Aangetekende brief van Gemeente Den Helder aan Rob Scholte, 23 oktober 2015

Gemeente Den Helder

de heer Rob Scholte
Middenweg 172-174
1782 BL Den Helder

verzendgegevens
datum: 23 oktober 2015
kenmerk: 1.15.128.001
bijlagen: –
onderwerp
Bezwaarschrift

behandeld door
Concernstaf
Secretariaat Bezwaarschriften
telefoon (0223) 67 8200

uw gegevens
brief van: 3 augustus 2015
kenmerk: –

Geachte heer Scholte,

Bij brief van 3 augustus 2015 diende u een bezwaarschrift in wat gericht is tegen het besluit van 25 juni 2015 waarbij is besloten businessplan Rob Scholte Museum.

Op grond van artikel 7:10 Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient het bestuursorgaan, in dit geval het college, binnen 12 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de bezwaartermijn is verstreken, te beslissen op uw bezwaarschrift. De beslistermijn voor de beslissing op uw bezwaarschrift loopt af op 29 oktober 2015.

Wij delen u mee dat wij niet meer verwachten op uw bezwaarschrift te kunnen beslissen op uiterlijk 29 oktober 2015. Wij hebben daarom besloten de beslistermijn van 12 weken te verdagen met 6 weken. De beslistermijn voor de beslissing op uw bezwaarschrift loopt nu af op 10 december 2015.
Op grond van artikel 8:3 Awb is dit verdagingsbesluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep.

Ik verzoek u om in correspondentie naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift het volgende kenmerk te vermelden 1.15.128.001 / Al15.05194.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders,

(signatuur)

Dick Oostrom
afdelingschef Concernstaf

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

Postbus 36
1780 AA Den Helder

http://www.denhelder.nl
kcc@denhelder.nl

telefoon 14 0223
fax (0223) 67 1201