Arjen Ribbens – Jeannette Dekeukeleire ‘Als Kunst Niet Meer mag Irriteren of Provoceren, dan Stop ik’ + Art Isabel Live Style – ‘If Art is No Longer Allowed to Irritate or Provoke, I will Stop’

Jeannette Dekeukeleire  “Scholte is Door zijn Beeld Taal en zijn Uit Spraken over Copyright Fucking Belangrijk voor onze Tijd
Een Portret van Jeannette Dekeukeleire door Sjabloon Kunstenaar Hugo Kaagman uit 2006
Jeannette Dekeukeleire bij de Ten Toon Stelling van Fish Handel Servaas in 2017 (foto Dennis Bransma)

Jeannette Dekeukeleire ‘Als Kunst Niet Meer mag Tintelen, Irriteren of Provoceren, dan stop ik

Jeannette Dekeukeleire, Galerie Houder Jeannette Dekeukeleire’s ArtKitchen stond Decennia Lang Garant voor Prikkelende Kunst. Maar het Kunst Klimaat in de Hoofd Stad is „In Dringend Veranderd” en „Steeds Commerciëler en Beperkter” geworden. Twintig januari Sluit ze Definitief de Deuren.

Een Af Beelding van een Japans  Meisje met van die Ken Merkende Amandel Vormige Ogen op haar Gevel? Kan Niet Meer, ondervond Galerie Houder Jeannette Dekeukeleire. Want Racistisch, aldus een Lid van een Aziatische Commissie, die bij haar aan belde. Het Beroemde PSP verkiezings Affiche uit 1970 met een Naakte Vrouw en een Koe op een Expositie over Politieke Posters? Seksistisch, klaagden Bezoekers.

DekeukeleireBij het Minste Geringste ben je Als Galerie Houder Tegen Woordig Slacht Offer van de Cancel Cultuur, het Onderwerp van Een of Ander Vervelend Tik Tok Filmpje.”

Na Bijna Dertig Jaar vond Dekeukeleire (60) het Welletjes. Op 20 januari sluit ze haar Galerie ArtKitchen in Amsterdam. Vanaf februari gaat ze Van Uit Huis met Kunstenaars Boeken Maken en Projecten Organiseren.

Haar Galerie ArtKitchen stond Decennia Lang Garant voor Prikkelende en Soms Ook Provocerende Kunst. Eerst van Provo en Fluxus Kunstenaars, Later van Punk Artiesten. Ook organiseerde de Galerie Regel Matig Cult Club Avonden, Thema Bij Een Komsten met Lezingen en Performances.

Blote Billen

De Gevel van haar Galerie in De Pijp is een Vast Canvas voor Sjabloon Kunstenaar Hugo Kaagman. Met een Knip Oog reageert hij op de Actualiteit. De Laatste Jaren geeft dat Regel Matig Problemen, zegt Dekeukeleire. Het Kunst Klimaat in de Hoofd Stad is „In Dringend Veranderd” en „Steeds Commerciëler en Beperkter” geworden, stelde ze in het Pers Bericht voor haar Afscheids Tentoonstelling.

Voor ze haar Galerie binnen komt, onder vindt ze Steeds Meer Negativiteit, zegt ze. Vracht Wagens, die Voor de Deur staan te Laden en te Lossen. Agressieve Voor Bij Gangers, de Gemeente, die een Fietsen Rek voor haar Etalage wil Plaatsen.

Laatst stapte er een Man Binnen, die Schreeuwend Eiste, dat ik een Kunst Werk van de Muur Haalde. Daar Op waren een Paar Blote Billen te Zien.”

De Eerste Twintig Jaar kon ze Doen Wat ze Wilde, Beleefde ze Zo Veel Plezier. Door de Veranderde Tijd Geest, de Heersende Af Reken Cultuur, kost haar, dat de Laatste Jaren Veel Meer Moeite, zegt ze.

Jaren Lang hielp ze bij de Samen Stelling van Bedrijfs Collecties. Klussen, die het Financieel Mogelijk Maakten Om in haar Galerie Minder Commerciële Projecten te Realiseren. Bedrijfs Collecties bestempelt ze Nu als „Eenheids Worst”.

Kunst op Kantoor mag Niet Meer Prikkelen, zegt ze.

Een Voorbeeld? Onlangs had ik Gedoe over een Werk van Charlotte Dumas, een Foto van een Hond. De Blik van die Hond was Zo In Dringend, vonden de Mede Werkers van een Bedrijf, dat die Foto van de Muur moest.”

Als Kunst Miet Meer mag Tintelen, Irriteren of Provoceren Dan Verdwijnt haar Eigen Prikkel, zegt ze.

Gevoeligheden

Toen Jonge Mensen aan haar Vroegen, of ze de PSP Poster met Naakte Vrouw en Koe Weg wilde Halen, weigerde Dekeukeleire dat.

Op Zo’n Moment kom ik In Opstand. Ik zei ‘Ik wil me Best in Jullie Gevoeligheden In Leven, maar Neem dan Ook de Moeite om je in mijn Tijd te Verdiepen.”

De Tijden voor Tegen Draadse Galeries als de Hare zijn Veranderd.

„Nederland is Steeds Meer een Hype Land Geworden. Dan is Street Art de Waan van de Dag, Dan Dit, Dan Dat. Of Alle Grote Kunst Verzamelaars zitten Op Eens achter de Zelfde Kunstenaar aan. Kunst geldt Ook Steeds Vaker als Belegging, Iets, dat je VerkooptAls je Winst kunt maken.”

Met die Platte Economie heeft zij Moeite.

Voor mij is Kunst Toch Vooral een Treasure, een Schat, die je Koopt Als een Spiegel van je Ziel.

Uit Chaos ontstaan de Leukste Dingen, zegt Dekeukeleire. Maar voor Wan Orde en Verwarring is Steeds Minder Plek.

Neem de Kunst Beurzen. Eerst moet je 10 Mille Betalen om Deel te mogen Nemen, en dan is er een Keurings Commissie, die Beoordeelt of Wat je wil Op Hangen Wel Geschikt is voor de Beurs.”

Heel Nauwe Koker

De Invloed van Grote Klanten op de Kunst Markt is haar Veel te Groot.

Zij bepalen Wat Belangrijk is, en Wat Niet. Een Straat Kunstenaar, die een Verpleegster een Mond Kapje het Super man Logo geeft, wordt Op Gehemeld. Maar een Kunstenaar als Rob Scholte laten Verzamelaars Van Wege zijn Houding Vallen. Daar Begrijp ik Niks Van. Scholte is Door zijn Beeld Taal en zijn Uit Spraken over Copyright Fucking Belangrijk voor onze Tijd.

Ja, beaamt Dekeukeleire, de Discrepantie tussen Commercie en Interessante Kunst is Van Alle Tijden.

Maar Voor mijn Gevoel komen we Nu Wel in een Heel Nauwe Koker Te Recht. Soms heb ik het Gevoel, dat we Weer Toe Gaan naar de Tijd van Entartete Kunst. Kunst, die Wel, en Kunst die Niet Kan.”

Voor haar Gemoeds Rust, „Om Positief te Blijven”, reisde ze Af Gelopen Zomer naar Keulen, naar Museum Ludwig. Dat deed ze Voor de Beelden van Ernst Ludwig Kirchner. Die in Kolonialisme en Machts Ongelijkheid In Gebedde Beelden gelden Nu voor Sommigen Opnieuw als Foute Kunst.

DekeukeleireZe zijn Misschien in Afrika Gemaakt, maar de Uit Straling van die Sculpturen doet mij Enorm Goed.”

De Op Lossing voor haar Problemen met de Kunst Markt was Simpel, zegt de Galerie Houder.

Ik was een Gevangene Geworden van mijn Galerie, van de Vaste Openings Tijden, van mijn Personeel. De Kunst, Waar ik Zo Veel van houd, mijn Fingerspitzengefühl voor wat je met Kunst kunt Bereiken, daar voor heb ik Veel Meer Tijd zonder Galerie.

Met een Op Gelucht Gevoel, zegt ze, doet ze Over Tien Dagen de Deur Definitief op Slot.

De Afscheids Ten ToonStelling van Art Kitchen, Fifty Shades of Green, duurt Nog t/m 20 januari. Zie Ook artkitchen.nl

NRC, 9 januari  2022

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/09/jeannette-dekeukeleire-als-kunst-niet-meer-mag-tintelen-irriteren-of-provoceren-dan-stop-ik-a4153688

Jeannette Dekeukeleire: ‘If Art is No Longer Allowed to Tingle, Irritate or Provoke, I will Stop

An Image of A Japanese Girl with those Characteristic Almond Shaped Eyes on her Facade? Can’t Anymore, Discovered Gallery Owner Jeannette Dekeukeleire. Because Racist, According to A Member of an Asian Committee Who Rang her Doorbell. The Famous 1970 PSP Election Poster featuring A Naked Woman and A Cow at A Political Poster Exhibit? Sexist, Visitors Complained.

DekeukeleireAs A Gallery Owner, You are Nowadays A Victim of the Cancel Culture, the Subject of Some Annoying Tik Tok Video.”

After Almost Thirty Years, Dekeukeleire (60) had had Enough. On January 20, she will Close her ArtKitchen Gallery in Amsterdam. From February she will Make Books and Organize Projects with Artists from Home.

Her Gallery ArtKitchen has been A Guarantee for Stimulating and Sometimes Provocative Art for Decades. First from Provo and Fluxus Artists, Later from Punk Artists. The Gallery also Regularly Organized Cult Club Evenings, Theme Meetings with Lectures and Performances.

Bare Buttocks

The Facade of her Gallery in De Pijp is A Permanent Canvas for Template Artist Hugo Kaagman. He responds to the News with A Wink. In Recent Years, This has Regularly Caused Problems, says Dekeukeleire. The Art Climate in the Capital has Changed Radically and has Become Increasingly Commercial and Limited, she said in the Press Release for her Farewell Exhibition.

Before she enters her Gallery, she encounters More and More Negativity, she says. Trucks Loading and Unloading in Front of the Door. Aggressive Passers By, the Municipality that wants to Place a Bicycle Rack in Front of its Shop Window.

Recently A Man came in and Screamed and Demanded that I Remove A Work of Art from the Wall. It Showed A Few Bare Buttocks.”

For the First Twenty Years she could Do Whatever she Wanted, she had So Much Fun. Due to the Changed Zeitgeist, the Prevailing Culture of Reckoning, this has Cost her Much More Effort in Recent Years, she says.

For Years she Helped Put Together Corporate Collections. Jobs that Made it Financially Possible to Realize Fewer Commercial Projects in her Gallery. She Now labels Corporate Collections as ‘Unified Sausage’.

Art in the Office should No Longer Excite, she says.

An Example? Recently I had A Fuss about A Work by Charlotte Dumas, APhotograph of A Dog. The Dog’s Gaze was So Penetrating, the Employees of A Company thought that the Photo should be Removed from the Wall.

If Art is Not Longer Allowed to Tingle, Irritate or Provoke, Then its Own Stimulus Disappears, she says.

Sensitivities

When Young People Asked her to Remove the PSP Poster with A Naked Woman and Cow, Dekeukeleire refused.

At such a moment I Rebel. I said, “I’m Willing to Empathize with your Sensibilities, but Please take the Time to Immerse Yourself in my Time.”

Times have Changed for Unconventional Galleries like hers.

The Netherlands has Increasingly Become A Hype Country. Then Street Art is the Issue of the Day, Then This, Then That. Or All the Great Art Collectors are Suddenly after the Same Artist. Art is Also Increasingly Seen as an Investment, Something you Sell if you Can Make A Profit.”

She has Trouble with that Flat Economy.

For Me, Art is Above All One Treasure, A Treasure you Buy as A Mirror of your Soul.

The Nicest Things Arise from Chaos, says Dekeukeleire. But there is Less and Less Room for Disorder and Confusion.

Take the Art Fairs. First you have to Pay 10 Grand to be Allowed to Participate, and then there is an Inspection Committee that assesses Whether What you Want to Hang is Suitable for the Exhibition.”

Very Narrow Shaft

The Influence of Major Clients on the Art Market is Far Too Great for her. They determine What is Important and What is Not. A Street Artist who gives A Nurse a Face Mask with the Superman Logo is Praised. But an Artist like Rob Scholte is Dropped by Collectors because of his Attitude.

I don’t Understand That. Scholte is through his Visual Language and his Statements about Copyright Fucking Important for Our Time.”

Yes, Dekeukeleire agrees, the Discrepancy between Commerce and Interesting Art is Timeless.

But I Feel we are Now in A Very Tight Tube. SometimesI have the Feeling that we are Returning to the Time of Entartete Kunst: Art that Can, and Art that Can Not.”

For her Peace of Mind, “To Stay Positive”, she Traveled to Cologne Last Summer, to the Museum Ludwig. She did that For the Sculptures of Ernst Ludwig Kirchner. Those Images, Which are Embedded in Colonialism and Power Inequality, are Now Again Regarded as Wrong Art by Some.

DekeukeleireThey May have Been Made in Africa, but the Appearance of Those Sculptures does me Enormous Good.

The Solution to her Problems with the Art Market was Simple, says the Gallery Owner.

I had Become A Prisoner of my Gallery, of the Fixed Opening Hours, of my Staff. The Art that I love So Much, my Fingerspitzengefühl for What you Can Achieve with Art, I have Much More Time for That Without A Gallery.”

With A Sense of Relief, she says, she will Lock the Door for Good in Ten Days.

A Version of this Article also Appeared in the January 10, 2023, NRC Newspaper

The Article is in Dutch  

https://netherlands.postsen.com/art/129053/Jeannette-Dekeukeleire-%E2%80%98If-art-is-no-longer-allowed-to-tingle-irritate-or-provoke-I-will-stop%E2%80%99.html

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arjen+Ribbens
https://robscholtemuseum.nl/?s=NRC
https://robscholtemuseum.nl/?s=Art+Isabel+Live+Style
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeannette+Dekeukeleire
https://robscholtemuseum.nl/?s=ArtKitchen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hugo+Kaagman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Charlotte+Dumas
https://robscholtemuseum.nl/?s=PSP
https://robscholtemuseum.nl/?s=PSP+Poster
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ernst+Ludwig+Kirchner
https://robscholtemuseum.nl/?s=Platte+Economie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cancel+Culture