Reactie Rob Scholte op antwoord van Gemeente Den Helder 08-10-2014

Den Helder, 13 oktober 2014

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Na aanleiding van uw brief met kenmerk AU14.10977 willen wij u een aantal punten voorleggen.

Uw brief van 10 oktober 2014 geeft opnieuw gegronde aanleiding u uit te nodigen voor een gesprek. Wij verzoeken u daarom op zeer korte termijn met ons rond de tafel te gaan. Vanwege de fase ,waarin wij nu met het project Rob Scholte Museum te Den Helder terecht komen, willen wij wederom graag met een wethouder, ondersteund door zijn of haar ambtenaren, in gesprek.

Een gesprek met de Wethouder (ondersteund door ambtenaren) is in deze fase van zeer groot belang. Het College van Burgemeester en Wethouders zijn de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad van Den Helder, waar wij het uiteindelijke business plan ook aan moeten presenteren.

In ons business plan miste u een financiële onderbouwing. Deze financiële onderbouwing hebben wij inderdaad niet toegevoegd vanwege de niet ontvangen stukken, die wij bij u hebben opgevraagd. Zonder deze stukken kunnen wij u geen nauwkeurige begroting voorleggen, omdat een aantal posten zoals energieverbruik bij ons niet bekend zijn. De vertegenwoordigers van het Rob Scholte Museum willen de gemeenteraad van Den Helder op de juiste wijze kunnen informeren.

Tevens heeft uw brief van 10 oktober jl. een aantal vragen opgeroepen, die onze vertegenwoordigers graag met u als college van Burgemeester en Wethouders willen bespreken. Het gaat hierbij onder andere over de door u verkozen rechtsvorm, de hoogte van de erfpacht en de OZB, het meerjaren onderhoudsplan (MOP) en de bankgarantie.

Om op de vragen, evenals op de voorwaarden uit uw brief, op korte termijn te kunnen antwoorden, verzoeken wij u al in de komende week met onze vertegenwoordiging een afspraak te plannen. Deze afspraak kan bij u op het gemeentehuis, maar mag wat ons betreft zeker ook plaatsvinden in het voormalig postkantoor, thans het Rob Scholte Museum.

Als laatste verzoeken wij u, al dan niet onder geheimhouding, de ons noodzakelijke financiële stukken uit het verleden van het postkantoor aan ons te doen toekomen. Ook willen wij u opnieuw vragen inzage te geven in uw meerjaren onderhoudsplan voor het postkantoor. Mede met behulp van deze bescheiden kunnen wij u dan een reële inzage geven in de begroting van alle kosten en achterstallig onderhoud, welke het Rob Scholte Museum op zich zal nemen.

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, kijken wij uit naar een snelle reactie uwerzijds.

Met vriendelijke groet,

Rob Scholte
namens het Rob Scholte Museum
Middenweg 172 -174
1782 BL Den Helder
info@robscholtemuseum.nl