Benno Friedberg – Mail aan Wilma Booij, advocate Gemeente bij Nauta Dulith, 21 juni 2017 + Brieven aan Gemeente Den Helder, t.a.v. K. Schuiling, Burgemeester (1 & 2), 2 juni 2017 (PDF’s)

From: Friedberg@thelawyers.nl
Date: 21 juni 2017 13:26
Subject: Scholte/Gemeente Den Helder
To: Wilma.Booij@nautadulith.com
Cc: Judith Mahn

Geachte collega,

Ons gesprek van afgelopen maandag heb ik als zeer teleurstellend ervaren, mijn conclusie is dat de emoties aan de zijde van de gemeente een zakelijke oplossing in de weg staan.

Bijzonder ook dat uzelf alsmede wethouder Kuiper niet beschikten over mijn brieven van 2 juni jl., terwijl ik zowel een fax bevestiging heb van de verzending alsmede de gemeente mij ook op 6 juni jl. een tweetal schriftelijke ontvangstbevestigingen zond.
Dat betekent enerzijds dat tijdens ons overleg er onvoldoende bekend was met onze argumenten hetgeen daarop natuurlijk van invloed is geweest en anderzijds dat de communicatie binnen de gemeente wat betreft deze kwestie -die mij toch wel van belang lijkt- haperingen vertoont.

Om de goede wil te tonen heb ik namens de heer Scholte aan het begin van het gesprek aangegeven dat de taxateur en het asbest onderzoeksbureau, de laatste na afgifte van een overzicht van diens werkwijze immers we willen voorkomen dat er door destructief onderzoek asbest risico’s gelopen worden, na overleg met mij op korte termijn toegang tot het gehuurde zullen kunnen krijgen.

Tot op heden heeft er nog niemand contact met mij opgenomen zodat ik dien aan te nemen dat het wel meevalt met alle haast.

Dan wat betreft het gesprek zelf, het uitgangspunt van de heer Scholte was om te komen tot een opening voor verder overleg dat vervolgens zou kunnen leiden tot een algehele oplossing, immers hoe dan ook wenst de gemeente afscheid te nemen van het onderhavige pand dus daarin zouden de belangen gelijk kunnen lopen.
Van enige welwillendheid zijdens de gemeente is mij vervolgens niet gebleken, zelfs mijn voorstel om de Raad vier weken uitstel te verzoeken -waarbij ik aangaf dat verzoek desnoods aan de Raad te willen toelichten- werd van de hand gewezen.

Het moge duidelijk zijn dat we hiermee het conflictmodel benaderen immers ik vermag niet in te zien waarom de heer Scholte diens rechten zou moeten opgeven zonder dat er sprake is van een allerlaatste poging de kwestie op een voor alle partijen redelijke wijze op te lossen.

Daarbij ga ik er vanuit dat de gemeente op dit moment niet met enige derde -marktpartij- zodanig afspraken heeft gemaakt dat zij daardoor niet in staat zou zijn om tot een oplossing met de heer Scholte te komen.

Bij ons blijft dan ook de deur openstaan.

Onder voorbehoud van alle rechten,

Met vriendelijke groet,

Benno Friedberg
advocaat

Friedberg & Mahn
advocaten.mediators
Koninginneweg 160
1075 EE Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0)20 6644121
Fax: +31 (0)20 6640129
Website: http://www.thelawyers.nl

Disclaimer:

De informatie in dit e-mailbericht, inclusief bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Het is niet toegestaan de inhoud van dit bericht te kopieren of openbaar te maken, tenzij Friedberg & Mahn Advocaten N.V. daarvoor toestemming heeft verleend. Indien u deze informatie abusievelijk heeft ontvangen, gelieve u contact op te nemen met de afzender en het materiaal te wissen van uw computer(s). Friedberg & Mahn Advocaten N.V. betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in dit bericht en de bijlage(n) bij dit bericht. Desondanks dient u zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen en kan Friedberg & Mahn Advocaten N.V. niet aansprakelijk worden gehouden indien het bericht en/of de bijlage(n) schade veroorzaken, waaronder schade aan uw computer(systeem). Friedberg & Mahn Advocaten en Mediators is een handelsnaam van Friedberg & Mahn Advocaten N.V.

Brieven aan Gemeente Den Helder College van B & W, t.a.v. de voorzitter, de heer K. Schuiling, Burgemeester (1 & 2)

PDF’s:
Benno Friedberg – Brief aan Gemeente Den Helder College van B & W, t.a.v. de voorzitter, de heer K. Schuiling, Burgemeester, 2 juni 2017 (1)
Benno Friedberg – Brief aan Gemeente Den Helder College van B & W, t.a.v. de voorzitter, de heer K. Schuiling, Burgemeester, 2 juni 2017 (2)