Brief Gemeente Den Helder aan Rob Scholte 6 november 2015

Gemeente Den Helder

De heer R. Scholte
Middenweg 172 174
1782 BL Den Helder

verzendgegevens
datum: 06-11-2015
kenmerk: AU 15.11421
bijlagen:

behandeld door
Concernstaf
dhr. S. Dijkstra
telefoon (0223) 678180

uw gegevens
brief van: 4 augustus 2015
kenmerk: AI15.05194

onderwerp
Bezwaarschrift tegen conclusie in brief AU15.06515

Met uw door ons op 4 augustus 2015 ontvangen brief heeft u bezwaar gemaakt tegen de conclusie uit onze brief, AU15,06515 van 25 juni 2015, dat uw businessplan voor het Rob Schole Museum in het voormalig postkantoor geen financiële onderbouwing heeft en zodoende redelijkerwijs niet kan worden opgevat als businessplan.

Wij hebben uw bezwaarschrift om advies in handen gesteld van de Commissie Bezwaarschriften. Deze commissie heeft uw bezwaarschrift behandeld in haar vergadering van 7 augustus 2015. Naar aanleiding van het advies dat de commissie aan ons heeft uitgebracht, waarvan u een kopie hierbij aantreft, hebben wij in onze vergadering van 3 november 2015 besloten uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Dit besluit laat onverlet dat wij met u in gesprek zijn over de mogelijkheden van vestiging van het Rob Scholte Museum in het voormalig postkantoor.

Hoogachtend.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder
namens dezen,
de manager (a.i.) van de afdeling Concernstaf,

signatuur

D. Oostrom

Wanneer u het niet eens bent met de bovenvermelde beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen. In dat geval dient u binnen zes weken na de verzenddatum van deze beschikking een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroepschrift dient te zijn gedagtekend, uw naam en adres te vermelden, het besluit waarvan beroep te omschrijven en in kopie bijgesloten te zijn en de gronden van beroep te vermelden.
Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Wanneer u van oordeel bent dat gelet op de in deze zaak betrokken belangen onverwijlde spoed een voorlopige voorziening vereist, kunt u daartoe op grond van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht gelijktijdig met indiening van het beroepschrift een verzoek indienen bij de reeds hiervoor genoemde Rechtbank Noord-Holland.
Voor de genoemde procedure(s) bij de Rechtbank Noord-Holland zijn griffierechten verschuldigd.

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

Postbus 36
1780 AA Den Helder

http://www.denhelder.nl
kcc@denhelder.nl

telefoon 14 0223
fax (0223) 67 1201

Bijlage:
AI15.06484 Advies Commissie Bezwaarschriften inzake Scholte