Afgestoft & Cuypersgenootschap & Erfgoedvereniging Heemschut & Helderse Vereniging voor Sociale geschiedenis & Vitruvius – Brief aan College B & W en gemeenteraad Den Helder

Verzoek evenwichtig besluit over bestemming oude postkantoor

Van: Griffie Den Helder
Verzonden: dinsdag 4 april 2017 15:39
Aan: Postbus Informatievoorziening Den Helder
Onderwerp: svp inboeken als ingekomen stuk aan de raad

Van: marielouise@rouffaer.nl
Verzonden: dinsdag 4 april 2017 15:34
Aan: Griffie Den Helder
Onderwerp: besluit Postkantoor ?

De gemeenteraad van Den Helder
cc Het college van Burgemeester en Wethouders.

onderwerp: besluit postkantoor?
Den Helder 2 april 2017

De vertegenwoordigers / ondertekenaars van deze mail van:
• de stichting Afgestoft
• het Cuypersgenootschap
• de Erfgoedvereniging Heemschut
• de Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis
• de stichting Vitruvius

vragen uw aandacht voor het volgende
De stichtingen en verenigingen onderhouden onderling goede werkcontacten en zijn alle actief op het terrein van historisch erfgoed, lokaal, provinciaal en landelijk of combinaties hiervan.

Gedurende meerdere jaren krijgt het dossier ‘wederopbouwarchitectuur’ in Den Helder toenemende aandacht van genoemde vertegenwoordigers en andere geïnteresseerden en professionals. Redenen hiervoor zijn:
• de gedegen inventarisatie van deze architectuur in Den Helder, (die in 2014 bij toeval boven tafel kwam), verricht in opdracht van de gemeente door mevrouw A. van Breugel n.a.v. besluitvorming over een te bouwen stadhuis op de plaats van het station en het postkantoor, beide markante gebouwen uit de wederopbouw architectuur.
• de nota van mevrouw van Breugel is, qua inhoud, nimmer formeel ter bespreking geagendeerd en vastgesteld in de Gemeenteraad en de reeds geplande presentatie is om onduidelijke redenen afgelast. Een formele vastgestelde beleidslijn over deze belangrijke architectonische periode was en is er niet, waarmee veel aan het toeval en al of niet deskundige derden wordt overgelaten. Gevolg hiervan is een gebrek aan voldoende kennis bij meerderen, veel ongenoegen bij velen, en beleidsbeslissingen , die niet verankerd zijn in relevante besluitvorming. Een ingevoegde enquete maakte, door gebrek aan deskundigheid bij de opsteller ervan, het geheel alleen erger.
• Om verschillende redenen ging de afgelopen periode de meeste aandacht naar de functie van het gebouw na herbestemming door een verschil van mening daarover tussen de huidige gebruiker en de gemeente. De aandacht wordt hierdoor afgeleid van de plaats van het gebouw in de architectuur en in de geschiedenis van Den Helder.
• De momenteel portefeuillehoudende wethouder de heer Kuipers heeft de afgelopen weken 2 keer meegedeeld dat het gebouw niet gesloopt zal worden. Dat zou een geruststellend bericht kunnen zijn, ware het niet dat hij het gebouw tegelijkertijd in de verkoop heeft aangeboden,. Wij twijfelen volstrekt niet aan de intentie van deze wethouder, zelfs als wij vergeten dat hij inmiddels de vierde wethouder uit dit College op dit dossier is sinds 2014. Bij verkoop treedt echter een andere regelgeving in werking, tenzij er een monumentenstatus op het gebouw rust of de verkoop zwaar geclausuleerd is. Het voert in dit verband te ver daar dieper op in te gaan.
• De Woningstichting heeft te kennen gegeven het gebouw niet te kunnen kopen. Dat is jammer. In de renovatieprojecten, die de corporatie uitvoerde in de verschillende wijken van Den Helder werd de wederopbouwarchitectuur fraai meegenomen , waarmee de doorlopende lijn in de Helderse geschiedenis van 1940 tot in de toekomst niet alleen het verdiende waardevolle accent kreeg, maar ook verankerd ligt in de toekomst.
• Een en ander dreigt in een stroomversnelling te komen door de activiteiten rondom Sail. De gemeente is uiteraard geporteerd onze stad goed te representeren. Gedoe van welke aard ook beïnvloedt dit negatief.
• Het bevreemdt de vertegenwoordigers van de in de aanhef genoemde organisaties dat zij op geen enkele manier in een vroeg stadium betrokken zijn bij plannen, waaraan zij vanuit hun doelstelling, relatienetwerk en deskundigheid positief zouden kunnen hebben bijdragen. Het kenmerk van de participatiegedachte is immers: “bewoners in een vroegtijdig stadium betrekken zodat zij invloed kunnen hebben op de besluitvorming.” De stichting Vitruvius heeft formeel een gesprek met de wethouder aangevraagd. Hij heeft telefonisch gereageerd met de mededeling dat hij, zolang een aanleunende zaak sub judice is, niet zou reageren. Hiervoor is begrip, hoewel dit standpunt niet berust op wet- of regelgeving maar een eigen keuze is van de wethouder. Nu de rechterlijke uitspraak er al enige tijd ligt is er niets meer van hem vernomen. Het Cuypersgenootschap geeft aan zich zorgen te maken over het uitblijven van een beter monumentenbeleid, ondanks herhaalde toezeggingen. De Erfgoed-inspectie heeft meerdere malen de gemeentelijke monumenten-functionaris geattendeerd op de unieke combinatie van het Postkantoor en de communicatiebunker ernaast, terwijl ook het Marinepostkantoor er jarenlang gehuisvest is geweest en een duidelijke functie had voor veel Marinemensen en hun thuisfront in het pre-I phone tijdperk.

Wij gaan ervan uit dat de Gemeenteraad tot een evenwichtig en op feiten en dossierkennis gebaseerd besluit wil komen en vragen u met nadruk het volgende:
1) Ingevolge hierboven gegeven argumenten is een uitstel van een besluit door velen en om genoemde redenen zowel binnen alsook buiten de gemeentelijke organisatie gewenst . Te denken valt aan enige maanden bv tot- of tot na de grote vakantie. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het gemeentebestuur een beslissing over een dermate belangrijk onderwerp voor velen met een bindende meerderheid van de helft + één wil nemen. De discussie over de onvrede van kiezers en bijbehorend stemgedrag bij de recente landelijke verkiezing is bekend en mag symptomatisch genoemd worden , ook voor de lokale situaties.
2) Vertegenwoordigers van in de aanhef genoemde organisaties willen graag in samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeentelijke organisatie en eventuele andere betrokkenen, een studiedag organiseren over wederopbouwarchitectuur. Wij denken daarbij aan inleidingen en gedachten wisselingen met vakmensen van een landelijke en internationale statuur die vergezeld kan gaan van een brede expositie en daarbij passende publicaties op landelijk niveau.
3) Wij zijn van mening dat er dan een evenwichtige voedingsbodem voor besluiten met verstrekkende implicaties gelegd is, waarbij eenieder over dezelfde kennis beschikt en de kans heeft gehad zich terdege op de hoogte te stellen, argumenten uit te wisselen en vrede kan hebben met welk besluit dan ook.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

namens
de stichting Afgestoft, C. Rondèl
het Cuypersgenootschap, N. Vervat
de Erfgoedvereniging Heemschut, M. Witte
de Helderse Vereniging voor Sociale geschiedenis, W. v.d. Paard
de stichting Vitruvius, D. Gorter

PDF:
Stichting Afgestoft & Cuypersgenootschap & Erfgoedvereniging Heemschut & Helderse Vereniging voor Sociale geschiedenis & Stichting Vitruvius – Verzoek evenwichtig besluit over bestemming oude postkantoor

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image