Thomas Gibson – Portrait of John Locke (foto Bodleian Libraries, University of Oxford)

Thomas Gibson – Portrait of John Locke (foto Bodleian Libraries, University of Oxford)