Democrat donkey (foto Austin Chronicle)

Democrat donkey (foto Austin Chronicle)