B & W Gemeente Den Helder – Brieven aan Werkgroep Stationslocatie t.a.v. de heer Selie over Verdagingsbesluiten en Inloopavond Ontwerp Bestemmingsplan Postkantoor

Werkgroep Stationslocatie
T.a.v. de heer Selie
Boerhaavestraat 23
1782 AA DEN HELDER

verzendgegevens
datum : 3 april2017
kenmerk : 1.17.002.001
bijlagen : –
onderwerp
Verdagingsbesluit

behandeld door
Concernstaf
Secretariaat Bezwaarschriften
telefoon (0223)67 8200

uw gegevens
brief van : 30 december 2016
kenmerk :

Geachte heer Selie,

Bij brief van 30 december 2016 diende u een bezwaarschrift in namens de Werkgroep Stationslocatie tegen het besluit van 12 december 2016, waarbij is besloten een verkeersbesluit te nemen te behoeve van de reconstructie van het Stationsvoorplein en omgeving te Den Helder.

Op grond van artikel 7:10 Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient het bestuursorgaan, in dit geval het college, binnen 12 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de bezwaartermijn is verstreken, te beslissen op uw bezwaarschrift. De beslistermijn voor de beslissing op uw bezwaarschrift loopt af op 17 april 2017.

Wij delen u mee dat wij niet meer verwachten op uw bezwaarschrift te kunnen beslissen op uiterlijk 17 april 2017. Wij hebben daarom besloten de beslis termijn van 12 weken te verdagen met 6 weken. De beslis termijn voor de beslissing op uw bezwaarschrift loopt nu af op 29 mei 2017 . Op grond van artikel 6:3 Awb is dit verdagingsbesluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep.

lk verzoek u om in correspondentie naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift het volgende kenmerk te vermelden: 1.17.002.001 / A117.01008.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders,
de afdelingsmanager van de Concernstaf
i.a.
de heer R.A. Schaatsbergen
afdelingsmanager Dienstverlening

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder
http://www.denhelder.nl
kcc@denhelder.nl
telefoon 14 0223
fax (0223) 67 1201

———————————————————————————————————

Werkgroep Stationslocatie
T.a.v. de heer Selie
Boerhaavestraat 23
1782 AA DEN HELDER

verzendgegevens
datum :3 april 2017
kenmerk : 1.17.003.001
bijlagen : –
onderwerp
Verdagingsbesluit

behandeld door
Concernstaf
Secretariaat Bezwaarschriften
telefoon (0223)67 8200

uw gegevens
brief van : 30 december 2016
kenmerk :

Geachte heer Selie,

Bij brief van 30 december 2016 diende u een bezwaarschrift in namens de Werkgroep Stationslocatie tegen het besluit van 8 december 2016 waarbij is besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor herinrichten van het stationsplein, op diverse percelen aan de Beatrixstraat, de Middenweg en de Parallelweg ter hoogte van het station te Den Helder.

Op grond van artikel 7:10 Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient het bestuursorgaan, in dit geval het college, binnen 12 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de bezwaartermijn is verstreken, te beslissen op uw bezwaarschrift. De beslistermijn voor de beslissing op uw bezwaarschrift loopt af op 13 april 2017.

Wij delen u mee dat wij niet meer verwachten op uw bezwaarschrift te kunnen beslissen op uiterlijk 13 april 2017. Wij hebben daarom besloten de beslistermijn van 12 weken te verdagen met 6 weken. De beslistermijn voor de beslissing op uw bezwaarschrift loopt nu af op 25 mei 2017.
Op grond van artikel 6:3 Awb is dit verdagingsbesluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep.

lk verzoek u om in correspondentie naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift het volgende kenmerk te vermelden: 1.117.002.001 / Al17.01008.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders,
de afdelingsmanager van de Concernstaf
i.a.

de heer R.A. Schaatsbergen
afdelingsmanager Dienstverlening

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder
http://www.denhelder.nl
kcc@denhelder.nl
telefoon 14 0223
fax (0223) 67 1201

———————————————————————————————————

Aan de bewoners van deze woning/gebouw

verzendgegevens
datum : 5 april 2017
kenmerk: AU17 02782
bijlagen :
onderwerp
uitnodiging inloopavond ontwerp bestemmingsplan Postkantoor 2017

behandeld door
Ruimte en Economie
dhr. ing. H.J. Winter
telefoon (0223) 67 8817
uw gegevens
brief van :
kenmerk :

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor de inloopavond over het ontwerp bestemmingsplan ‘Postkantoor 2017’.

Dit plan omvat het gebouw en aanpalende terreinen van het voormalige postkantoor aan de Middenweg 172-174.

In het bestemmingsplan staan de bouw- en gebruiksmogelijkheden van dit gebied weergegeven. Uitgangspunt van het plan is de wens om het gebouw van het voormalige postkantoor te behouden.

Ten aanzien van het gebruik is het gebouw voorzien van een gemengde bestemming, hierbinnen is de functie cultuur en ontspanning mogelijk. Het gebruik als museum valt hieronder. De overige mogelijke gebruiksfuncties van het gebouw zijn maatschappelijke voorzieningen, kantoren, lichte bedrijven, dienstverlenende bedrijven en/of instellingen en horeca (niet zijnde zware horeca en overnachtingsmogelijkheden). Op de verdieping wordt de mogelijkheid gecreëerd om 10 nieuwe woningen en/of ‘startups’ te realiseren.

Met de mogelijke functies worden zowel aan de bestaande situatie recht gedaan alsook maken deze het mogelijk het gebouw zodanig te beheren/gebruiken dat het gebouw behouden blijft.

We zijn benieuwd naar uw mening over het plan en hopen mede aan de hand van uw reacties het bestemmingsplan te verbeteren.

De inloopavond vindt plaats op dinsdag 25 april 2017 van 19:30 tot 21:00 in raadszaal in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20. Gedurende de genoemde tijdstippen kunt u vrij binnenlopen.

Tijdens deze avond kunt u informatie krijgen en vragen stellen over het bestemmingsplan. Ook kunt u uw aanvullingen via een reactieformulier aan ons doorgeven. De reacties worden behandeld als zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan. Zo ontstaat met uw hulp een volledig en goed nieuw bestemmingsplan dat wij aan de gemeenteraad ter vaststelling kunnen aanbieden.

Ter inzage
U kunt het ontwerp bestemmingsplan tot 15 mei 2017 inzien bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 op maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 19.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. Het voorontwerp bestemmingsplan staat ook op de gemeentelijke website http://www.denhelder.nl. Heeft u vragen, neem dan contact op met de heer Winter, tel 0223-678 817.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
namens dezen,
Teamleider Ruimte
van de afdeling Ruimte en Economie,

ing. R.C. Leijen

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder
http://www.denhelder.nl
telefoon 14 0223
fax (0223) 67 1201

PDF:
B & W Gemeente Den Helder – Brieven aan Werkgroep Stationslocatie t.a.v. de heer Selie over Verdagingsbesluiten en de Inloopavond Ontwerp Bestemmingsplan Postkantoor 2017