Antwoord van Gemeente Den Helder aan Rob Scholte 08-10-2014

verzendgegevens:
datum: 08-10-2014
kenmerk: AU14.10977
bijlagen:

behandeld door
Ruimte en Economie
dhr. V.C. Pironavo
telefoon: (0223) 67 8931

uw gegevens:
brief van:
kenmerk:

onderwerp
Business plan Rob Scholte Museum

Geachte heer Scholte,

Op 30 september 2014 ontvingen wij uw plan ten aanzien van het Rob Scholte Museum.

Het plan kan redelijkerwijs niet worden opgevat als een business plan, aangezien een financiële onderbouwing ontbreekt. Hierdoor is het voor ons op dit moment niet mogelijk om een beoordeling te maken van de haalbaarheid van uw voorstel. Wij verzoeken u daarom om het plan aan te vullen met een begroting waaruit blijkt dat het financieel haalbaar is om het voormalig postkantoor in te richten zoals u dat beschrijft, het achterstallig onderhoud op te pakken en het museum te exploiteren.

Daarnaast stellen wij in reactie op uw plan de volgende voorwaarden aan de door u voorgetelde constructie:
. Ten behoeve van de exploitatie van het gebouw als Rob Scholte Museum wordt een stichting opgericht. De statuten van de stichting worden voor vaststelling ter goedkeuring voorgelegd aan ons college en de gemeenteraad;
. De gemeente geeft de onroerende zaak uit in erfpacht aan de stichting, voor een periode van 25 jaar;
. Voordat de erfpacht ingaat wordt een Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) gemaakt, waarin benodigde werkzaamheden alsmede een planning en een begroting daarvan worden opgenomen. De stichting verplicht zich dit MOP uit te voeren. Het uitvoeren van het achterstallige onderhoud en de verbouw tot museum wordt uitgevoerd binnen 5 jaar. Het MOP wordt door beide partijen ter goedkeuring ondertekend;
. Er wordt aan de gemeente een bankgarantie afgegeven ter grootte van de onderhoudslasten zoals opgenomen in het MOP. De bankgarantie kan eventueel worden afgebouwd na uitvoering van de geplande werkzaamheden;
. Er worden nadere afspraken gemaakt over de inrichting van de directe omgeving van het gebouw, ten gevolge van de vestiging van de museale functie.
. Wij kunnen niet ingaan op uw eis dat geen onroerende zaak belasting zal worden geïnd. Dit is een algemene belasting die geldt voor ieder gebouw binnen de gemeente. Van heffing van deze belasting zal dan ook niet worden afgeweken.

Wij vragen u om uiterlijk 15 november 2014 aan te geven of u aan de gestelde voorwaarden kunt/wilt voldoen en indien dit het geval is tevens een begroting aan te leveren. Daarna gaan wij beoordelen of wij de plannen voorleggen aan de gemeenteraad.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
dr. Joost C. M. Cox