Volodymyr Zelensky (foto Yury Samolygo/ТАSS)

Volodymyr Zelensky (foto Yury Samolygo/ТАSS)