Aangetekende brief Gemeente Den Helder aan Rob Scholte 16 december 2015

Gemeente Den Helder

de heer R. Scholte
Middenweg 174
1782 BL Den Helder

AANTEKENEN EN PER GEWONE POST

verzendgegevens
datum: 16-12-2015
kenmerk: AU15.13091
bijlagen:
onderwerp
Uw e-mail van 8 november 2015

behandeld door
Ruimte en Economie
mw. mr. E.M.M. Eijking
telefoon (0223) 67 8835

uw gegevens
brief van:
kenmerk:

Geachte heer Scholte,

Op 8 november jl. heeft het college van B&W en de projectleider van et postkantoor (de heer J. Draaisma) uw e-mail van gelijke datum ontvangen, ingeboekt onder nummer AI15.09512.

Inmiddels hebben het college en de Raadscommisie Stadsbeheer en ontwikkeling een standpunt ingenomen over de vervolgkoers.
U bent hierover geïnformeerd door de projectleider. Er wordt een mediation-traject opgestart.
Op basis van het vorenstaande wordt de e-mail van 8 november jl. voor kennisgeving aangenomen.

Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met bovengenoemde projectleider.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Den Helder
namens dezen,
de manager van de afdeling
Ruimte en Economie,

signatuur

H.Kaag-van der Boon

Drs. F. Bijlweg
1784 MC Den Helder

Postbus 36
1780 AA Den Helder

http://www.denhelder.nl
kcc@denhelder.nl

telefoon 14 0223
fax (0223) 67 1201