Volodymyr Zelensky (foto Yury Samolygo | ТАSS)

Volodymyr Zelensky (foto Yury Samolygo | ТАSS)