Bo-Anne van Egmond – Afvalinzameling blijft hetzelfde in Den Helder + Redactie DHA – Terugdraaien inzamelsysteem “zonde van alle inspanningen”

Afvalinzameling blijft hetzelfde in Den Helder

Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, Vrije Socialisten en Fractie Vermooten, waarin geëist werd dat de wijze van afvalinzameling met onmiddellijke ingang weer terug moest naar de oude situatie, kreeg onvoldoende steun tijdens de raadsvergadering.

Bovendien werd de passage waarin de terugkeer van de oude wijze van afvalinzameling werd benoemd, na samenspraak met het CDA in z’n geheel geschrapt. De tekst werd vervangen door een eis dat er goed onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de beste wijze van inzameling. Wethouder Odd Wagner kon de raadsleden maandagavond echter al vertellen dat er momenteel onderzoek wordt gedaan door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor de meeste raadsleden is deze partij voldoende onafhankelijk.

Er werd tijdens de gemeenteraadsvergadering veel kritiek geuit op de huidige manier van inzamelen. Partijen noemen de communicatie met inwoners van de stad gebrekkig en vinden dat de wijze van gescheiden afvalinzameling beter gefaciliteerd had moeten worden. Tegelijkertijd vindt de meerderheid dat het zonde is om de ingeslagen weg nu weer te verlaten. ,,We moeten deze koers aanhouden’’, verwoordt Peter de Vrij van de PvdA. Hoewel sommige politici van mening zijn dat het mislukken van de gescheiden afvalinzameling aan de mentaliteit van burgers ligt, stellen anderen dat de Huisvuil centrale in gebreke blijft. ,,Als dat constant gebeurt, dan kunnen we wel eens een betaling opschorten’’, vindt Peter Reenders (Stadspartij).

Wethouder Wagner zegt dat hij wel een oor heeft voor de klachten rondom gescheiden inzameling. Zo wil de gemeente Den Helder in gesprek gaan met bewoners over bewoners over de 250 meter die zij maximaal moeten lopen om hun restafval te kunnen weggooien in een ondergrondse container. ,,Maar we kunnen niet het onmogelijke mogelijk maken’’, waarschuwde hij.

Volgens de wethouder, die de motie ontraadde, begint het gescheiden inzamelen van het plastic en restafval z’n vruchten af te werpen: er wordt al drie keer zo veel afval gescheiden. En daarbij profiteren ook de andere afvalstromen van de methode: er zou twintig procent meer gft ingezameld en vijftien procent meer papier. Indiener Michiel Wouters stelde vraagtekens bij deze cijfers. ,,Ik heb andere onderzoeken gelezen.’’

Helderse Courant, 20 juni 2017, 0:06

Reacties:

Wil Ooms
Ik weet niet welk licht in Den Helder samen met HVC besloten heeft om het plastic afval in zakken aan te laten bieden. Was gisteren in Den Helder en de meeuwen trekken echt alles stuk daar. Het is te smerig voor woorden.
Waarom niet gelijk een bak gegeven in plaats van die zakken?

Fred Kwast
Wil, heeft zeker plaats genoeg om nòg een bak te plaatsen ?

Wil Ooms
Fred Kwast Net aan plek…………. maar het is veel beter dan al die plastic zakken los in je tuin, schuur of waar dan ook.

Sas Kia
Ik snap het nog steeds niet.. Een aantal jaar terug werden we gewezen op verspillen van (drink)water.. Nu moeten we ons afval afspoelen.. Kan er werkelijk niet bij.. En dat is goed voor het milieu???

Adelheid Dekker · Sociale Academie
Nu liggen er dus vieze gescheurde oranje(!) zakken op de grond die opgeraapt moeten worden terwijl de HVC banen heeft geschrapt om met een ‘automatische vuilophaal’ bakken te legen. Mag ik het niet meer snappen.

Riek Wesseling · Vrijwilliger bij Den Koogh
is gewoon een viese bende op straat ,maar de mensen moet zelg ook iets netter worden dan lijkt het al een stuk beter . Misschien je straaje vegen of eens onkruis wieden , Mensen zijn tegnwoordig niet zo meer van vegen . niet voor iedereen beoelt hoor

Sandra Zuurbier
De plastic zakken waren zeker niet “hufterproof” voor de meeuwen (etc.) maar we konden toen wel veel meer plastic inleveren dan dat er nu in de oranje bak past! Om een extra oranje bak er bij te kopen gaat ons dan weer veel te ver dus wat doen we? We kieperen het weer in de grijze terwijl we juist zo goed bezig waren.

Wil Ooms
Een extra oranje bak is gratis!

Sandra Zuurbier
Wil Ooms niet in breezand voor zover ik weet

Sandra Zuurbier
ik zie nu op de site inderdaad dat een extra container gratis is, ik ga er 1 bestellen!

George Bethlehem · Den Helder
Kunnen de namen van die politici vermeld worden die de menteliteit van de burgers in twijvel trekken.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/afvalinzameling-blijft-hetzelfde-den-helder

Terugdraaien inzamelsysteem “zonde van alle inspanningen”

Den Helder – Sinds een aantal maanden wordt in Den Helder veel meer gescheiden plastic, GFT en papier ingezameld dan vorig jaar. Dat blijkt uit tussentijdse analyses sinds de nieuwe inzamel methodes. “De duurzame rijksdoelstelling om 75 procent van het afval in 2020 gescheiden in te zamelen om CO2-uitstoot te verminderen, komt absoluut dichterbij dankzij vooral de positieve inzet van bewoners”, zo meldt de gemeente. “Natuurlijk gaan er in de beginfase van zo’n traject ook dingen niet goed, maar daar wordt hard aan gewerkt.”

Elke gemeente die de inzameling van afval anders gaat organiseren, krijgt te maken met opstart problemen. Met onduidelijkheid en soms met meer overlast. Ook in Den Helder is dat zo. “Het belangrijkste blijft natuurlijk dat bewoners hun afval op de juiste tijd op de juiste manier aanbieden, dat mogen we van elkaar verwachten. Maar ook de gemeente doet extra inspanning om de problemen sneller aan te pakken en op te lossen.”

Zo krijgt Julianadorp al eind dit jaar mini-containers voor plastic en ondergrondse containers voor het restafval. De aanpak voor Nieuw-Den Helder, De Schooten en Huisduinen volgt snel daarna. In de Stad Binnen de Linie zal per buurt of straat maatwerk moeten worden geleverd. In de tussentijd worden daar wel overal haakjes gemonteerd aan lantaarnpalen om de plastic zakken aan vast te maken. Ook gaat er nog duidelijker worden gecommuniceerd over het juist aanbieden van afval én wordt er strenger gehandhaafd. Nieuw is de inzet van een ‘veegploeg’ tot in ieder geval het eind van het jaar. Zij gaan vijf dagen in de week aan de slag met opruimen van het plastic zwerfafval.

Niet terugdraaien

De positieve resultaten overtreffen de verwachtingen van zowel de gemeente als afvalverwerker HVC. Veel bewoners onderstrepen blijkbaar ook het belang van gescheiden inzamelen en doen daarvoor hun best. “Nu terugdraaien van het inzamelsysteem zou niet alleen zonde zijn van alle inspanningen en het groeiende duurzame gezicht van Den Helder. Maar ook een vreemd signaal zijn naar al die inwoners die zich vol inzetten voor duurzame inzameling en hergebruik van materialen. Het college is dan ook blij dat de ingediende motie met die strekking vandaag niet is aangenomen.”

Uit de eerste resultaten blijkt dat er tot nu toe meer dan drie keer zoveel PMD (plastic, blik en pakken) is opgehaald dan dezelfde periode vorig jaar. Omdat veel meer inwoners dit van het restafval scheiden, neemt ook de inzameling van andere afvalstromen, zoals GFT (20%) en papier (15%) substantieel toe. Bewoners gaan, zoals vooraf voorspeld, door het nieuwe inzamelsysteem dus ook in de hele breedte veel meer afval scheiden. Dit leidt tot een aanmerkelijke verlaging van het aantal tonnen restafval dat de verbrandingsoven ingaat.

Jaaropbrengst

“Als we de beschikbare cijfers – voorzichtig – extrapoleren naar een jaaropbrengst kan op dit moment ingeschat worden dat er op jaarbasis zo’n 20% minder restafval wordt ingezameld (15.000 ton in 2016 versus geschat 12.000 ton in 2017) en 27% meer ingezameld PMD-afval. Met de rijksdoelstelling van 75% afvalscheiding in 2020 als horizon zijn deze eerste resultaten zeer positief. Zowel op milieugebied (minder restafval is minder CO2-uitstoot) als financieel (besparing van € 14 verbrandingsbelasting per ton!).”

Den Helder Actueel, 20 juni 2017 – 12:15

Reacties:

D.A.
20 juni 2017 at 12:43
Meneer en mevrouw Jansen ( voorbeeld ), zijn per stuk 80 jaar. Ze kunnen lopen en met de jaren zijn er ook verbreken, ze willen wel maar kunnen niet. Hun ondergronse container is vaak lastig,….te zwaar, met emmers of zakken, en soms kan de familie wegbrengen. Ja en nee, het scheiden van afval is nuttig en nee, omdat er ook nog mensen zijn die niet zo mobiel zijn. Zo de andee stap van dit college zijn: uit de bijstand verplichte personen de zakken / afval / brengen en terug geven aan het oude echtpaar ? Zal wel niet.

jONATHAN
20 juni 2017 at 14:04
Mogen we dit college van VVD D66 CDA PvdA en bijwagen Stadspartij ook inzamelen en in de grijze bak gooien? Of doen we dat pas op 21 maart volgend jaar?

Lub Nieuwenhuis – Voorzitter Belangenvereniging Indische Buurt
20 juni 2017 at 16:50
Dit stuk geeft niet de gang van zaken weer in de Raad van 19 juni j.l.
De motie van Behoorlijk Bestuur werd inderdaad verworpen, maar nadat de Wethouder had verklaard dat de motie ondersteunend was aan zijn beleid en hij de motie daarom overbodig vond omdat hij dat beleid uitvoert.
Een deel van de Raad stemde daarom tegen.
Dat betekent dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de wijze waarop de afvalscheiding het beste plaats kan vinden, waarbij alle relevante factoren aan de orde komen, dus ook de kosten en een gebruiksvriendelijke uitvoering van het hele proces van afvalscheiding- en inzameling.
Na dit onderzoek zal door de Raad worden besloten over de verdere gang van zaken.
Tot die tijd gaat de huidige scheidingsmethode door, maar mogen geen onomkeerbare investeringen worden gedaan die de keuze in feite al zouden vastleggen.
De Belangvereniging Indische Buurt is van mening dat afvalscheiding bij de vuilverwerker ( HVC ) het beste effect oplevert vanuit de meeste invalshoeken gezien.
Deze methode is ook het goedkoopste en het meest gebruiksvriendelijk.
Het laten zeulen met vuilniszakken door inwoners, zoals het College thans voor ogen heeft, is duidelijk achterhaald. Straks komt de asemmer ook nog terug.
Er is ook behoefte aan duidelijke, voor burgers transparante, besluitvorming in de Raad die tot nu toe niet heeft plaatsgevonden.
Zoals altijd ontbreekt ook nu de Burgerparticipatie volledig.
Van enige communicatie vanuit de Gemeente is geen sprake.
Er werd alleen een briefje van de HVC ontvangen.
Ook Wethouder Wagner kon gisteravond, ondanks zijn stellige beweringen over een zeer zorgvuldige procedure, niet uitleggen wanneer en hoe de Raad voor de huidige aanpak zou hebben gekozen. Hij zou daar nog op terug komen.
Door de huidige behandeling van het afval is Den Helder een vieze stinkende stad geworden.
De vogels trekken de zakken met plastic open een verorberen de etensresten met plastic en al. Dit lijkt op het moedwillig vergiftigen van vogels. Ook ander ongedierte is van de partij.
Het is onbegrijpelijk dat milieupartijen niet ingrijpen.
Benieuwd wanneer het besef doordringt dat het zo niet langer kan.

wkloosterhuis
20 juni 2017 at 18:35
HVC vervuilt ook de esthetiek van mijn uitzicht in mijn tuin……heb bijna alle containers maar in mijn schuur gezet….. je zal maar een heel klein tuintje hebben….Het scheiden zal nooit en nergens 100% zijn……. en waar nodig….doe het dan maar zelf HVC. Pragmatische afwegingen en doelgerichtheid…….!!!

Doktoros
21 juni 2017 at 09:08
Weer een onderzoek? Ach joh, geld zat.
Dat hoeft in 1e instantie niet veel te kosten hoor. Even navragen hoe andere steden hiermee omgaan.
Hoe doen andere steden het verzamelen?
Waar lopen zij tegen aan en kunnen wij hier iets mee in positieve zin?
Moet er echt 1 systeem zijn, dat is in sommige wijken om meerdere redenen toch niet haalbaar? En dan na je eerste conclusie doe je een onderzoek wat het best passend is.

Bodelo
21 juni 2017 at 12:07
Dank voor de aanvulling Lub, een duidelijk verhaal!

RB
20 juni 2017 at 16:52
het idee van scheiden is best wel ok maar de uitwerking is totaal niet doordacht, we willen hier weer rennen voordat we ook maar kunnen kruipen, dat is wel weer echt helders……..

Jan schiet alles
20 juni 2017 at 17:22
Hvc. Snijd na mijn mening in zijn eigen vingers waarom steeds meer scheiden oke maar straks heeft de hvc verbrandingsventrale brandstof te kort en het brandstof. (Restvuil) dus uit derdewereld moet halen , de energie prijzen gaan omhoog,let op.

caso
20 juni 2017 at 17:33
De prijs wordt steeds hoger, en de consument mag zelf nog meer doen ook. Marktwerking zeker. Regels, en uiteraard uitzonderingen daarop. Rooster compleet onlogisch, enz. enz.
Vanochtend. dd 20/06/2017. Leek het op paar kruispunten wel op New Dehli, wat een bende!

Dignes
20 juni 2017 at 18:21
Wow, wat een positief stuk zeg! De bewoners krijgen een echte pluim hier (net of ze een andere keus hebben maar dat terzijde) en Julianadorp krijgt eind van dit jaar al minicontainers voor plastic afval! Echt geweldig, dan hoeven we nog maar een half jaar tegen kapot gevreten plastic zakken aan te kijken en plastic afval dat de hele buurt door waait. Dat gaat ons absoluut lukken! Stel je eens voor, nog maar een half jaar in de stank zitten van rottende etensresten die vrijkomen uit de gratis plastic zakken die in je schuur of garage staan!
We gaan in ieder geval samen met de meeuwen, katten, kraaien, etc. een afspraak maken dat de nieuwe veegploeg voldoende werk krijgt want nieuwe banen moet je koesteren en beschermen.
Zelfs ondergrondse containers voor het restafval komen er zodat de hoog bejaarde mens met zijn restafval naar de container kan strompelen en op die manier lichaamsbeweging krijgt. Een weldoordacht plan, ik kan niet anders zeggen. Dat gaat grote besparingen opleveren bij de ziektekostenverzekeringen omdat de bejaarde meer gaat bewegen en dus in shape blijft.
Ik zie nu trouwens ook een linkje staan dat HVC snoeiafval ophaalt. Ook fantastisch! Temeer omdat ik 2 weken geleden het nog allemaal zelf moest brengen omdat het snoeiseizoen was afgelopen! Maakt niet uit natuurlijk want een kar is snel gehuurd en er is altijd wel iemand met een trekhaak en wat maakt die paar tientjes nou uit? Een kniesoor die daarover zou zeuren want de afvalstoffenheffing is nagenoeg niks en de service is verder geweldig. Ondanks dat, is het toch wel lekker dat ik het zelf niet meer hoef te brengen aangezien ik er een vrije dag voor moest nemen.
Goed om ook te lezen dat we door deze manier van afval scheiden veel kunnen besparen. Voor de bewoner niet iets om opgewonden van te worden want dat geld stroomt natuurlijk nooit terug naar de afvalscheider maar er zal ongetwijfeld wel een andere groep of een doel worden gevonden voor het vrijgekomen kapitaal.
Hoe je het ook bekijkt, en er zijn natuurlijk altijd mensen die zeuren om het zeuren, een top actie van onze gemeente, goed doordacht en voorbereid. Nieuwe banen, beweging voor bejaarden, kostenbesparingen, gratis voer voor meeuwen en ander gedierte, verfraaien van de buurten door de oranje gekleurde zakken waardoor ik iedere keer het gevoel krijg Koningsdag te beleven. In één woord geweldig!
Zou ik nog bijna de schrijver vergeten een pluim te geven voor de humor die verweven is in dit bericht en wel hier om: ‘Maar ook de gemeente doet extra inspanning om de problemen sneller aan te pakken en op te lossen.”
Fantastisch, mijn complimenten redactie!

petergsmPeter
20 juni 2017 at 19:58
waarom het plastic afval niet ondergronds?

Peter
20 juni 2017 at 21:17
Ook de restafval had gewoon kunnen blijven, nu staat dat ding op 250 a 300 meter verderop en moet ik om een heel huizenblok heen. Niet handig dus voor een mindervalide! En ook de ouderen in de straat hoor ik hier al over. Die extra bak kan er nog wel bij, in de voortuin, de achtertuin hou ik graag voor mezelf 😉

Conny Jurriens
21 juni 2017 at 09:32
Dus de enige reden dat dit gescheiden afvalcircus doorgaat is dat het zonde is van alle inspanningen die er verricht zijn?
Als de gemeente Den Helder verder had gekeken dan de neus lang is, hadden ze kunnen weten dat in gemeentes die al veel langer afval scheiden, er al weer stemmen opgaan om dit terug te draaien.Misschien moeten ze eens met die gemeentes gaan praten. Er zal toch wel een reden voor zijn.
Bovendien stond er enige maanden terug in de krant dat het zelfs wetenschappelijk bewezen is dat na onderzoek is gebleken dat scheiden in de afvalfabriek goedkoper én effectiever is.
Maar daar kijken we hier in Den Helder niet naar.Teveel inspanning zeker.

Bodelo
21 juni 2017 at 12:06
Conny, die andere gemeentes zijn 40.000 km bij ons vandaan (althans, afhankelijk van de weg die je kiest). 😉

Ad
21 juni 2017 at 12:27
ik lach me werkelijk ondersteboven bij dit soort berichten. De slager keurt zijn eigen vlees in dit geval. De getalletjes zo opstellen dat ze altijd voordelig uitvallen. Wat een poppenkast.
Ik woon nu 45 jaar in deze stad en heb nog nooit! (of het is aan mij voorbij gegaan) gezien dat ik dagelijks mensen zie lopen die hun grijze rolcontainer meenemen om een gezellig blokje om te gaan. (wie doet dat niet tenslotte) maar dan toevallig lang de schootenweg komen en denken “ik ben er nu toch, laat ik deze meteen maar even legen”.
ik kom, op weg naar mijn werk, iedere dag langs de schootenweg en zie werkelijk met grote regelmaat een “file” van wagens en aanhangwagens waarin de vuilniszakken tot het dak zijn opgestapeld.
In mijn buurt (visbuurt) kom ik regelmatig langs de vismarkt, waar zo’n ondergrondse container is, en zie steeds vaker dat ook daar de vuilniszakken in de bosjes liggen omdat de container propvol zit.
De avond voor het legen van de grijze containers zie ik vaak mensen lopen met een vuilniszak, alle bakken doorzoekend of er nog een plekje over is om hun vuilniszak kwijt te kunnen in een andere container.
nee…….. in driekwart van Nederland doen ze deze manier van vuil ophalen/afval scheiden juist NIET, omdat het niet werkt. Trekpopbestuur Den Helder rent als een mak schoothondje achter de HVC aan en weet niet hoe hard ze mee moeten gillen dat “het systeem prima werkt”.
Nou……. prima systeem hoor. Misschien zou de gemeente een snackkar of koffietent op de schootenweg kunnen plaatsen. Kunnen al die mensen die het “nieuwe systeem” nog niet helemaal doorhebben gezellig een bakkie doen als ze weer in de file staan om hun vuil weg te brengen.
Hulde gemeente den helder……..perfect systeem.

Kobus
21 juni 2017 at 19:03
Voert HVC nu niet aan dat NIET scheiden uiteindelijk goedkoper is dan WEL scheiden aan de bron.(consument). Als dit zo is dan zadelt Wagner ons met veel extra kosten en onnodig overlast op. Maar ja hij is tenslotte wethouder en weet alles beter..

hans
21 juni 2017 at 23:27
Ik blijf het zeggen gewoon geen post in de vuil doen en dan dumpen in het plantsoen 🙂 moeders doet het nog netjes die rijd met de scootmobiel naar de flats dumpt het daar nee echt prima systeem !

RB
22 juni 2017 at 07:17
ik snap het probleem niet om er een bak bij te zetten en grijs ook lekker in de bak te laten ipv weer voor miljoenen ondergrondse containers te plaatsen (op meest onlogische plaatsen) er zullen vast weer mensen bij zitten die mekkeren over een extra bak maar ik weet me nog goed te herinneren toen we de grijze en groene bak kregen ter vervanging van de vuilniszakken, wat een “drama” was dat, en wat een weerstand, nu jaren later is iedereen er aan gewend en hor je niemand meer, nu mekkeren ze weer over plastic bak….. hoor je ze over 10 jaar ook niet meer over, dus hop een oranje bak erbij en alles is opgelost……

http://www.denhelderactueel.nl/2017/06/terugdraaien-inzamelsysteem-zonde-inspanningen/