Buiten Parlementaire Onderzoek Commissie | BPOC2020 – Brief aan Minister Grapperhaus + Verklaring Naar Buiten Treden Politie Agenten + Reactie op Brief Grapperhaus, 16 november 2021

Zijne Excellentie de heer FBJ Grapperhaus
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

18 oktober 2021

Hooggeachte heer Grapperhaus,

Zoals u weet hebben 80 Gewetensbezwaarde Politie Agenten bij de Buiten Parlementaire Onderzoek Commissie (BPOC2020) een Verklaring afgelegd omtrent het toepassen van Buiten Proportioneel Geweld tegen Corona Demonstranten.

Hierover zijn door de heer Gideon van Meijeren en door de heer Wybren van Haga aan u Kamer Vragen gesteld. U gaf de heer van Meijeren als Antwoord, dat er geen Buiten Parlementaire Onderzoek Commissie nodig was, omdat er geen Buiten Proportioneel Geweld plaats zou vinden en het Nederlandse Politie Korps haar Werk uitstekend deed.

Aan de heer Van Haga antwoordde u, dat u op de hoogte was van de Verklaringen, maar dat u de Validiteit van deze Verklaringen niet kon controleren.

Bij deze verzoeken wij u de Commissie te ontvangen op uw Ministerie en een Beëdigde Notaris Verklaring, waarin Bevestigd wordt, dat de Verklaringen op Werkelijke Getuigenissen berusten van Agenten uit uw Politie Korps in Ontvangst te nemen. Om begrijpelijke Redenen willen de betreffende Agenten niet, dat hun identiteit bij u bekend wordt.

Een eerder gedane Toezegging door de Politie Ombudsfunctionaris mevrouw Letty Demmers ons te ontvangen en het Rapport met de Getuigenissen van de Agenten en de Verklaring van de Notaris in Ontvangst te nemen, is door mevrouw Demmers niet nagekomen, ondanks haar Toezeggingen en aandringen van onze Kant.

Een Email Bericht aan mevrouw Demmers verzonden 1 augustus 2021, waarin wij nogmaals aandringen om haar Belofte na te komen sluit ik bij dit Schrijven in. Mevrouw Demmers heeft niet gereageerd op dit Bericht.

Om Redenen, die u op onze Website terug kunt vinden en waarvan ik een Kopie bij dit Schrijven bij zal sluiten, zijn de Agenten tot nu toe niet naar buiten getreden.

Er is na ons eerste Contact met mevrouw Demmers Telefonisch Contact met ons opgenomen door de heer Frank Brouwers, Hoofd Bureau Ombudsfunctionaris Politie. Ons Verzoek om ons te ontvangen om het Rapport en de Beëdigde Notaris Verklaring in Ontvangst te nemen, werd door hem Afgewezen. We hebben ons Ongenoegen hierover bij mevrouw Demmers geuit, waarna zij ons heeft Toegezegd, dat haar Assistente ons zou bellen om een Afspraak te maken om de Commissie te ontvangen. Zoals gezegd hebben wij hierna niets meer van mevrouw Demmers vernomen, ook niet na ons laatste Email Bericht van 1 augustus. U kunt een en ander controleren bij mevrouw Demmers en de heer Brouwers.

Wij verzoeken u hierbij vriendelijk, doch dringend, binnen vijf werkdagen een Bevestiging aan ons te doen toekomen, waarin u ons uitnodigt het Rapport en de Beëdigde Notaris Verklaring aan u te komen overhandigen op uw Ministerie.

Tevens verzoeken wij u Openbaar te maken, dat u de Beëdigde Notaris Verklaring heeft Ingezien, waarin Bevestigd wordt, dat de Verklaringen van Agenten uit uw Politie Korps zijn.

Wij zijn ervan overtuigd, dat u als goed Werkgever een Extern Onderzoek zal laten doen naar de Misstanden, die door de Agenten in hun Verklaringen worden genoemd.

Wij zien uw spoedige Reactie met belangstelling tegemoet.

Met de meeste hoogachting,

Pieter Kuit & Jade Kuit
Stichting Buiten Parlementaire Onderzoek Commissie (BPOC2020)

Verzonden met Barcode 3SRPKS414120835

Bewijs van Verzending (1) (foto BPOC2020)

Bewijs van Verzending (2) (foto BPOC2020)

Verklaring aangaande het Naar Buiten Treden van de Politie Agenten

16 oktober 2021.

Eind 2020 hebben wij een Oproep gedaan aan Gewetensbezwaarde Politie Agenten een Verklaring bij ons af te leggen.

Dit naar aanleiding van het steeds toenemende Politie Geweld tegen Corona Demonstranten.

De bedoeling was om alle Agenten, die zich bij ons zouden melden een Openbare Hoorzitting over hun Gewetensbezwaren te laten afleggen.

Binnen korte tijd hebben zich 80 Agenten bij de Commissie gemeld om te verklaren aangaande hun Gewetensbezwaren met betrekking tot het Politie Geweld tegen Demonstranten.

Op het moment, dat de Commissie bekend maakte met de Agenten naar buiten te zullen treden, zijn er ernstige Bedreigingen tegen het Leven geuit, zowel tegen Commissie Leden als tegen de Agenten.

Omdat de Commissie niet in kon staan voor de Veiligheid van de Agenten en hun Gezinnen heeft de Commissie toen besloten de Verklaringen op te nemen en de Beelden in Bewaring te geven bij een Notaris. De Beëdigde Notaris Verklaring was nodig om later aan te kunnen bieden aan de Minister van Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus.

De Schriftelijke Verslagen van de Verklaringen zijn Zonder Naamsvermelding op de Website van de Commissie geplaatst.

De Voorwaarde, waarop de Notaris de Beelden van de Verklaringen van de Agenten in Bewaring wilde nemen, was een volledige Anonimiteit van deze Notaris, behalve naar de Minister van Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus, op het moment, dat die zich bereid zou tonen de Notaris Verklaring in Ontvangst te nemen. De Notaris verlangde Anonimiteit in verband met zijn Persoonlijke Veiligheid.

Omdat de Echtheid van de Verklaringen van de Agenten steeds meer in Twijfel werden getrokken hebben de Agenten aan de Commissie verzocht toch naar buiten te mogen treden. Op dat moment is de Commissie op zoek gegaan naar een geschikte Locatie voor 80 Agenten en hun eventuele Partners. Ook moest er in de Omgeving voldoende Parkeergelegenheid zijn.

Het bleek bijna onmogelijk een Locatie te vinden, die ons wilde huisvesten. Dit in verband met de aard van het Evenement. Veel Locatie eigenaren waren bang voor hun Veiligheid. Locaties, die ons Spontaan werden aangeboden, waren Niet groot genoeg om 80 Agenten te huisvesten.

De Commissie kreeg op zeker moment de Aanbieding van een Alternatief Kanaal om een grote Ruimte voor het naar buiten treden van de Agenten te regelen en tevens de Techniek te verzorgen. Omdat dit Alternatieve Kanaal dit onder haar Eigen Naam wilde doen zijn wij daar Niet op ingegaan.

De Commissie hecht aan haar Onafhankelijkheid. Het naar buiten treden van de Agenten is niets anders dan een Hoorzitting met 80 mensen, die wij onder de Naam van de BPOC2020 wilden doen, zoals bij alle Reguliere Hoorzittingen. Ook de Agenten waren er Niet mee Akkoord om onder de Naam van een Alternatief Kanaal naar buiten te treden.

Er was de Commissie veel aan gelegen om, zoals toegezegd, in de maand augustus met de Agenten naar buiten te treden. Een ander Alternatief Kanaal bood aan om haar Studio te gebruiken voor het Evenement. Het naar buiten treden zou dan op 30 augustus plaats kunnen vinden. De Commissie heeft dit Aanbod aangenomen.

Op donderdag 26 augustus maakte de Eigenaar van dit Alternatieve Kanaal aan ons bekend, dat het Evenement onder de Naam van dit Kanaal plaats zou moeten vinden en dat de Eigenaar van dit Kanaal het Evenement wilde presenteren. De Verbazing van de Commissie was groot, vooral omdat de Commissie aan deze Eigenaar had laten weten, dat het vorige naar buiten treden om die Reden niet door was gegaan.

We hebben wederom uitgelegd, dat het hier wat ons betreft om een gewone Hoorzitting ging, die onder de Naam van de Commissie plaats zou moeten vinden. Ook de Agenten maakten wederom grote Bezwaren om onder de Naam van een Alternatief Kanaal naar buiten te treden.

De Eigenaar van het Kanaal bood ons vervolgens de Studio aan tegen Betaling van 10.000 euro. De Commissie kon dan onder haar eigen Naam de naar buiten treden plaats laten vinden. De Commissie vond dit Onaanvaardbaar, ook gezien het Feit, dat de Commissie het Niet Verantwoord vond het Donatie Geld van trouwe Donateurs hieraan te besteden.

Wij voelden ons, vier dagen voor de Datum, waarop het Evenement plaats zou vinden, door de Eigenaar van dit Kanaal in een onmogelijke Positie geplaatst.

De Commissie zal de Naam van dit Alternatieve Kanaal, om de Verhoudingen niet (verder) te verstoren, hier nu niet bekend maken.

Om bovenstaande Redenen, de Onafhankelijkheid van de Commissie en de Bezwaren van de Agenten, had de Commissie geen andere Keuze dan het naar buiten treden opnieuw af te gelasten.

Wij hebben hierna verschillende Locaties aangeboden gekregen, die Niet voldeden om 80 mensen, hun eventuele Partners, Technici, et cetera, te huisvesten.

Intussen rijst er begrijpelijkerwijs bij veel Mensen de Vraag, wanneer het naar buiten treden plaats gaat vinden. Ook wordt er getwijfeld aan de Echtheid van de Verklaringen en wordt er gevraagd naar de Naam van de Notaris. Zoals eerder medegedeeld, wil de Notaris alleen bekend worden bij de Minister van Veiligheid en Justitie, wanneer de Minister bereid is de Beëdigde Notaris Verklaring in Ontvangst te nemen. Wij zijn Schriftelijk met de Notaris overeengekomen dat, behalve aan de Minister van Veiligheid en Justitie, zijn Naam aan Niemand Anders bekend zou worden gemaakt.

Op dit moment is het Klimaat in Nederland zo ver Gepolariseerd, dat de Commissie en de Agenten het Niet langer mogelijk achten om Veilig naar buiten te treden.

Bovendien is er grote Onrust onder de Verklarende Agenten ontstaan na berichten in de Media, dat een Agent is Ontslagen toen zij ongepaste SMS Berichten, die zij van een Meerdere ontving naar buiten heeft gebracht. De Rechter heeft haar Ontslag Goedgekeurd met een Beroep op de Geheimhoudingsplicht, die Agenten hebben.
https://www.ad.nl/binnenland/rechtbank-ontslag-agente-die-pers-informeerde-over-seksuele-intimidatie-volkomen-terecht~a035a1ba/

De Agenten, die tot nu toe dachten, dat zij Beschermd zouden zijn tegen Ontslag door de Massaliteit van hun Verklaringen zijn hierdoor in grote Tweestrijd gekomen, of zij nog naar buiten willen treden met het Risico op Massaal Ontslag.

De Commissie is door bovenstaande Gebeurtenissen in een onmogelijke Positie geplaatst. Wij hebben ons altijd op het Standpunt gesteld, dat de Agenten de Baas zijn over hun Verklaring. Dit hebben wij hen Toegezegd en daar zullen wij ons als Commissie aan houden.

Aan de andere Kant vinden wij het belangrijk de Mensen, die al zo lang wachten op het naar buiten treden van de Agenten en ons al maanden lang hun Vertrouwen hebben geschonken in deze Verklaring Uitleg te geven en aan te tonen, dat er achter de Verklaringen Echte Agenten schuilgaan.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de Commissie het volgende besloten.

Op maandag 18 oktober zal er een Aangetekende Brief worden verstuurd aan de Minister van Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus. In deze Brief verzoeken wij de heer Grapperhaus de Commissie te ontvangen en de Beëdigde Notaris Verklaring, waarin vermeld staat, dat de Verklaringen van de Agenten op Echtheid berusten in Ontvangst te nemen.

De Brief en de Bewijzen van Verzending zullen op de Website van de Commissie geplaatst worden. Ook de Reactie van Minister Grapperhaus zullen wij Openbaar maken.

Wij vragen de Minister binnen vijf werkdagen na Ontvangst van de Brief te reageren.

Wij hopen en verwachten dat de Minister Positief op ons Verzoek zal reageren en aan zal geven, dat hij de Notaris Verklaring wil inzien. Ook vragen wij de Minister, nadat hij de Commissie ontvangen heeft, Openbaar te maken, dat hij de Verklaring heeft ingezien.

Hiermee zou de Onzekerheid over de Echtheid van de Verklaringen weggenomen kunnen worden zonder dat de Agenten hun Identiteit hebben moeten prijsgeven.

Wanneer de Minister Niet op tijd of Negatief reageert zal de Commissie in Overleg gaan over de daarna te nemen Stappen om de Minister te bewegen de Notaris Verklaring alsnog in Ontvangst te nemen.

De Commissie,

Pieter Kuit & Jade Kuit

https://bpoc2020.nl/2021/10/16/verklaring-aangaande-het-naar-buiten-treden-van-de-politie-agenten/

Reactie op de Brief aan Minister Grapperhaus, 16 november 2021

Vandaag, 16 november 2021, heeft de Commissie onderstaande Schriftelijke Reactie ontvangen namens de Minister van Veiligheid en Justitie, de heer Ferdinand Grapperhaus, op haar Brief van 18 oktober jongstleden. In deze Brief maakten wij de Minister wederom attent op het Bestaan van de Politie Verklaringen en boden wij hem de Verklaring van onze Notaris aan, waarin Bevestigd wordt dat alle 80 Verklaringen daadwerkelijk door Agenten in Actieve Dienst zijn Afgelegd.

De Commissie betreurt het Feit, dat de Minister Zelf zich niet met de Zaak bezig wenst te houden, en ons doorverwijst naar de Korpschef en de Ombudsfunctionaris Politie. Zoals u zich wellicht kunt herinneren heeft de Commissie, zoals ook aangegeven in onze Brief, deze Ombudsfunctionaris al eerder benaderd, zonder Resultaat. Ook vinden wij het Opvallend, dat er Niet gesproken wordt over de Notaris Verklaring, die wij de Minister inmiddels meermaals hebben aangeboden. Het lijkt, alsof het Ministerie het Bestaan van deze Verklaring Niet wenst te erkennen. Het Gevoel, dat wij “Van het Kastje naar de Muur” gestuurd worden is bij ons inmiddels zeer sterk, gezien het Feit ,dat wij al maanden proberen de Aandacht van de Minister voor dit Dossier te vragen.

Het is wat de Commissie betreft volledig Duidelijk ,dat er Geen Urgentie wordt gegeven aan wat onze Inzien een zeer ernstig en structureel Probleem is binnen het Politie Korps. Dit getuigt niet alleen van weinig Respect voor bezorgde Nederlandse Burgers, maar ook van een grote Onverschilligheid jegens 80 Agenten, die hun Baan en hun Reputatie op het Spel zetten om deze Misstanden aan de Kaak te stellen. Wat ons betreft is het Onacceptabel,dat de Minister de Commissie en de Agenten wederom probeert af te schepen met een Doorverwijzing naar andere Personen. De Minister is Verantwoordelijk voor het Functioneren van het Politie Korps, en het Feit, dat hij deze Verantwoordelijkheid weigert te nemen is wat ons betreft een Blamage. Ook vinden wij het van een zekere Arrogantie getuigen, dat de Minister Niet Zelf reageert, maar Iemand Anders namens hem laat schrijven. Dit lijkt een Patroon te zijn bij de Nederlandse Regering; de Reactie, die wij ontvingen op onze Brief aan Minister President Rutte getuigde van dezelfde Onverschilligheid. Dit is Niet alleen een duidelijk Signaal richting de Commissie en de Verklarende Agenten, maar naar de Nederlandse Bevolking in het Algemeen. Aandacht vragen voor Misstanden in de Maatschappij en binnen de Overheid Zelf is Lastig en Ongewenst. Dit is natuurlijk een Onwenselijke en totaal Onacceptabele Situatie.

Een ieder, die twijfelt aan de Validiteit van de Verklaringen, of simpelweg Geïnteresseerd is, kan de Reactie van de Minister hieronder bekijken ter Bevestiging van het Feit, dat de Commissie daadwerkelijk met het Ministerie in Contact staat. Wij wachten de (eventuele) Reactie van de Korpschef af, maar hebben van dit contact weinig verwachtingen.

De Verklarende Politie Agenten zullen op zaterdag 27 november aanstaande volgens de Planning naar buiten treden. Dit zal elke mogelijke Twijfel omtrent de Echtheid van de Verklaringen opheffen, en de Minister hopelijk bewegen zich Persoonlijk met de Zaak te gaan bezighouden.

Op 29 november zal er vervolgens een Schriftelijke en Audiovisuele Persverklaring gegeven worden, waarin we terugkijken op alle Ontwikkelingen rondom het Politie Dossier. Bij voldoende Belangstelling zal de Pers aanwezig mogen zijn bij deze Verklaring. Wilt u aanwezig zijn stuur dan vóór 25 november uw Reactie naar pers@bpoc2020.nl. Vermeld namens welk Medium u aanwezig wilt zijn.

Antwoord Grapperhaus

Antwoord van Minister van Justitie en Veiligheid FBJ Grapperhaus (foto BPOC2020)

https://bpoc2020.nl/news/reactie-op-de-brief-aan-minister-grapperhaus-van-16-oktober-jl/