Bo-Anne van Egmond – VVD Den Helder zegt samenwerking coalitie op + CDA beraadt zich + Delano Weltevreden – Meer geld nodig voor stadhuis + Redactie DHA – VVD stapt uit coalitie, geen crisis

VVD Den Helder zegt samenwerking coalitie op

De VVD Den Helder heeft besloten om de samenwerking binnen de coalitie op te zeggen. Dat heeft de fractie dinsdagavond laten weten in een brief.

Volgens fractievoorzitter Kees Visser neemt wethouder Bob Haitsma nu even de tijd om over deze nieuwe situatie na te denken en ruggespraak te houden met zijn collega’s. ,,Het is aan Bob om zijn eigen conclusies er aan te verbinden. We hebben er vanmiddag samen met iemand van het bestuur over gesproken en hij moet het even tot zich laten komen.’’

Hieronder de brief:

’De VVD vindt onvoldoende aanknopingspunten voor een verdere vruchtbare samenwerking binnen de huidige coalitie.

De VVD zal zich blijvend inzetten om Den Helder nóg mooier te maken. Ook zonder de VVD heeft de coalitie een meerderheid.

Directe aanleiding is de discussie omtrent de renovatie van het stadhuis. Een meerderheid van het college heeft uitgesproken ernstige bedenkingen te hebben bij het renovatie voorstel en desondanks is het voorstel doorgeleid naar de raad. Een vreemde en voor de VVD niet uit te leggen gang van zaken.

Daarnaast kan de VVD zich niet vinden in de totstandkoming en inhoud van de begroting, die voorligt.

Zowel de financiële consequenties als de gevolgen voor de ambtelijke organisatie zijn uitermate onzeker. Toch heeft het college gemeend een voorstel om tot renovatie over te gaan ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

De afgelopen jaren heeft de VVD, samen met vele anderen geprobeerd de raad op andere gedachten te brengen, daar waar het ging om de huisvesting van onze ambtelijke organisatie.

Dat nieuwbouw op de stationslocatie geen optie meer was na de verkiezingen van 2014 hebben wij als een politiek feit aanvaard. Maar niets stond ons in de weg om samen te zoeken naar een andere oplossing, een alternatief ,waar iedereen mee kon leven. Goed voor Den Helder, goed voor de inwoners, goed voor haar ambtenaren en zonder gezichtsverlies voor partijen.

De Stadspartij is onder druk van de oppositie tot het standpunt gekomen, dat renovatie van het huidige stadhuis de enige optie was. De VVD heeft zich over deze starre houding van de Stadspartij richting de overige coalitiepartners verbaasd. Alternatieven waren niet bespreekbaar. De Stadspartij heeft in die zin bewust afstand genomen van samenwerking binnen de coalitie op een uitermate gevoelig politiek onderwerp.

De totstandkoming van de voorliggende begroting voor 2018 laat inhoudelijk veel te wensen over.

De VVD staat voor een sober financieel beleid. Een sluitende begroting en een sluitend meer jaren perspectief.

In het voorjaar is er door het college en de raad extra geld gevraagd voor een aantal zaken. Zo wilde men extra geld voor de openbare ruimte, extra geld voor armoede beleid, extra geld voor vrij parkeren, extra geld voor experimenten op het gebied van arbeidsparticipatie, extra geld voor de overname van de strandslagen en extra geld voor de ambitie op het gebied van duurzaamheid.

Ook wilde men vanuit het college “gebiedsgericht werken” opnemen in de begroting.

Voor al deze voorstellen was tijdens de behandeling in de raad geen geld beschikbaar vanuit de begroting en werden er ook geen dekkingsvoorstellen gedaan vanuit het college. De benodigde financiële middelen zouden wel gevonden worden in de discussie over de kadernota.

De discussie over de kadernota bleef uit.

Nu we aan de vooravond staan voor de vaststelling van de begroting van 2018 en we inzicht krijgen in het meerjarig perspectief worden we geconfronteerd met miljoenen aan extra uitgaven uit onze reserves hetgeen het onmogelijk maakt om überhaupt de komende tijd nog geld beschikbaar te kunnen stellen voor nieuw beleid. Dat is potverteren in plaats van de tering naar de nering zetten. Nergens worden voorstellen gedaan om op andere gebieden de broekriem aan te trekken om nieuw beleid mogelijk te maken. Op deze manier krijg je natuurlijk elke begroting sluitend. Maar van sober financieel beleid is geen sprake. Liever ziet de VVD het geld, dat over blijft, terug vloeien naar al onze inwoners en ondernemers .

Een voorstel van de VVD om de lasten voor al onze burgers te verlagen bij financiële meevallers bleek onbespreekbaar. Dit terwijl lastenverlichting onderdeel was van het coalitieakkoord.

De VVD blijft positief en zal zich constructief op blijven stellen. Helaas gaat dit niet meer binnen de huidige samenwerking. De VVD blijft open staan voor elke vorm van samenwerking, die leidt tot een mooier, beter en veiliger Den Helder.

Wij hebben in samenspraak met ons bestuur besloten om met onmiddellijke ingang onze samenwerking op te zeggen. Wij danken de wethouder voor zijn inzet en tonen begrip voor zijn positie binnen het college. We hebben er samen het beste van proberen te maken binnen een moeizame samenwerking.’

Noordhollands Dagblad, 3 oktober 2017, 19:44

Reacties:

Klaas Otten · Den Helder
Wat is dat nu weer van de VVD? vreest men de komende verkiezingen? Waarom moet Haitsma als wethouder weg? Haitsma is toch ook tegen de renovatie van het stadhuis net als de VVD? Wellicht moet ik ook maar Velpon gaan snuiven net als Kees Visser …. wellicht kan ik dan mij eigen vragen beantwoorden!

Koos Slootweg
Was Meneer Visser niet diegene die elke keer weer probeerde om een college besluit om te vormen voor een ander besluit wat niet door de Helderse bevolking gedragen wordt en werd. Ik denk dat met de uitslag van de verkiezingen duidelijk was dat er geen nieuwbouw zou plaatsvinden, dat Willemsoord geen toegankelijke optie is, dat het oude V&D pand geen goede locatie is en zo nog een paar ideeen die niet stroken met het door de burgers gewenste beleid. Hoe moeilijk kan het zijn om eens een keer te luisteren naar wat de bevolking wil en dat dan ook uitvoeren zonder eigen machtspelletjes te spelen.
Of wil de VVD perse hun wil doordrukken met veronachtzaming van een reeds genomen besluit.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Van meet af aan was duidelijk dat de VVD alleen een nieuw stadhuis wilde bouwen. Zo bekeken, is het consequent van de partij om uit de coalitie te stappen, eerlijker dan voortdurend de planning van renovatie te saboteren met steeds weer opgeschroefde eisen. Vreemd is echter dat kennelijk hun wethouder blijft zitten. De hele coalitie zit er trouwens in strijd met de verkiezingsuitslag, het college pleegde een coup, na de implosie van de Stadspartij, en wordt geconfronteerd met de boemerang van hun gedrag. Natuurlijk doet de VVD dit ook om zich sterker te maken voor de verkiezingen. Ze zien anders de bui hangen.Te verwachten is dus dat ze weer komen met een nieuwbouwplan stadhuis, als speerpunt. Kosten ruim twintig miljoen. Alleen past dat bij tering naar de nering zetten? De broekriem aanhalen? Bij de wens van de bewoners? Was het niet de VVD die de doofpot financiën schouwburg dichthield en -houdt? En moeiteloos zonder enige verantwoording 1.7 miljoen doorschoof naar de noodlijdende schouwburg? Tenslotte, natuurlijk is er nu een bestuurscrisis, ook het CDA beraadt zich, en D66 krabt zich achter de oren. En, wat kan de burger verwachten van de renovatie van het stadhuis?? Vanwege de voortdurende tegenwerking door het college? En van de kordate plannen tot verkoop postkantoor (vooral niet aan Scholte, vond de VVD)?? Eén ding blijkt wel weer: in politiek Den Helder is altijd wat te doen.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/vvd-den-helder-zegt-samenwerking-coalitie-op

CDA Den Helder beraadt zich nu ook

Coalitiepartij CDA vraagt zich af of ze nu wel in de coalitie moet blijven, nu de VVD eruit is gestapt. Dat zegt fractievoorzitter Roy Slort van die partij: “Er stapt een voor ons belangrijke strategische partner uit de coalitie. Dat doet wat; je verliest kracht. Wij moeten nu de zware afweging maken of we überhaupt door moeten gaan. Daarover zijn we als partij in dubio.”

D66-fractievoorzitter Hans Verhoef, wiens partij ook ontevreden is over de stadhuiskwestie, zegt ’geen paniekvoetbal te willen spelen’: “Wij houden vast aan onze eigen lijn en volgen niet zomaar de VVD. Voor ons is het belang van de stad het belangrijkste. Wij gaan nu als fractie op korte termijn in gesprek met de wethouder en het bestuur.”

Maandagavond was er sprake van dat de VVD wethouder Haitsma zou terugtrekken. Voordat de plannen van de VVD-fractie bekend werden, zei Verhoef nog af te wachten met een besluit over deelname aan het college tot de raadsvergadering van 16 oktober.

“Wij vragen ons af of wij nog deel moeten uitmaken van een college dat mogelijk een rampzalige koers gaat varen”, zei hij. Het CDA zag niets in het mogelijk terugtrekken van een wethouder uit het college. Ook de PvdA vond dat haar wethouder kon aanblijven.

De coalitiepartners van de VVD betreuren het dat de partij deze stap heeft gezet. “Ik vind het echt heel jammer dat dit gebeurt”, aldus fractievoorzitter Peter Reenders van de Stadspartij.

“We hadden maar een splijtzwam en dat was het stadhuis, de VVD kwam steeds weer met andere plannen. Ik denk dat voor hun de verkiezingscampagne al is begonnen.” Hans Verhoef had ’een goed overleg met de VVD op prijs gesteld’.

“Je bent ten slotte toch een coalitiepartner. Wij vragen ons af waarom het op dit tijdstip gebeurt.”

En ook Roy Slort zegt deze keuze op dit moment niet te hebben verwacht. “Er is in de afgelopen twee weken, sinds het college hun plan heeft voorgelegd, niets gebeurd. Ze hadden het dus eigenlijk al eerder moeten doen.”

Noordhollands Dagblad, 4 oktober 2017, 23:09

Reacties:

Fred Kwast
Hoe heten die beestjes ook alweer die het schip verlaten als het dreigt te zinken ?

Monique Kohn · Den Helder
Waarom het nu pas gebeurt en niet 14 dagen geleden? Tijd rekken heet dat. Vrijwel hetzelfde als dat er met het postkantoor gebeurt. En dan na de verkiezingen gewoon opnieuw beginnen over nieuwbouw op de stationslocatie .. ..

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Precies Monique, het is een doorzichtig machtspel van het Haagse machtskartel van VVD, D66, CDA en PvdA. Saboteren, traineren, tot wij weer volledig aan de macht zijn en onze zin kunnen doordrijven. Maar dan wel tegen de zin van de bevolking in. Dat is het politieke probleem van Den Helder. Er zitten te weinig mensen in de Raad, inclusief de burgemeester, die oog hebben voor de burger. Zelfs een Raadsbesluit van een ruime meerderheid wordt simpelweg niet uitgevoerd door een college van die partijen. En als die vertragingen te weinig effect hebben, stappen ze uit. Hopelijk ziet de kiezer dat helder in maart.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/cda-den-helder-beraadt-zich-nu-ook

Meer geld nodig voor stadhuis

Helderse Courant, 4 oktober 2017

Helderse Courant, 4 oktober 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

VVD stapt uit coalitie, maar geen crisis

Den Helder – De VVD is dinsdag uit de coalitie met CDA, D66, PvdA en Stadspartij gestapt. Dat hebben de liberalen via hun website bekendgemaakt. Er zijn “onvoldoende aanknopingspunten voor een verdere vruchtbare samenwerking binnen de huidige coalitie”, maar de partij spreekt niet van crisis. Het is nog niet bekend of wethouder Haitsma lid blijft van het college.

Den Helder Actueel, 3 oktober 2017 – 22:54

Reacties:

Henk van Kuijk
3 oktober 2017 at 23:29
Van meet af aan was duidelijk dat de VVD alleen een nieuw stadhuis wilde bouwen. Zo bekeken, is het consequent van de partij om uit de coalitie te stappen, eerlijker dan voortdurend de planning van renovatie te saboteren met steeds weer opgeschroefde eisen. Vreemd is echter dat kennelijk hun wethouder blijft zitten. De hele coalitie zit er trouwens in strijd met de verkiezingsuitslag, het college pleegde een coup, na de implosie van de Stadspartij, en wordt geconfronteerd met de boemerang van hun gedrag. Natuurlijk doet de VVD dit ook om zich sterker te maken voor de verkiezingen. Te verwachten is dus dat ze weer komen met een nieuwbouwplan stadhuis, als speerpunt. Kosten ruim twintig miljoen. Alleen past dat bij tering naar de nering zetten? De broekriem aanhalen? Was het niet de VVD die de doofpot financiën schouwburg dichthield en -houdt? En moeiteloos zonder verantwoording 1.7 miljoen doorschoof naar de noodlijdende schouwburg? Tenslotte, natuurlijk is er nu een bestuurscrisis, ook het CDA beraadt zich, en D66 krabt zich achter de oren. En, wat kan de burger verwachten van de renovatie??

Kees Jan
3 oktober 2017 at 23:58
In laatste alinea staat dat er geen crisis is. Dit is er inmiddels wel… Ook het CDA bereid zich voor op een EXIT uit het College van B&W

Dirk
4 oktober 2017 at 00:20
Geen gemis volgens mij

strandloper
4 oktober 2017 at 01:23
Het CDA gaat zich beraden. Het CDA wilde alleen aan deze coalitie deelnemen met de VVD. Normale mensen zeggen dan: “Oké, VVD weg dan wij ook weg”. Het blijft echter politiek, je weet nooit wat je aan ze hebt. Het is goed mogelijk, dat de VVD zegt “Wij gaan uit de coalitie in het belang van Den Helder en haar inwoners” en het CDA juist blijft om dezelfde reden.
Een politieke diepreiniger is noodzakelijk en niet alleen in Den Helder.

Sjaak
4 oktober 2017 at 08:10
In ieder geval moet VVD er Haitsma aftreden nu zijn partij de coalitie heeft verlaten.

Simon.H
4 oktober 2017 at 09:40
Sjaak dat hoeft niet perse daar kan hij voor kiezen. volgens mij gaat de gemeenteraad over dat soort zaken. het cda laat zien dat ze een zijpartijtje zijn van de vvd en niet zelf kunnen nadenken kleuters zijn er niks bij.

Fred
4 oktober 2017 at 09:02
Het is nu wel duidelijk , hoe de VVD in elkaar steekt. Als ze niet kunnen winnen , lopen ze weg ! Net kleine kinderen . En daar Stemmen mensen nog op !

Fred
4 oktober 2017 at 10:22
“”we hebben er samen het beste van proberen te maken , binnen een moeizame samen werking”” Lees even het commentaar van Henk van Kuik. Niks samenwerken, van het begin af aan is de VVD aan het tegenwerken in plaats van meewerken. Traineren en nog eens traineren. En dat ,dat niet is gelukt, de schuld bij een ander leggen. Mocht het renovatieplan mislukken , dan heeft de VVD daarvan de basis gelegd !

Monique_K
4 oktober 2017 at 10:46
Eeeuh wat ? De Stadspartij is onder druk van de oppositie tot het standpunt gekomen dat renovatie van het huidige stadhuis de enige optie was? Zover ik weet was dat altijd het standpunt van de Stadspartij, dat renovatie te prefereren is boven nieuwbouw. Het lijkt er eerder op dat de Stadspartij niet bezweken is onder de druk van VVD en D66, zoals TON het wel deed in het verleden. En als de Stadspartij niet bezwijkt onder de druk, nou dan stapt de VVD gewoon op, als laatste redmiddel om het alsnog over de verkiezingen heen trekken. De hele tijd Scholte treiteren zodat hij het oude postkantoor niet kan kopen, de renovatie van het stadhuis traineren .. je zou haast denken dat ze hopen na de verkiezingen alsnog een stadhuis te bouwen op de stationslocatie.

Hijneken
4 oktober 2017 at 10:50
Ik zie uit naar de gekozen burgemeester, al heeft dat met dit onderwerp misschien niet zoveel te maken. Mijn keuze zal Tjitske zijn, het wordt tijd voor eerlijk politiek vanuit een onverdeeld hart, een integere agenda met liefde voor de stad en haar inwoners.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/10/vvd-stapt-coalitie-geen-crisis/