingewikkelder. Die behoort qua resultaten nog steeds tot de zwaksten van het land. Qua resultaten worden de cijfers van de laatste drie jaar meegewogen, dus daar ben je niet zomaar boven Jan. Ik zie van buitenaf genoeg verbeterpunten, zoals het verhogen van de betrokkenheid van de leerlingen.

De Voogd: “Verder verlaten we het tijdperk van afzonderlijke scholen. We worden een collectief als Scholen aan Zee. Geen eilandjes meer.”

Scholen aan Zee heeft een jaar de tijd om het tij te keren bij de HAVO en VWO. Dan moet de school verlost zijn van het predicaat ’zeer zwak’. Anders dreigt ingrijpen door het ministerie van OCW. In het uiterste geval wordt de geldkraan dichtgedraaid en gaat de school failliet.

Helderse Courant, 29 mei 2019, 16:41

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190529_10673164/schoolleiding-in-den-helder-grijpt-hard-in-nu-lyceum-aan-zee-is-teruggevallen-naar-het-predicaat-zeer-zwak

Politieke partijen en ouderraad school bezorgd over Lyceum aan Zee Den Helder: ’Alle hens nu aan dek’

Den Helder – Diverse politieke partijen en ook de ouderraad van Lyceum aan Zee maken zich grote zorgen over de slechte beoordeling van het ’Lyceum’ door de onderwijsinspectie.

De HAVO en VWO van Scholen aan Zee heeft van de inspectie het predicaat ’zeer zwak’ gekregen, nadat de school in de jaren daarvoor al driemaal op rij een onvoldoende scoorde. Reden voor PvdA fractievoorzitter Pieter Blank om het college van Den Helder tot actie te manen.

Lees hier het rapport van de Onderwijsinspectie:
https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/vo/onderwijssoort/vmbo+b/id/6686

Alle hens nu aan dek. Onderwijs gaat ons allen aan. Ten opzichte van tien, twintig jaar geleden heeft een gemeente minder betrokkenheid. Eigenlijk alleen nog over de gebouwen. Wat ons betreft, gaan we zo snel mogelijk met alle politieke partijen om tafel om hierover te spreken. Ik stel voor, dat het college middelen beschikbaar stelt en namens de gemeente een projectteam start om Scholen aan Zee bij te staan. Het college moet zo snel mogelijk een gesprek met de Raad van Bestuur beleggen en daarnaast met de medezeggenschapsraad. Dat hoeft niet vrijblijvend te zijn.

Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur rekent het het gemeentebestuur aan, ’dat er vrijwel geen inzet is geweest om het Lyceum aan Zee onder een soort van toezicht te plaatsen’.

Sterker nog, de raad riep lange tijd, dat het niet onder hun bevoegdheidseis valt en keek weg. Met gevolg, dat met name onze Havo afdeling de slechtste is van heel Nederland. In het aanbieden van het kunnen volgen van goed onderwijs ziet Behoorlijk Bestuur zeker een rol voor de gemeente weggelegd. Al zou dit maar zijn in het verstrekken van gratis openbaar vervoer naar Schagen. Al dan niet gekoppeld aan een inkomenstoets.

Enorm geschrokken, maar ook zeer verbaasd”, stelt voorzitter Rogier Bruin namens de ouderraad van Lyceum aan Zee. Zij uiten vooral zorgen over het moment, waarop directeur Marianne Pot en teamleiders aan de kant worden geschoven. “Er zijn nog leerlingen die herexamen moeten doen of hard moeten werken om over te gaan.”

Pot is naar aanleiding van de slechte beoordeling met ingang van komende woensdag op non actief gesteld.

De reactie van de ouderraad van Lyceum aan Zee:

Enorm geschrokken, maar ook zeer verbaasd. Dat is de eerste reactie van de ouderraad van het Lyceum op het bekend worden van het oordeel van de Onderwijsinspectie over Lyceum aan Zee.

Wij hebben als ouderraad de afgelopen jaren op regelmatige basis vergaderd met de directie van het Lyceum. Daarbij werden wij steeds op de hoogte gehouden van alle inspanningen, die werden geleverd ter uitvoering van het verbeterplan.

Wij hebben daarbij telkens gezien en gehoord hoe iedereen, management en docenten, keihard zijn best deed om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hoewel wij ook nog steeds wel punten van aandacht bleven zien, hadden wij vertrouwen in de aanpak van de school en in de genomen maatregelen.

Na het tussentijdse herstelonderzoek eind 2017 heeft de Onderwijsinspectie tekst en uitleg gegeven op school. De inspecteur wees er toen op, dat er ook heel veel dingen wél goed gaan en dat de docenten daar ook gewoon trots op moeten zijn. De toon was toen: ’de school is er nog niet (de onderwijsresultaten waren nog onvoldoende), maar is wel op de goede weg’.

Zo had de school verbeteringen laten zien wat betreft de kwaliteit van de lessen, de begeleiding van leerlingen en de wijze, waarop de school werkt aan de kwaliteitsverbetering. Het verbaast ons dan ook zeer, dat nu, een jaar later, wordt geconcludeerd, dat het oordeel over juist deze punten opeens onvoldoende is.

Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar de inhoudelijke onderbouwing van dit oordeel. Wat schort er nu precies aan de kwaliteit van het onderwijs en/of de organisatorische gang van zaken?

Verder maken wij ons zorgen over het feit, dat zowel de directeur als de teamleiders op non actief zijn gesteld. Dat gebeurt in de laatste, en voor veel leerlingen zeer belangrijke en beslissende fase van het schooljaar. In deze fase hebben zij alle steun en begeleiding nodig van hun docenten en management en wij vragen ons af welke invloed deze maatregel hier op zal hebben.

Wij hebben als ouderraad dan ook veel vragen en willen daarom snel een gesprek met het College van Bestuur (CvB) van Scholen aan Zee.

We verwachten, dat het CvB zo spoedig mogelijk alle ouders laat weten wat de oorzaak is van deze situatie en wat Scholen aan Zee gaat doen om de kwaliteit van het onderwijs op het Lyceum zo snel mogelijk op orde te krijgen.

Maar op de korte termijn betreft onze voornaamste zorg nu de leerlingen, met name zij, die nog herexamen moeten doen en zij, die nog hard moeten werken om dit jaar over te gaan.

Wij spreken hierbij onze steun uit aan alle docenten en medewerkers van het Lyceum en hopen, dat zij, ondanks dit slechte nieuws, de komende weken in staat zijn onze kinderen zo goed mogelijk te blijven voorbereiden en begeleiden.

Namens de ouderraad van Lyceum aan Zee: Rogier Bruin (voorzitter), Marjo Brink-Koning, Miranda Kampman, Ingrid Koopman, Antoinette Nienkemper

Helderse Courant, 31 mei 2019, 17:42

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190531_70041012/politieke-partijen-en-ouderraad-school-bezorgd-over-lyceum-aan-zee-den-helder-alle-hens-nu-aan-dek

Ingrijpende koerswijziging Scholen aan Zee

Den Helder – De recente inspectieonderzoeken van april 2019 hebben Scholen aan Zee naast een buitengewoon positief, tegelijkertijd ook een zeer pijnlijk resultaat opgeleverd. Op Beroepsonderwijs aan Zee is door het team een megaprestatie geleverd met als resultaat, dat de afdelingen basis en kader in één jaar van ‘zeer zwak’ naar het oordeel ‘voldoende’ gingen. Ook MAVO aan Zee draait prima en beweegt zich richting het oordeel ‘goed’.

Anderzijds is geconstateerd, dat na drie jaar ‘onvoldoende’, Lyceum aan Zee helaas het oordeel ‘zeer zwak’ voor HAVO en VWO zal ontvangen. Er is met inzet gewerkt aan verbeteringen, maar dat is niet genoeg gebleken; op een aantal indicatoren gaat het nu zelfs de verkeerde kant op.

Op het ministerie van OCW is de zorg om de toekomst en de staat van het voortgezet onderwijs in Den Helder groot. Lyceum aan Zee ligt onder het vergrootglas en indien het oordeel ‘zeer zwak’ niet in een jaar op z’n minst wordt teruggebracht naar ‘onvoldoende’, is ministerieel ingrijpen denkbaar. “Dit laat Scholen aan Zee zich niet gebeuren”, zegt Reinier de Voogd, de voorzitter van het College van Bestuur. “Het positieve resultaat bij het beroepsonderwijs bewijst, dat het wel degelijk mogelijk is om in korte tijd een verbeterslag te maken.

De jeugd van Den Helder heeft recht op goed onderwijs. Scholen aan Zee gaat er alles aan doen leerlingen dát onderwijs te bieden, dat ze sterker maakt, recht doet aan hun talenten, mogelijkheden en dromen, zodat ze op basis van een goed fundament de wereld tegemoet kunnen treden. Een school in een sociaal economisch kwetsbare omgeving moet juist een meerwaarde bieden om die sociale omgeving positief te beïnvloeden en de nieuwe generatie meer perspectief te bieden. Scholen aan Zee is er voor alle jongeren van de stad en biedt hen thuis nabij voortgezet onderwijs op het juiste niveau.

Nieuw schoolplan

De organisatie gaat een nieuwe planperiode in. “Deze nieuwe planperiode biedt de mogelijkheid een hechte scholengemeenschap te vormen. Daarin zal zeker opgenomen worden hoe wordt omgegaan met kansenongelijkheid, segregatie en basisschooladviezen. Het tijdperk van de afzonderlijke scholen wordt verlaten en de kinderen van de stad wordt een breder perspectief geboden met meer doorstroommogelijkheden, maatwerk en aantrekkelijke leeromgevingen.” Scholen aan Zee gaat dus voor de vorming van één scholengemeenschap met een gezamenlijke koers en visie. De organisatie wordt een lerend netwerk, waarbinnen over de locaties heen kennis, ervaring en deskundigheid gedeeld en benut worden. “Er zal gewerkt worden vanuit één gezamenlijk pedagogisch didactische visie en aanpak. Er komt een nieuwe managementstructuur, die gericht is op de aansturing van de scholengemeenschap als geheel. In de tussentijd wordt gewerkt vanuit een interim situatie met de inzet van eigen mensen.

De koers van het lyceum wordt aangepast op grond van een nieuw verbeterplan. Het doel is binnen een jaar het VWO op ‘voldoende’ te krijgen en de HAVO te verbeteren naar ten minste ‘onvoldoende’ en maximaal een jaar later naar ‘voldoende’. Het verbeterplan wordt aangepast door een verbeterteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende locaties, onder leiding van Hans van Beekum. Hij werkt daarbij samen met Ronald Elte (extern adviseur vanuit Leren Verbeteren). “Hiermee worden per direct de goede ervaringen benut, die er zijn binnen de eigen organisatie. Vooralsnog wordt niet gekozen voor (interim) managers van buiten. Vanuit Leren Verbeteren zal zo nodig extra expertise worden ingebracht.” Het verbeterplan en de eerste stappen, die gezet worden, zullen deel uitmaken van de bestuursreactie op het te ontvangen conceptrapport van de inspectie.

Wijziging managementteam

Marianne Pot stopt met ingang van woensdag 5 juni als directeur. Zij rondt momenteel haar werkzaamheden af. “Er is respect voor de enorme inzet, die zij heeft getoond. Marianne heeft vier jaar lang vanuit een strakke planmatige aanpak gewerkt aan tal van verbeteringen en zij heeft veel oog gehad voor het versterken van de interne verbinding. De inspectie constateert echter, dat ondanks al die inspanningen en verbeteringen er nog te veel risico’s zijn, waardoor zij tot het oordeel ‘zeer zwak’ gekomen zijn. Dit vraagt om een ingrijpende omslag en dus een totaal andere aanpak. De leiding kan daarbij niet meer liggen bij het managementteam, dat de afgelopen jaren de huidige koers en aanpak heeft gestuurd. Het is een logisch gevolg gegeven de ontstane situatie.”, aldus De Voogd.

De dagelijkse leiding binnen het lyceum is met ingang van 5 juni in handen van Hans van Beekum (directeur Beroepsonderwijs aan Zee en MAVO aan Zee) en Hielke ter Veld. Het nu al aanwezige potentieel aan leidinggevenden op de andere locaties wordt benut voor de dagelijkse aansturing van die locaties. Hans van Beekum is tevens eindverantwoordelijk onderwijsdirecteur voor alle onderwijslocaties. Ria Peters blijft als projectdirecteur verantwoordelijk voor Schakel aan Zee.

Snelle actie

Niet alleen medewerkers, maar ook leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en stakeholders worden intensief betrokken bij de ontwikkeling van Lyceum aan Zee. Dit wordt op verschillende manieren georganiseerd. Binnenkort ontvangen alle betrokkenen daarover meer informatie. De noodzaak voor snelle actie is dus hoog. “Er wordt niet gewacht op het eindrapport van de inspectie, dat naar verwachting rond de zomervakantie beschikbaar komt, om te kunnen vertellen over de stappen, die zijn gezet en welke verdere plannen er zijn. Denkend vanuit kansen en ambitie. Bestuur en management hebben er vertrouwen in: Scholen aan Zee slaat een nieuwe weg in!

Den Helder Actueel, 31 mei 2019 – 07:20

Reacties:

Gerard
31 mei 2019 at 10:07
Het zwakke presteren van het lyceum is funest voor de toekomst van talloze leerlingen, je draait dat nooit meer terug

Jan Bruin
31 mei 2019 at 13:10
‘Bedankt’ Inspectie van het Onderwijs en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Hopelijk lezen de ‘onafhankelijke’ en ‘onpartijdige’ (kantonrechter en voorzieningenrechter van de) rechtbank Noord-Holland (locatie Alkmaar); het Openbaar Ministerie; het gerechtshof Amsterdam – en de ‘voorzitter van de Raad van Toezicht’ bij de Commissie van Beroep VO – en de Hoge Raad der Nederlanden uw eindrapport en de reeds bij “Vrouwe Justitia” bekende ‘concrete feiten’ nog eens goed door en herstellen zij vervolgens de door haar gemaakte gerechtelijke dwalingen.
Vanzelfsprekend zijn de ‘burgemeester’; het college van burgemeester en wethouders en de andere politieke ambtsdragers – ondanks al hun ‘nevenfuncties’ (BRONNEN: https://www.denhelder.nl/bestuur/publicatie/nevenfuncties-burgemeester-en-wethouders en https://gemeenteraad.denhelder.nl/organisatie/) – van de Gemeente Den Helder vast al ‘druk bezig’ met alle voorbereidingen voor het toekennen en uitdelen van een gemeentelijke onderscheiding voor
‘de enorme inzet en geleverde prestatie’.
Een gemeentelijke onderscheiding – zonder het openbaar maken van een gemeentelijke verordening en zonder hiervoor wederom een WOB-verzoek te moeten ontvangen – mag óók nu natuurlijk niet ontbreken.
Noordhollands Dagblad
NH Nieuws
Den Helder Actueel
RTL Nieuws
De Telegraaf
Tweede Kamer

R.S.
3 juni 2019 at 14:36
Jan ben je nog niet klaar? Laat het los, na al die tijd.

Jan Bruin
4 juni 2019 at 10:39
Beste R.S.,
Last van je “geweten” of bang dat je je koninklijke onderscheiding moet inleveren?
Het antwoord op je vraag is:
Nog lang niet. Ik begin net pas.
‘Helaas’ voor jou en voor anderen, de waarheid zal vroeg of laat uitkomen.
Met vriendelijke groet,
Eerstegraads bevoegd docent Algemene Economie
Eerstegraads bevoegd docent Management & Organisatie

Andrea
4 juni 2019 at 12:00
Jan Bruin je link naar de nevenfuncties werkt niet…. Zou er iets veranderd zijn? Kun je dat controleren? Ik heb de nieuwe link opgezocht, maar moeten even wachten op toestemming van redactie. (Hij lijkt er al te staan? Maar misschien alleen bij mij…)

Andrea
4 juni 2019 at 12:01
Nevenfuncties College Burgemeester en Wethouders Den Helder..
https://www.denhelder.nl/data/publicatie-website/nevenfuncties-burgemeester-en-wethouders/Nevenfuncties%20burgemeester%20en%20wethouders.pdf?_dc=1554104544906&_dc=1554104544935

Jan Bruin
31 mei 2019 at 14:41
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190529_10673164/schoolleiding-in-den-helder-grijpt-hard-in-nu-lyceum-aan-zee-is-teruggevallen-naar-het-predicaat-zeer-zwak
‘Bedankt’ Inspectie van het Onderwijs en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Hopelijk lezen de ‘onafhankelijke’ en ‘onpartijdige’ (kantonrechter en voorzieningenrechter van de) rechtbank Noord-Holland (locatie Alkmaar); het Openbaar Ministerie; het gerechtshof Amsterdam – en de ‘voorzitter van de Raad van Toezicht’ bij de Commissie van Beroep VO – en de Hoge Raad der Nederlanden uw eindrapport en de reeds bij “Vrouwe Justitia” bekende ‘concrete feiten’ nog eens goed door en herstellen zij vervolgens de door haar gemaakte gerechtelijke dwalingen.
Vanzelfsprekend zijn de ‘burgemeester’; het college van burgemeester en wethouders en de andere politieke ambtsdragers – ondanks al hun ‘nevenfuncties’ (BRONNEN: https://www.denhelder.nl/bestuur/publicatie/nevenfuncties-burgemeester-en-wethouders en https://gemeenteraad.denhelder.nl/organisatie/) – van de Gemeente Den Helder vast al ‘druk bezig’ met alle voorbereidingen voor het toekennen en uitdelen van een gemeentelijke onderscheiding voor
‘de enorme inzet en geleverde prestatie’.
Een gemeentelijke onderscheiding – zonder het openbaar maken van een gemeentelijke verordening en zonder hiervoor wederom een WOB-verzoek te moeten ontvangen – mag óók nu natuurlijk niet ontbreken.
Noordhollands Dagblad
NH Nieuws
Den Helder Actueel
RTL Nieuws
De Telegraaf
Tweede Kamer

Teleurgestelde moeder
31 mei 2019 at 17:52
Ach ja, het niet aanbieden van dyslectie begeleiding, niet handhaven van regels (te laat komen etc), starre docenten tot het illegaal weigeren en uitschrijven van leerlingen en weigering tot lesgeven en zorgplicht door o.a. deze directrice leidde niet tot een verbetering van het onderwijs. Ik vind het niet verrassend. Kunnen we als gedupeerde ouders/leerlingen nog een schadevergoeding claimen?

Ook ongeruste moeder
2 juni 2019 at 20:03
Eens, onderwijs zou een positieve begeleiding naar de toekomst moeten zijn, en hoe goed je thuis ook voorbereidt, als het vervolg dit niet uitbreidt sta je met je rug tegen de muur…

Jaap de Boer
31 mei 2019 at 21:01
Ongetwijfeld valt er veel te verbeteren op het Lyceum aan Zee, maar op welke school niet? Ik heb een dochter in de brugklas van het Lyceum aan Zee en mijn ervaringen overwegend positief. Docenten komen gemotiveerd over, voorlichting aan en communicatie met ouders zijn prima en dochter komt regelmatig thuis met positieve verhalen over school.
Natuurlijk moeten we de waarnemingen van de Inspectie ter harte nemen, maar er gaan nog steeds een hoop dingen goed. Laat de moed niet zakken! Hopelijk vindt het Lyceum aan Zee snel de weg omhoog.

apolocat
31 mei 2019 at 21:16
In de tijd dat mijn kinderen de middelbare school deden had je het Joco en het Nieuwe Diep. Wat ben ik blij dat in die tijd het onderwijs niet was afgezakt als wat ik nu uit deze berichten verneem. Ik vind dat de gemeente een plicht heeft te zorgen dat er goed onderwijs is voor iedereen en uit wat al ik uit deze berichtgeving concludeer, is dat gemeente de ander kant op kijkt. Al dat blabla is om de verantwoordelijke uit de wind te houden. Gemeente Den Helder, zorg voor goed onderwijs in de gemeente,. Dat is een plicht die U heeft tegenover de burgers.

Hakatje
31 mei 2019 at 21:33
Hier nog een teleurgestelde ouder. Beide kinderen hebben een uiterst lastige tijd gehad op het Lyceum. Zeer frustrerend voor alle ouders en jeugd toen. Dit is alweer enkele jaren geleden. Ik was blij dat mijn kinders konden gaan studeren en zo het plezier in leren weer terugkregen, want dat plezier was door het Lyceum bijna geheel om zeep geholpen.
Ik hoop voor alle jongeren in Den Helder dat het nu eindelijk eens goed wordt aangepakt. Ze hebben recht op goed én inspirerend onderwijs. Maar over Hans van Beekum hoor ik wel goede verhalen. Dus zet hem op mensen. Laat dit de aftrap zijn op weg naar de beste school van Nederland!

RB
31 mei 2019 at 21:49
en hoe reageert “onze” gemeenteraad, jawel door maar gratis OV voor de schooljeugd naar Schagen aan te gaan vragen, dat is nu echt wel daadkrachtig optreden, de koe bij de horens vatten, wat een flauwekul weer……..als je hier denkt dat het echt niet gekker kan spant de gemeenteraad weer de kroon……….

Anton Hagen
1 juni 2019 at 09:44
RB,het is niet de gemeenteraad welke dat aanvraagt maar Behoorlijk bestuur bij monde van mevr Hamerslag.
U weet wel dat clubje welke vertegenwoordigd wordt in het college door Michiel Wouters wethouder namens Beter voor Den Helder.
En welk clubje nu dus VOLLEDIG is ingepakt door de rest van B&W net zo als ook helaas Tjitske Biersteker.
Dus allemaal show van mevr Hamerslag.Uiteindelijk dus gewoon met de wolven meejanken mevr Hamerslag daar gaat het op neerkomen!

Ferry
1 juni 2019 at 09:57
Met verbazing lees ik dat al drie jaar slecht onderwijs wordt geleverd,de directie springt een gat in de lucht dat de Mavo naar de beoordeling goed is gegaan.
De directie heeft een plan opgesteld met slechts een extern adviseur om beter te kunnen presteren.
Een directie lid is vervangen zoals ik het begrijp,ik denk dat de overgebleven directieleden zichzelf wel zwaar overschatten na drie jaar slechte resultaten neergezet te hebben.
Ouders die hun kinderen naar Schagen sturen voor beter onderwijs,U als uitvoerende had al veroordeeld moeten zijn.

louw
2 juni 2019 at 00:58
Vroeger had je meer scholen dus concurrentie ,,nieuwe diep Jacco 2 lts 3 mavo s. …maar nu is er niks anders en die inspecties allemaal fake
Lossen niks op…..sluiten kan niet …is al jaren achtereen een puin hoop
Bedroevend….me zoontje een jaar geen natuurkunde,,,ongelooflijk, ,,school en inspectie pap houden en nat houden
en leraren willen niet haar den helder

Henk van Kuijk
4 juni 2019 at 16:24
Een van de redenen dat leraren niet naar Den Helder willen is dat achtereenvolgende colleges zich niets aantrekken van de burgers en van alles doordrammen: ze maken anti-reclame voor de stad. De politiek blijft een lelijk gezicht houden. Anti-inspraak. Luister naar je burgers, luister naar je leraren, luister naar je leerlingen en ouders. En verbeter vanuit signalen.

Andrea
5 juni 2019 at 01:25
Het is ongezond dat een gemeente als Den Helder maar 1 middelbare school heeft, waardoor er een ongezonde monopoly is ontstaan. Geen concurrentie, is geen concurrentiestrijd om leerlingen aan je te binden. Oog voor kwaliteit is dan ver te zoeken, en dan heb ik het niet over een individuele leraar.
Vergelijkbare gemeenten hebben meerdere middelbare scholen. De aantallen zijn op basis van verschillende scholen, niet het aantal vestigingen. Bij veel gemeenten bestaan de aantal scholen uit meerdere vestigingen. (bv RSG Wolfsbos in Hoogeveen heeft 3 vestigingen, maar wordt als 1 school meegerekend)
56935 inwoners Gooise Meren – 6 middelbare Scholen
56376 inwoners Barneveld – 4 middelbare scholen
56020 inwoners Den Helder – 1 middelbare school
55495 inwoners Smallingerland – 7 middelbare scholen
55311 inwoners Hoogeveen – 5 middelbare scholen

Ferry
6 juni 2019 at 20:48
1 middelbare school,maar wel een gemeentebestuur met een nieuw logo voor een verfrissende aanpak,een visionair havenbedrijf,waar miljoenen bijgelegd wordt,een willemsoord waar miljoenen bijgelegd wordt,en dan natuurlijk nog de persoonlijke hobby,s zeestad,schouwburg,woningstichting,de straatveger,zwembad,watertoren,en last but not least scholte.
Bovengenoemde allemaal veel belangrijker dan fatsoenlijk onderwijs,aldus het slagvaardige stadsbestuur.
Niet lullen maar zakken vullen heet dat.

https://denhelderactueel.nl/2019/05/ingrijpende-koerswijziging-scholen-aan-zee/

Behoorlijk Bestuur wil gratis OV naar Schagen

Den Helder – De behandeling van de gemeentelijke kadernota staat weer voor de deur. Dit is een belangrijk item, ieder jaar weer, omdat het een richting zo niet voorschot neemt op de begrotingsbehandeling in het najaar.

Partijen kunnen onder meer hun politieke wensen uitspreken waar zij vinden dat het geld uit de gemeentepot aan uit gegeven moet worden. Behoorlijk Bestuur is van mening dat, omdat het om gemeenschapsgeld gaat, de inwoners van Den Helder er dan ook zeker iets van terug mogen zien in beleid en aanpassingen van beleid.

Nu beseft Behoorlijk Bestuur heel goed dat in een coalitieland veel zaken binnen de coalitie al vast staan en je vaak als oppositie weinig nog kan toevoegen of veranderen. Toch houden wij hoop dat de coalitie die er nu zit en de mond vol heeft van samenwerken en vertrouwen, dit ook omzet in daden en de oppositie ruimte geeft ook hun items binnen de begroting op te nemen.

Voor de komende kadernota heeft behoorlijk Bestuur een aantal wensen die wij op dit moment aan het uitschrijven zijn. Een voorproefje hierop:

Prullenbakken terug in de binnenstad/Timorpark en wandelroutes.
Hondenpoepstations (deels terug) plaatsen bij/langs hondenuitlaat gebieden
Voor minima een tegemoetkoming in de kosten voor huisdieren
– “Behoorlijk Bestuur is van mening dat huisdieren bijdragen aan een stuk levensgeluk voor veel mensen en dan met name degene die weinig te besteden hebben”.
– Het realiseren van een dierenbegraafplaats
– Gratis OV voor leerlingen HAVO/VWO tussen Den Helder en Schagen
– “Behoorlijk Bestuur rekent het ons gemeentebestuur aan dat er vrijwel geen inzet is geweest om het Lyceum aan Zee onder een soort van toezicht te plaatsen. Sterker nog, de raad riep lange tijd dat het niet onder hun bevoegdheidseis valt en keek weg. Met gevolg dat met name onze HAVO afdeling de slechtste is van heel Nederland. In het aanbieden van het kunnen volgen van goed onderwijs ziet Behoorlijk Bestuur zeker een rol voor de gemeente weggelegd. Al zou dit maar zijn in het verstrekken van gratis OV naar Schagen. Al of niet gekoppeld aan een inkomenstoets.

Verder zullen wij de bezuinigingen in het Sociaal Domein op een aantal punten niet ondersteunen, onder andere de bezuiniging op de voedselbank zal door ons niet goedgekeurd worden. De ambitie van de coalitie om snel zaken, lees deze regeerperiode af te handelen of in te zetten gaat in onze ogen te vaak ten kosten van zorgvuldigheid. Daarbij dragen de inwoners de kosten en worden zij in deze niet tot nauwelijks gehoord. Het feit dat in geen enkel verkiezingsprogramma de verhuizing naar Willemsoord heeft gestaan, geeft de coalitie in onze ogen niet het mandaat om deze verhuizing door te zetten zonder de bevolking hierover te raadplegen, te meer omdat bij lange na de kosten nog niet geheel zijn uitgekristalliseerd.

Heeft u als inwoner van onze gemeente nog een idee over zaken die door ons, middels een motie, aangedragen kunnen worden, neem dan gerust contact op.

Sylvia Hamerslag
Fractie voorzitter Behoorlijk Bestuur

Den Helder Actueel, 31 mei 2019 – 12:29

Reacties:

Dick Berts
31 mei 2019 at 12:37
Een van de weinige goeie raadsleden die mevrouw Hamerslag!

Gekke Henkie
1 juni 2019 at 10:04
Ach meneer Berts, bij eerdere gelegenheid – toen ze nog deel uitmaakten van de oppositie – stak u op dit forum de loftrompet over Peter de Vrij, Tjitske Biersteker en Michiel Wouters. U weet inmiddels toch wel hoe het afloop met goeie’ raadsleden als ze eenmaal tot de coalitie behoren en een wethouderssalaris hebben te verdedigen? Ik kan u verzekeren dat mevrouw Hamerslag geen haar beter is…..

R
31 mei 2019 at 14:20
Gratis busvervoer tussen Den Helder/Julianadorp – Schagen zou top zijn, de slechte kwaliteit van het havo/vwo onderwijs is voor ons de hoofdoorzaak geweest ons kind naar het Regius College te laten gaan. Kosten circa 800,- per jaar aan busabonnement.
Of een fikse korting maar dan met uitbreiding van het aantal ritten van de 652, want het is nu wel erg karig gesteld met het aantal ritten waardoor er vaak lang gewacht moet worden.

Rasjutter
31 mei 2019 at 22:34
Dus wij moeten met ze alle het onderwijs van je kind maar betalen omdat jij het beste met je kind voor hebt, het is jou kind en niet die van “ons”

Monique_K
1 juni 2019 at 10:55
We hebben als maatschappij in het geheel dan ook helemaal niets aan goed opgeleide mensen.

Anton Hagen
1 juni 2019 at 11:06
Monique_K ,beetje sarcasme? Of steekt u uw hand in eigen boezem?

Monique_K
1 juni 2019 at 11:31
Beetje sarcasme? Een hele vrachtwagen vol!

e
1 juni 2019 at 11:38
Die goed en hoog opgeleide mensen, komen volgens Rutte met bootladingen onze grens over , om zich hier te vestigen. Dus wat hebben onze kinderen dan nog aan school.

Monique_K
1 juni 2019 at 14:39
Dan zal je per jaar toch minimaal zo’n 600-700 goed opgeleide asielzoekers moeten opnemen hier in Den Helder, als je wil compenseren voor de gemiste opleiding van Helderse kinderen. Daarnaast moet je dan ook even het probleem op zien te lossen van de geldigheid van diploma’s. Je kan een begaafde chirurg zijn in je thuisland, als je diploma in Nederland niet geldig is mag je alsnog in je handen knijpen als je werk krijgt als vakkenvuller.

Rasjutter
31 mei 2019 at 17:12
Ja de “Mijter” van sinterklaas heeft ze al op

Dick Berts
31 mei 2019 at 17:18
Komt er eindelijk eens iemand met goede punten en dan krijg je dit soort opmerkingen. Uiteraard anoniem. Wat mega slap!

Jacques Bierens
31 mei 2019 at 17:29
Beste Rasjutter, heb geen idee wat een mijter met politiek te maken, zie het verband niet. Waarschijnlijk wordt uw mening gevormd door plaatjes/foto’s, Misschien is de Donald Duck iets voor u.

Rasjutter
31 mei 2019 at 22:30
He flippo lees eens wat ze wil, denk dan even goed na, en kom dan met je reactie.

e
31 mei 2019 at 18:57
Nee , Sint is lid van de stadspartij.

eschotman
1 juni 2019 at 10:08
‘E’. Ten eerste de Hr. Bierens is lid van Behoorlijk Bestuur en de Sint de man met de mijter (die ik zijn naam niet zal noemen) is al een tijdje geen lid meer van de Stadspartij naar mijn weten.

e
1 juni 2019 at 11:41
Dat zelfs de goedheiligman de stadspartij de rug toegekeerd heeft , is nieuws voor mij . Echter het verbaasd mij niets .

Helderse moeder
31 mei 2019 at 17:44
Alleen gratis OV havo vwo? Leuk als ouder van een vmbo tl leerling. De jongste dan, oudste werd helaas al slachtoffer van het “geweldige” en monopolistische onderwijs in Den Helder.

dekameel
31 mei 2019 at 17:47
Gratis geld bestaat niet, iemand moet de rekening betalen en ik weet al wie dat zijn

Helderse moeder
31 mei 2019 at 17:58
Jeugd is de toekomst toch, hier in huis hebben we de rekening van de gevolgen van het helderse onderwijs allang betaald. Vanaf groep 3 t/m de middelbare school loopt het Nederlandse gratis onderwijs in ons gezin al richting de 10.000-15.000€ Geen grapje, niet overdreven, reiskosten en “vrijwillige” maandelijkse bijdrage.

e
1 juni 2019 at 10:03
Eh,….. Waar diende de kinderbijslag/toeslag ook alweer voor ?? Om op vakantie te gaan ??? Nee toch ? Deze toeslag kreeg men als bijdrage in de kosten van kinderen. Dus ?????

RB
1 juni 2019 at 19:26
wie heeft u gedwongen die kinderen te nemen?
dan moet u die persoon(en) maar aanklagen om dat bedrag terug te vorderen?

Helderse moeder
2 juni 2019 at 10:54
Niemand heeft ons gedwongen. Wel is het zo dat wij niet onder de minima vallen, we betalen een pittig bedrag belasting ieder jaar. In Nederland is het zo dat kinderen in welke categorie dan ook recht hebben op goed onderwijs. Wanneer je minima bent kan je dan ook voor van alles toeslagen krijgen. Zit een kind op speciaal onderwijs dan wordt het duurdere onderwijs en het vervoer ook geregeld. Heb je een kind wat hoogbegaafd is dan heb je opeens nergens recht meer op en kan je de extra kosten van reizen en school zelf betalen (inmiddels is dit aangepast, voor ons te laat). We doen dat met alle liefde maar helaas hebben wij ondervonden dat passend onderwijs en zorgplicht (wettelijk vastgelegd) niet mogelijk is in het VO in Den Helder. De extra kosten voor de trein etc zijn wederom voor ons als ouders (1350 € per jaar per kind). Ja wij kiezen voor kinderen, ja wij draaien dus voor de kosten op maar als het om de rechten van kinderen gaat dan mogen we er opeens niet meer voor opkomen? De laatste echte vliegvakantie in een hotel is voor ons gezin al zeker 10 jaar geleden dus daar hebben wij de kinderbijslag niet voor gebruikt. Toeslagen krijgen helemaal niet.

Henk
31 mei 2019 at 17:58
Gaan we weer , weer voorstellen om de minima nog meer te subsidiëren, nu weer een toeslag voor huisdieren,
Ik heb geen uitkering maar kan ook niet alles betalen, uiteindelijk komt de rekening bij de overige burgers die op hun beurt dan minder te besteden hebben, en zij zijn al flink de klos met deze regering.
Ik zou heel graag 3 keer per jaar op vakantie willen gaan is ook goed voor mijn levensgeluk.
Gratis vervoer leerlingen betekend dat de gemeente dit dus moet gaan betalen.
Wat de gemeente betaald wordt gehaald uit de gemeentelijke belastingen of bezuinigen , betekend dus dat er ergens geld vandaan moet komen dus zal naar alle waarschijnlijkheid de belasting omhoog gaan. mag je gezinnen die geen studerende kinderen hebben hiermee belasten.
De punten zijn goed, en doordacht. maar gratis is het niet

JB
31 mei 2019 at 17:59
Denk niet dat de oplossing van het onderwijs ligt in het aanbieden van vrij OV, deze kwestie https://denhelderactueel.nl/2019/05/ingrijpende-koerswijziging-scholen-aan-zee/ is al enkele jaren aan de gang. Bij mijn weten had Behoorlijk Bestuur http://www.behoorlijkbestuur.nl/speerpunten/ goed onderwijs bij de verkiezingen ook niet op het lijstje van aandachtspunten staan. Het gaat al jaren slecht met het onderwijs in Den Helder en iedereen heeft de andere kant op gekeken. Ik denk dat Behoorlijk Bestuur beter met Scholen aan Zee kan gaan praten en vragen wat de gemeente kan bijdragen om het onderwijs weer op peil te brengen.

Ad
31 mei 2019 at 18:44
het is net of je het leugenvelletje van die rutte leest.
hoop geblaat….. nul-komma-nul wol.

Piet
31 mei 2019 at 19:11
Eindelijk iemand die het begrijpt.Ik heb geen werk en 3 honden ,die geven mij zoveel levensvreugde.Maar helaas kosten ze ook wat.Een pluim voor mevrouw Hamerslag !,,

Andrea
31 mei 2019 at 19:25
Dat je niet werkt zal mogelijk een goede reden hebben. Dat je een hond hebt voor de levensvreugde ook prima. Maar waarom zouden wij als hard werkende burgers meer belasting moeten betalen omdat u 3 honden heeft, wat u eigenlijk niet kan betalen…. Ik heb ook geen hond, omdat die in onderhoud te duur is….. Waarom zou ik dan wel voor u honden moeten betalen….

RB
31 mei 2019 at 19:59
sssttt mag je niet over praten, Piet gaat er namelijk prat op dat wij alles voor hem mogen betalen,
en als je hier iets over zegt dan krijg je de ergste verwensingen naar je hoofd geslingerd, zo erg zelfs dat de reactie verwijderd is……
.
verder vind ik het van den zotte dat mevrouw Hamerslag Sinterklaas wil gaan spelen van onze centen…. als je aan kinderen begint weet je dat ze op een moment naar school gaan en dit geld kost, net zo als huisdieren die ook geld kosten, als je dat niet kan of wil opbrengen gewoon niet aan beginnen ipv een ander voor de kosten te late opdraaien….

Piet
31 mei 2019 at 23:08
Hopenlijk heeft u geen kinderen of huisdieren.U heeft het alleen maar over uw geld en onze centen.Misschien moet u eens wat vrijwilligers werk gaan doen bij en voor mensen aan de onderkant van onze samenleving.Die hebben het systeen niet bedacht hoor.Daarvoor moet u bij de regering wezen.

RB
1 juni 2019 at 07:34
het systeem valt wel mee, het zijn de profiteurs die misbruik maken van het systeem die mij kwaad maken

Piet
31 mei 2019 at 23:18
U betaald ook mee aan de bodemloze put die defensie heet,de salarissen van de politici,arme negertjes in afrika,metadon voor junkies,dure medicijnen voor ongeneeslijk zieken en zo kan ik nog wel ff doorgaan.o ja het vluchtelingen en asiel circus.
Waarom zouden we daarvoor nog langer betalen ?

RB
1 juni 2019 at 07:38
daar heeft Andrea het toch niet over, ze wil (net als ik) niet voor het misbruik betalen, bijvoorbeeld uw drie honden, helemaal geen zin om daarvoor te betalen, u wilt ze dus u betaald daarvoor, ik zie ze trouwens toch liever gaan dan komen, stoep ligt onder de stront, hele dag dat geblaf, tegen je opspringen hebt alleen maar overlast van honden, vooral in een stad, leuk als je een boerderij hebt, niet op een tweekamerflatje…..
.
net zoals dat OV, er zijn scholen in Den Helder, daar kun je je kinderen onderwijs geven, als je dat niet goed of genoeg vind draai je zelf lekker voor de kosten op, niets raars aan…..

Henk
2 juni 2019 at 19:41
Waarom zou ik extra gaan betalen voor jouw levensvreugde in de zin van de honden, prima dat je ze hebt maar betaal ze dan ook zelf.
Wij betalen inmiddels zoveel belasting dat we als minder overhouden terwijl minima overal een toeslag voor krijgen.
O ja ik wil 3 keer per jaar 2 weken op vakantie voor onze levensvreugde…

Richard
31 mei 2019 at 20:34
Ik vind het allemaal ook zeer van de zotte.Maar : door de hogere machten worden al dit soort regeltjes bedacht zoals huurtoeslag,zorgtoeslag,kinder toeslag en straks wellicht hondentoeslag etc etc .Er wordt door Piet en zijn ” .baksmaten” niet omgevraagd.Het wordt ze gewoon toegekend.Dus die gasten zeggen echt geen nee,dat zou ik ook doen.Het is een systeem en daar maken ze gebruik van.En wij kunnen daar niks aan aan doen behalve werken.

e
1 juni 2019 at 08:42
Toeslagen , krijg je niet automatisch. Toeslagen moeten worden aangevraagd . Dus Piet en zijn “”baksmaten”” hebben zelf opgezocht welke toeslagen zij konden aanvragen , en hebben dat ook gedaan.

‘t kan erger
1 juni 2019 at 09:17
Die Richard… u hoeft dan ook geen AOW-uitkering? Dat is destijds ook door de hogere machten bedacht en je krijgt het al alleen door in Nederland gewoond te hebben.

e
1 juni 2019 at 09:30
Ook een AOW uitkering zal je moeten aanvragen. En je krijgt alleen AOW , voor de jaren dat je in Nederland gewoond hebt . Voor de jaren dat je hier niet hebt gewoond , gaat er 2% per niet gewoond jaar af .

Richard
1 juni 2019 at 09:33
Die oaw premie wordt elke maand van mijn salaris afgehouden.Ik krijg verder niks aan toeslagen .Maar ondanks dat ik voorstander ben van een sociaal vangnet ben ik van mening dat we op het gebied van uitkeringen zijn doorgeslagen.En dan heb ik het niet over iemand die door dikke pech in de bijstands molen terecht komt.Maar ik bedoel de beroeps profiteurs.En wat betreft mijn aow : ik moet nog een flink aantal jaren werken tot ik mijn aow mag ontvangen.Alleen ben ik bang dat ik tegen die tijd met mijn beroep al genoeg in de kreukels lig om er volop van te genieten.In tegen stelling tot bv onze reaguurder Piet die zijn hele leven al geniet.
Ja het valt niet mee maar ik kan rijmen als RB

e
1 juni 2019 at 10:00
Sorry hoor , maar dan ben je een dief van je eigen geldbuidel. Het zijn namelijk rechten voor een ieder die zijn verplichte bijdrage ( huur , ziekenfonds premie e.d. )niet of heel moeilijk kan betalen. Je bent dan geen profiteur, je maakt gebruik van een verkregen recht. Daarbij , word de hoogte van het eventueel te verkrijgen bedrag , berekend over het inkomen dat je hebt. Verdien je teveel , dan kan je aanvragen wat je wil , maar je krijgt niets.

e
1 juni 2019 at 12:38
Dat de AOW premie ingehouden wordt op het salaris , dat klopt. Maar dan toch ! , zal je de uitkering aan moeten vragen als de tijd voor jou daar is .

apolocat
31 mei 2019 at 20:57
Het is te zot voor woorden dat. omdat het gemeentebestuur de andere kant op kijkt,er geld moet worden vrij gemaakt , om leerlingen uit den Helder in een andere gemeente de gewenste opleiding te geven. De opleiding is ook in den Helder, zorg dan het goed is. Is vele malen goedkoper dan ze naar een andere gemeente te dwingen en de reiskosten te vergoeden.

e
1 juni 2019 at 12:14
Waar is de onderwijs inspectie dan voor ???

Helderse moeder
2 juni 2019 at 10:59
Goede vraag “e”. De inspectie heb ik drie jaar terug al gebeld en gemaild. Zorgplicht en leerplicht werd in ons geval niet nageleefd. Waar je normaal een leerplichtambtenaar in je nek krijgt als je een dag te vroeg vakantie op zou nemen vond de ambtenaar in kwestie het prima als mijn kind een paar maanden thuis zat. En voordat iedereen meteen vooroordelen heeft, nee het is geen onhandelbare raddraaier.

Maria
31 mei 2019 at 21:23
Inderdaad gebruik het geld om de scholen beter te maken ipv de kinderen naar een andere gemeente te sturen om daar naar school te gaan . En ik werk .mijn man werkt en ik moet toch ook zelf voor mijn beestenboel zorgen ?? Het is hier ook een luilekkerland zeg met al die toeslagen en tegemoet komingen ..uitkering is vaak hoger dan werken dus dat klopt niet ..
Voor mijn levensvruegde wil ik ook wel een paar keer op vakantie ..omdanks onze baan is het alweer 5 jaar geleden dat wij op vakantie zijn geweest ..er is altijd wel wat in en om het huis wat gedaan moet worden en wat denk je van 2 keer eigen risico per jaar ..tjing tjing kassa.

e
1 juni 2019 at 12:18
Twee keer het eigen risico, betaal je alleen als je gebruikmaakt van zorg waarvoor je dat risico moet betalen. Geen zorg ? dan houd je het geld in de zak. Maar wel zorg , dan ben je in dit geval wel de pineut voor twee personen (770 euro per jaar)

Albertha Postma
31 mei 2019 at 21:29
Wil Behoorlijk Bestuur scholen aan Zee om zeep helpen? Hebben ze wel door dat, dat hele gezinnen in de problemen gaat brengen. Hoeveel banen gaat het kosten als scholen aan Zee opgedoekt wordt. Want het gaat niet alleen om leraren maar ook administratieve krachten, schoonmakers enzovoort. Een school is een bedrijf. En levert werkgelegenheid op. Ondoordacht plan. En wat een flauwe kul om de minima een tegemoetkoming in de kosten voor huisdieren te geven. Zorg eerst maar eens dat gezinnen met kinderen en onze ouderen niet meer onder de armoede grens hoeven te leven.

Roan
31 mei 2019 at 23:03
Typisch gevalletje van praten als een kip zonder kop ,mvr Hamerslag.
Maar dat zijn we helaas wel gewend van haar.Ook nu in plaats van er voor te zorgen dat er iets gedaan wordt aan de kwaliteit van de school en het onderwijs.Geven we gewoon gratis buskaartjes om in een andere stad naar school te kunnen gaan.Paard achter de wagen noemen we dat.En van die honden is inmiddels helemaal van de zotte.Lekker gratis vreten en zorg voor die dingen ,en nog meer stront op de straten.Belasting invoeren op die vervuilers ipv van overheids sponsering.

Peter
1 juni 2019 at 00:09
Gratis OV? Moet er niet wat aan de kwaliteit van net onderwijs gedaan worden? Steek daar geld in zodat ze niet met OV naar Schagen hoeven

Hakatje
1 juni 2019 at 00:36
In andere gemeenten zijn (indien aanwezig) dierenbegraafplaatsen particuliere ondernemingen of stichtingen. Lijkt me, als men hier dergelijke voorziening wenst, de juiste weg. Niet van belastinggeld. Raar idee.
Ik weet niet of mevrouw Hamerslag wel eens in de binnenstad komt? Er zijn namelijk gewoon prullenbakken.
En buskaarten om de kinderen naar een andere stad te sturen voor onderwijs omdat het hier zo slecht is…….. Ehm
Misschien nog even terug naar de tekentafel?

e
1 juni 2019 at 11:49
Is HaKatje de laatste tijd weleens in de binnenstad geweest ? Zo ja , is het u dan niet opgevallen, dat er een heleboel afvalbakken verdwenen zijn , gewoon weg bezuinigd ? en dat er daardoor meer vuil op straat ligt ? Ja, sommige mensen zijn net koeien , ze laten alles achter hun reet vallen. En als de bewoner of winkelier er een bak terug wilde hebben , hij/zij deze dan maar moest adopteren ?

Hakatje
1 juni 2019 at 23:16
e, ik werk er en ik woon er. Er staan genoeg prullenbakken. Rommeltje valt enorm mee, behalve in de Kerkstraat rond de ondergrondse containers (ook in de Breewaterstraat), daar is het een bende omdat men het huisvuil ernaast zet. Maar dat is een ander verhaal. De meeste mensen gooien hun rommel gewoon netjes weg. Het zijn altijd de uitzonderingen. Maar om speciaal voor deze hardleerse rommelkonten extra belastingcenten uit te trekken om om de tien meter een prullenbak te plaatsen (en dan gooien ze het er nog naast ook), vind ik zonde van het geld.

e
2 juni 2019 at 08:29
Ik woon er al meer dan twintig jaar midden in . De prullen bakken stonden er , maar zijn uit bezuinigings oogpunt weggehaald. Moet je eens op een vroegemorgen voor zeven à acht uur door de stad lopen , en dan valt het echt niet mee zoals u zegt. Kijk eens rond Mc Donald, tot en met de Koningstraat , vind je het afval van die zaak,Wat bij gebrek aan afval bakken zo op straat wordt gelazerd.

Hakatje
2 juni 2019 at 10:37
e, er staat tegenover dat er ook zeer regelmatig wordt schoongemaakt en opgeruimd in de binnenstad. Het zal wellicht niet naar ieders zin zijn, maar dat is aan de rommelkonten. Die zouden zich beter moeten gedragen. Ik denk dat er betere bestemmingen zijn voor de belastingcenten. Wat mij betreft zijn er voldoende prullenbakken.
Maar daar mogen we over van mening verschillen nietwaar?

RB
2 juni 2019 at 13:58
als het goed is is mevrouw Sylvia Hamerslag enorm goed op de hoogte van de hoeveelheid vuilbakken etc in de binnenstad, ze is namelijk Voorzitter Wijkplatform SBDL

Dick Berts
1 juni 2019 at 01:33
Shell en alle andere multinationals betalen geen cent belasting in dit land. Daar zegt niemand wat van. Lokale aannemers die het in het Palermo aan het Marsdiep voor het zeggen hebben, om de haverklap de halve stad laten afbreken en zogenaamd weer opbouwen (meestal in zeer slechte kwaliteit) vindt ook iedereen reuze fijn. Maar als een raadslid in deze keiharde tijd, waarin minima het bij de dag moeilijker hebben, met een paar sociale voorstellen komt, dan is Den Helder te klein…..

‘t kan erger
1 juni 2019 at 07:55
Het gaat dan alleen om de minima die huisdieren willen houden terwijl het al moeilijk is om daar zelf van te leven. Waarom dan niet de minima ondersteunen die van cultuur willen genieten of hun familie ergens in het land eens willen bezoeken? Of minima die moeite hebben om elk jaar hun eigen risico in de zorg te betalen? Juist dat is allemaal weg bezuinigd.
Moeten betalen voor 3 honden die iemand heeft terwijl je op bijstandsniveau moet leven vind ik dan weer belachelijk.

Gerard
1 juni 2019 at 17:16
Ze betalen miljarden aan belastingen
Alleen geen winstbelasting

Erik
1 juni 2019 at 07:36
Oprotten met die huisdieren. Het stikt in Den Helder van die rothonden en aso baasjes die hun schijt niet opruimen. Zwaarder belasten van het houden van huisdieren is de oplossing. (Honden en katten) overal stinkt het naar hondenschijt. Kinderen kunnen niet buiten spelen zonder in aanraking te komen met die vieze drollen. Enorme plaag van strontvliegen in de stad Hygiëne en volksgezondheid komen in het geding.

RB
1 juni 2019 at 19:17
helemaal mee eens

Hakatje
1 juni 2019 at 07:52
Reken maar Dick, dat ik daar een mening over heb. En ik vermoed dat iedereen daar wel een mening over heeft. Ik ben echt wel voor een goed sociaal beleid. Daar draag ik met liefde voor af. Maar dan wel goed onderbouwd en geen losse flodders. Zo weet je meteen dat het wellicht heel aardig en leuk staat, maar dat de coalitie hier niets mee kan. Vraag geen dingen die je zeker weten niet krijgt (voor de bühne?) of die er al zijn. Duik dan echt in het armoedebeleid en maak dat je speerpunt. Of, wordt de partij die het geluk van alle inwoners nastreeft en maak dat je speerpunt. Zoiets. Dat zou ik nou weer wel interessant vinden. Dat komt veel krachtiger over (maar dan moet je geen “zeur partij” zijn, maar eentje die lekker aanpakt). Mijn mening hoor.

Judge X
1 juni 2019 at 23:46
Volgens de laatste verkiezingscampagne – ook wel ‘referendum’ genoemd – maken zulke gelukspartijen al deel uit van de coalitie …. 😉

Hakatje
2 juni 2019 at 10:53
Ik weet niet meer of het Hollands Kroon of gemeente Schagen was, maar één van de twee gemeenten had een wethouder “van geluk”. Vond ik heel interessant. Maar ik hoor er nooit meer iets over. Of creëert men het geluk meer achter de schermen?

Hakatje
2 juni 2019 at 10:59
Even opgezocht: Schagen dus.

Hakatje
2 juni 2019 at 11:04
https://nos.nl/l/2196322

e
2 juni 2019 at 11:57
Nieuw ras Zeehondjes Judge X…. MEEHUILERTJES

Hakatje
1 juni 2019 at 07:55
Erik, je overdrijft wat. Maar ik vind ook wel dat hondenbezitters de uitwerpselen van hun viervoeters moeten opruimen. Heb zelf een hond en vind het een kleine moeite. Iedereen tevreden.

e
2 juni 2019 at 08:38
Je zegt dat je in het centrum woont. Kijk dan voor de grap eens , op de grasveldjes rond de Bethelkerk en de Koploper. En let eens op de honden bezitters die daar hun geliefd beestje uitlaten ! Ronduit schandalig hoeveel on opgeruimd stront daar ligt. Honderd meter verder op de dijk . daar kunnen zij vrij hun hond uitlaten, maar dat is te ver voor ze. Kijk voor de grap, als je toch bezig bent ook even naar de walkant van de grachten ! Dan praat je wel anders.

Hakatje
2 juni 2019 at 10:44
e, het begint me op te vallen dat ik meer de zonzijde, u meer de schaduwzijde ziet in onze mooie stad. Zoals ik al zei; ik vind ook dat de men de uitwerpselen van hun viervoeters netjes moeten opruimen. Doe ik zelf ook.
Ik erger me ook aan dit asociale gedrag.
Maar om nou te zeggen dat de volksgezondheid in het geding komt. Dat is nou weer een beetje overdreven. Ik ben ook nog geen strondvliegenplaag tegengekomen.

e
2 juni 2019 at 11:08
Dat laatste , heb ik niet gezegd hoor ! En ik zie gerust wel de zon zijde . Maar mijn werk brengt met zich mee , dat ik meer vervuiling en vernieling zie die mij lief is. En natuurlijk , iedereen mag zijn eigen mening hebben, het is maar de vraag of hoe je het ziet, of wil zien.

Hakatje
2 juni 2019 at 13:14
Ik denk dat we het qua honden en hun baasjes wel eens zijn. Opruimen die poep graag!

RB
2 juni 2019 at 13:55
niet alleen opruimen die hondenzooi, ook wat er vandaag de dag vanuit de auto’s en vanaf de fiets aan de kant gemieterd wordt, neem het lekker mee naar huis en gooi het daar in de kliko, te veel tokkies in deze stad en dat komt omdat ze er mee wegkomen, ik durf te wedden dat er zeker de laatste 5 jaar niemand beboet is voor het op straat mieteren van een blikje (bijvoorbeeld) Hamerslag kan beter om meer en doeltreffende handhavers vragen ipv het geld maar weer weg te gooien voor meer honden en gratis OV….

Theo
1 juni 2019 at 09:48
Tja, beetje vreemd allemaal. Als die scholen werkelijk zo slecht zijn als mevrouw beweert, zorg dan dat die scholen beter worden en laat die kinderen niet ergens anders heen gaan. Dat is is omgekeerd en niet logisch. Een goede school heeft niets met een mooi duur gebouw te maken met fonteinen. Het gaat om de leerkrachten! Zorg voor goede leerkrachten die een goed team vormen. Zelfs een bouwvallig schuurtje met goede leerkrachten is een goede school. Zoveel hoeft het allemaal niet te kosten. Dus…geen gratis kaartjes ergens anders heen. Gewoon hier!

Monique_K
1 juni 2019 at 11:28
De ellende bij scholen aan zee is er al jaren, en de kinderen die er nu naar school gaan kan je niet een paar jaar op ‘pauze’ zetten, die zijn al lang en breed volwassen tegen de tijd dat de scholen van ‘zeer zwak’ een ietsje pietsje verbeterd zijn naar ‘voldoende’. En het trieste is dat de goede leerkrachten er amper nog zijn, sterker nog, het tekort aan leerkrachten blijft maar toenemen. Gezien het salaris vind ik dat niet vreemd.

e
1 juni 2019 at 17:10
Dus het probleem bestaat uit drie dingen., 1 zwakke/geen goede leraar 2,, leraren korps is niet sterk, en hebben geen overwicht meer 3, ze worden niet goed betaald. dan is de oplossing toch makkelijk ? Geef ze meer geld , dan worden het vanzelf goede, sterke leraren met overwicht, en is liceum aan zee weer boven jan. Opgelost !! Makkelijk zat. Geld is toch een wonder middel .

RB
1 juni 2019 at 19:21
het grootste probleem in dit knuffelland is dat de leraren helemaal niets meer mogen, is toch van de zotte dat een leraar geschorst wordt omdat hij een klier hardhandig de klas uitwerkt, geef ze de vrijheid weer dan komt het respect terug en dan zal het snel verbeteren

Theo
2 juni 2019 at 14:56
RB…helemaal met je eens!! Ik kreeg vroeger ook een hengst van mijn houtleraar, maar ik had het er helemaal zelf naar gemaakt. Dat vond ik al toen ik die hengst kreeg. Daar lag dus de grens….en wist ik het. Ik heb het de man nooit kwalijk genomen. Een leraar moet kunnen optreden hoe hij of zij dit goeddunkt. Als ik vroeger thuiskwam van school en klaagde dat ik strafwerk had of het plein moest aanvegen hoorde ik steevast van mijn ouders…dan zul je het er wel naar gemaakt hebben. En dat was ook zo.

Monique_K
1 juni 2019 at 19:42
En wat hebben de kinderen van nu daaraan? Juist ja, helemaal niets. Mijn jongste is nu 27 jaar oud, en het was al een puinhoop toen hij 12 jaar was en naar de brugklas ging! Hij had in eerste instantie VWO advies en is geëindigd op MBO niveau, met dank aan een ontstellend aantal tussenuurtjes en leraren die er geen zin (meer) in hadden, ja dan vergaat je de zin om te leren wel. Dat hij desondanks goed terecht is gekomen is in ieder geval niet te danken aan deze school. Oftewel, ik kan de ouders die hun kinderen naar een andere school willen sturen wel begrijpen, het gaat hier om de toekomst van je kind die vergooid wordt door een abominabel slechte school.
Daarnaast, meer geld blijkt trouwens niet te werken, de miljarden die er tussentijds tegenaan zijn gegooid, niemand die weet wat daarmee is gebeurt. Verbeterd is er in ieder geval niets, landelijk gezien, verslechterd wel.
https://www.aob.nl/nieuws/extra-geld-voor-onderwijs-belandt-niet-op-juiste-plek/

RB
1 juni 2019 at 19:49
het is altijd de schuld van anderen…….
.
de jongeren van nu hebben alleen maar oog voor de telefoon, als je er iets van zegt ben je een fossiel, respect is ver te zoeken, als dat er eerst weer eens ingeramd zou worden gaat het vanzelf beter op de scholen

Monique_K
1 juni 2019 at 22:29
Deze problemen waren er al toen er nog geen smartphones bestonden, dus daaraan zal het niet liggen. En dat jij zoals gewoonlijk geweld, in dit geval tegen kinderen, als oplossing voor van alles en nog wat ziet is inmiddels geen verrassing meer. Misschien dat ‘ze’ er bij jou alle verstand uit geramd hebben, dat je daarom niets anders kan bedenken?

RB
2 juni 2019 at 07:37
knuffelen is het domste wat je kunt doen…….
er is nog zo’n clown hier die wil belonen ipv straffen, zelfs na 5 vergrijpen, bij de knuffelaars is al het verstand er uit gedropen denk ik zo maar, het hele land gaat totaal naar de verdommenis door het knuffelen….

Theo
1 juni 2019 at 14:45
Monique, mee eens. Het beroep leerkracht is een zwaar beroep. En ook behoorlijk onderbetaald ja. Ook vind ik veel leerkrachten helemaal geen leraar (es). Ze hebben de kunde gewoon niet. Ook het overwicht en gesteund door de politiek ontbreekt. Dat was vroeger wel anders in mijn tijd. Daar stond ook iemand! De scholen zijn ontzettend belangrijk. Ik ken het Finse systeem behoorlijk goed en dat werkt perfect en kost niks meer of minder.Ons aller toekomst zit nu op school en dat moet degelijk zijn. Helaas is het nederlandse systeem nogal onder de maat op allerlei terreinen. Maar ja…laat ook maar.

Zeikerd0223
1 juni 2019 at 15:47
Het onderwijs in Den Helder is al jaren zwak.
Maarja dat krijg je als de leraren leraressen de juiste kwalificaties niet bezitten. Daarmee houd je ze lekker onder de duim. En dan spreek ik over een zekere school voor middelbaar special onderwijs 😉

e
2 juni 2019 at 08:49
Wel eens bij stil gestaan, dat er waarschijnlijk een heleboel ouders zijn , die hun kinderen hier op school hebben zitten, omdat zij de reiskosten naar een andere (betere school ) buiten de stad niet kunnen betalen ? En dat , het met dit voorstel ,(als het wordt aangenomen) het dan mogelijk wordt om die kinderen dan naar die scholen buiten de stad te sturen ? Een stad als Den Helder zijnde , dient zijn eigen goede onderwijs instellingen te hebben. En het moet niet zo wezen , dat de bewoners van Den Helder hun kinderen in een andere stad op school gaan doen , omdat het onderwijs daar beter is. Dan faal je als stad.

Theo
2 juni 2019 at 15:49
“e” Klopt…spijker op zijn kop. Kan mevrouw hamerslag eens over nadenken. (maar dat gaat echt niet gebeuren)

Monique_K
2 juni 2019 at 16:04
Verbeter de scholen hier dan, maar laat ook de kinderen van ouders die het niet kunnen betalen in de tussentijd elders naar school gaan. Die raken namelijk hun toekomst kwijt omdat er al tig jaren niets gedaan wordt. Of moeten de kinderen soms de dupe worden van het slechte beleid? Hup een miljoentje hier en een miljoentje daar, maar geld uittrekken voor het plaatselijke onderwijs, ho maar!

ED
2 juni 2019 at 16:26
Het ligt niet zo eenvoudig Monique_K. Ik heb al eerder gereageerd maar dat was nog al een lange tekst. Dus dat zal even duren voordat het verschijnt (overigens @RB daar ligt wat ruimte tot verbetering op DHA). De gemeente kan het onderwijs niet verbeteren. Dat ligt echt in Den Haag. Maar mensen, en vooral politici en economen hebben geen geduld meer. Interventies werken soms pas jaren later. Als je dan geen geduld hebt, slaan de maatregelen soms door. Mensen zijn niet meer bereid tot periodes van een meer gematigd leven. Rutte, en wellicht Europa heeft zoveel interventies ingezet op economische groei in Nederland, dat we doorslaan richting grote arbeidstekorten op meerdere terreinen. Heer Rutte u pleitte voor banen, banen, banen, banen. Nou u heeft ze!

RB
2 juni 2019 at 17:16
Krul wil honderden oost Europese arbeidsmigranten erbij, dan hebben we ook nog zo’n 575 hoogopgeleide kanspareltjes op Burg Ritmeesterweg duimen te draaien, 750 mensen in de WW, zitten tussen die ruim 1500 man vast een hoop keigoede leraren of zijinstromers bij, kansen ten over…. klagen is makkelijk, oplossingen zoeken beter…

ED
2 juni 2019 at 17:46
Wanneer u het verband tussen mijn laatste zin en uw eerste zin in uw reactie niet ziet dan wordt het wel lastig discussiëren hè RB. maar blijf reageren!

Monique_K
2 juni 2019 at 21:37
@ ED, de gemeente kan inderdaad de kwaliteit van het onderwijs niet verbeteren. Maar ze kunnen wel financieel ontlasten, zeker in het kader van ‘verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van de jeugd’. Er zijn zoveel tussenuurtjes omdat de school het geld niet heeft om invallers te huren, en daarvoor krijgt een gemeente dus geld van het rijk, om achterstanden te verhelpen. En dat je achterstanden oploopt bij zoveel tussenuren staat mijns inziens als een paal boven water. Daar ligt dus een taak voor de gemeente. Dat er meer geld moet naar de salarissen voor leraren weten we al een jaartje of tig, toch gebeurt het niet met als gevolg een oplopend tekort aan leraren. Dat was al aan de gang lang voor Rutte, dat speelde ook al in de tijd van Balkenende. Hoeveel Helders talent is in al die jaren al verloren gegaan? Hoeveel meer moet er nog verloren gaan voor deze school het eindelijk op een rijtje heeft?
Dat ouderen wel eens wat meer geduld moeten hebben voor een plan vruchten afwerpt, daar kan ik zonder meer in mee gaan, maar bij opgroeiende kinderen werkt dat niet! Om het maar overdreven te stellen: je kan niet tegen een baby zeggen van ‘sorry, ik heb nu geen leraar om je te leren praten, kom over 10 jaar maar terug, dan heb ik het wel voor elkaar’.
Ik denk overigens niet dat het voorstel van Hamerslag een realistische oplossing is, het zou alleen resulteren in overvolle klassen waardoor ook daar het onderwijs kwalitatief achteruit gaat.

RB
3 juni 2019 at 07:33
een leraar om een baby te leren praten, van welke planeet komt u?
is dit niet een taak voor de ouders? of hebben die het tegenwoordig te druk met zichzelf? vakanties en fakebook…..

Monique_K
3 juni 2019 at 11:55
Ik geef een overduidelijk voorbeeld waarom de educatie van een kind niet uitgesteld kan worden tot er eindelijk een leraar is. Ik zeg het er zelfs bij dat ik zit te overdrijven, om het punt duidelijk te maken. Uiteraard neemt u dat weer letterlijk. Ze hebben het verstand er bij u echt uit geramd?

ED
2 juni 2019 at 13:28
Er spelen hier een aantal uitdagingen.
Allereerst mis ik de naam Chris van Meurs in de berichtgevingen. Hij was tenslotte de belangrijkste man op SAZ de eerste helft van dit decennium en schrijver van het SMP.
https://www.scholenopdekaart.nl/vensters/public/40931-00MV-002/voind06/strategischmeerjarenplan20152020scholenaanzee.pdf
De toezichthistorie is in zijn periode niet bepaald om over naar huis te schrijven.
https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/vo/onderwijssoort/vwo/id/9242
En dan heb ik het nog niet eens over het inspectie onderzoek van dit jaar; Zeer zwak. Het lyceum koerst af op een bestuurlijke “onder curatele” stelling.
Alhoewel ik niet alle ins en outs ken, kan ik wel een aantal beperkende factoren invullen. Puur door het nieuws te volgen. Als ik in de rapporten kijk, wordt vooral slecht gescoord op de indicator onderwijsresultaten en afstroom. Dit kan komen door het inderdaad ontstane lerarentekort en opvang van lief en leed. Vooral op het hogere niveau, qua onderwijs, is het vinden van invalkrachten lastig. Immers voor een basisschool lerares is makkelijker (ik zeg niet makkelijk, maar makkelijker) een invalkracht te vinden dan voor iemand die wiskunde (A, B en/of C), natuurkunde of Latijn geeft aan 5de jaars VWO leerlingen. Als er een vacature langdurig niet wordt ingevuld, heb je een probleem. Den Haag onderschat dit lerarentekort, mijns inziens, al jaren enorm. Het lerarentekort verloopt ook nog eens progressief.
https://www.aob.nl/nieuws/nieuwe-cijfers-laten-zien-dat-lerarentekort-niet-afneemt/
Om het lerarentekort op te vangen, dient het vak niet alleen heel snel veel aantrekkelijker gemaakt te worden maar heb je ook nog geduld nodig. Stel dat morgen het vak van leraar onweerstaanbaar aantrekkelijk wordt voor 4.500 extra full time aanstaande docenten, dan duurt het nog 4 jaar voor het behalen van een tweedejaarsbevoegdheid (lesgeven t/m klas 3 Havo en VWO) en daarbovenop nog eens 2 jaar (dus totaal 6) voor het behalen van een eerstegraadsbevoegdheid zodat je alle HAVO en VWO klassen les mag geven.
Daarnaast kan er sprake zijn van de (tijdelijk) uitgebluste leraar. Je kunt je afvragen hoe dat komt en hoe dat patroon te doorbreken is. Het respect voor een docent is behoorlijk gedaald. Daarbij lijkt het erop dat een leraar vooral leuk moet zijn in plaats van goed. Als je vroeger straf kreeg van je docent, kreeg je dat thuis nog eens extra. Tegenwoordig zijn ouders mondiger, komen naar school, bedreigen de docent en is het aantal rechtszaken voor onderwijsinhoudelijke zaken enorm gestegen. Een docent is allang geen notabele meer. Eerder een opvoeder die vooral het thuisfront met rust moet laten.
Alhoewel problemen met de jeugd van alle dag is, is er wat mij betreft wel 1 belangrijk verschil en dat zijn de mobiele telefoons en de sociale media. Als je vroeger liep te stoeien, was het op een gegeven moment genade. Nu schoppen ze net zo lang door totdat de “tegenstander” niet meer beweegt. Daarnaast wordt het door iedereen daarom heen gefilmd en gedeeld. Alles wordt gefilmd. Drank en drugs zijn, onder 18 verboden. Een verbod op roken is aanstaande. Ik zou willen pleiten voor een vergelijkbaar verbod van mobiele telefoons onder de 18. Het is een vreselijk verslavend, onveilig middel dat, net als autorijden, pas in beeld mag komen op het moment dat je bepaalde dingen in het leven snapt.
Goed tot slot; Hans van Beekum heeft een megaklus. Ik heb er alle vertrouwen in omdat hij een vergelijkbare klus, binnen een jaar, eerder heeft geflikt op het Vmbo. Ik wens hem en zijn team daar alle succes in.

‘t kan erger
3 juni 2019 at 08:53
Helemaal mee eens ED, met alle punten die u opnoemt, wie wil er nog leraar worden? En dan ook nog helemaal in Den Helder. En dan ook nog op een school die al jaren het stempel onvoldoende tot zeer zwak heeft?
Overigens hebben wij zeer goed ervaringen gehad met dhr. van Beekum in de tijd dat onze kinderen nog op Scholen aan Zee zaten. Ook ik wens hem alle sterkte toe om deze klus te klaren.

Roan
2 juni 2019 at 16:48
We hebben toch hele hordes hoogopgeleide vluchtelingen hier binnen gehaald ? dan zou je toch zeggen dat we daar wat leraren uit kunnen distelleren.Ze waren de ” krem de la krem ” volgens de linkse kerk.Dus ik ga er van uit dat ze inmiddels de Nederlandse taal en gewoonten wel beheersen.

https://denhelderactueel.nl/2019/05/behoorlijk-bestuur-wil-gratis-ov-naar-schagen/

PDF:
Gemeente Den Helder – Nevenfuncties Burgemeester & Wethouders Den Helder

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Scholen+aan+Zee