Beter voor Den Helder – Schriftelijke vragen aan B & W Den Helder over het Rob Scholte Museum

Geacht college,

Op 9 november 2015 heeft Wethouder Kuipers tijdens de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en Beheer het agendapunt Presentaties invulling scenario’s postkantoor toegelicht. Daarbij heeft de wethouder Urban Resort een presentatie laten houden.
Uitgangspunt van de wethouder was het behoud van het Rob Scholte museum.

Op 11 november 2015 is hierover een persbericht verschenen op het Noord Hollands Dagblad (NHD). In dat persbericht werd melding gemaakt van constructieve gesprekken met de heer Scholte en dat een aantal zaken verder dienden te worden uitgewerkt.
Het genoemde mediationtraject, zoals meegedeeld door de wethouder tijdens de commissievergadering, zou hier los van staan.

Op 2 februari 2016 verscheen echter een geheel ander bericht bij het NHD. Daarin werd melding gemaakt van het feit dat het overleg of de mediation met de heer Scholte was stukgelopen. Het college zegt in dat bericht teleurgesteld te zijn en dat het college het postkantoor graag aan de heer Scholte wil verkopen om zo zijn museum te kunnen behouden.

Naar aanleiding van deze berichten stelt de fractie van Beter voor Den Helder de navolgende vragen:

Vraag 1:
Wat is de exacte reden dat alle overleggen zijn stukgelopen, mede in het licht bezien van de melding dat eerdere overleggen juist erg constructief waren?

Vraag 2:
Heeft het college nog steeds de wens en de intentie om het postkantoor aan de heer Scholte te verkopen?

Vraag 3:
Zo ja, wat zijn daar eventuele belemmeringen in?

Vraag 4:
Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het Rob Scholte Museum?

Vraag 5:
Is er op korte termijn uitzicht op een oplossing?

Vraag 6:
Zo nee, deelt u onze mening dat dit een zeer ongewenste situatie is, zeker gelet op het nodige onderhoud aan de buitenkant?

Vraag 7:
Deelt u ook onze mening dat het postkantoor net als de watertoren een hangdossier dreigt te worden?

Vraag 8:
Welke stappen zouden nog gezet kunnen of moeten worden om de gesprekken weer op gang te brengen?

Namens de fractie
Beter voor Den Helder

Carlo Assorgia, fractievoorzitter

9 mei 2016

1 Comment

  1. wkloosterhuis 22 mei 2016 op 17:07

    vraag 3 , het antwoord vereist veel transparantie.

    Goede vragen trouwens……..

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.