Brief van Loes Vermeer-Lagerveld aan Gemeenteraad Den Helder 19 mei 2015

Den Helder, 19 mei 2015.

Aan de Gemeenteraad
te DEN HELDER.

Dames en Heren,
Bij deze vraag ik uw aandacht voor het volgende, een en ander naar aanleiding van de gebeurtenissen en publicaties over de stationslocatie, meer speciaal met betrekking tot het Rob Scholte museum en als reactie op de gisteravond gehouden commissievergadering.

Op de vorig jaar gehouden eerste gemeenteraadsvergadering na de formatie is besloten dat wethouder J. van Dongen omstreeks augustus 2014 met een samenhangende visie op de na-oorlogse architectuur zou komen ter bespreking met en in de gemeenteraad. Deze visie is tot op heden niet gekomen, terwijl de na-oorlogse architectuur rond de stationslocatie zeer bepalend is.
Waarom is deze visie er nog steeds niet?
In de motie van 2 maart 2015 heeft de raad aan het College diverse opdrachten gegeven, waarvan bovenstaand eigenlijk een onderdeel is ( onder punt 1), deze punten zijn door het College tot op heden niet uitgevoerd.
De raad kan ook alleen maar aan het College opdrachten geven, niet aan een burger, in casu Rob Scholte. Het College is aan bod, pas daarna kan Rob Scholte met een businessplan komen, onder aanbod van de nodige expertise (zie de motie), waaronder de kaders die de basis zijn van een businessplan.
Er is ook beslist dat geen sprake zal zijn van een gemeentehuis op de stationslocatie en dat het voormalige postkantoor een culturele FUNCTIE krijgt en geen cultureel CENTRUM zal worden, zoals soms wordt beweerd.
Met Rob Scholte en andere personen zijn gebruiksovereenkomsten gesloten, waarvoor ook vergoedingen worden betaald. De overeenkomst met Rob Scholte is nog uitdrukkelijker weergegeven en uitgebreid in de overeenkomst dd. 9 december 2014 tussen het College en Rob Scholte, aan de overige gebruikers zijn de overeenkomsten opgezegd, maar later weer teniet gedaan.
In de overeenkomst van 9 december staat o.a. vermeld dat Rob Scholte de beschikking krijgt over de vertrekken van de overige gebruikers. Voor de overige gebruikers zou voor vervangende ruimte worden zorg gedragen.
Tijdens de commissievergadering van 2 februari 2015 heb ik ingesproken en wethouder Kos heeft met de beste bedoelingen uitgelegd waarom hij zo snel deze overeenkomst heeft gesloten, te weten: er was haast bij omdat Rob Scholte eind december het pand zou moeten verlaten en ontruimd zou worden !! Dit laatste is echter juridisch niet juist, zie mijn uitleg hieronder.

OPMERKINGEN:
Juridisch gezien doet zich nu, met betrekking tot de overeenkomst met Rob Scholte, het volgende voor:
1. Er is een gebruikersovereenkomst, er vinden maandelijkse betalingen plaats met als vermelding op de bankafschriften: huur.
2. Er is een overeenkomst dd. 9 december 2014 met nog meer faciliteiten. Wanneer men als gemeente niet de intentie had om uit te gaan van langdurig verblijf etc. had de gehele zinsnede over de uitbreiding geheel weggelaten kunnen worden.
3. Overeenkomsten strekken partijen tot wet, men dient zich daar aan te houden.
4. Een gemeente, trouwens niemand, kan zomaar iemand ontruimen. Men kan geen eigen rechter spelen. Zelfs de recentelijke ontruiming van het Maagdenhuis (illegale situatie, er was geen overeenkomst) kon pas worden gedaan, nadat een kort geding was aangespannen en de gerechtsdeurwaarder het vonnis had betekend. De aanwezigheid van politie wordt in zodanige gevallen altijd door de gerechtsdeurwaarder verzocht, een en ander in het kader van de openbare orde.
5. In het geval van Rob Scholte is geen sprake van illegaal verblijf, er zijn overeenkomsten. Wanneer men als gemeente wil dat Rob Scholte moet vertrekken dient de gemeente een bodem- procedure aan te spannen. Een kort geding procedure is niet mogelijk, daar geen sprake is van spoedeisend belang.
6. In de bodemprocedure wordt als eerste gekeken naar de overeenkomsten. Mochten de overeenkomsten voor de rechter niet zo duidelijk zijn, gaat de rechter kijken naar:
a. Wat was de bedoeling van partijen, de partijen kunnen -soms na lang procederen- in een mondelinge behandeling nader worden gehoord, de zogenaamde comparitie van partijen waarbij de belangen van partijen verder worden uitgediept.
b. De redelijkheid en billijkheid in deze zaak, waarbij het belang van de zwakkere partij altijd boven het belang van de sterkere partij staat. In deze is bovendien sprake van langdurig verblijf, vanaf 2008 is Rob Scholte al in het pand gevestigd en is zijn verblijf al die tijd gedoogd.
De bescherming van de zwakkere partij is dikwijls vastgelegd in de wet, in het huurrecht, in het arbeidsrecht en in het pachtrecht.

Ik heb vele procedures gevoerd, ook in zaken waar sprake was van ILLEGALE KRAAK. De rechter bepaalt in een uitspraak of tot ontruiming mag worden overgegaan. Nogmaals de gemeente zal een procedure moeten starten, Rob Scholte staat er, gezien de hierboven genoemde punten juridisch zeer sterk voor.
Wil men als gemeente een wellicht jarenlange procedure voeren? En weer negatieve publicatie ontvangen, ageren tegen een persoon die de gemeente Den Helder op de kaart kan zetten met zijn museum. Je hoeft niet van de kunst van Rob Scholte te houden om te erkennen dat hij nationaal en internationaal bekendheid geniet.
Ik zend u dit schrijven, gewoon ter informatie daar ik bij de uiteenzetting van de heer Kos op 2 februari in de commissievergadering en later in de gemeenteraadsvergadering tot de ontstellende ontdekking kwam dat geen enkel raadslid de opmerking maakte dat het argument van de heer Kos over het spoedig verlaten van het postkantoor juridisch niet juist was. De heer Kos had met de ondertekening van de basisovereenkomst gewoon de goede bedoeling en intentie het dossier op te pakken en op een later tijdstip tot verdere afspraken te komen (z.g. secundaire voorwaarden) teneinde het dossier tot een goed einde te brengen.
Het maken van nadere afspraken over een gesloten overeenkomst is gebruikelijk en gebeurt in het zakenleven wel meer.

TENSLOTTE: Het feit dat wethouder G. Visser aan de heer Scholte een bezoek heeft gebracht kan alleen maar als zeer lovend worden gezien. Onroerend goed zit in de portefeuille van de heer Visser, dus voor de heer Visser alle reden daar eens te gaan praten. Het is toch te zot voor woorden dat hij zich had moeten laten vergezellen door een ambtenaar. Doen alle wethouders dat wanneer zij een gesprek aangaan met personen waarvan de zaak in hun portefeuille zit? Het ware te wensen dat alle wethouders zich zo betrokken voelen en als zodanig handelen. De heer Visser hier op aanvallen, is volkomen onterecht.
De heer Visser heeft aan de heer Scholte, in bijzijn van twee personen (niet de heer Nihot) verzocht hem schriftelijk te berichten, hetgeen de heer Scholte heeft gedaan naar het mailadres van de heer Visser.
Zonder dat de heer Visser hiervan wist, heeft de heer Schuiling dit schrijven beantwoord, zonder onderbouwing met b.v. bijlagen, welk schrijven overigens niet de juiste gang van zaken weergeeft.
Jammer dat de pers is uitgegaan van de berichtgeving vanuit het stadhuis (lees: Schuiling).

CONCLUSIE. Geef de heer Visser de ruimte om deze zaak in goede banen te leiden en de heer Scholte de ruimte (uitstel) om daarna met een gedegen businessplan te komen.

L.C. Vermeer-Lagerveld.

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/verzoek-oplossen-problematiek-rond-Rob-Scholte-museum.pdf

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image