Bericht uit Echternach

From: Rob Scholte <robscholte@mac.com>
Subject: Bericht uit Echternach
Date: 18 februari 2015 18:09:57 GMT+01:00
To: Pieter Kos <p.kos@denhelder.nl>
Cc: bestuurssecretariaat@denhelder.nl, Koen Schuiling <k.schuiling@denhelder.nl>, Jacqueline van Dongen <j.van.dongen@denhelder.nl>, Odd Wagner <o.wagner@denhelder.nl>, Geurt Visser <g.visser@denhelder.nl>, Dirk Pastoor <d.pastoor@denhelder.nl>

Geachte College van B & W, wethouder Kos, beste Pieter,

Tot mijn spijt wil ik je het volgende berichten.

Allereerst deel ik de reactie van een vriend met je, nadat ik hem verslag deed van de stand van zaken rond het Rob Scholte Museum in Den Helder.
“Het lijkt de Processie van Echternach wel”.
Toen ik niet begreep wat hij bedoelde stuurde hij me de volgende uitleg, die ik je niet wil onthouden:
De Processie van Echternach is een optocht die elk jaar op de dinsdag na Pinksteren gehouden wordt in de Luxemburgse stad Echternach. Deze katholieke processie wordt al sinds de Middeleeuwen gehouden. In deze optocht wordt Sint-Willibrordus herdacht die in 698 de Abdij van Echternach stichtte. Sint-Willibrordus wordt door gelovigen gezien als genezer van de Saint-Guy-kwaal oftewel epilepsie.
De processie werd in 2010 opgenomen in de Orale en Immateriële werelderfgoed-lijst van UNESCO.
De optocht begint bij de brug over de rivier de Sûre. Hier wordt een korte H. Mis gehouden. Hierna trekt de stoet naar de Sint-Willibrordusbasiliek van de abdij van Echternach.
Tijdens de optocht zijn de deelnemers aan elkaar vastgemaakt met witte zakdoeken en springen zij in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet. Dit is in 1947 zo ingesteld, omdat het voormalige ritme (drie stappen naar voren en twee terug) voor te veel chaos zorgde.
Aangekomen bij de basiliek gaat de stoet naar binnen en danst rond de crypte van Sint-Willibrordus.
De optocht wordt ook wel de Springprocessie of Dansprocessie genoemd.
Als uitdrukking wordt “Processie van Echternach” gebruikt om te illustreren hoe een proces onnodig traag of inefficiënt kan verlopen:
drie stappen voor-, twee achteruit.

Helaas typeert deze metafoor drie stappen voor-, twee achteruit, treffend onze samenwerking tot nu toe.

Op 9 december 2014 spraken wij in aanwezigheid van Michiel Wouters en Marc Nihot onder andere af, dat het museum mocht uitbreiden naar de gehele begane grond en kelder van Middenweg 172-174. Bij het daarop volgende treffen tussen ons beiden onder vier ogen op 29 december 2014 kwamen wij overeen, dat we op 27 januari 2015 samen zouden komen om te overleggen met de mede-gebruikers van het voormalig postkantoor. We spraken af, dat jij (de Gemeente) hen voor deze bijeenkomst zou uitnodigen aangezien op alle invitaties tot overleg van de beheerder Ben Temming van Grontmij en mijzelf niet door hen werd gereageerd. Eveneens planden we op 20 januari 2015 ’s avonds een voorgesprek i.v.m. de 27 januari-meeting. We spreken af ons contact uitsluitend direct te houden zonder tussenpersonen. De ochtend van de 20e belt je secretaresse me om te vragen of de ontmoeting met de gebruikers nog doorgaat. Dat is zo niet tussen ons afgesproken. Jij zou de uitnodigingen verzorgen. Onze afspraak van 20 januari gaat dus niet door en zodoende ook onze afspraak met de medegebruikers op de 27e niet. Hoe nu verder?
Op de 27e belt je secretaresse me wederom. Nu met de vraag of onze afspraak die dag nog doorgaat? Dat lijkt me niet. Er is immers niemand door jou uitgenodigd. Later krijg ik je zelf aan de telefoon. Je wilt graag overleg i.v.m. de Raadscommissievergadering Stadsontwikkeling- en Beheer 2 februari, waarin je vragen van de VVD moet beantwoorden over de gang van zaken tussen ons. We spreken met elkaar in mijn studio op 29 januari in het bijzijn van Marc Nihot. Jij laat ons je startnotitie zien betreffende het Rob Scholte Museum en wij overhandigen aan jou een notitie, waarin vastgelegd zijn je toezeggingen van 9 en 29 december 2014 en een planning voor de realisatie. Geen moment komt het bij ons op, noch wordt dat door jou aan ons verteld, dat de Gemeente een op 16 december 2014 gemaakte en op 19 december 2014 verzonden brief aan alle overige gebruikers heeft gestuurd, waarin staat vermeld dat de opzeggingen per 1 januari 2015 van hun gebruiksovereenkomsten worden ingetrokken. Dat ontdekken we pas op vrijdagmiddag 30 januari 2015 om 15.46 uur als wij de brief van de ambtelijke organisatie met de toegestuurde documenten ontvangen. Ook horen wij van Jan Klapwijk, dat hij als medegebruiker deze brief pas de ochtend van de 30e ontvangen heeft.
Dit alles dwingt ons tot het schrijven van de mail van zondag 1 februari 2015, 21.00 uur, aan de Gemeenteraad- en Commissieleden van Den Helder.
Het is nu inmiddels 18 februari. Je hebt met eigen ogen de voortschrijdende werkzaamheden ten bate van de uitbreiding van het museum gezien op 29 december en 29 januari en deed daarvan uitgebreid verslag in de Commissievergadering van 2 februari.
Kun je ons dan nu ook vertellen hoe de gesprekken zijn verlopen met andere gebruikers over de hen aangeboden vervangende ruimten en wanneer deze leeg aan ons worden opgeleverd?
Graag ontvangen wij de garantie, dat de opzegging van de overeenkomsten met hen plaatsvindt vóór 1 maart 2015, zodat wij een maand later en wel op 1 april 2015 volledig over deze ruimten kunnen beschikken.
Alleen zo kunnen wij de op 9 december 2014 afgesproken uitbreiding van het museum realiseren voor de geplande openingsdatum van mei-juni 2015. Als het je niet lukt om de oplevering van deze ruimten (ook om de aansluiting met de huidige museumruimte te realiseren) ondanks de afspraken, die we daarover gemaakt hebben, door te zetten, wordt door mij en het museum een aanzienlijke schade geleden.
Het museum kan, indien je verzuimt op te treden voor 1 maart a.s. een succesvol zomerseizoen niet realiseren ondanks de gedane beloften. Dit heeft onmiddellijk een reputatie schade voor mijzelf en het Rob Scholte Museum tot gevolg. De uitbreiding is een onverbrekelijk onderdeel van de gemaakte afspraken en komt daarom ook voor in ons gemeenschappelijke perscommuniqué van 9 december 2014. Het is juist deze voorwaarde geweest, waardoor we mede besloten hebben het Rob Scholte Museum in Den Helder voort te zetten.
Door jullie onzorgvuldige handelswijze komen afgesproken tentoonstellingen in het geding. De duur van bruiklenen moeten worden verlengd. Geplande werkzaamheden moeten worden opgeschort, waarbij onduidelijk blijft tot wanneer. Verhuizingen hebben al plaatsgevonden, maar kunnen niet worden doorgeplaatst en opgeruimd. De onduidelijkheid over het verdere verloop maakt het ons onmogelijk te adverteren in de toeristisch media. Derving van inkomsten uit entree en ansichtkaartverkoop vindt plaats.
Kortom het niet nakomen van jullie afspraken leidt tot duidelijk aanwijsbare financiële en morele schade voor het Rob Scholte Museum en mijzelf, waarvoor wij uiteindelijk alleen jou en de Gemeente verantwoordelijk kunnen stellen.

Verder vraag ik opnieuw aandacht voor de volgende zaken:

Brandveiligheid
Op 5 februari 2015 is het Rob Scholte Museum door toezichthouder J.A.J. Rootselaar van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) gecontroleerd. Daarbij werd geconstateerd, dat objectnummer DH-01053 niet geheel voordoet aan de voorschriften conform het Bouwbesluit 2012.
In het huidige Rob Scholte Museum werd geconstateerd, dat een tweetal verwijzingen welke kant op gevlucht moet worden, ontbreken. Ons wordt gevraagd twee transparanten op te laten hangen door een erkend installateur. Daartoe is contact opgenomen met Van Erp Brandbeveiliging, die ons hiervoor een offerte gaat doen.
Verder werden door de toezichthouder een aantal gebreken geconstateerd in geval het gehele pand (kelder, begane grond, 1e eerste verdieping, tweede verdieping en entresol) als Rob Scholte Museum gebruikt gaat worden. De gebreken betreffen het verlichtingsplan, de ontruimingsalarminstallatie en het ontruimingsplan, de vluchtrouteaanduidingen en de bereikbaarheid bouwwerk door hulpdiensten.
Voor het effectueren van deze maatregelen is door ons een offerte aangevraagd voor keuring op installatie en rapport, en deze zal worden toegestuurd aan VVH.
Wel wil ik jullie erop wijzen dat volgens onze gebruiks- en bruikleen overkomst het onderhoud aan alle nagelvaste installaties voor de brandveiligheid voor de eigenaar van het gebouw zijn en niet voor de gebruiker.
Ik neem aan, dat ik zodoende alle rekeningen voor keuring, installatie en werkzaamheden aan jullie ter betaling kan doorsturen.
Ik neem hierover en over navolgende zaken vanmiddag contact op met de beheerder Ben Temming van de Grontmij.

Binnenplaats
Als in de notitie met toezeggingen en planning van 29 januari 2015 al vermeld is behoort om veiligheidsredenen, maar zeker ook uit bevoorradingsoogpunt, de binnenplaats weer volledig toe te gaan behoren aan het pand Middenweg 172-174.
Met de toezichthouder VVH is doorgenomen aan welke voorwaarden moeten worden voldaan om de poort te kunnen afsluiten en deze zijn meegenomen in de Bijlage voorzieningen behorende bij objectnummer DH-01053.
Op dit ogenblik word de binnenplaats ook voor andere doeleinden gebruikt. Op zaterdag word er geparkeerd door marktlui en doordeweeks word hier door buurtbewoners en centrumbezoekers geparkeerd om onder het betaald parkeren uit te komen.
De binnenplaats is echter voor calamiteiten in postkantoor, telefoonbunker maar zeker ook in KPN-gebouw, van cruciaal veiligheidsbelang. Het middenhek tussen telefoonbunker en KPN is een brandgang. Brandweerwagens kunnen alleen via dit hek achter het KPN gebouw komen. Door de (illegale) parkeerders wordt totaal geen rekening gehouden met de veiligheid op en om het terrein, waardoor uiterst onveilige situaties ontstaan. Tevens word het laden en lossen bij de gebouwen onmogelijk gemaakt. Wij hebben hierover op 29 januari 2015 met jou gesproken, foto’s van de situatie overlegd en verwachten nog steeds, zoals toegezegd, een snelle behandeling van dit onderwerp, waarbij voorzien wordt in een alternatief voor de zaterdagse marktlui.

Vrijwilligers
In voorgaande gesprekken heb je de toezegging gedaan om uit te zoeken welke mogelijkheden vrijwilligers hebben om met behoud van een bijstandsuitkering te werken in het Rob Scholte Museum.
Tevens wil het Rob Scholte Museum weten hoe om te gaan met vrijwilligers, die een bijstandsuitkering hebben in een gemeente niet zijnde Den Helder. Bijvoorbeeld als mensen uit Gemeente Hollands Kroon of Schagen als vrijwilliger in het museum willen werken..
We hebben nog geen reactie van je gehad over de positie van deze vrijwilligers, hoe de Gemeente daartoe kan bijdragen en aan welke voorwaarden het museum moet voldoen.
We vragen je dit punt ook prioriteit te geven. Een bredere inzet van vrijwilligers is van groot belang om de toegangstijden van het museum uit te breiden.

Direct onderhoud postkantoor
De afgelopen weken zijn er wederom gebreken aan het pand ontstaan door diefstal, achterstallig onderhoud en natuurschade. Wij hebben hiervan onmiddellijk de beheerder op de hoogte gesteld, evenals op 29 januari de wethouder, jouzelf. De gemeente is immers eigenaar van het pand en daarmee ook nog steeds verantwoordelijk voor het onderhoud. Gebreken dienen door de eigenaar van het pand te worden opgelost om verdere schade aan het pand te voorkomen. Zo staat dat in onze gebruiks- en bruikleen overkomsten.
De huidige reparaties dienen tot behoud van het pand snel te worden doorgevoerd;
Regenpijpen van koper worden door diefstal met brute kracht van het pand afgesloopt. De ontbrekende regenpijpen dienen snel te worden vervangen om doorslaan van muren, barsten van metselwerk en verstoppingen op daken te voorkomen.
In de kelder is lekkage ontstaan door water onder ontbrekende tegels, die de cementlaag heeft aangetast.
Eerste werd gedacht, dat de lekkage voortkwam uit het scheuren van een rioolleiding, welke was verstopt door een boomwortel, die door de rioolpijp was gegroeid. Dit bleek slechts de oorzaak van één van de lekkages, die reeds is verholpen, maar er blijven nog anderen, zoals de lekkage in koffieruimte van het museum. Deze lekkage heeft men eerder geprobeerd te maken, maar de lekkage is nog steeds niet opgelost.
Op het hoofddak ontbreekt een ventilatiekap, welke een vermoedelijke lekkage veroorzaakt op de entresol op de 2e verdieping.
Na deze constateringen vraag ik me daarom af, wat de Gemeente precies bedoelt met de in de op 18 december 2014 vervaardigde en op 19 december 2014 verzonden brief met kenmerk AU14.14275 opgenomen terugtrekking van het door jullie wethouder Stadsontwikkeling- en Beheer Jacqueline van Dongen gedane voorstel met betrekking tot het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan het voormalig postkantoor. Bij ons weten stelde wethouder Van Dongen en zo is dat ook op de Gemeentelijke website gepubliceerd, dat de gehele verdere ontwikkeling van Middenweg 172-174 niet plaats kon vinden volgens het door mij ingeleverde business plan, maar uitsluitend op kosten van de Gemeente.
Contractueel blijven de verplichtingen van de Gemeente om het pand naar behoren te onderhouden onverkort geldig.
Kunt je mij daarover duidelijkheid geven?

Financiële informatie betreffende Middenweg 172-174
Tot dusver hebben wij nog altijd de ons tijdens onze diverse bijeenkomsten en in de media (krant en radio) toegezegde financiële en andere bescheiden betreffende het pand Middenweg 172-174 niet mogen ontvangen. Het betreft voor alle duidelijkheid de energiekosten (water, gas en elektra) uit het verleden en van nu, de eerdere en nieuwe MOP’s, de OZB, de hoogte van de pacht, onderhoudsstaten van machines en tekeningen van gebouw en installaties. Eerder werd ons al deze informatie geweigerd en jij kondigde aan met onmiddellijke ingang verandering in dit beleid aan te brengen en openheid van zaken te willen geven.
Graag ontvangen wij alsnog het gehele pakket.

Businessplan
Uit onze gesprekken is gebleken, dat het door mij ingediende business plan, zoals eerder verworpen door wethouder Van Dongen, weer op tafel ligt.
Wij beiden weten heel goed, dat door de Gemeentelijke weigering de door mij herhaaldelijk gevraagde financiële info ter beschikking te stellen, ik niet in staat ben geweest de financiële onderbouwing van mijn plan aan te leveren.
Om binnen een redelijke termijn het plan financieel te onderbouwen heb ik behalve de gevraagde info ook een intentieverklaring van Gemeente nodig waarin deze te kennen geeft onder welke voorwaarden zij het gebouw aan mij in gebruik wil geven en voor welke periode.
Pas dan kan ik met financiers, banken en experts in overleg gaan en zo komen met een afgewogen financiële onderbouwing van mijn business plan.

Zonder nadere zekerheden over de uitbreiding van het museum en de andere door mij genoemde punten zie ik mij genoodzaakt onze afspraak voor a.s. maandag 23 februari om 13 uur in het Gemeentehuis af te zeggen.

Verder heb je, naar ik heb begrepen, je startnotitie betreffende het Rob Scholte Museum ingetrokken tijdens de Raadscommissievergadering Stadsontwikkeling- en Beheer op 16 februari 2015.
Wat blijft na deze terugtrekking van de startnotitie over van de door ons gemaakte afspraken?
Graag ontvang ik daarover snel duidelijkheid.

Met vriendelijke groet uit Echternach,

Rob Scholte

namens het Rob Scholte Museum