Casper Duin – Minima hardst getroffen + Gratis parkeren geen gepasseerd station in Den Helder + Ronald Boutkan – College positief over toekomst Den Helder + Mes in gratis parkeren?

Minima hardst getroffen door bezuinigingen Den Helder

Minima worden het hardst getroffen in de dinsdag voorgestelde programmabegroting 2019 van het college van Den Helder, waarin het Sociaal Domein met twee miljoen euro wordt gekort.

’Lastige keuzes, die pijn doen voor betrokkenen’, zo typeerde wethouder Kees Visser van Financiën de noodzakelijke bezuiniging. Op de totale gemeentebegroting van 199 miljoen euro moet voor 2019 € 2.750.000 worden bespaard.

Driekwart daarvan wordt gerealiseerd in het Sociaal Domein. Door bezuinigingen, door een andere aanpak van de bijstandsgerechtigden en door mee te waaien op de economische meewind.

Zo verdwijnt voor circa veertig procent van de minima de gedeeltelijke compensatie van het eigen risico in de zorg, hetgeen een besparing van € 200.000 oplevert. Verder wordt de Meedoen regeling (een potje waaruit minima kunnen deelnemen aan sociale, sportieve en/of culturele activiteiten, red.) afgeschaft, goed voor een min van € 368.500. Met het gefaseerd afbouwen van de gemeentelijke bijdrage aan voorschoolse opvang doet men eveneens een duit (€ 65.000) in het zakje.

Wethouder Peter de Vrij maakt zich hard voor een proef met de inzet van gezinscoaches in de zogeheten multi probleemgezinnen. Door intensieve begeleiding en het begrenzen van het budget wordt € 100.000 in 2019 ’gewonnen’. Daarnaast ziet men heil in een pilot met praktijkondersteuners bij huisartsen om zodoende het aantal doorverwijzingen naar jeugdzorg instellingen met veertig te kunnen reduceren (à € 113.500).

Nu steeds meer mensen werk vinden als gevolg van het gunstige economische klimaat, verwacht het college een kleine miljoen euro te kunnen bezuinigen op de bijstand (acht ton) en de bijzondere bijstand (anderhalve ton). Het aantal uitkeringsgerechtigden daalde recent naar 1.650. Wethouder Pieter Kos rekent erop, dat dat aantal eind van dit jaar op of onder de 1.600 ligt.

Aan de plus kant is in het coalitieakkoord een structureel bedrag opgenomen van twee miljoen euro voor havenbedrijf Port of Den Helder. Dit bedrag is voor 2019 beperkt tot een miljoen, mogelijk (deels) in de vorm van een lening.

Vooruitlopend op de uitkomst van de evaluatie van het gratis parkeren later dit jaar, is hiervoor al een structureel bedrag van € 750.000 euro begroot. Voor nieuw beleid voortvloeiend uit het coalitieakkoord is een potje van € 1.500.000 beschikbaar.

Het coalitieakkoord volgend, wordt de bijdrage van de ruimtevragers verlaagd met € 2.050.000. Om de begroting sluitend te krijgen, stelt het college om het tekort op te vangen met een aanvulling van € 515.000 uit de algemene reserve.

Noordhollands Dagblad, 16 oktober 2018, 21:35

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/minima-hardst-getroffen-door-bezuinigingen-den-helder

Gratis parkeren lijkt nog geen gepasseerd station in Den Helder

Het structureel handhaven van het gratis parkeren in deze vorm in Den Helder lijkt na de eerste behandeling van de programmabegroting 2019 van het college geen gepasseerd station.

De fracties van GroenLinks, D66 en coalitiepartner PvdA stelden woensdagavond het heroverwogen van het vrij parkeren aan de orde in de commissie Bestuur & Middelen. In de vorm van afschaffing of het invoeren van betaald parkeren op bepaalde plekken. Pieter Blank (PvdA) opperde als voorbeelden betaald parkeren bij de strandopgangen of rond de TESO haven. Zijn partij ziet sowieso veel in het opschroeven van de inkomsten, via betaald parkeren, OZB verhoging of een besparing op het gemeentelijk apparaat.

Henk Mosk (D66) zou het vrijkomende ’parkeergeld’ graag aanwenden om tal van andere, kleine bezuinigingen te voorkomen, die de burger raken. Marije Boessenkool (GroenLinks) stelde de beloofde evaluatie over dit onderwerp te missen. “Het is duur en niet passend in een fiets vriendelijke gemeente.”

Wethouder Heleen Keur wees in haar reactie op het coalitieakkoord, waarin behoud van gratis parkeren is opgenomen. “Afspraak is afspraak. Bovendien vergt betaald parkeren ook investeringen. Dan is het maar zeer de vraag of we daarmee zwarte cijfers schrijven”, stelde Keur.

Eli Saliha wees namens Beter voor Den Helder op de afspraken uit het Helders Akkoord. Hij sprak over ’afspraken, die selectief worden nagekomen’. “En niet ten aanzien van het vogelasiel en de LOS.” Het noodlijdende vogelasiel, dat recent de verhuizing naar de Helderse Vallei zag afketsen en vanaf 1 januari geen financiële steun meer krijgt, is voor meer partijen reden om de komende periode een amendement in te dienen. Volgens tal van fracties zijn de toegezegde gelden aan de Lokale Omroep Stichting voor huisvesting en investering niet nagekomen. Wethouder Keur bestrijdt dat en beloofde in gesprek te gaan met de bestuurders van de LOS. Zorgen zijn er alom over de niet sluitende meerjarenbegroting van de gemeente. Eerder toonde de provincie Noord-Holland zich een kritisch volger van het financieel beleid. “Deze begroting is wat gekunsteld sluitend gemaakt”, bevestigde wethouder Kees Visser van financiën. “De provincie zal opmerkingen gaan maken over de niet sluitende meerjarenbegroting.

Noordhollands Dagblad, 17 oktober 2918, 22:14

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/gratis-parkeren-lijkt-nog-geen-gepasseerd-station-den-helder

College positief over toekomst Den Helder

Den Helder – Burgemeester en wethouders zien de toekomst van Den Helder optimistisch in. Dankzij de aantrekkende economie en vooral de forse investeringen in Defensie, maar natuurlijk ook vanwege de steeds beter wordende voorzieningen, zal Den Helder op korte termijn veranderen van een krimp in een groeigemeente. Even door een zure appel heen bijten hoort daar helaas ook bij.

Vooruitlopend op de discussies in commissies en raad had het college dinsdag de lokale pers uitgenodigd voor een toelichting op de begroting. Ja, er moet volgend jaar bezuinigd worden, maar daarbij zijn wel keuzes gemaakt om de pijn te verdelen en zo klein mogelijk te houden. Het college wilde vooral benadrukken dat het steeds beter gaat met Den Helder en dat we dan ook vooral met z’n allen positief moeten zijn.

“Den Helder gaat weer groeien”, sprak burgemeester Koen Schuiling. “Tussen nu en 2025 wordt er fors geïnvesteerd in Defensie en dat betekent onder meer enkele duizenden nieuwe banen bij de marine. In combinatie met de overige ontwikkelingen in Den Helder maakt dit, dat een flink deel van de nieuwe defensiemedewerkers voor een woning in onze stad zal kiezen”, aldus Schuiling. Wethouder Pieter Kos schetste, dat als slechts 30 procent van de nieuwe medewerkers voor Den Helder kiest, we over enkele jaren al geen krimpgemeente meer zijn. “En dat is een voorzichtige schatting”, benadrukte Kos.

Sluitende begroting

De begroting voor 2019 is sluitend, maar er moeten her en der lastige keuzes worden gemaakt. Binnen de 199 miljoen euro die de gemeente tot haar beschikking heeft, is geen geld te vinden om de minima ook volgend jaar te compenseren voor het eigen risico in de zorg. Deze bezuiniging levert de gemeente 200.000 euro op. Positief is volgens Kos wel, dat het aantal mensen met een uitkering steeds verder daalt, inmiddels al tot onder de 1650. “En voor eind 2019 rekenen we op 1.600 uitkeringsgerechtigden, een realistische en zelfs hoge schatting.” Het college verwacht, dat het daadwerkelijke aantal mensen met een uitkering nog lager uitvalt.

De gratis gehandicapten parkeerkaart gaat geld kosten, 28 euro per jaar. Dat levert de gemeente 10.000 euro op. En ook de Meedoen regeling wordt afgeschaft, een besparing van 368.500 euro. Het pas dit jaar ingestelde Topsport beleid sneuvelt ook. Volgens wethouder Peter de Vrij wil de gemeente meer inzetten op breedtesport en was het bovendien zo, dat het potje voor topsport dit jaar ook niet volledig werd benut. Ook de Stimuleringsprijs Kunst verdwijnt, een besparing van 20.000 euro. “Die is nu drie keer uitgereikt, maar we moeten keuzes maken”, zegt wethouder Keur. “Dit is nu zo’n keuze, waarvan we denken, dat die op zich niet veel pijn doet.” Ook in de begroting voor 2019 (en de latere jaren) is geld gevonden voor gratis parkeren, waarmee dit nu echt structureel wordt. Ten aanzien van Port of Den Helder hoeft er komend jaar minder geld bij. De 2 miljoen, die nodig was, is voor 2019 beperkt tot 1 miljoen en dit wordt mogelijk (deels) een lening.

Ruimte

De begroting is sluitend, maar de raad mag er nog wat van vinden. En er is volgens wethouder financiën Kees Visser ruimte voor wensen van de raad. “Als ze dan maar wel aangeven wat we niet moeten doen binnen de begroting.” Ook is er nog 1,5 miljoen euro voor nieuw beleid voortvloeiend uit het coalitieakkoord. “Dat hebben we nog niet ingevuld, dus daar kan de raad met voorstellen komen, ook de oppositie uiteraard.”

De commissievergaderingen over de begroting beginnen woensdagavond. De algemene beschouwingen zijn op woensdag 31 oktober en een week later, woensdag 7 november, vergadert de gemeenteraad over de begroting voor 2019.

Den Helder Actueel, 16 oktober 2018 – 14:10

Reacties:

Dick Berts
16 oktober 2018 at 14:15
Heeft het college hier al een landelijke prijs voor weten te regelen?

Judge X
16 oktober 2018 at 15:23
Die gaan we dan beslist winnen, want het College .Schuiling verstaat als geen ander de Kunst, om onze Cultuur om zeep te helpen. 😉

Maris
16 oktober 2018 at 14:29
Duizenden nieuwe banen bij de marine whahaha waar halen ze die onzin vandaan wat een circus is het toch op dat gemeente huis met Pipo Koen aan het roer

simon
16 oktober 2018 at 15:11
als de dienstplicht er weer is zeker

rc licht
16 oktober 2018 at 15:49
ik denk ook dat we weer gaan groeien maar kunnen ze ook aarden ? geld voor defensie is voor onderhoud en materi”eel dacht ik .Laat ze de cijfers spreken niet op alles los.Regeren is vooruit zien en niet het volgen van e conomische belangen maar het verbinden met de Jutter de inwoner van jong tot oud

Henk van Kuijk
16 oktober 2018 at 16:02
De kwetsbaren en de kunst betalen dus: de twee miljoen onnodige verhuiskosten stadhuis; de half miljoen gepaard met de onnodige uitzetting gezin Scholte; de 2,3 miljoen voor de pinautomaat schouwburg.
En “de steeds beter wordende voorzieningen”??? In de zomer kwam de overval op het ov naar en van Julianadorp, met volle instemming van dit college: Na 18 uur niet meer steeds een aansluiting van de bus op de trein van station Zuid, 1x per uur een bus, een dieptepunt sinds 1978, toen ik als bestuurder van de Wijkvereniging Dorperweerth bij de opening van station Zuid was. Er woonden toen 7000 mensen in Julianadorp, er was steeds een aansluitende bus op de trein. Van college, Raad en BVJ: geen kik tot nu toe! Oja, wel van oud-wethouder Edwin Krijns op LOS-radio afgelopen zaterdag: “Ja, nu is Julianadorp aan de beurt, dat vergeten we wel eens…” Komisch wel, het CDA, geen kik over het dramatische ov. Ach ja, ze rijden allemaal auto….

Judge X
16 oktober 2018 at 16:17
Ja (nu) 14.000 inwoners vergeten, “je moet het maar schaamteloos durven !”

Ad
17 oktober 2018 at 10:34
pffffffff. triest, hoe ze bij ieder bericht toch weer die klaploper er tussen zien te frommelen….

Ronny Bravo
16 oktober 2018 at 16:05
Een groeigemeente? Ja, ja. Daarom gooien we een groot deel van de huizenvoorraad plat. Duizenden banen bij de marine?

jantje
16 oktober 2018 at 16:28
Als ze nou wat doen aan die 75% van de marinescheepsbemanning die aanboord slaapt dan ben je al van het krimpen af…

S. Brands
16 oktober 2018 at 17:05
1,5 miljoen euro voor ‘nieuw beleid’…..?

e
16 oktober 2018 at 17:42
Dat verhaal, hebben we eerder gehoord. Ze zijn al weer aardig aan het huiden verkopen, maar er is nog geen Beer geschoten. Hoe was het ook alweer, iets van honderdduizend inwoners ? Pretpark op Willemsoord ? De olie en gas industrie gaat op zijn reet, en denken ze nu echt dat de windparken Den Helder uit de misère gaan helpen. Als de olie en gas plarvorms dicht gaan , kan het vliegveld ook zijn biezen pakken. Het Gemeente bestuur, trekt weer een te grote broek aan.

Jacques Bierens
16 oktober 2018 at 19:01
Naar mijn mening zal het bedrijfsleven, net als in de landelijke politiek , hier garen bij spinnen. Voor de inwoners van Den Helder, die op het randje van de armoede grens moeten leven en trachten uit de schuldsanering te blijven, is geen of nauwelijks aandacht. Wel bezuinigen op sociaal domein. Niet bezuinigen op subsidies.

Henk S
16 oktober 2018 at 19:58
Wat ze in Amsterdam als een vloek ervaren (dominant overtoerisme en rijkeluisbouw) zien ze hier als een zege, waarom moet eigenlijk alles groeien, groter en drukker?.
Ikzelf ervaar dit zeker niet als voordeel, zolang er geen fatsoenlijke faciliteiten geregeld worden, dus o.a. meer parkeerplaatsen, hotels, supermarkten, openbare toiletten, betere bestrating, betere eerlijke horeca, het vvv weer open , fietst/ wandelpaden, een bus die langs alle bezienswaardigheden gaat en geen hondepoep of ander zwerfvuil. etc, etc.
Waarom worden er geen vergunningen verstrekt aan mensen die dit op eigen initiatief/ kosten op willen zetten??, of gaat het alleen om de te vangen subsidie en maken de (witte boorden) heren er zich vervolgens zo goedkoop mogelijk vanaf en willen ze de eventuele faciliteiten die nog ontwikkeld moeten worden uiteindelijk naar zichzelf of hun vriendjes toetrekken.
Zolang dit aan de hand is zal Den Helder nooit floreren en altijd door prutsers bestuurd blijven.

Dirk
17 oktober 2018 at 00:10
Flauw om de gehandicapten kaart 28 euro te laten kosten. Opbrengst 10.000 euro per jaar. Daarmee kan men de inboedel van Scholte nog geen 6 weken opslaan……….

Andrea
17 oktober 2018 at 01:32
Dat zijn dan alleen nog maar de privéspullen. Wat zullen de kosten wel niet zijn voor het opslaan van de kunst.
Zie overigens nog geen stelpostje schadeclaim staan in de begroting hierboven.
Maar even terug komen op de parkeerkaart voor gehandicapten. Het is niet alleen flauw, maar gewoon ronduit schandalig. De mensen die gebruik maken van een mindervalide parkeerkaart worden niet 1 keer maar 2 keer genaaid door dit college. Immers wordt er voor hun ook bezuinigd op de WMO, dus een nieuwe rolstoel, traplift of andere hulpmiddelen zit er niet in. Daar zit je dan in een versleten rolstoel of onder aan de trap omdat je niet meer naar boven kunt. En wat dacht je van mensen met open wonden, die in een huis moeten wonen waar de hygiëne niet op orde is omdat de wijkhulp geen 3 uur maar een uurtje mag komen schoonmaken.
Dit college zit er niet voor de normale mens. Dit college wil alleen de elite pamperen met een Schouwburg die geen normaal mens meer kan betalen en waar wel weer extra 3 ton naar toe moet.
Ik hoop niet dat ik de gemeente op een idee breng, maar straks gaan ze binnen de WMO ook nog korten op taxibonnen. Dan zijn de mensen die hulp nodig hebben zelfs 3 keer genaaid, omdat ze dan ook niet meer naar buiten kunnen.
Tjitske Biersteker zal inmiddels in de kerk zitten, om god te vragen of hij in zijn vrije tijd kan helpen met huizen schoonmaken. Peter de Vrij krapt zich nog eens achter zijn oren, van hoeveel ruimte hebben we nog op mijn andere werk (verpleeghuis de Koog), om alle hulpbehoevende in op te slaan. Het Ikeaboek ligt al voor zijn neus op de pagina stapelbedden. En Pieter Kos.. tja die hoor ik nog zeggen in 2014, “ik ga alle problemen oplossen binnen de WMO, We gaan voor maatwewerk!. Geef me een jaar en er zijn geen klachten meer” . Inmiddels heeft hij een nieuw opmaat gemaakt toetsenbord, met de grootste delete knop die er bestaat… De favoriete oplossing voor een wethouder met veel klachten in de mailbox…. Delete… “Yes de klacht is weg!

simon
17 oktober 2018 at 03:46
een miljoen willen ze in mindering brengen in de W.M.O schande toch

Albertha Postma
17 oktober 2018 at 08:03
Ja, maar dan moeten wel de mensen met het laagste inkomen opgeofferd worden. Snapt de raad dan niet dat dit op de lange termijn veel meer mensen met schulden zal opleveren. De minima pakken is broodroof. Het is Gods geklaagd dat deze gemeente raad zo om gaat met haar burgers. Hoezo armoedebeleid? Hoezo zorgplicht van gemeente?
En trouwens de cijfers dat er 1650 mensen met een uitkering zijn waar Pieter Kos zo trots op is kloppen totaal niet. Hij heeft het vast alleen over bijstandsgerechtigden. Er wordt met geen woord gerept over bewoners die moeten leven van een minimum uitkering van het UWV of de ouderen die alleen een AOW hebben. Want als we die ook nog even mee tellen in het mooie rekensommetje dan zal blijken dat er veel meer mensen op bijstandsniveau leven in Den Helder dan dat men laat voorkomen.
Maar daar is men goed in, de dingen mooier voorspiegelen dan dat de werkelijkheid is. Achter veel voordeuren in Den Helder heerst armoede. Maar dat weet de raad niet of toch wel? Voor deze bezuinigingen op voorzieningen voor de minima is maar één woord voor, bah.

JB
17 oktober 2018 at 09:20
Het lijkt er op dat dit allemaal een beetje los uit de pols wetenschap is en het grote voorbeeld vind plaats in het Haagse, volhouden aan het afschaffen van de dividend belasting zonder enige onderbouwing. Sociale aangelegenheden worden onderuit gehaald door roekeloze ambities en gedachten. Ik heb nog nergens een analyse gezien (DESTEP analyse) nadat de ambitieuze plannen 10 jaar geleden gestart zijn. En dan het verhaal van duizenden banen bij de Marine, waar halen ze die idioterie vandaan. En als ik het goed lees is dit de enige ontwikkelingspijler waar de hoop op is gevestigd. Den Helder gaat groeien en vol vertrouwen de toekomst in. Ik denk dat Den Helder een krimpgemeente blijft en de gemiddelde leeftijd hoger wordt en het besteedbaar inkomen steeds lager. Maar ja, dat als college uitspreken is het erkennen van je eigen falen. Doelredenering staat hoog op de agenda.

Flipfluitketel
17 oktober 2018 at 09:42
Net het NHD gelezen en ik schrok me rot. Is dit de nieuwe politieke insteek? subsidie bij sport verenigingen korten,
IVC korten, Topsport schrappen, kunstprijs weg, Maar gelukkig met het bezuinigen van deze onbelangrijke zaken gaan we gratis parkeren betalen. (behalve voor invalide die moeten dan weer betalen) Waar zijn de hozana roepers nu, ik hoor niets over of van hun zo geliefde Wethouder Biersteker en Wethouder Wouters.

Hijneken
17 oktober 2018 at 09:58
En vergeet de voorrang die statushouders (aangenomen asielzoekers) niet, zij krijgen voorrang op de lokale woningsmarkt. Of dat positief is voor de toekomst van Den Helder? Wel als je, net als Schuiling, al op leeftijd bent. De jongeren die een woning nodig hebben vertrekken namelijk omdat er geen woningen beschikbaar zijn. Op naar een stad met ouderen en statushouders!

Ad
17 oktober 2018 at 10:33
Wat een kul weer.
DH zet de stadsgrens open voor statushouders en zg arme asielzoekers.
Die komen met ladingen tegelijk binnen. geloof me… die komen NIET om te werken.
Zie het eerder de andere kant op gaan….
Maar het bekt wel weer lekker natuurlijk.

apolocat
17 oktober 2018 at 12:40
Q/Vooruitlopend op de discussies in commissies en raad had het college dinsdag de lokale pers uitgenodigd voor een toelichting op de begroting.\Q
Wat een rare volgorde. Ik dacht toch dat je het eerst in de Raad brengt en na bespreking in de Raad naar de pers gaat. Nee, niet in den Helder. We lopen eerst naar de pers en dan mag op 31 oktober en 7 november de Raad er ook nog iets van vinden. Ongelofelijk. Het College laat weer een zien dat ze er alleen voor zichzelf zitten, en de Raad is maar een “lastig” bijproduct dat getolereerd moet worden.

https://denhelderactueel.nl/2018/10/college-positief-over-toekomst-den-helder/

Toch het mes in gratis parkeren?

Den Helder – Moet het gratis parkeren in de hele binnenstad wel behouden blijven? Die vraag kwam woensdagavond aan de orde tijdens de commissie Bestuur en Middelen, die sprak over de gemeentelijke begroting voor 2019.

Het college stelt voor het gratis parkeren te behouden en heeft daar 750.000 euro voor gereserveerd. Wat D66 betreft is dat hoog en is een bedrag van 580.000 euro een stuk reëler. Het mag van de partij helemaal geschrapt worden, zodat heel veel kleine zaken ontzien kunnen worden, liet raadslid Henk Mosk weten.

Helemaal schrappen was voor ChristenUnie en PvdA niet direct het uitgangspunt, maar beide partijen gaven wel aan dat er gedacht mag worden over het op bepaalde plekken toch weer invoeren van betaald parkeren. “We moeten durven heroverwegen en we moeten het uitleggen”, aldus Pieter Blank.

Extra inkomsten

Niemand wordt enthousiast van bezuinigen, maar soms is het noodzaak. Wat de PvdA betreft mag echter best gekeken worden naar mogelijkheden om extra inkomsten voor de gemeente te genereren. Dat kan niet alleen door op sommige plekken het gratis parkeren niet te handhaven, maar bijvoorbeeld ook door te kijken naar een verhoging van de OZB. De CU gaf voorzichtig aan ook naar extra inkomsten te willen kijken, “want de ingevulde bezuinigingen doen zeer aan ons sociale hart, maar we weten ook niet goed hoe het anders moet”, gaf Hans van Donkelaar toe.

GroenLinks meldde blij te zijn dat er nu toch geluiden komen om het gratis parkeren opnieuw te bekijken en pleitte alsnog voor de eerder beloofde, maar nooit gehouden evaluatie van deze ‘proef’.

Afspraak

Meerdere fracties merkten op dat niet alleen ten aanzien van De Kampanje ‘afspraak is afspraak’ geldt. In deze begroting wordt lang niet elke gemaakte afspraak waargemaakt. Kees Visser, wethouder financiën, stelde daarop dat dit ook ten aanzien van het gratis parkeren geldt. “Ondernemers rekenen erop en in het coalitieakkoord zijn er afspraken over gemaakt.” Hij benadrukte bovendien dat het college bij ‘afspraak is afspraak’ vooral gekeken heeft naar wat in het coalitieakkoord is opgenomen. Wethouder Heleen Keur voegde nog toe dat de raad zich bij het afschaffen van gratis parkeren niet te rijk moet rekenen, want de herinvoering van betaald parkeren gaat ook gepaard met kosten.

De gemeenteraad besluit op 7 november over de begroting voor 2019.

Den Helder Actueel. 17 oktober 2018 – 21:54

Reacties:

’t Kraaiennest
17 oktober 2018 at 23:10
We moeten af van die achterlijke regeling om 5 uur gratis te mogen parkeren.
Gratis parkeren naar 2 uur is volgens mij heel gebruikelijk.
Willen mensen echt 5 uur in het centrum vertoeven, dan kunnen ze toch ook wel 5 minuten lopen.
Ik zie regelmatig dat mensen, die werken in het centrum, tussen de middag even de kaart verzetten.
Staan ze de hele dag en houden onnodig deze parkeerplekken bezet.

Dick Berts
18 oktober 2018 at 02:53
Waarom niet het mes in de reeks schandalige processen die B&W tegen hun eigen burgers voeren en steeds verliezen??

e
18 oktober 2018 at 08:06
Afschaffen ! Het gratis parkeren , is alleen voor de eigenaren van de winkels en hun personeel. Het is èèn en al vergunninghouders die op de parkeerplaatsen staan. Wijs gebieden aan waar lang parkeren is toegestaan Kijk eens naar de parkeergarages, die staan bijna nooit vol .

M
18 oktober 2018 at 09:44
Mes snijdt aan 2 kanten. Gratis parkeren en klanten trekken. Of andere zaken omhoog gooien en de burger in de portemonnee treffen. Dannkoes ik voor afschaf gratis parkeren. Ik heb geen auto en wens dan niet te moeten boeten voor het zoeken naar inkomsten.

mdelmonto
18 oktober 2018 at 09:57
Het is niet 5 uur gratis parkeren maar de hele dag. Personeel van de winkels en omliggende bedrijven, zoals het gezondheidscentrum in de oude bibliotheek, parkeren de hele dag door de kaart tussentijds aan te passen.
Om 09:00 uur in de morgen staat het plein al vol. Volgens mij gaan de meeste winkels pas om 10:00 open.

Juul
18 oktober 2018 at 13:07
Gratis parkeren bestaand niet.

juliaantje
18 oktober 2018 at 13:33
gaan we toch weer gezellig winkelen in schagen daar is het al heel lang gratis.. winkelt wel zo plezierig vind ik.

Henk S
18 oktober 2018 at 17:57
Fijn juliaantje, dan hoeft onze woz niet omhoog en hebben we weer een parkeerplek erbij, top dat je het zo sportief opvat, veel plezier in Schagen. (-:, ook wij gaan er regelmatig heen, veel beter winkelaanbod, goede keus.

Henk S
18 oktober 2018 at 14:15
Ik betwijfel of de afspraak tussen de gemeente en hun bevriende ondernemers net zo rechtsgeldig is als de afspraak die ze eerder met Rob Scholte hebben gemaakt.
Zowel lijkt het mij niet meer dan rechtvaardig, deze ondernemers dezelfde behandeling te geven als RS,
met andere woorden, breek de afspraak, weg met het gratis parkeren (levert ons anderhalf miljoen op, ipv de woz etc te verhogen) of plat procederen die profiteurs.
Echte ondernemers hoeven niet gesubsidieerd en geholpen te worden ten koste van de burgers.

RB
18 oktober 2018 at 18:12
dat 5 uur parkeren had gewoon alleen in het feitelijke winkel gebied moeten zijn, niet zoals nu het hele centrum, bijvoorbeeld Bernardplein, Kroonpassage en parkeerdek Sluisdijkstraat 5 uur gratis rest binnenstad betalen of vergunning

’t Kraaiennest
18 oktober 2018 at 21:35
Lees het bericht van “mdelmonto” hierboven. Juist op het Bernardplein en de Kroonpassage staan auto’s de hele dag. Ik heb het regelmatig gezien dat winkelpersoneel maar ook werknemers van het gezondheidscentrum in de oude bibliotheek tussen de middag even de kaart verzetten. In 2 uur kun je een hoop boodschappen doen en daarna maak je weer plaats voor de volgende.

RB
19 oktober 2018 at 09:15
als je het betaald parkeren maakt vragen die meteen een vergunning aan en veranderd er niets aan de situatie,
als je het gratis parkeren beperkt tot die pleinen en dan de rest in de binnenstad betalen maakt dan hebben de bewoners waarschijnlijk wat minder overlast

e
19 oktober 2018 at 11:15
Een vergunning , wordt je gegund of niet. ( voorwaarden aan verbinden) Of net zo duur maken , als een heel jaar parkeren kost.

RB
19 oktober 2018 at 14:32
leuk voor de bewoners om de prijzen zo op te schroeven…..

juttertje 51
18 oktober 2018 at 21:04
weer die linkse kliek die de parkeer belasting nieuw leven in wil blazen wat had je anders verwacht pvda d 66 extreem links partijen die niks met de gewone man hebben walgelijke partijen en dan hebben we nog de vvd met een voorman die bij alle feestjes vooraan staat van vriendje schoenmaker en van den berg ja de jatter van het jaar waarschijnlijk de nieuwe directeur van willemsoord dan weet je waar het met den helder naar toe gaat

Hans
19 oktober 2018 at 08:51
Afschaffen betaald parkeren en ga lekker met de fiets naar de stad nog gezond ook

https://denhelderactueel.nl/2018/10/toch-het-mes-in-gratis-parkeren/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=gratis+parkeren