Arie Booy – Raad maakt gehakt van begroting + Ronald Boutkan – Geen applaus voor begroting + NHD – Nog bieden op postkantoor + Delano Weltevreden – ‘Weer gesprek over postkantoor’

Raad maakt gehakt van begroting

Veel raadsfracties leverden maandagavond tijdens de algemene beschouwingen harde kritiek op de gemeentebegroting.

Kwalificaties als broddelwerk, een ongelooflijk rommeltje en pot verteren klonken. De laatste opmerking kwam uit de mond van VVD fractievoorzitter Kees Visser. “De begroting 2018 is door het college opgesteld, zonder dat de raad er zelf aan te pas is gekomen”, zei Visser. Tjitske Biersteker van de CU miste evenwicht en voelde zich er ongemakkelijk bij. Roy Slort van het CDA vroeg wie de begroting gaat repareren: “Dit keuren we niet goed.” Beter voor, Den Helder acht de begroting niet sluitend en repte van bedrog. Behoorlijk Bestuur noemde het traject, dat vooraf ging een schoffering van de raad: ,,Er is geen visie, maar enkel hap snap beleid.”

Verkiezingen

Nel Dol van GroenLinks zei, dat de begroting niet de juiste oplossingen biedt. D66 was daarentegen positief en heeft vertrouwen in de aanpak. Diverse raadsleden merkten op, dat de verkiezingscampagne begonnen is. PvdA-fractievoorzitter Peter de Vrij wond er geen doekjes om: “Ik neem graag een voorschot op ons programma: college pak de onveilige kruispunten in De Schooten aan. Er vallen daar te veel verkeersslachtoffers.” Rachel Post van Sociaal Lokaal kwam uit de hoek met een paar rapteksten, die ze Den Helder Blues noemde: “Krijg je commentaar, speel dommetje.”

Naast de kritiek was er unaniem lof voor de wijze, waarop de binnenstad de afgelopen jaren opgeknapt is. De VVD vindt dat Zeestad moet blijven om het karwei af te maken, andere oppositiepartijen stelden, dat Zeestad beter de deuren kan sluiten. “Bij het stationsplein is vergeten een looproute voor blinden te maken, schandalig”, zei Karla van Driesten van de Vrije Socialisten.

De Stadspartij noemde de begroting niet slecht, ook al is hij niet op de afgesproken wijze tot stand gekomen. Peter Reenders: ,,Geld uitgeven moet nut hebben. Het Schuine pad kost alleen maar geld en levert geen toerist extra op. Sterker nog: het kost camper plaatsen!”

Wethouder Odd Wagner zei toe, dat hij schriftelijk de techniek van de begroting zal uitleggen. ,,We zijn niet aan het pot verteren, maar aan het investeren. En als het over blues gaat, dan neem ik volgende keer de college blues mee”, besloot Wagner.

Noordhollands Dagblad, 30 oktober 2017, 22:43

Reacties:

Jan Koeten
Waar was Karla toe het plein werd aangelegd… Dan had zij gelijk kunnen ingrijpen… Hard roepende politici zo vlak voor de verkiezingen… Kijk uit op wie je gaat stemmen… Let op de aanbiedingen en beloften die gedaan worden… Tot er weer een college is en de aanbiedingen en beloften de kast weer ingaan.

Theo Moras · Zijdewind
M.a.w. maakt weinig uit op wie er gestemd wordt belazerd wordt je toch en de coalitie partijen laten het college toch niet vallen.
Dat gebeurt niet alleen in Hollands Kroon maar in alle gemeenten.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/raad-maakt-gehakt-van-begroting

Nog geen applaus voor de begroting

Den Helder – De gemeentelijke begroting voor 2018 en de jaren, die volgen, kon maandagavond in de gemeenteraad maar op weinig steun rekenen. Veel fracties hekelden het feit, dat de raad er dit keer eigenlijk geen enkele inspraak in had gehad.

Beter voor Den Helder sprak van potverteren, omdat het college volgens Marcel de Knijf 8,8 miljoen uit de reserves haalt om dingen te kunnen betalen. Dat is maar liefst 14,8 procent van de totale reserves, een ongekend hoog percentage. Wethouder Odd Wagner noemde dit later op de moment niet potverteren, maar investeren. Dat er vier miljoen wordt gebruikt voor een “grasveld met bomen”, ofwel de verdere aanleg van het Stadspark, kon ook op weinig waardering rekenen van Beter voor Den Helder.

Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur) noemde de totstandkoming van de begroting een “schoffering van de raad” en benadrukte, dat het college bij het opstellen van een begroting de regels hoort te volgen. Het ontbreekt het college volgens hem aan een visie op het besturen van de stad. Ook de ChristenUnie (Tjitske Biersteker) was niet blij. “Ik heb me zelden zo ongemakkelijk gevoeld bij het behandelen van de begroting. De raad heeft geen enkel kader of richtlijn aan kunnen geven.” Volgens de CU zijn de lasten de komende jaren elk jaar hoger, dan de baten, en is de begroting dus voor geen jaar sluitend.

Democratie terug!

Zelfs coalitiefracties waren kritisch, maar Roy Slort van het CDA meldde wel blij te zijn met de plannen om de ontwikkeling van de binnenstad voort te zetten. Maar ook het CDA zag het probleem van de niet sluitende begroting. “Wie gaat de begroting repareren? Welke maatregels moeten er genomen worden om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen?”, vroeg Slort zich hardop af. “Los van de financiën hebben wij als CDA een grote wens, dat geen geld kost, maar moet veranderen in ons politieke systeem. De democratie moet terug naar de inwoners. De politiek staat te ver van de inwoners af.
Iedereen doet zijn uiterste best in zijn rol, maar de verbinding moet terug komen. Inwoners hebben behoefte aan hun eigen geluid en de bestuurders moeten dit proces leiden. Op een verbindende en niet polariserende wijze.”

GroenLinks gaf aan geen meerwaarde te zien in het gratis parkeren, waarop wethouder Wagner later op de avond aangaf, dat dit tot het tweede kwartaal van 2018 is gedekt en daarna is het aan de raad om te bepalen, of Den Helder hier verder mee gaat. Volgens de Stadspartij is het wel een succes, al zal bij de evaluatie gekeken moeten worden, of de huidige duur (5 uur gratis) in orde is en wie er straks tegen welke prijs een vergunning krijgt. “Maar wat ons betreft zetten we de pilot volgend jaar om in structureel beleid”, sprak Reenders. GroenLinks deed meer ferme uitspraken: inzetten op het realiseren van het Rob Scholte Museum, pas op de plaats met het Uitwerkingsplan Binnenstad en eind 2018 stoppen met Zeestad. Zeker voor die laatste twee lijkt de kans op voldoende steun in de raad niet groot.

Samenwerking

D66 opende positief door te vertellen, dat het toch best opmerkelijk is, dat de raad op verschillende dossiers heel goed samen heeft gewerkt. “Eigenlijk zouden we dit bij alle dossiers moeten doen, met respect voor ieders ideeën en respect voor de democratie”, aldus Hans Verhoef. “Op argumenten discussiëren en uiteindelijk besluiten nemen, die dan geaccepteerd worden als zijnde van de hele raad.” Wat D66 betreft moet bij de evaluatie van het gratis parkeren goed gekeken worden naar het verkeer van de Texel gangers, moet ingezet worden op het verder terug dringen van de leegstand in de binnenstad en mag het gevelrenovatie fonds worden uitgebreid. Blij is de partij ook met het gereserveerde geld voor maatschappelijke stages en met het rijke aanbod van cultuur en educatieve voorzieningen in Den Helder.

Rachel Post van Sociaal Lokaal Den Helder viel het college aan op de vermeende stijging van de afvalstoffen heffing, met 50 procent. Onjuist, liet wethouder Wagner later weten. Doordat Den Helder zo goed plastic inzamelt gaan de tarieven omlaag. De kostenstijging zit in andere zaken, maar belangrijker is, dat per saldo de burger volgend jaar helemaal niet te maken krijgt met lastenverhoging. “De burger gaat niet meer betalen”, benadrukte Wagner en hij gaf aan, dat de rioolheffing zelfs met 30 euro omlaag gaat. Post hekelde de zo bejubelde vooruitgang van de afgelopen jaren. “Die was er in Den Helder vooral in stenen.” Post kwam ook nog met een elpee op de proppen met de titel “Den Helder Blues”, vol met nieuwe lokale klassiekers die wellicht ooit een keer live door het raadslid ten gehore worden gebracht. Nummers, die stuk voor stuk kritisch zijn over het gevoerde beleid.

De Partij van de Arbeid gaf aan zich grote zorgen te maken over het grote aantal burgers, die vergeefs aankloppen bij de gemeente voor ondersteuning op het gebied van de WMO. “Veel van hen worden onvoldoende geholpen”, stelde Peter de Vrij. Ook pleitte hij voor een nieuwe visie op wonen, omdat steeds meer ouderen langer zelfstandig blijven wonen. En wat de PvdA betreft mag Den Helder zich aanmelden als deelnemer in het experiment, waarbij gemeenten legaal wiet kweken toestaan. Het college staat daar niet onwelwillend tegenover.

Van de raad…

De VVD noemde vooral de positieve zaken van de afgelopen vier jaar op, maar hekelde ook het feit, dat de raad niet betrokken is geweest bij het opstellen van de nieuwe begroting. “Niet een begrotingsbehandeling is de afgelopen jaren normaal verlopen”, sprak Kees Visser. “Het zou dit jaar een begroting van de raad worden, zo werd vorig jaar afgesproken, maar hoe anders is het gelopen.” De raad nam ook veel besluiten zonder dat er dekking voor was, aldus de VVD, die ook kritisch is over het gebiedsgericht werken. “Het levert nu meer vragen dan antwoorden op.” De liberalen zijn wel voorstander van doorgaan met Zeestad, stoppen kan Den Helder zich helemaal niet veroorloven. Vreemd noemde Visser het, dat het college 25.000 euro blijkbaar te veel geld vindt voor veiligheid rond station Zuid, daarmee doelend op de beveiligingscamera’s, die volgens het college te duur zijn. Wethouder Wagner gaf daarna aan er toch wel positief tegenover te staan, het is niet een heel groot bedrag, maar dat bij dit gebied nu eenmaal meerdere partijen betrokken zijn.

Als laatste kwam de Stadspartij aan het woord. Peter Reenders wisselde van pet, hij was tijdens de rest van de vergadering voorzitter van de raad bij afwezigheid van burgemeester Koen Schuiling, en stelde, dat de begroting wel degelijk sluitend is. Nou ja, op 327.000 euro na dan, maar er is zelfs ruimte gevonden voor zes miljoen aan nieuw beleid. Kritisch was hij over het geld verspillen op Willemsoord. “De aanleg van het schuine pad levert niets op, maar het kost camperplaatsen en daarmee dus toeristische overnachtingen!”

College

Naast de reacties van Wagner vertelde wethouder Lolke Kuipers nog in gesprek te zullen gaan met Rob Scholte over verkoop aan hem van het voormalig postkantoor. Dan kan het museum alsnog definitief worden gevestigd. Een voorwaarde: het pand moet worden opgeknapt en aansluiten bij de rest van de stationsomgeving. Kuipers roemde in algemene zin het zienderogen opknappen van de stad. “Dat wordt zelfs buiten Den Helder opgemerkt.” Ook wethouder Pieter Kos benadrukte dat. “In deze vier jaar hebben we met elkaar de stad grote stappen vooruit gebracht.”

De vergadering over de begroting wordt woensdag 8 november voortgezet. Dan komen ook eventuele moties en amendementen aan de orde.

Den Helder Actueel, 31 oktober 2017 – 07:28

Reacties:

Klaas Otten
31 oktober 2017 at 08:36
Goed plan van wethouder Kuipers om in gesprek te gaan met Rob Scholte. Immers: De gemeente heeft het oude postkantoor bestempelt als waardevol gebouw en mijn inziens kan alleen Rob Scholte er iets mooi van maken aangezien het gebouw gezien de constructie weinig mogelijkheden biedt om er iets anders van te maken en omdat de gemeente als eis heeft gesteld dat er aan de buitenkant van dit gebouw niets veranderd mag worden.

Fred
31 oktober 2017 at 10:07
Wel opmerkelijk, dat er eerst rechtzaken nodig zijn eer men gaat praten. Had Kuipers die stap om te gaan praten nu niet eerder kunnen nemen ? Had een hoop geld en tijd gescheeld.

Dick Berts
31 oktober 2017 at 13:29
Ik kan je commentaar goed begrijpen Fred, maar voorlopig doet Kuipers het. In het belang van Den Helder moet iedereen nu even over zijn eigen schaduw heen zien te springen.

Henk van Kuijk
31 oktober 2017 at 21:23
Nou, de verkiezingen zijn begonnen:
D66: “…op argumenten discussiëren en dan besluiten nemen en dan uiteindelijk besluiten nemen die geaccepteerd worden door de hele raad.” Uhh… maar D66 was toch vier jaar tegen renovatie van het stadhuis en traineert die voortdurend, om die over de verkiezingen heen te tillen?
VVD: “Jammer dat de raad niet is betrokken bij het opstellen van de begroting.” Uhh…. de VVD is toch maar net vertrokken uit het college? En hun wethouder betrok de raad er toch niet bij?
CDA: “De verbinding met de burger moet terugkomen.” Uhh… maar het CDA blokkeert toch, met het college, elke openheid over de tekorten van de schouwburg? Burgers moeten ervoor naar de rechter, via de WOB.

Fred
31 oktober 2017 at 21:36
OEPS !!

http://www.denhelderactueel.nl/2017/10/nog-geen-applaus-begroting/

Nog even bieden op postkantoor

Helderse Courant, 31 oktober 2017

Helderse Courant, 31 oktober 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

‘Weer in gesprek over postkantoor’

Helderse Courant, 1 november 2017

Helderse Courant, 1 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

 

1 Comment

  1. “Nog even bieden op postkantoor”. Waarom meldt de Schuilingbode niet dat Rob Scholte het recht van eerste koop heeft nu door de rechter is vastgesteld dat hij huurder is van het oude postkantoor? Ik kom zelf uit de journalistiek. Een lastig vak. Een foutje is zo gemaakt. Maar de Helderse Courant gaat ALTIJD in de fout ten opzichte van Scholte. Ze is gewoon onderdeel van de vriendenrepubliek Den Helder die Scholte wil slopen omdat hij echt onafhankelijk is. Hoe lang zijn we nog zo stom om dit te pikken? Met een krant die plat is kan er geen sprake zijn van democratie in deze stad.

    En Ronald als je weer met je waardeloze commentaar komt zoals ‘daar heb je Berts weer’ en dat soort argumentloze shit, waarom herstel je de fout niet? Je lezers willen weten hoe het zit en niet hoe jouw clan het wil hebben.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.