Bob Haitsma – WE WAREN WEER LANDELIJK NIEUWS”

De afgelopen periode zijn we als Gemeenteraad weer landelijk in het nieuws geweest. De reden daarvoor was nu niet bepaald positief. Wethouder Geurt Visser van de Stadspartij Den Helder die, vanwege vermeend niet integer handelen, zijn ontslag aanbood om vervolgens, na een gesprek met Tjitske Biersteker van de ChristenUnie en Carla van Driesten van de Vrije Socialisten, zijn ontslag weer in te trekken. Vervolgens wijst de heer Visser een beschuldigde vinger richting het college dat men hem onder druk heeft gezet. De gemeenteraad ontslaat uiteindelijk toch de wethouder en de coalitiepartijen willen vervolgens een onderzoek hoe een en ander verlopen is ondanks een uitgebreide schriftelijke verklaring en een vergaande mondelinge toelichting in de raad van burgemeester Schuiling. De coalitiepartijen vertrouwen schijnbaar hun eigen college niet en “de onderste steen moet boven komen”. Het college zegt vervolgens geen bezwaar te hebben tegen een dergelijk onderzoek. De Stadspartij Den Helder maakte het wel erg bont door in het debat op 1 juni jl. met zes woordvoerders te komen die elkaar tegenspraken en sommigen betichtten hun fractievoorzitter zelfs van leugens.

Wij hebben tegen een dergelijk onderzoek gestemd. Ook de rijksrecherche heeft inmiddels aangegeven dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt. Om gemeenschapsgeld te gaan besteden aan verder onderzoek leek ons dan ook niet nodig omdat gelet op de reeds vergaande verstoorde verhoudingen binnen het college een terugkeer van de heer Visser sowieso niet mogelijk was. Maar ja, de meerderheid beslist en de Stadspartij Den Helder had haar geledingen weer gesloten en bij herstemming in de gemeenteraad van 15 juni jl. werd het voorstel voor een onderzoek dus aangenomen met de kleinst mogelijke meerderheid.

Media smullen en zullen, zoals het goede journalisten betaamt, duiken op het verloop van het onderzoek. Straks nog meer landelijk nieuws. Daar kan geen citymarketing meer tegen op.

De wethouder financiën, onder wiens verantwoordelijkheid de kadernota was opgesteld, is niet meer actief. In die (niet vastgestelde) kadernota “Stroomopwaarts” is een structureel tekort bij bestaand beleid – dus exclusief nieuwe ruimtevragers – gepresenteerd van € 1,8 mln. Ook heeft de meicirculaire 2015 geleid tot een extra negatief structureel effect op de meerjarenbegroting van (afgerond) € 0,6 mln. Samen een structureel gat in de begroting van minimaal € 2,4 mln dat gedicht moet worden met structurele maatregelen.

Op initiatief van VVD en D66 is besloten de kadernota niet te gaan behandelen maar direct na het zomerreces te beginnen met in samenspraak met alle partijen de financiële knelpunten te gaan bespreken om zo tot een meerjaren sluitende begroting te komen. Dat er keuzes zullen moeten worden gemaakt is duidelijk. Met potverteren komen we er niet omdat dan de problemen voor ons uit worden geschoven. Ook de Provincie heeft duidelijk aangegeven waaraan een meerjaren sluitende begroting aan moet voldoen wil het een goedkeuring krijgen.

Er zullen dus nog vele discussies gaan komen. Vooral over hoe Den Helder kan worden behoed voor een slechte financiële positie door een financieel beleid gestoeld op opportunistisch, cliëntelistisch en kortzichtig handelen. Of de huidige coalitie, gezien de verschillende zienswijzen en verkiezingsbeloften, dit in de huidige samenstelling zal gaan waarmaken? Wij als VVD zullen in ieder geval onze liberale zienswijze laten horen.

Dit college en deze coalitie zijn inmiddels een jaar aan het bewind maar ondanks toezeggingen zijn er nog steeds geen besluiten genomen over o.a de bestemming en renovatie van het oude postkantoor, de totale invulling van de stationslocatie, huisvesting ambtenaren inclusief nieuwbouw of renovatie stadhuis, vrij parkeren in de binnenstad, inzet strategische reserves tbv haven en binnenstad, transparant subsidiebeleid, inzicht daadwerkelijke uitgaven Sociaal Domein.

De TESO verplaatsing en Noord-Oost variant tbv de havenuitbreiding zijn van de politiek agenda en de (strategische) reserves worden afgeroomd om structurele tekorten mee te dekken. Geld voor eventuele cofinanciering tbv investeringen in de binnenstad of haven (denk aan verdere uitwerking UP Stadshart of realisatie Ravelijnbrug) is er straks simpelweg niet meer. Ondernemers worden blij gemaakt met een doekje voor het bloeden door incidenteel, dus eenmalig, wat extra stooigeld in te zetten om de gemoederen te bedaren. Structureel, en dus voor langere tijd, zijn er vooralsnog geen middelen meer beschikbaar voor nieuwe impulsen in de haven, binnenstad, toerisme, health of agribusiness.

Uitgangspunten voor de VVD als de begroting besproken wordt na het zomerreces:

Geen verhoging lokale lasten, tarieven zijn kostendekkend en niet bedoeld om de gemeentekas te spekken.
De Strategische reserve (NUON gelden) blijft, met de 6 doelen uit de strategische visie als doelbesteding. Een bruisende haven en een aantrekkelijke binnenstad als prioriteiten!
Reserve stadhuis blijft, ook bij renovatie of eventuele nieuwbouw zullen deze middelen beschikbaar moeten zijn.
Subsidies dienen een maatschappelijk doel, passende bij de kerntaken van een lokale overheid.
Structurele tekorten vragen om structurele maatregelen, met slechts boterzachte taakstellingen en de kaasschaaf kom je er niet. Duidelijke keuzes maken dus.
Een transparant onderscheid tussen incidentele en structurele lasten en baten.
Structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Niet de pot verteren dus.
Een reëel sluitend meerjarenperspectief.
Risico’s welke in verhouding staan met het weerstandvermogen.

Gelukkig kan de verlengde Breewijd, met fietspad, nu eindelijk worden aangelegd en in 2017 worden geopend, mede door inspanning van de VVD die dit project jarenlang hoog op de agenda had staan. Een VVD amendement mbt de beperking van verkeer remmende maatregelen is door het college overgenomen. Toch nog iets positiefs om mee af te sluiten.

Ik wens onze leden, achterban en kiezers namens de VVD fractie een prettige vakantie!

Bob Haitsma, fractievoorzitter
VVD Den Helder

http://denhelder.vvd.nl/actueel_12439/77423/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image