Antwoord van Gemeente Den Helder aan Rob Scholte 22-10-2014

verzendgegevens:
datum: 22-10-2014
kenmerk: AU14.11530
bijlagen:

behandeld door
Ruimte en Economie
dhr. V.C. Pirovano
telefoon: (0223) 67 8931

uw gegevens
brief van 13-10-2014

onderwerp:
Reactie op schrijven 10-10-2014

Geachte heer Scholte,

In antwoord op uw brief, bij ons ingeboekt op 22 oktober 2014, stuknummer AI14.07357, berichten wij u het volgende.

In uw brief verzoekt u om een gesprek met een wethouder. U heeft reeds gesproken met de wethouders Van Dongen en Pastoor. Met hen heeft u afgesproken een business plan in te dienen ter onderbouwing van uw plannen voor het voormalige postkantoor. Wij zijn nog in afwachting hiervan. We zien geen aanleiding tussentijds opnieuw in gesprek te gaan. Wel kunt u contact opnemen met de ambtenaren van het team Vastgoedontwikkeling. Onze medewerkers zijn beschikbaar voor overleg. Dit is aan uw advocaat al eerder aangeboden maar deze weigerde een gesprek met hen.

Wat betreft uw verzoek om inzicht in financiële stukken uit het verleden en inzage in het meerjaren onderhoudsplan delen wij u het volgende mee.
Het voormalig postkantoor was aanvankelijk bestemd voor sloop en is als zodanig beheerd. Financiële gegevens uit het verleden zijn niet representatief voor het mogelijk ander gebruik in de toekomst. Een meerjaren onderhoudsplan van het pand hebben wij niet tot onze beschikking, eveneens vanwege het feit dat het pand gesloopt zou worden.

We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
dr. Joost C. M. Cox