Casper Duin – Port of Den Helder poogt Chinese boot te kopen + Arie Booy – Verbonden partijen in één rapportage + Gevolgen Brexit voor haven onzeker + Miljoen euro voor haven

Port of Den Helder poogt eigenaar Chinese boot uit te kopen, maar tijd begint te dringen

Den Helder – In hun poging een gerechtelijke uitspraak te verijdelen in het geschil over de ’Chinese boot’, begint de tijd te dringen voor Port of Den Helder en de familie Ho.

Dat stelt Joop van der Heijden, raadsman van de eigenaren van het drijvende Chinese restaurant in de Helderse haven. Port of Den Helder wil de familie Ho uitkopen.

Van der Heijden: “Er is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest. Dat is niet aangetroffen. Hun advocaat wenst toch verder onderzoek. Geen asbest betekent uiteraard een hogere waarde van de boot.

Zodra die uitkomst bekend is, zal er een taxatierapport worden opgesteld om de waarde te bepalen. “Ik heb twee weken geleden aan de rechtbank gevraagd om de zaak vier weken aan te houden, dus we hebben nog twee weken om eruit te komen. Een slepende rechtszaak willen we allebei niet. ’Port’ wil die plek zo snel mogelijk vrij hebben. En de familie Ho kan jarenlang procederen niet betalen.

Wij wachten op het taxatierapport. Daarin is vertraging opgetreden in verband met de vakantietijd“, meldt Port of Den Helder directeur Jacoba Bolderheij.

Beide partijen voeren een juridische procedure tegen elkaar. Port of Den Helder wil het niet in gebruik zijnde restaurant zo snel mogelijk weg hebben van de huidige plek. De familie Ho is daartoe bereid, mits er een alternatieve locatie is.

Helderse Courant, 21 augustus 2019, 21:42

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190821_49806897/port-of-den-helder-poogt-eigenaar-chinese-boot-uit-te-kopen-maar-tijd-begint-te-dringen

Verbonden partijen voor ’t eerst in één rapportage

Den Helder – De gemeenteraad heeft voor de eerste keer in het bestaan van de met de gemeente verbonden partijen zoals havenbedrijf, luchthaven en Willemsoord, een gebundelde rapportage ontvangen.

Reeds geruime tijd moppert de gemeenteraad over de gang van zaken met dochters, die voor 49 tot 100 procent eigendom van de gemeente zijn, maar waar politici geen tot weinig invloed op hebben.

Maandag leidde een kredietaanvraag van Willemsoord BV voor de Boerenverdrietsluis nog tot politiek gekrakeel van partijen, die deel uit maken van de coalitie, maar het zat zijn steeds met dure tegenvallers geconfronteerd te worden.

Startpunt

Met de rapportage, die gisteren naar de gemeenteraad gestuurd is, geeft het college invulling aan de toezegging, dat er zaken gaan veranderen in de informatievoorziening.

In het voorwoord van het rapport staat: ’Het college hecht er aan, dat de rapportage niet een instrument op zich is, maar dat deze vooral een startpunt is om met de raad tot een gesprek te komen.’ In een kleine twintig pagina’s komen vervolgens aan bod: Port of Den Helder, Willemsoord, Zeestad, Luchthaven en Baggerbeheer.

De achtergrond van het op afstand zetten van deze bedrijven is terug te voeren op het ’dualisme’; een politieke ontwikkeling, die stamt uit het vorige decennium. Het college stelt in de nota: ’Geheel in lijn met het dualisme zijn privaatrechtelijke verbonden partijen het terrein van het college. Ze zijn namelijk een uitvoeringsmiddel om de door de raad gestelde doelen te realiseren. De controlerende taak van de raad is daarom georganiseerd in de samenwerking tussen raad en college.’

Mis

En juist op dat controlerende vlak is het de afgelopen jaren regelmatig misgelopen vinden veel raadsleden. Neem de discussie in 2018 over de vele miljoenen, die het havenbedrijf zei nodig te hebben voor het onderhoud van de kades in de stad.

Die discussie kwam eerst naar buiten door de toenmalige havenwethouder, die meldde, dat er veel geld nodig was. Bedragen van zeven miljoen euro of meer passeerden de revue. Uiteindelijk is over die kostenpost een deal gesloten door de nieuwe coalitie, maar het was een pijnlijke ervaring, omdat de gemeenteraad tegenover de gemeenschap wel fikse bezuinigingen op het sociaal domein en in de subsidieverstrekking moest zien te verdedigen.

In de eerste halfjaarlijkse rapportage staan nu alle cijfers op een rij en wordt ook voorzichtig vooruit gekeken. De gemeenteraad zal het stuk binnenkort inhoudelijk kunnen behandelen.

Helderse Courant, 27 maart 2019, 12:29

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190327_98450826/verbonden-partijen-voor-t-eerst-in-een-rapportage

Gevolgen Brexit voor Helderse haven zijn nog onzeker

Den Helder – Het Verenigd Koninkrijk koerst op een harde Brexit af. Wat zijn de gevolgen voor de Helderse haven?

De Brexit zal vooral grote impact hebben voor havens van waaruit een veerdienst voor personen en/of goederen met het Verenigd Koninkrijk wordt onderhouden”, verwacht adjunct directeur Kees Turnhout van Port of Den Helder. “Voor de offshore markt, waarin onze haven opereert, is nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn. Nu al hanteert het Verenigd Koninkrijk strenge regels voor bedrijven, die werkzaam zijn op het Britse continentale plat. Die regels kunnen voor Britse bedrijven belemmerend gaan werken bij het aantrekken van offshorepersoneel uit andere landen. Of dit een positief effect heeft voor bedrijven in Den Helder valt nog te bezien. Economische analyses voorspellen niet of nauwelijks invloed van Brexit op de olie en gasprijs, maar wel wordt druk op de investeringen verwacht, juist doordat er nog veel onzekerheid bestaat”, stelt Turnhout.

Directeur Wim Schouwenaar van scheepsagent DHSS verwacht minimale last te hebben van de Brexit: “Wij zien ook kansen, daar Den Helder als haven een omgekeerde logistiek kent. Op de Noordzee bevinden zich de klanten namelijk, dat is ons ‘achterland’. De kans bestaat, dat reders, werkzaam in Offshore Energy sectoren, na de Brexit kiezen voor Den Helder in plaats van een haven in Engeland. Dit in verband met logistieke perikelen op het gebied van goederen en personenvervoer.

Oud topman Rob Tompot van Peterson hoopt, dat er in ieder geval handelsafspraken worden gemaakt over invoerrechten: “Ik denk niet, dat de scheidende partijen er belang bij hebben om nu gelijk extra verstoring van de markt te creëren. Als men besluit de invoerrechten op nul te houden dan is er weinig aan de hand lijkt mij. Als er wel invoerrechten worden geheven dan zal er meer declaratiewerk ontstaan. Vanuit Den Helder wordt ook het Britse deel van het zuidelijk continentaal plat bevoorraad. De vraag is, of de Brexit dat heel erg moeilijk gaat maken met te veel formaliteiten. De klanten van de haven werken rond de Noordzee, dus ik verwacht, dat de collegialiteit blijft bestaan en dat problemen pragmatisch zullen worden opgelost”, besluit Tompot.

Helderse Courant, 21 augustus 2019 12:54

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190821_38414429/gevolgen-brexit-voor-helderse-haven-zijn-nog-onzeker

Den Helder spijkert een miljoen euro per jaar bij voor onderhoud van haven

Den Helder – Geen twee miljoen euro per jaar voor onderhoud van de haven, maar een miljoen per jaar. Dat voorstel doet het college aan de raad.

Havenwethouder Kees Visser licht toe: “Bij de coalitie onderhandelingen hebben we afgesproken, dat we bereid waren om de haven met twee miljoen euro per jaar te steunen. Nu de onderhoudsopgave geheel in kaart is gebracht blijkt een miljoen euro voldoende te zijn. Dat bedrag is genoeg om 17,4 miljoen euro, die nodig is aan onderhoud van kades, bruggen en de Zeedoksluis tot het jaar 2028 op te brengen. Het is een investering in de haven, die over twintig jaar wordt afgeschreven.”

Volgens Visser moet het onderhoudsgeld niet verward worden met de zeven miljoen euro, die vorig jaar al naar Port of Den Helder is gegaan: “Daar hebben we onder meer grond op Westoever en de Spoorweghaven van gekocht, die in de toekomst gebruikt kan worden voor woningbouw. Het havenbedrijf had dit geld nodig voor Kooyhaven.”

Staatssteun

De wethouder tekent aan, dat er niet zo maar een zak geld beschikbaar gesteld wordt aan het havenbedrijf: “De regels voor staatssteun zijn streng. Als de overheid investeert kan het wel. Daarom dragen we financieel bij in het verbeteren van kades, kunstwerken, zoals bruggen en de openbare ruimte. Port of Den Helder heeft daar geen geld voor. We hopen, dat het havenbedrijf in rustiger vaarwater komt en gaan ervan uit, dat er nu geen lijken meer in de kast zitten.

Visser doelt op de verzelfstandiging van het havenbedrijf eerder dit decennium toen de gemeente dacht, dat het onderhoud wel uit de exploitatie bekostigd kon worden.

De exploitatie van de haven blijft fragiel”, erkent de bestuurder. “Maar de bedrijven, die met de haven verbonden zijn bieden veel werkgelegenheid. Economische groei is een belangrijke doelstelling voor de gemeente. Om dat te bereiken heb je goede voorzieningen nodig. Aangezien de kosten van onderhoud voor bepaalde delen van de haven niet in verhouding staan tot de opbrengsten, stellen we als gemeente daar geld voor beschikbaar.

Sluis

Het eerste project, dat aangepakt wordt, is de renovatie van de Zeedoksluis tussen het natte dok van Willemsoord en de Buitenhaven. Daarna komen kades aan de beurt, zoals die achter de Moormanbrug. Visser gaat ervan uit, dat er de komende tien jaar geen risico’s meer opduiken voor de haven.

Helderse Courant, 22 augustus 2019, 16:33

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190822_49116359/den-helder-spijkert-een-miljoen-euro-per-jaar-bij-voor-onderhoud-van-haven

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Turnhout
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacoba+Bolderheij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joop+van+der+Heijden
https://robscholtemuseum.nl/?s=chinese+boot
https://robscholtemuseum.nl/?s=verbonden+partijen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad