Bo-Anne van Egmond – ‘Wethouder Visser Den Helder bevestigde onwelvoegelijk gedrag’

DEN HELDER – Burgemeester en wethouders hebben vrijdagavond een brief verstuurd naar Helderse raadsleden over de werkelijke redenen van het vertrek van wethouder Geurt Visser, alsmede hun weigering om in te stemmen met zijn aangekondigde terugkeer. Deze brief is hieronder integraal te lezen.

‘Beeldmateriaal schadelijk voor gezinnen’
,,Al geruime tijd is er binnen het college van burgemeester en wethouders discussie over het persoonlijk functioneren van de heer Visser. Aanleiding hiervoor is zijn gedrag, zowel in het stadhuis als in de regio. Hier is met hem over gesproken en er is hem (professionele) hulp aangeboden om dat te verbeteren. De heer Visser heeft eerder ook excuses hiervoor aangeboden en beterschap beloofd. Die belofte heeft hij echter herhaaldelijk verbroken.

Whatsapp

In de afgelopen twee weken bereikte het college indringende berichten over het onwelvoeglijk gedrag van de heer Visser richting vrouwen zowel in het stadhuis als daarbuiten. In gesprekken daarover erkende de heer Visser dat er onwelvoeglijke Whatsapp-berichten bestaan ter zake, alsmede er beeldmateriaal bestaat dat door hemzelf werd bestempeld als potentieel schadelijk voor zijn eigen gezin als ook voor andere gezinnen. Dat wilde hij absoluut voorkomen en vormde de reden voor zijn besluit van afgelopen dinsdag om af te treden als wethouder.

Over de exacte inhoud van de hierboven genoemde zaken kunnen en willen we niet in alle openheid naar buiten treden, ter bescherming van derden.

Zorgvuldigheid

Het college hechtte eraan zorgvuldig te handelen. Het voorkomen van beschadigingen van derden staat altijd voorop. Daar de berichten en beelden zich primair in de privésfeer afspelen, maar wel potentieel schadelijk zijn voor het imago van de stad en het openbaar bestuur, is op verzoek van de heer Visser gekozen voor een verklaring zoals die eerder aan u is toegezonden. Nu de heer Visser aangeeft op zijn ontslag terug te willen komen, is deze wederzijds gemaakte afspraak door hem eenzijdig geschonden en dat noodzaakt ons openheid van zaken te geven.

Terugkomen op ontslag

Eerder deze week berichtten wij u omtrent het aftreden van de heer Visser. Na intensief overleg met het college van B&W gaf hij afgelopen dinsdag aan het eind van middag aan vanwege persoonlijke redenen te zullen aftreden. Zijn besluit om af te treden is op zijn verzoek vervat in een persbericht dat, na zijn akkoord daarop, is verstuurd aan uw raad, de medewerkers van de gemeente en de pers. Zijn ontslag heeft hij het college ook per e-mail bevestigd met het verzoek dit door te geleiden. Toen is met hem overlegd dat dit beter aan de hand van een door hem persoonlijk ondertekende brief kon gebeuren. De tekst is daarop in een conceptbrief vervat en elektronisch aan hem doorgestuurd ter ondertekening. Afgelopen woensdagavond meldde hij via de Whatsapp dat de brief door hem is ondertekend en op de post gedaan. We zijn nog in afwachting van ontvangst van die brief.

Het mag in het licht van die gang van zaken duidelijk zijn, dat het Twitter-bericht van donderdagavond, alsmede het bericht aan de gemeenteraad van heden, dat de heer Visser op zijn eerder genomen besluit om af te treden terug zou komen, ons zeer verraste.

Inmiddels heeft navraag bij de VNG opgeleverd dat hij met het versturen van de e-mail en (bovendien nog het bevestigen van het ondertekenen en posten van de brief) juridisch gezien ontslag heeft genomen als wethouder van Den Helder (conform artikel 43, lid 1 Gemeentewet). De Gemeentewet staat niet toe dat hij hier op terug komt. Nu de heer Visser kenbaar heeft gemaakt terug te willen komen op zijn ontslag, voelen wij ons genoodzaakt u dit bericht te sturen.

Vervolg

Wat ons betreft hoeft er geen vervolgonderzoek naar de zaak te komen. Hoewel er geen officiële klachten zijn binnengekomen zijn de door hem erkende feiten (berichten en materiaal) voor ons duidelijk genoeg. Bovendien heeft de heer visser hieruit zelf ook zijn conclusies getrokken door ontslag te nemen als wethouder. Het besluit hierover is uiteraard echter aan de raad.

Het college betreurt in hoge mate de situatie die is ontstaan door het gedrag van de heer Visser.”

NHD, 29-5-2015, 19:31 (Update 29-5-2015, 20:45)

Reacties:
Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Hier ligt dus de verklaring van B en W. Maar zij zijn altijd gehouden om de raad, pers en publiek juist te informeren. Het aanvoeren van onjuiste privacy-argumenten (gezin), om daarmee de privacy van derden te beschermen, was niet de correcte weg.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27409229.ece/Wethouder-Visser-Den-Helder-bevestigde-onwelvoegelijk-gedrag?lref=SL_2