Syria: Who controls what? (foto Al Jazeera)

Syria: Who controls what? (foto Al Jazeera)